Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Ethics

General data

Course ID: WF-ZPS-N-ET
Erasmus code / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: Ethics
Name in Polish: Etyka
Organizational unit: Institute of Psychology
Course groups: (in Polish) Przedmioty obowiązkowe dla pierwszego roku
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

PS_W01; PS_W02; PS_W05;PS_W08

Short description: (in Polish)

Spory etyczne są ważną częścią współczesnego dyskursu publicznego. W zróżnicowanym, pluralistycznym społeczeństwie ścierają się poglądy dotyczące moralnego znaczenia różnych działań. Profesjonaliści wielu dziedzin szukają jasnych i możliwych do przyjęcia co najmniej przez znaczącą większość zasad postępowania w swojej pracy. Toczy się wreszcie spór dotyczący samej natury etyki.

Celem wykładu jest przedstawienie ogólnych zasad etyki personalistycznej na tle innych poglądów moralnych obecnych we współczesnym świecie.

Full description: (in Polish)

Przedmiotem wykładu jest koncepcja etyki jako dziedziny normatywnej i jej podstawowe założenia. Przedstawiony jest – na tle obecnych w historii nurtów – personalistyczny model teorii moralności wraz z jego zastosowaniem w różnych dziedzinach ludzkiej aktywności. Omówiona jest więc koncepcja czynu ludzkiego jako aktu rozumnego i zasady jego moralnej specyfikacji. Analizie poddane są pojęcia sumienia i odpowiedzialności, prawa i cnoty.

Bibliography: (in Polish)

T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków 2002

T. Styczeń, W drodze do etyki, Lublin 1984

T. Styczeń, J. Merecki, ABC etyki, Lublin 2007

A. Szostek, Wokół godności, prawdy i miłości, Lublin 1995

A. Szostek, Pogadanki z etyki, Częstochowa 1993

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza: student poznaje problematykę etyczną i charakterystyczne dla niej pojęcia i kategorie moralne, zna główne problemy poruszanych zagadnień oraz odpowiadające im koncepcje

Umiejętności: student analizuje, interpretuje i poddaje krytyce teksty filozoficzne o tematyce etycznej, dobiera argumenty na rzecz określonego stanowiska etycznego w danej kwestii, ustala kryteria oceny etycznej, potrafi zespołowo i indywidualnie analizować i interpretować zagadnienia etyczne z uwzględnieniem ich aplikacji psychologicznych

Kompetencje: student jest zdolny do podjęcia dyskusji na wybrany temat, potrafi wyciągać odpowiednie wnioski, przedstawiać racjonalne argumenty oraz formułować wiarygodne oceny moralne, dostrzega moralny wymiar rzeczywistości, będąc świadomym jej wieloaspektowości, docenia wagę wartości moralnych w życiu każdego człowieka

ECTS:

Udział w wykładzie - 30 godzin

Lektura tekstów - 10 godzin

Pisemna analiza tekstu - 5 godzin

Przygotowanie do egzaminu - 10 godzin

Konsultacje - 5 godzin

Suma godzin - 60 : 30 = 2 punkty ECTS

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Wiedza:

- na ocenę 2 (ndst): student nie wie czym jest etyka jako dyscyplina naukowa, nie zna głównych kierunków etycznych, nie definiuje podstawowych kategorii etycznych

- na ocenę 3 (dst.): student wie czym jest etyka jako dyscyplina naukowa, zna główne kierunki etyczne, ale nie potrafi ich objaśnić, definiuje podstawowe kategorie etyczne

- na ocenę 4 (db.): student student wie czym jest etyka jako dyscyplina naukowa, zna główne kierunki etyczne i potrafi je krótko opisać, wskazuje zasady moralnej oceny ludzkiego działania, definiuje i charakteryzuje podstawowe kategorie etyczne

- na ocenę 5 (bdb.): student wie czym jest etyka jako dyscyplina naukowa, zna główne kierunki etyczne i dokładnie je opisuje, wskazuje zasady moralnej oceny ludzkiego działania, definiuje i szczegółowo charakteryzuje podstawowe kategorie etyczne

Umiejętności:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie czyta i nie analizuje tekstów filozoficznych o tematyce etycznej, nie potrafi uzasadnić określonego stanowiska etycznego

- na ocenę 3 (dst.): student czyta, ale nie analizuje tekstów filozoficznych o tematyce etycznej, dobiera nieliczne argumenty na rzecz określonego stanowiska etycznego w danej kwestii

- na ocenę 4 (db.): student czyta i analizuje teksty filozoficzne o tematyce etycznej, potrafi uzasadnić określone stanowisko etyczne

- na ocenę 5 (bdb.): student analizuje, interpretuje i poddaje racjonalnej krytyce teksty filozoficzne o tematyce etycznej, dobiera logiczne argumenty na rzecz określonego stanowiska etycznego w danej kwestii, ustala kryteria oceny etycznej

Kompetencje:

Oceniany jest stopień świadomości moralnego wymiaru rzeczywistości, a także zdolność do podjęcia dyskusji o kwestiach etycznych: wyciągania odpowiednich wniosków i dobierania argumentów

Classes in period "Academic year 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 16 hours more information
Coordinators: Jacek Meller
Group instructors: Jacek Meller
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Spory etyczne są ważną częścią współczesnego dyskursu publicznego. W zróżnicowanym, pluralistycznym społeczeństwie ścierają się poglądy dotyczące moralnego znaczenia różnych działań. Profesjonaliści wielu dziedzin szukają jasnych i możliwych do przyjęcia co najmniej przez znaczącą większość zasad postępowania w swojej pracy. Toczy się wreszcie spór dotyczący samej natury etyki.

Celem wykładu jest przedstawienie ogólnych zasad etyki personalistycznej na tle innych poglądów moralnych obecnych we współczesnym świecie.

Full description: (in Polish)

Przedmiotem wykładu jest koncepcja etyki jako dziedziny normatywnej i jej podstawowe założenia. Przedstawiony jest – na tle obecnych w historii nurtów – personalistyczny model teorii moralności wraz z jego zastosowaniem w różnych dziedzinach ludzkiej aktywności. Omówiona jest więc koncepcja czynu ludzkiego jako aktu rozumnego i zasady jego moralnej specyfikacji. Analizie poddane są pojęcia sumienia i odpowiedzialności, prawa i cnoty.

Bibliography: (in Polish)

T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków 2002

T. Styczeń, W drodze do etyki, Lublin 1984

T. Styczeń, J. Merecki, ABC etyki, Lublin 2007

A. Szostek, Wokół godności, prawdy i miłości, Lublin 1995

A. Szostek, Pogadanki z etyki, Częstochowa 1993

Classes in period "Academic year 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 16 hours more information
Coordinators: Jacek Meller
Group instructors: Jacek Meller
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Spory etyczne są ważną częścią współczesnego dyskursu publicznego. W zróżnicowanym, pluralistycznym społeczeństwie ścierają się poglądy dotyczące moralnego znaczenia różnych działań. Profesjonaliści wielu dziedzin szukają jasnych i możliwych do przyjęcia co najmniej przez znaczącą większość zasad postępowania w swojej pracy. Toczy się wreszcie spór dotyczący samej natury etyki.

Celem wykładu jest przedstawienie ogólnych zasad etyki personalistycznej na tle innych poglądów moralnych obecnych we współczesnym świecie.

Full description: (in Polish)

Przedmiotem wykładu jest koncepcja etyki jako dziedziny normatywnej i jej podstawowe założenia. Przedstawiony jest – na tle obecnych w historii nurtów – personalistyczny model teorii moralności wraz z jego zastosowaniem w różnych dziedzinach ludzkiej aktywności. Omówiona jest więc koncepcja czynu ludzkiego jako aktu rozumnego i zasady jego moralnej specyfikacji. Analizie poddane są pojęcia sumienia i odpowiedzialności, prawa i cnoty.

Bibliography: (in Polish)

T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków 2002

T. Styczeń, W drodze do etyki, Lublin 1984

T. Styczeń, J. Merecki, ABC etyki, Lublin 2007

A. Szostek, Wokół godności, prawdy i miłości, Lublin 1995

A. Szostek, Pogadanki z etyki, Częstochowa 1993

Classes in period "Academic year 2023/24" (in progress)

Time span: 2023-10-01 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 16 hours more information
Coordinators: Jacek Meller
Group instructors: Jacek Meller
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Academic year 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 16 hours more information
Coordinators: Jacek Meller
Group instructors: Jacek Meller
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)