Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura i technika studiowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-N-KTS
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura i technika studiowania
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla pierwszego roku
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W06; PS_U06

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów I roku w umiejętności i wiedzę, które stanowią podstawę efektywnego studiowania i umożliwiają: orientację w strukturze uczelni, orientację w prawach i obowiązkach studenta, poprawną komunikację z nauczycielami akademickimi i władzami instytutu, wydziału, uniwersytetu, a także wyposażenie studentów I roku w techniki, ułatwiające adekwatne i efektywne przygotowanie się do zajęć i egzaminów.

Pełny opis:

Celem zajęć jest wyposażenie studentów I roku w umiejętności i wiedzę, które stanowią podstawę efektywnego studiowania. Chodzi przede wszystkim o to, aby: (1) studenci orientowali się w strukturze macierzystego uniwersytetu, znali tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska władz uczelni (Rektora i Prorektorów, Dziekana i Prodziekanów, Dyrektora Instytutu i jego zastępców); (2) aby świadomie korzystali ze swoich praw i wywiązywali się ze swoich obowiązków określonych w Regulaminie studiów UKSW; (3) aby potrafili w odpowiedni sposób komunikować się ze swoimi nauczycielami akademickimi i władzami uczelni, zarówno w codziennych kontaktach, jak i w korespondencji (e-mail, podania itp.); (4) aby potrafili samodzielnie i efektywnie wyszukać odpowiednią literaturę, sporządzić notatkę, przygotować się do zajęć i egzaminów, (5) orientowali się w podstawowych zasadach etycznych, którymi powinien kierować się psycholog.

Literatura:

Ważne strony internetowe i linki:

www.uksw.edu.pl, www.wfch.edu.pl, www.psychologia.wfch.uksw.edu.pl

W szczególności:

Poradnik studenta I roku: https://uksw.edu.pl/pl/poradnik-studenta-i-roku;

Regulamin studiów: https://uksw.edu.pl/images/studenci/Regulamin-studiw-w-UKSW.pdf;

Informacje o planach zajęć, terminach dyżurów nauczycieli akademickich itd.: https://usosweb.uksw.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:news/default();

Kalendarz akademicki: https://uksw.edu.pl/pl/component/content/article/2-uncategorised/602-kalendarz-akademicki-16-17?Itemid=363;

Literatura:

Carmine, G. (2016). Mów jak TED. 9 sposobów na dobrą prezentację według wybitnych mówców. Warszawa: Buchmann.

Carmine, G. (2018). Steve Jobs. Sztuka prezentacji. Kraków: Znak.

Covey, S. R. (2018). Wielkość wewnętrzna. Poznań: Rebis.

Dan, R. (2018). Pokaż, opowiedz i zainteresuj. Jak przygotować i przeprowadzić niezwykłą prezentację. Wydawnictwo OnePress.

Fry, R. (2016). Jak się uczyć. Poznań: Rebis.

Greenberg, M. (2018). Mózg odporny na stres. Poznań: Rebis.

Joseph, S. (2017). Autentyczność. Poznań: Rebis.

Lowe, T. (2013). Zmotywuj się! Poznań: Rebis.

Minge, K., Minge, N. (2017). Jak uczyć się szybciej i skuteczniej. Warszawa: Edgard.

Mukoid, E. (2017). Książka dla Ciebie. Kim jesteś i dokąd zmierzasz. Poznań: Rebis.

Pease, A., Pease, B. (2017). Odpowiedź. Jak przejąć kontrolę nad własnym życiem i stać się tym, kim pragniesz być. Poznań: Rebis.

Praca zbiorowa. (2016). Techniki uczenia się. Jak efektywnie przyswajać wiedzę. Konstancin-Jeziorna: Rea.

Rock, D. (2019). Twój mózg w działaniu. Poznań: Rebis.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: Student orientuje się w strukturze uniwersytetu, wie kto i jakie funkcje pełni we władzach uczelni, wydziału i instytutu. Zna regulamin studiów UKSW i zasady poprawnej komunikacji z nauczycielami akademickimi. Zna podstawowe techniki samodzielnego i efektywnego uczenia się, przygotowania do zajęć i prezentowania zgromadzonej wiedzy. Zna podstawowe zasady etyczne, którymi powinien kierować się psycholog.

Umiejętności: Student potrafi poprawnie sformułować oficjalne pisma i podania, a także potrafi komunikować się zarówno z władzami uczelni, jak i nauczycielami akademickimi. Potrafi stosować odpowiednie dla siebie techniki efektywnego uczenia się, przygotowania do zajęć i prezentowania zgromadzonej wiedzy. Potrafi również interpretować wiedzę w kontekście podstawowych zasad etycznych.

Kompetencje: Jest w stanie samodzielnie, efektywnie i według obowiązujących zasad funkcjonować we wspólnocie uczelni i jest w stanie ocenić wiedzę i działania według podstawowych zasad etycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawową metodą oceniania jest egzamin w formie testu. Innym ważnym składnikiem oceny jest obecność i aktywność podczas zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)