Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy

General data

Course ID: WF-ZPS-N-EBHC
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy
Organizational unit: Institute of Psychology
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) brak

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z ergonomicznymi uwarunkowaniami efektywności zawodowej, zagrożeniami w środowisku pracy generowanymi przez organizację miejsca realizacji czynności zawodowych.

Full description: (in Polish)

1)Ergonomia, jej przedmiot, cele i zadania ergonomii, rys historyczny rozwoju idei ergonomicznych: nauki ergonomiczne, ergonomia w Polsce i na świecie,

2)Ergonomia jako nauka kompleksowa i empiryczna: organizacje ergonomiczne, zagadnienia ogólne ergonomii,czasopisma i literatura ergonomiczna, stan i perspektywy rozwoju ergonomii,

3)Miejsce ergonomii w klasyfikacji nauk: ergonomia wśród nauk wg. Jastrzębowskiego,

4)Interdyscyplinarne związki ergonomii z innymi dyscyplinami wiedzy (antropologia, medycyna, fizjologia, psychologia, socjologia, polityka społeczna, prawo, architektura, prakseologia, filozofia, etyka),

5)Diagnoza i ekspertyza w ergonomii: istota, definicja, iskutki prawne (film pt. „Ergonomia dla każdego),

6)Zespół ergonomiczny: skład, metody badań, ekspertyzy raporty zespołu ergonomicznego,

7)Metody badań w ergonomii: ankieta obserwacyjna, filmowanie, oceny obciążenia fizjologicznego i sprawności psychologicznej,

8)Ergonomiczne wymogi kształtowania stanowisk pracy fizycznej i umysłowej,

9)Antropometria, rola postawy roboczej i jej wpływ na efektywność realizacji zadań zawodowych,

10)Ergonomiczna ocena wydatku energetycznego podczas w fizycznej i umysłowej,.

11) Ergonomia w pracy: biurowej, artystycznej, w zawodach operatorskich,

12)Aplikacje wiedzy ergonomicznej- w przemyśle maszynowym

13)Aplikacje wiedzy ergonomicznej w transporcie (kolejowym, morskim i lotniczym),

14)Analiza materiałów z Międzynarodowego Seminarium Wykładowców Ergonomii,

15)Zaliczenie

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. Batogowska A. Malinowski A. Ergonomia dla każdego, Sorus 2015,

2. Bugajska J., Tyszkiewicz J., Warunki i organizacja pracy dla osób z chorobami układu sercowo-Naczyniowego, CIOP, Warszawa 2016,

3. Dudek B., Waszkowska M., Merecz D., Hanke W., Ochrona zdrowia pracowników przed skutkami stresu zawodowego, Wydawca IMP, Łódź 1999,

4. Koradecka D. (red.) (1997). Bezpieczeństwo pracy i ergonomia T. 1, T. 2, CIOP. Warszawa

5. Franus E. Struktura ogólna i metodologia nauki ergonomii. Wyd. “UNIVERSITAS”. Kraków 2001,

6. Horst N., Ergonomia 4 z elementami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Zasady i wymagania związane z materialnym środowiskiem pracy, Wydawnictwo: Politechnika Poznańska, 2011,

7. Juliszewski T., Złowodzki M., Ogińska H, Taczalska A., Ergonomia w nauce i szkolnictwie wyższym, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2015,

8. Kamińska J., Łuczak A., Bugajska J. Konarska M., Organizacja pracy kontrolerów ruchu lotniczego. Zalecenia dotyczące bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy, CIOP, Warszawa 2013,

9. Kamińska J. Tokarski T., Ergonomia pracy z komputerem- od tabletu do stanowiska z wieloma monitorami, Warszawa, CIOP, 2016,

10. Juliszewski T., Ogińska H., Złowodzki M., Obciążenie psychiczne pracą- nowe wyzwania dla ergonomii, Wyd. KE PAN, Kraków, 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Czasopismo: "Ergonomia",

-2. Czasopismo" " Ergonomics",

3. Fogliatto F.S, Guimaraes L.B.M., User-oriented method for selecting workstation components, International Journal of Industrial Ergonomics, February 2004, vol. 33, no. 2, pp. 133-147(15),

4. Lewandowski J., Ergonomia. Marcus. Łódź 1995.

Materiały Międzynarodowych Seminariów Wykładowców Ergonomii, Poznań 2004,

5. Łach P., Sposoby ograniczania obciążenia i zmęczenia na stanowiskach pracy powtarzalnej , CIOP, 2016,

6. Ogiński A., Ergonomia w praktyce lekarza przemysłowego. PZWL, Warszawa 1992,

7. Pisarek J., Scurek R., Techniczne i organizacyjne uwarunkowania wpływu czynnika ludzkiego na wypadki komunikacyjne, Wydawca: Fundacja Nauka dla Przemysłu i Środowiska, Rzeszów 2017,

8. Widerszal-Bazyl M., Stres w pracy a zdrowie, CIOP, Warszawa 2003,

9. Wykowska M., Ergonomia, http://galaxy.aci.agh.edu.pl/~ergonom/ergonomia.

Czasopisma:

10.Ergonomia An International Journal of Ergonomics and Human Factors

11. Podstawy i oceny środowiska pracy,

12. INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL SAFETY AND ERGONOMICS

13.BEZPIECZEŃSTWO PRACY. Nauka i praktyka

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza

1) Definiuje pojęcia związane z ergonomicznymi warunkami pracy

2) Rozróżnia typy podejść do oceny ergonomicznych zagrożeń w środowisku pracy

3) Zna podstawowe metody badań ergonomicznych

4) Zna kryteria oceny wartości i przydatności narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych w ergonomii

Umiejętności:

1) Potrafi zaplanować przebieg ergonomicznych badań diagnostycznych w śsrodiwsku pracy

2) Potrafi dokonać wyboru narzędzi diagnostycznych adekwatnych do problemów środowiska pracy.

3) Potrafi zinterpretować zagrożenia będące skutkiem środowiska pracy..

4) Potrafi wskazać zagrożenia psychofizyczne w miejscu pracy.

Postawy:

1) Wykazuje zrozumienie zagrożeń psychospołecznych będących efektem środowiska realizacji zadań zawodowych.

2) Ma świadomość odpowiedzialności za prowadzoną ocenę zagorzeń psychofizycznych w środowisku zawodowym.

3) Respektuje i szanuje prawa osób zgłaszających problemu w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego pracowników określonej organizacji.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Wiedza

1) Definiuje pojęcia związane z ergonomicznymi warunkami pracy

2) Rozróżnia typy podejść do oceny ergonomicznych zagrożeń w środowisku pracy

3) Zna podstawowe metody badań ergonomicznych

4) Zna kryteria oceny wartości i przydatności narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych w ergonomii

Umiejętności:

1) Potrafi zaplanować przebieg ergonomicznych badań diagnostycznych w śsrodiwsku pracy

2) Potrafi dokonać wyboru narzędzi diagnostycznych adekwatnych do problemów środowiska pracy.

3) Potrafi zinterpretować zagrożenia będące skutkiem środowiska pracy..

4) Potrafi wskazać zagrożenia psychofizyczne w miejscu pracy.

Postawy:

1) Wykazuje zrozumienie zagrożeń psychospołecznych będących efektem środowiska realizacji zadań zawodowych.

2) Ma świadomość odpowiedzialności za prowadzoną ocenę zagorzeń psychofizycznych w środowisku zawodowym.

3) Respektuje i szanuje prawa osób zgłaszających problemu w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego pracowników określonej organizacji.

Classes in period "Academic year 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 16 hours more information
Coordinators: Zdzisław Kobos
Group instructors: Zdzisław Kobos
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z ergonomicznymi uwarunkowaniami efektywności zawodowej, zagrożeniami w środowisku pracy generowanymi przez organizację miejsca realizacji czynności zawodowych.

Full description: (in Polish)

1)Ergonomia, jej przedmiot, cele i zadania ergonomii, rys historyczny rozwoju idei ergonomicznych: nauki ergonomiczne, ergonomia w Polsce i na świecie,

2)Ergonomia jako nauka kompleksowa i empiryczna: organizacje ergonomiczne, zagadnienia ogólne ergonomii,czasopisma i literatura ergonomiczna, stan i perspektywy rozwoju ergonomii,

3)Miejsce ergonomii w klasyfikacji nauk: ergonomia wśród nauk wg. Jastrzębowskiego,

4)Interdyscyplinarne związki ergonomii z innymi dyscyplinami wiedzy (antropologia, medycyna, fizjologia, psychologia, socjologia, polityka społeczna, prawo, architektura, prakseologia, filozofia, etyka),

5)Diagnoza i ekspertyza w ergonomii: istota, definicja, iskutki prawne (film pt. „Ergonomia dla każdego),

6)Zespół ergonomiczny: skład, metody badań, ekspertyzy raporty zespołu ergonomicznego,

7)Metody badań w ergonomii: ankieta obserwacyjna, filmowanie, oceny obciążenia fizjologicznego i sprawności psychologicznej,

8)Ergonomiczne wymogi kształtowania stanowisk pracy fizycznej i umysłowej,

9)Antropometria, rola postawy roboczej i jej wpływ na efektywność realizacji zadań zawodowych,

10)Ergonomiczna ocena wydatku energetycznego podczas w fizycznej i umysłowej,.

11) Ergonomia w pracy: biurowej, artystycznej, w zawodach operatorskich,

12)Aplikacje wiedzy ergonomicznej- w przemyśle maszynowym

13)Aplikacje wiedzy ergonomicznej w transporcie (kolejowym, morskim i lotniczym),

14)Analiza materiałów z Międzynarodowego Seminarium Wykładowców Ergonomii,

15)Zaliczenie

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. Batogowska A. Malinowski A. Ergonomia dla każdego, Sorus 2015,

2. Bugajska J., Tyszkiewicz J., Warunki i organizacja pracy dla osób z chorobami układu sercowo-Naczyniowego, CIOP, Warszawa 2016,

3. Dudek B., Waszkowska M., Merecz D., Hanke W., Ochrona zdrowia pracowników przed skutkami stresu zawodowego, Wydawca IMP, Łódź 1999,

4. Koradecka D. (red.) (1997). Bezpieczeństwo pracy i ergonomia T. 1, T. 2, CIOP. Warszawa

5. Franus E. Struktura ogólna i metodologia nauki ergonomii. Wyd. “UNIVERSITAS”. Kraków 2001,

6. Horst N., Ergonomia 4 z elementami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Zasady i wymagania związane z materialnym środowiskiem pracy, Wydawnictwo: Politechnika Poznańska, 2011,

7. Juliszewski T., Złowodzki M., Ogińska H, Taczalska A., Ergonomia w nauce i szkolnictwie wyższym, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2015,

8. Kamińska J., Łuczak A., Bugajska J. Konarska M., Organizacja pracy kontrolerów ruchu lotniczego. Zalecenia dotyczące bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy, CIOP, Warszawa 2013,

9. Kamińska J. Tokarski T., Ergonomia pracy z komputerem- od tabletu do stanowiska z wieloma monitorami, Warszawa, CIOP, 2016,

10. Juliszewski T., Ogińska H., Złowodzki M., Obciążenie psychiczne pracą- nowe wyzwania dla ergonomii, Wyd. KE PAN, Kraków, 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Czasopismo: "Ergonomia",

-2. Czasopismo" " Ergonomics",

3. Fogliatto F.S, Guimaraes L.B.M., User-oriented method for selecting workstation components, International Journal of Industrial Ergonomics, February 2004, vol. 33, no. 2, pp. 133-147(15),

4. Lewandowski J., Ergonomia. Marcus. Łódź 1995.

Materiały Międzynarodowych Seminariów Wykładowców Ergonomii, Poznań 2004,

5. Łach P., Sposoby ograniczania obciążenia i zmęczenia na stanowiskach pracy powtarzalnej , CIOP, 2016,

6. Ogiński A., Ergonomia w praktyce lekarza przemysłowego. PZWL, Warszawa 1992,

7. Pisarek J., Scurek R., Techniczne i organizacyjne uwarunkowania wpływu czynnika ludzkiego na wypadki komunikacyjne, Wydawca: Fundacja Nauka dla Przemysłu i Środowiska, Rzeszów 2017,

8. Widerszal-Bazyl M., Stres w pracy a zdrowie, CIOP, Warszawa 2003,

9. Wykowska M., Ergonomia, http://galaxy.aci.agh.edu.pl/~ergonom/ergonomia.

Czasopisma:

10.Ergonomia An International Journal of Ergonomics and Human Factors

11. Podstawy i oceny środowiska pracy,

12. INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL SAFETY AND ERGONOMICS

13.BEZPIECZEŃSTWO PRACY. Nauka i praktyka

Classes in period "Academic year 2023/24" (in progress)

Time span: 2023-10-01 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 16 hours more information
Coordinators: Łukasz Subramanian
Group instructors: Łukasz Subramanian
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Academic year 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 16 hours more information
Coordinators: Łukasz Subramanian
Group instructors: Łukasz Subramanian
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)