Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia a psychologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-N-AP
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia a psychologia
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla pierwszego roku
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W01; PS_W02; PS_W05; PS_W08

Skrócony opis:

Przedmiot "Antropologia a psychologia" wprowadza w dyscyplinę antropologii i jej subdyscypliny oraz ich związki z psychologią.

Pełny opis:

1. Antropologia: źródłosłów, historia, prekursorzy, ważne daty, podstawowe pojęcia i idee, definicje, subdyscypliny, nauki pomocnicze, działy, cechy i założenia nauki.

2. Style i metody uprawiania antropologii.

3. Człowiek: w przyrodzie, w umyśle i podmiocie, w interakcji, w kulturze, w Absolucie.

4. Antropologia filozoficzna: koncepcje historyczne i współczesne filozofii człowieka.

5. Antropologia fizyczna: specyfika człowieka, antropogeneza (homo sapiens).

6. Antropologia kulturowa: koncepcje klasyczne i najnowsze, antropologia religii, psychokulturalizm, antropologia kognitywna, antropologia refleksyjna C. Geertza (homo culturalis).

7. Antropologia teologiczna/religijna: antropologia chrześcijańska, personalizm (homo religiosus).

8. Antropologia wiedzy: nieklasyczna historia i teoria wiedzy naukowej (L. Fleck).

9. Podstawowe antropologiczne wyzwania psychologii: soma a psyche, wolność woli, świadomość-nieświadomość, zachowanie czy doświadczenie, natura czy kultura, powszechność czy wyjątek, intelekt czy uczucia, prawda-dobro-piękno, pamieć i tożsamość (ja, czyli kto?), ja a ludzki i nie-ludzki Inny, wiara, nadzieja i miłość.

10. Antropologie psychologiczne a paradygmaty psychologiczne: obrazy i metafory człowieka obecne w psychologii, psychologiczne koncepcje człowieka – klasyczne i alternatywne, w tym polskie a kontekst historyczno-kulturowy.

11. Antropologia psychologiczna E. Boescha a inne współczesne psychologie człowieka.

12. Związki antropologii i psychologii: doświadczenie, dusza, osoba ludzka, mit/kultura/religia.

13. Filozofia, biologia, nauki o kulturze, teologia a psychologia człowieka.

14. Psychologia realna (psychozofia): perspektywa duszy (J. Hillman).

15. Psychologia anthropologica: proweniencja, założenia, metody, styl myślowy psychologii antropologicznej.

Literatura:

Baumaister, R.F. (2011). Zwierzę kulturowe. Warszawa: PWN.

Bettelheim, B. (1991). Freud a dusza ludzka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Bittner, I. (2000). Filozofia człowieka. Zarys dziejów i przegląd stanowisk. Łódź: WUŁ.

Bowie, F. (2008). Antropologia religii. Wprowadzenie. Kraków: WUJ.

Burszta, W. (1998). Antropologia kultury: tematy, teorie, interpretacje. Poznań: Zysk i S-ka.

Eller, J. D. (2009). Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy. Kraków: WUJ.

Frankl, V. (2019). Człowiek w poszukiwaniu sensu. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.

Galarowicz, J. (2017). Wprowadzenie do antropologii filozoficznej. Ujęcie fenomenologiczno-personalistyczne. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewecki.

Gałdowa, A. (2012). Powszechność i wyjątek: rozwój osobowości człowieka dorosłego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Haeffner, G. (2006). Wprowadzenie do antropologii filozoficznej. Kraków: WAM.

Hillman, J. (2016). Re-wizja psychologii. Warszawa: Laurum.

Ingarden, R. (2017). Książeczka o człowieku. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Kobierzycki, T. (2001). Filozofie osobowości: od antycznej idei duszy do współczesnej teorii osoby. Warszawa: Eneteia.

Kowalczyk, M. (2014). Antropologia teologiczna w perspektywie personalizmu chrześcijańskiego. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Kozielecki, J. (1976). Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa: PWN.

Le-Vine, R.A. (ed.) (2010). Psychological Anthropology. Chichester: Blackwell Publishing.

Łukaszewski, W. (2011). Wielkie pytania psychologii. Gdańsk: GWP.

Malinowski, A. (red.) (1980). Antropologia fizyczna. Warszawa-Poznań: PWN.

May, R. (1997). Błaganie o mit. Poznań: Zysk i S-ka.

Nowicka, E. (1991). Świat człowieka świat kultury. Warszawa: PWN.

Pankalla, A., Dudek, Z.W. (2005/2008). Psychologia kultury. Doświadczenia graniczne i transkulturowe. Warszawa: Eneteia.

Pankalla, A., Kilian, A. (2007). Psychescapes. Tożsamość naszych czasów. Poznań: PWP.

Pankalla, A. (2011). Mitocentryczna psychologia kulturowa Ernesta Boescha. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Pankalla, A. (2014). Kultura psychologów. Wprowadzenie do psychologii historyczno-kultuowej. Katowice: Wydawnictwo Altermed.

Pankalla, A. (red.) (2015). Homo religiosus a psychologia. Poznań: Kunke Poligrafia.

Pankalla, A., Kośnik, K. (2018). Indygeniczna psychologia Słowian. Wprowadzenie do realnej nauki o duszy. Kraków: Universitas.

Płonka-Syroka, B. (red.) (2005). Antropologia wiedzy. Perspektywy badawcze dyscypliny. Wrocław: Wydawnictwo Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr.

Tischner, J. (2011). Spór o istnienie człowieka. Kraków: Znak.

Scheler, M. (1987). Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy. Warszawa: PWN.

Wojtyła, K. (2011). Osoba i czyn. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po ukończeniu zajęć student:

1. Definiuje i rozróżnia podstawowe subdyscypliny antropologii.

2. Określa i rozumie pojęcie człowieka w wymiarze biologicznym, psychologicznym, kulturowym, społecznym i duchowym.

3. Postrzega i rozumie zależności pomiędzy antropologią a psychologią.

4. Analizuje podstawowe antropologiczne wyzwania psychologii.

5. Prezentuje i krytycznie omawia klasyczne i współczesne koncepcje psychologiczne człowieka w kontekście historyczno-kulturowym.

Metody i kryteria oceniania:

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Egzamin pisemny - składający się z dwóch części: test wyboru i pytania otwarte problemowe.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pankalla
Prowadzący grup: Andrzej Pankalla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pankalla
Prowadzący grup: Andrzej Pankalla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pankalla
Prowadzący grup: Andrzej Pankalla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Pankalla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)