Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Wykład monograficzny - Psychologia muzyki

General data

Course ID: WF-ZPS-N-MON3
Erasmus code / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychology The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: (unknown)
Name in Polish: Wykład monograficzny - Psychologia muzyki
Organizational unit: Institute of Psychology
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychology

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) zaliczenie przedmiotów: anatomia i fizjologia układu nerwowego, psychologia różnic indywidualnych, psychometria, psychologia emocji i motywacji, psychopatologia, psychologia poznawcza

Short description: (in Polish)

Wątkiem głównym zajęć jest aktywność muzyczna człowieka. Treści wykładów dotyczą psychologicznych aspektów odbioru i tworzenia muzyki. Niepominięte zostaną wątki dotyczące pomiaru zdolności muzycznych a także ich rozwoju. Podczas zajęć będzie można się przyjrzeć skutkom działania muzyki na obszar cielesny i psychiczny człowieka. Ponadto zostaną przedstawione najnowsze modele wyjaśniające fenomen tremy muzycznej i pracy nad nią.

Full description: (in Polish)

Podstawowym celem przedmiotu, poza wątkiem czysto poznawczym, jest swoisty trening wykorzystania wiedzy z psychologii ogólnej w obszarach: biologicznych podstaw zachowania, psychometrii, funkcji poznawczych, różnic indywidualnych czy emocji i motywacji, by móc w sposób refleksyjny podejść do fenomenu, jakim jest aktywność muzyczna człowieka. Wykład ma za zadanie pokazać adeptom psychologii, że nawet aktywność muzyczna, odbiorcza czy nadawcza, może, dzięki różnorodnym narzędziom poznania, być analizowana na różnych poziomach opisu, mimo że zdaje się być najbardziej złożoną formą aktywności człowieka.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

wiedzy:

student opisuje badania psychologiczne nad aktywnością muzyczną człowieka; wyjaśnia podstawowe mechanizmy fizjologiczne i poznawcze różnic indywidualnych w zakresie zdolności muzycznych; opisuje najnowsze modele fenomenu tremy muzycznej

umiejętności:

student posługuje się pojęciami w zakresie psychologii biologicznej, różnic indywidualnych i poznawczej do opisu mechanizmów i zjawisk w zakresie aktywności muzycznej człowieka; różnicuje efekty działania muzyki na procesy fizjologiczne i psychologiczne człowieka

kompetencji społecznych:

zachowuje ostrożność w wyrażaniu opinii

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

wiedza:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie opisuje badań psychologicznych nad aktywnością muzyczną człowieka; nie wyjaśnia podstawowych mechanizmów fizjologicznych i poznawczych różnic indywidualnych w zakresie zdolności muzycznych; nie opisuje najnowszych modeli fenomenu tremy muzycznej;

- na ocenę 3 (dst.): student pobieżnie opisuje badania psychologiczne nad aktywnością muzyczną człowieka; wyjaśnia ogólnie podstawowe mechanizmy fizjologiczne i poznawcze różnic indywidualnych w zakresie zdolności muzycznych; opisuje przynajmniej jeden dowolny model fenomenu tremy muzycznej;

- na ocenę 4 (db.): student opisuje niektóre badania psychologiczne nad aktywnością muzyczną człowieka; wyjaśnia podstawowe mechanizmy fizjologiczne i poznawcze różnic indywidualnych w zakresie zdolności muzycznych; opisuje kilka dowolnych modeli fenomenu tremy muzycznej;

- na ocenę 5 (bdb): student dogłębnie opisuje badania psychologiczne nad aktywnością muzyczną człowieka; wyjaśnia dość szczegółowo podstawowe mechanizmy fizjologiczne i poznawcze różnic indywidualnych w zakresie zdolności muzycznych; opisuje różne modele fenomenu tremy muzycznej;

umiejętności:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie posługuje się pojęciami w zakresie psychologii biologicznej, różnic indywidualnych i poznawczej do opisu mechanizmów i zjawisk w zakresie aktywności muzycznej człowieka; nie różnicuje efektów działania muzyki na procesy fizjologiczne i psychologiczne człowieka;

- na ocenę 3 (dst.): student posługuje się niektórymi pojęciami w zakresie psychologii biologicznej, różnic indywidualnych i poznawczej do opisu mechanizmów i zjawisk w zakresie aktywności muzycznej człowieka; różnicuje co najmniej dwa efekty działania muzyki na procesy fizjologiczne i psychologiczne człowieka;

- na ocenę 4 (db.): student posługuje się trafnie pojęciami w zakresie psychologii biologicznej, różnic indywidualnych i poznawczej do opisu mechanizmów i zjawisk w zakresie aktywności muzycznej człowieka; różnicuje efekty działania muzyki na procesy fizjologiczne i psychologiczne człowieka;

- na ocenę 5 (bdb): student biegle posługuje się pojęciami w zakresie psychologii biologicznej, różnic indywidualnych i poznawczej do opisu mechanizmów i zjawisk w zakresie aktywności muzycznej człowieka; różnicuje precyzyjnie efekty działania muzyki na procesy fizjologiczne i psychologiczne człowieka;

Kompetencje: zachowuje ostrożność w wyrażaniu opinii

Practical placement: (in Polish)

nie dotyczy

Classes in period "Academic year 2023/24" (in progress)

Time span: 2023-10-01 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Monographic lecture, 32 hours more information
Coordinators: Bartłomiej Swebodziński
Group instructors: Bartłomiej Swebodziński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Monographic lecture - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) uczestnictwo w wykładach - 2 ECTS

praca własna z literaturą przedmiotu - 1 ECTS

przygotowanie do egzaminu - 1 ECTS

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Academic year 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Monographic lecture, 32 hours more information
Coordinators: Bartłomiej Swebodziński
Group instructors: Bartłomiej Swebodziński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Monographic lecture - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)