Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gerontopsychologia kliniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-N-GKC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gerontopsychologia kliniczna
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychologia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W14;PS_U07; PS_U11, PS_K02

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu psychologii klinicznej i psychoterapii

Skrócony opis:

Przedstawienie studentom podstaw współczesnej naukowej wiedzy na temat zagadnień dotyczących funkcjonowania człowieka w okresie późnej dorosłości, a także ukazanie realnego obrazu człowieka wkraczającego w okres starości, Przybliżenie studentom obszaru związanego z opieką nad osobami starszymi, co nieodłącznie wiąże się z umiejętnością dialogu. Uważna obserwacja, zebranie wywiadu, pomoc psychologiczna, leczenie muszą być skorygowane i zmiany fizjologiczne i patologiczne, występujące w procesach starzenia się się ciała w tym mózgu. Holistyczne i szczegółowe ujęcie problematyki "starzenia się psychiki " , poruszenie najważniejszych problemów dotyczących zaburzeń psychicznych, a także psychologicznych i neurorehabilitacyjnych aspektów starzenia się jest zasadne w obliczu danych demograficznych i epidemiologicznych.

Pełny opis:

Przedstawienie studentom podstaw współczesnej naukowej wiedzy na temat zagadnień dotyczących funkcjonowania człowieka w okresie późnej dorosłości, a także ukazanie realnego obrazu człowieka wkraczającego w okres starości, Przybliżenie studentom obszaru związanego z opieką nad osobami starszymi, co nieodłącznie wiąże się z umiejętnością dialogu. Uważna obserwacja, zebranie wywiadu, pomoc psychologiczna, leczenie muszą być skorygowane i zmiany fizjologiczne i patologiczne, występujące w procesach starzenia się się ciała w tym mózgu. Holistyczne i szczegółowe ujęcie problematyki "starzenia się psychiki " , poruszenie najważniejszych problemów dotyczących zaburzeń psychicznych, a także psychologicznych i neurorehabilitacyjnych aspektów starzenia się jest zasadne w obliczu danych demograficznych i epidemiologicznych.

Literatura:

1) Steuden S. (2012) Psychologia starzenia się i starości. Wydawnictwo naukowe PWN Warszawa

2) Stuart-Hamilton I. ( 2006). Psychologia starzenia się. Wydawnictwo Zysk i S-ka Poznań

3) Cybulski M., Krajewska-Kułak E., Waszkiewicz N., Kędziora-Kornatowska K., (2017). Psychogeriatria. Wydawnictwo lekarskie PZWL

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

EK1. Student wie, jakie znaczenie mają procesy związane ze starzeniem na funkcjonowanie osób starszych.

EK2 Student wie jaki jest całościowy kontekst występowania zaburzeń psychicznych w okresie starości.

EK 3 Student zna biologiczne i psychologiczne czynniki sprawcze występujące w procesach starzenia się ciała i mózgu.;

Umiejętności

EK 4 Student potrafi rozpoznać czynniki psychologiczno- społeczne związane ze starzeniem się.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

1. Frekwencja

2. Aktywność na zajęciach

3. Ocena z kolokwium pisemnego. Egzamin pisemny. Obowiązuje materiał przedstawiony na wykładzie i lektury . Zaliczenie przedmiotu na podstawie wyników z egzaminu pisemnego. Zaliczenie przedmiotu -

ocena 2( ndst) - student nie posiada wiedzy z przedmiotu, nie uzyskał wyniku 60 % poprawnych odpowiedzi

ocena 3 ( dst) 60% poprawnych odpowiedzi

ocena 4( db) student ma średnio uporządkowaną wiedzę. 70% poprawnych odpowiedzi

ocena 5 ( bdb) - student posiada kompletną wiedzę z zakresu przedmiotu. 90% poprawnych odpowiedzi

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Kűhn-Dymecka
Prowadzący grup: Aleksandra Kűhn-Dymecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedstawienie studentom podstaw współczesnej naukowej wiedzy na temat zagadnień dotyczących funkcjonowania człowieka w okresie późnej dorosłości, a także ukazanie realnego obrazu człowieka wkraczającego w okres starości, Przybliżenie studentom obszaru związanego z opieką nad osobami starszymi, co nieodłącznie wiąże się z umiejętnością dialogu. Uważna obserwacja, zebranie wywiadu, pomoc psychologiczna, leczenie muszą być skorygowane i zmiany fizjologiczne i patologiczne, występujące w procesach starzenia się się ciała w tym mózgu. Holistyczne i szczegółowe ujęcie problematyki "starzenia się psychiki " , poruszenie najważniejszych problemów dotyczących zaburzeń psychicznych, a także psychologicznych i neurorehabilitacyjnych aspektów starzenia się jest zasadne w obliczu danych demograficznych i epidemiologicznych.

Pełny opis:

Przedstawienie studentom podstaw współczesnej naukowej wiedzy na temat zagadnień dotyczących funkcjonowania człowieka w okresie późnej dorosłości, a także ukazanie realnego obrazu człowieka wkraczającego w okres starości, Przybliżenie studentom obszaru związanego z opieką nad osobami starszymi, co nieodłącznie wiąże się z umiejętnością dialogu. Uważna obserwacja, zebranie wywiadu, pomoc psychologiczna, leczenie muszą być skorygowane i zmiany fizjologiczne i patologiczne, występujące w procesach starzenia się się ciała w tym mózgu. Holistyczne i szczegółowe ujęcie problematyki "starzenia się psychiki " , poruszenie najważniejszych problemów dotyczących zaburzeń psychicznych, a także psychologicznych i neurorehabilitacyjnych aspektów starzenia się jest zasadne w obliczu danych demograficznych i epidemiologicznych.

Literatura:

1) Steuden S. (2012) Psychologia starzenia się i starości. Wydawnictwo naukowe PWN Warszawa

2) Stuart-Hamilton I. ( 2006). Psychologia starzenia się. Wydawnictwo Zysk i S-ka Poznań

3) Cybulski M., Krajewska-Kułak E., Waszkiewicz N., Kędziora-Kornatowska K., (2017). Psychogeriatria. Wydawnictwo lekarskie PZWL

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Kűhn-Dymecka
Prowadzący grup: Aleksandra Kűhn-Dymecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz. pracy studenta]:


udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń: 20 godz.

przygotowanie do kolokwium i egzaminu: 40 godz.

suma godzin: 90 [90/30(25)=3]

liczba ECTS: 3

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedstawienie studentom podstaw współczesnej naukowej wiedzy na temat zagadnień dotyczących funkcjonowania człowieka w okresie późnej dorosłości, a także ukazanie realnego obrazu człowieka wkraczającego w okres starości, Przybliżenie studentom obszaru związanego z opieką nad osobami starszymi, co nieodłącznie wiąże się z umiejętnością dialogu. Uważna obserwacja, zebranie wywiadu, pomoc psychologiczna, leczenie muszą być skorygowane i zmiany fizjologiczne i patologiczne, występujące w procesach starzenia się się ciała w tym mózgu. Holistyczne i szczegółowe ujęcie problematyki "starzenia się psychiki " , poruszenie najważniejszych problemów dotyczących zaburzeń psychicznych, a także psychologicznych i neurorehabilitacyjnych aspektów starzenia się jest zasadne w obliczu danych demograficznych i epidemiologicznych.

Pełny opis:

Przedstawienie studentom podstaw współczesnej naukowej wiedzy na temat zagadnień dotyczących funkcjonowania człowieka w okresie późnej dorosłości, a także ukazanie realnego obrazu człowieka wkraczającego w okres starości, Przybliżenie studentom obszaru związanego z opieką nad osobami starszymi, co nieodłącznie wiąże się z umiejętnością dialogu. Uważna obserwacja, zebranie wywiadu, pomoc psychologiczna, leczenie muszą być skorygowane i zmiany fizjologiczne i patologiczne, występujące w procesach starzenia się się ciała w tym mózgu. Holistyczne i szczegółowe ujęcie problematyki "starzenia się psychiki " , poruszenie najważniejszych problemów dotyczących zaburzeń psychicznych, a także psychologicznych i neurorehabilitacyjnych aspektów starzenia się jest zasadne w obliczu danych demograficznych i epidemiologicznych.

Literatura:

1) Steuden S. (2012) Psychologia starzenia się i starości. Wydawnictwo naukowe PWN Warszawa

2) Stuart-Hamilton I. ( 2006). Psychologia starzenia się. Wydawnictwo Zysk i S-ka Poznań

3) Cybulski M., Krajewska-Kułak E., Waszkiewicz N., Kędziora-Kornatowska K., (2017). Psychogeriatria. Wydawnictwo lekarskie PZWL

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Kűhn-Dymecka
Prowadzący grup: Aleksandra Kűhn-Dymecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)