Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Kompetencje psychologa praktyka

General data

Course ID: WF-ZPS-N-KOMP
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Kompetencje psychologa praktyka
Organizational unit: Institute of Psychology
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Podstawowa wiedza z zakresu psychologii klinicznej i psychopatologii

Short description: (in Polish)

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami związanymi z psychoterapią, rozwijanie podstawowych umiejętności przygotowujących do rozumienia procesu psychoterapii i pomocy psychoterapeutycznej. Zapoznanie studentów z kryteriami doboru pacjentów do danej metody psychoterapii, jakie są wskazania do kierowania na psychoterapię. Zapoznanie studentów ze specyficznymi czynnikami związanymi z nawiązaniem relacji terapeutycznej, jej roli w całym procesie terapeutycznym, z przebiegiem procesu psychoterapii oraz z najważniejszymi jej kierunkami, rodzajami i różnymi szkołami.: nabywanie i rozwijanie umiejętności posługiwania się technikami terapeutycznymi, specyfika naboru i prowadzenia terapii grupowej , metoda psychodramy Moreno jako technika pracy podczas prowadzenia terapii grupowej. Przedstawienie i omówienie czynników leczących w procesie terapii grupowej.

Full description: (in Polish)

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami związanymi z psychoterapią, rozwijanie podstawowych umiejętności przygotowujących do rozumienia procesu psychoterapii i pomocy psychoterapeutycznej. Zapoznanie studentów z kryteriami doboru pacjentów do danej metody psychoterapii, jakie są wskazania do kierowania na psychoterapię. Zapoznanie studentów ze specyficznymi czynnikami związanymi z nawiązaniem relacji terapeutycznej, jej roli w całym procesie terapeutycznym, z przebiegiem procesu psychoterapii oraz z najważniejszymi jej kierunkami, rodzajami i różnymi szkołami.: nabywanie i rozwijanie umiejętności posługiwania się technikami terapeutycznymi, specyfika naboru i prowadzenia terapii grupowej , metoda psychodramy Moreno jako technika pracy podczas prowadzenia terapii grupowej. Przedstawienie i omówienie czynników leczących w procesie terapii grupowej.

Bibliography: (in Polish)

1) Brammer, L. M. (1984). Kontakty służące pomaganiu. Procesy i umiejętności. Warszawa: Studium Pomocy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

2. Czabała, Cz. (1997). Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

3. Johnson, D. W. (1992). Podaj dłoń. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości.

4. Okun, B. F. (2002). Skuteczna pomoc psychologiczna. (Budowanie relacji i ustalanie celów). Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

5. Szustrowa, T. (1991). Swobodne techniki diagnostyczne – wywiad i obserwacja. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

7. Trzebinska, E. (1994). Ogólna charakterystyka przygotowania i przebiegu procesu psychoterapii. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia.Szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy (s. 109-134), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca:

1. Brzeziński, J., Toeplitz – Wiśniewska, M. (red.). (2000). Etyczne dylematy psychologa. Poznań: Wydawnictwo Fundacji: Humaniora.

2. Egan, G. (2002). Kompetentne pomaganie, Poznań: Wydawnictwo Zysk i Ska (wybrane rozdziały)

3. Fengler, J. (2001). Pomaganie męczy. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

4. Gołąb, A. (1980). Normy moralne a gotowość do udzielania pomocy. W: J. Rejkowski. (red.), Osobowość a społeczne zachowanie sie ludzi.Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.

5. Goldstein, A. (1983). Metody ulepszania kontaktów służących pomaganiu, Nowiny Psychologiczne, 10.

6. Jedliński, K. (1993). Sztuka słuchania. W: J. Santorski (red.), ABC Pomocy Psychologicznej. Rezonans i Dialog (t. 8, s. 13 – 26). Warszawa:Jacek Santorski & Co Agencja.

7. Rakowska, J. M. (2000). Wymiar etyczny interwencji terapeutycznych,Nowiny psychologiczne, 1, 91 – 102.

8. Santorski, J. (red.). (1984). Nowe strategie i techniki pomocy psychologicznej. Warszawa: PTHP.

9. Sęk, H. (2001).O wieloznacznych funkcjach wsparcia społecznego. W: L.Cierpiałkowska, H. Sęk (red.), Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia(s. 13-32). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

wiedzy: student wie jakie znaczenie ma relacja terapeutyczna dla procesu psychoterapii, posiada wiedzę na temat najważniejszych czynników leczących w psychoterapii, zna techniki zawierania kontraktu terapeutycznego

umiejętności: student potrafi sporządzić diagnozę psycho-społecznych przyczyn zaburzeń ., potrafi zastosować podstawowe techniki psychoterapeutyczne z konkretnych szkół.

kompetencji społecznych: student staje się wrażliwy na znaczenie relacji terapeutycznej.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Na ocenę końcową składają się:

1. Frekwencja

2. Aktywność na zajęciach

3. Ocena z kolokwium pisemnego. Egzamin pisemny. Obowiązuje materiał przedstawiony na wykładzie i lektury . Zaliczenie przedmiotu na podstawie wyników z egzaminu pisemnego. Zaliczenie przedmiotu -

ocena 2( ndst) - student nie posiada wiedzy z przedmiotu, nie uzyskał wyniku 60 % poprawnych odpowiedzi

ocena 3 ( dst) 60% poprawnych odpowiedzi

ocena 4( db) student ma średnio uporządkowaną wiedzę. 70% poprawnych odpowiedzi

ocena 5 ( bdb) - student posiada kompletną wiedzę z zakresu przedmiotu. 90% poprawnych odpowiedzi

Classes in period "Academic year 2023/24" (in progress)

Time span: 2023-10-01 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 32 hours more information
Coordinators: Aleksandra Kűhn-Dymecka
Group instructors: Aleksandra Kűhn-Dymecka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami związanymi z psychoterapią, rozwijanie podstawowych umiejętności przygotowujących do rozumienia procesu psychoterapii i pomocy psychoterapeutycznej. Zapoznanie studentów z kryteriami doboru pacjentów do danej metody psychoterapii, jakie są wskazania do kierowania na psychoterapię. Zapoznanie studentów ze specyficznymi czynnikami związanymi z nawiązaniem relacji terapeutycznej, jej roli w całym procesie terapeutycznym, z przebiegiem procesu psychoterapii oraz z najważniejszymi jej kierunkami, rodzajami i różnymi szkołami.: nabywanie i rozwijanie umiejętności posługiwania się technikami terapeutycznymi, specyfika naboru i prowadzenia terapii grupowej , metoda psychodramy Moreno jako technika pracy podczas prowadzenia terapii grupowej. Przedstawienie i omówienie czynników leczących w procesie terapii grupowej.

Full description: (in Polish)

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami związanymi z psychoterapią, rozwijanie podstawowych umiejętności przygotowujących do rozumienia procesu psychoterapii i pomocy psychoterapeutycznej. Zapoznanie studentów z kryteriami doboru pacjentów do danej metody psychoterapii, jakie są wskazania do kierowania na psychoterapię. Zapoznanie studentów ze specyficznymi czynnikami związanymi z nawiązaniem relacji terapeutycznej, jej roli w całym procesie terapeutycznym, z przebiegiem procesu psychoterapii oraz z najważniejszymi jej kierunkami, rodzajami i różnymi szkołami.: nabywanie i rozwijanie umiejętności posługiwania się technikami terapeutycznymi, specyfika naboru i prowadzenia terapii grupowej , metoda psychodramy Moreno jako technika pracy podczas prowadzenia terapii grupowej. Przedstawienie i omówienie czynników leczących w procesie terapii grupowej.

Bibliography: (in Polish)

1) Brammer, L. M. (1984). Kontakty służące pomaganiu. Procesy i umiejętności. Warszawa: Studium Pomocy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

2. Czabała, Cz. (1997). Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

3. Johnson, D. W. (1992). Podaj dłoń. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości.

4. Okun, B. F. (2002). Skuteczna pomoc psychologiczna. (Budowanie relacji i ustalanie celów). Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

5. Szustrowa, T. (1991). Swobodne techniki diagnostyczne – wywiad i obserwacja. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

7. Trzebinska, E. (1994). Ogólna charakterystyka przygotowania i przebiegu procesu psychoterapii. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia.Szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy (s. 109-134), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca:

1. Brzeziński, J., Toeplitz – Wiśniewska, M. (red.). (2000). Etyczne dylematy psychologa. Poznań: Wydawnictwo Fundacji: Humaniora.

2. Egan, G. (2002). Kompetentne pomaganie, Poznań: Wydawnictwo Zysk i Ska (wybrane rozdziały)

3. Fengler, J. (2001). Pomaganie męczy. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

4. Gołąb, A. (1980). Normy moralne a gotowość do udzielania pomocy. W: J. Rejkowski. (red.), Osobowość a społeczne zachowanie sie ludzi.Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.

5. Goldstein, A. (1983). Metody ulepszania kontaktów służących pomaganiu, Nowiny Psychologiczne, 10.

6. Jedliński, K. (1993). Sztuka słuchania. W: J. Santorski (red.), ABC Pomocy Psychologicznej. Rezonans i Dialog (t. 8, s. 13 – 26). Warszawa:Jacek Santorski & Co Agencja.

7. Rakowska, J. M. (2000). Wymiar etyczny interwencji terapeutycznych,Nowiny psychologiczne, 1, 91 – 102.

8. Santorski, J. (red.). (1984). Nowe strategie i techniki pomocy psychologicznej. Warszawa: PTHP.

9. Sęk, H. (2001).O wieloznacznych funkcjach wsparcia społecznego. W: L.Cierpiałkowska, H. Sęk (red.), Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia(s. 13-32). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Classes in period "Academic year 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 32 hours more information
Coordinators: Aleksandra Kűhn-Dymecka
Group instructors: Aleksandra Kűhn-Dymecka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)