Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-N-LC
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logika
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla pierwszego roku
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W01; PS_W02; PS_W05;PS_W08

Skrócony opis:

Kurs obejmuje elementy klasycznej semiotyki, logiki formalnej. Całość materiału jest przedstawiana w trakcie 16 godzin. Zajęcia są połączeniem formy wykładu i ćwiczeń z akcentem na stronę praktyczną prezentowanych narzędzi logicznych. W ramach kursu, studenci poznają logiczną koncepcję języka, kategorie syntaktyczne, elementy teorii zbiorów (zakresów pojęć). Centralnym zagadnieniem jest kwestia wynikania logicznego: definicja i przykłady zastosowania.

Pełny opis:

Realizowane są następujące tematy:

1. Język klasycznej logiki zdaniowej, matryce spójników prawdziwościowych, tautologie klasycznej logiki zdaniowej, metoda 0-1

2. Wynikanie logiczne. Formalizacje wybranych wypowiedzi języka naturalnego i ich poprawność na gruncie klasycznej logiki zdaniowej

3. Sposoby uzasadniania zdań

4. Błędy logiczne

5. Elementy teorii definicji i wybrane błędy w definicjach

6. Błędy w argumentacjach

7. Przykłady wadliwych złożonych wypowiedzi argumentacyjnych i sposoby usuwania błędów.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

E. Nieznański, Logika. Podstawy – język – uzasadnianie, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2000

Literatura uzupełniająca

B. Stanosz, Wprowadzenie do logiki formalnej. Podręcznik dla humanistów, PWN, Warszawa 1999

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student posiada elementarną wiedzę z zakresu logiki stosowanej do psychologii, umie zastosować narzędzia logiki do analizy wypowiedzi, potrafi racjonalnie formułować argumenty w dyskusji i odpierać argumenty, które uznaje za wadliwe.

Metody i kryteria oceniania:

Koniecznym warunkiem zaliczenia jest obecność (maksymalna liczba nieobecności: 2 godziny). Kurs kończy zaliczenie na ocenę pisemnego kolokwium. Próg minimalny: 7 punktów, próg maksymalny: 10 punktów.

Proponowane oceny: 7 p - dst; 7,01-7,9 - dst+; 8-8,5 - db; 8,6-9,0-db+; 9,01-10 - bdb.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Łyczak
Prowadzący grup: Marcin Łyczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Tomanek
Prowadzący grup: Roman Tomanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs logiki ma na celu wyposażenie studentów w podstawowe narzędzia semiotyczne umożliwiające precyzyjne i świadome wykorzystanie języka potocznego i naukowego

Pełny opis:

Kurs logiki ma na celu wyposażenie studentów w podstawowe narzędzia semiotyczne umożliwiające precyzyjne i świadome wykorzystanie języka potocznego i naukowego - w szczególności: języka psychologii. Nabyte informacje mają ułatwić studentowi pracę z tekstem, przeprowadzanie analiz znaczeniowych, sprawdzanie poprawności wypowiedzi ze szczególnym uwzględnieniem rozumowań i argumentacji.

Literatura:

Logika w pigułce, C.H. Beck Wydawnictwo Polska, Warszawa 2014

Nieznański E., Logika. Podstawy – język - uzasadnianie, C.H.Beck, 2.wydanie, Warszawa 2006

Stanosz B., Wprowadzenie do logiki formalnej. Podręcznik dla humanistów, PWN, Logika w pi1999

Wymagania wstępne:

Znajomość elementów gramatyki języka polskiego na poziomie szkoły średniej oraz elementów matematyki na poziomie szkoły średniej określonym dla klas o profilu humanistycznym.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Tomanek
Prowadzący grup: Roman Tomanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Tomanek
Prowadzący grup: Roman Tomanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)