Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład monograficzny: Psychologia pamięci: teoria i praktyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-N-MON1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny: Psychologia pamięci: teoria i praktyka
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychologia

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W03

PS_K03

Wymagania wstępne:

Zalecane jest posiadanie wiadomości z zakresu kursu podstawowego Psychologii procesów poznawczych.

Skrócony opis:

Celem wykładów jest przedstawienie wybranych wyników badań i obserwacji psychologicznych, które są przewidywane przez teorie pamięci, a dotyczą funkcjonowania pamięci w życiu codziennym lub bodźców spotykanych także poza laboratorium. W trakcie wykładów omawiane będą także możliwe praktyczne zastosowania wiedzy z psychologii pamięci. Przedstawione zjawiska pamięciowe będą wyjaśniane w świetle określonych teorii.

Pełny opis:

Wśród tematów omawianych na wykładach znajdą się następujące zagadnienia:

1) Pamięć osób i twarzy

2) Pamięć społeczna

3) „Ja” a pamięć. Efekt odnoszenia do siebie

4) Złudzenie mądrości po fakcie

5) Pamięć źródła informacji, kryptomnezja

6) Fałszywa pamięć. Badania eksperymentalne procedurą DRM

7) Efekt dezinformacji

8) Efekty samej ekspozycji i prawdziwości. Pamięć prawdy i fałszu.

9) Iluzja Mojżesza

10) Zjawisko „mam-na-końcu-języka”

11) Intencjonalne zapominanie

12) Niechciane wspomnienia w życiu codziennym i w zaburzeniach psychicznych

13) Jak się uczyć: efekty generowania i testowania

14) Metapamięć

15) Emocje a pamięć

16) Pamięć prospektywna w życiu codziennym i u osób starszych

Literatura:

Czerniawska E (red) (2005). Pamięć : zjawiska zwykłe i niezwykłe. WSiP

Draaisma D. (2006). Dlaczego życie płynie szybciej, gdy się starzejemy. Warszawa: PIW.

Jagodzińska, M. (2008). Psychologia Pamięci. Badania, teorie, zastosowania. Gliwice: Wyd. Helion.

Niedźwieńska A (2013). Pamięć prospektywna : geneza, mechanizmy, deficyty.

Wydawnictwo Akademickie Sedno.

Perfect, T. J., i Lindsay, D. S. (red.). (2013). The SAGE handbook of applied memory. Sage.

Schacter, D. L. (2003). Siedem grzechów pamięci: jak zapominamy i zapamiętujemy. Państwowy Instytut Wydawniczy.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna i rozumie zjawiska pamięciowe obserwowane w życiu codziennym i potrafi wskazać ich wyjaśnienie w świetle teorii pamięci.

Student potrafi wymienić i wyjaśnić główne wyniki badań nad pamięcią bodźców takich jak twarze, inne osoby, informacje przestrzenne itp.

Student zna i rozumie rolę teorii naukowych w wyjaśnianiu zjawisk psychologicznych.

Student jest gotów do samodzielnego uzupełniania wiedzy i umiejętności w świetle nowych doniesień z badań nad pamięcią człowieka. Rozumie i posługuje się specjalistyczną terminologią z zakresu psychologii pamięci.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym, składającym się z pytań testowych i pytania opisowego (studenci otrzymają wcześniej zbiór pytań pomocniczych). W każdym pytaniu testowym będą po cztery opcje odpowiedzi z jedną prawidłową. Pytanie opisowe będzie wymagało wykazania się także głębszym rozumieniem prezentowanych na wykładach treści.

Kryteria oceniania:

Ocena końcowa będzie zależała od:

- uczestnictwa w wykładach,

- wyniku testu końcowego

Warunkiem koniecznym otrzymania oceny pozytywnej jest: uzyskanie minimum 55% punktów z egzaminu końcowego oraz nie więcej niż 4 nieobecności w ciągu roku.

Uzyskanie takiego wyniku oznacza, że student osiągną efekty uczenia się w stopniu dostatecznym.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Nieznański
Prowadzący grup: Marek Nieznański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS: 5 pkt


32 godzin - uczestnictwo w zajęciach (1p)


50 godzin - lektury (2 p)


50 godzin - przygotowanie do egzaminu (2 p)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Nieznański
Prowadzący grup: Marek Nieznański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)