Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Mechanizmy i patogeneza zaburzeń

General data

Course ID: WF-ZPS-N-MPZC
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Mechanizmy i patogeneza zaburzeń
Organizational unit: Institute of Psychology
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 5.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychology

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Przedstawienie studentom podstawowej wiedzy z zakresu mechanizmów i patogenezy zaburzeń celem poszerzenia ich ogólnego zasobu wiadomości, ukierunkowujących ich psychologiczne kształcenie na podstawy rozpoznawania zaburzeń psychicznych i udzielania pomocy psychologicznej.

Drugim celem jest wstępne merytoryczne przygotowanie studenta psychologii do specjalistycznej współpracy zawodowej z personelem medycznym w sytuacji pomocy człowiekowi ze zróżnicowanym poziomem zaburzeń psychopatologicznych

Trzecim celem jest przekazanie elementów psychopatologii jako teoretycznych podstaw dotyczących patogenezy i mechanizmów zaburzeń psychicznych mających zastosowanie w zakresie nauczania psychologii klinicznej stosowanej.

Full description: (in Polish)

Przedstawienie studentom podstawowej wiedzy z zakresu psychopatologii i psychiatrii celem poszerzenia ich ogólnego zasobu wiadomości, ukierunkowujących ich psychologiczne kształcenie na podstawy rozpoznawania zaburzeń psychicznych i udzielania pomocy psychologicznej.

Drugim celem jest wstępne merytoryczne przygotowanie studenta psychologii do specjalistycznej współpracy zawodowej z personelem medycznym w sytuacji pomocy człowiekowi ze zróżnicowanym poziomem zaburzeń psychopatologicznych

Trzecim celem jest przekazanie elementów psychopatologii jako teoretycznych podstaw dotyczących patogenezy i mechanizmów zaburzeń psychicznych mających zastosowanie w zakresie nauczania psychologii klinicznej stosowanej.

Bibliography: (in Polish)

Bilikiewicz A./red/(2001) Psychiatria. PZWL

2) Rybakowski J., Pużyński S. Wciórka J., ( red) ( 2009) Psychiatria Tom 2 Wrocław, Elesvier Urban&Partner

3) Seligman M., Walker E., Rosenhan D (2003) Psychopatologia. Warszawa Zysk i S-ka

4) Kaplan H., Sadock B.,( 1995) Psychiatria kliniczna. Wrocław. Urban & Partner

5) Cierpiałkowska L.,(2011) Psychopatologia, Wyd. Naukowe Scholar

6) Klimasiński K., ( 2000). Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej. Kraków, Wyd. Uniwersytetu Jagielońskiego

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Student nabędzie wiedzę z zakresu podstaw rozpoznawania zaburzeń psychicznych i udzielania pomocy psychologicznej zróżnicowanej ze względu na rodzaj i specyfikę zaburzenia psychicznego. Drugim efektem kształcenia jakie nabędzie student to wstępne merytoryczne przygotowanie do specjalistycznej współpracy zawodowej z personelem medycznym w sytuacji pomocy człowiekowi ze zróżnicowanym poziomem zaburzeń psychopatologicznych

W wyniku kształcenia teoretycznego psycholog nabędzie umiejętność :

- definiowania i rozpoznawania objawów zaburzeń nerwicowych, zaburzeń osobowości i zachowania, afektywnych, schizofrenicznych i związanych z używaniem substancji psychoaktywnych

- różnicowania zaburzeń nerwicowych z zaburzeniami osobowości i afektywnymi

- różnicowania zaburzeń schizofrenicznych, psychozy po środkach odurzających, zaburzeń schizotypowych, zaburzeń schizoafektywnych i podwójnej diagnozy

- wykorzystywania wiedzy o stanie psychicznym i funkcjonowaniu pacjenta we wcześniejszych okresach rozwojowych, ważnych dla aktualnej diagnozy kompetencji społecznych; samodzielnego definiowania i rozpoznawania objawów zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania

- samodzielnego różnicowania zaburzeń schizofrenicznych, psychozy po środkach odurzających, zaburzeń schizpotypowych, zaburzeń schizoafektywnych i podwójnej diagnozy

- samodzielnego różnicowania zburzeń nerwicowych z zaburzeniami osobowości i zaburzeniami afektywnymi

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Zaliczenie na ocenę.Na ocenę końcową składają się:

1. Frekwencja

2. Aktywność na zajęciach

3. Ocena z kolokwium pisemnego. Egzamin pisemny. Obowiązuje materiał przedstawiony na wykładzie i lektury . Zaliczenie przedmiotu na podstawie wyników z egzaminu pisemnego. Zaliczenie przedmiotu -

ocena 2( ndst) - student nie posiada wiedzy z przedmiotu, nie uzyskał wyniku 60 % poprawnych odpowiedzi

ocena 3 ( dst) 60% poprawnych odpowiedzi

ocena 4( db) student ma średnio uporządkowaną wiedzę. 70% poprawnych odpowiedzi

ocena 5 ( bdb) - student posiada kompletną wiedzę z zakresu przedmiotu. 90% poprawnych odpowiedzi

Metody dydaktyczne: elementy wykładu, metoda ćwiczeniowa, analiza przypadku

Metody weryfikacji efektów : ocenianie ciągłe- udziału w dyskusji, zaangażowania podczas pracy w dwójkach, kolokwium pisemne

Classes in period "Academic year 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 32 hours more information
Coordinators: Aleksandra Kűhn-Dymecka
Group instructors: Aleksandra Kűhn-Dymecka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Przedstawienie studentom podstawowej wiedzy z zakresu psychopatologii i psychiatrii celem poszerzenia ich ogólnego zasobu wiadomości, ukierunkowujących ich psychologiczne kształcenie na podstawy rozpoznawania zaburzeń psychicznych i udzielania pomocy psychologicznej.

Drugim celem jest wstępne merytoryczne przygotowanie studenta psychologii do specjalistycznej współpracy zawodowej z personelem medycznym w sytuacji pomocy człowiekowi ze zróżnicowanym poziomem zaburzeń psychopatologicznych

Trzecim celem jest przekazanie elementów psychopatologii jako teoretycznych podstaw dotyczących patogenezy i mechanizmów zaburzeń psychicznych mających zastosowanie w zakresie nauczania psychologii klinicznej stosowanej.

Full description: (in Polish)

Przedstawienie studentom podstawowej wiedzy z zakresu psychopatologii i psychiatrii celem poszerzenia ich ogólnego zasobu wiadomości, ukierunkowujących ich psychologiczne kształcenie na podstawy rozpoznawania zaburzeń psychicznych i udzielania pomocy psychologicznej.

Drugim celem jest wstępne merytoryczne przygotowanie studenta psychologii do specjalistycznej współpracy zawodowej z personelem medycznym w sytuacji pomocy człowiekowi ze zróżnicowanym poziomem zaburzeń psychopatologicznych

Trzecim celem jest przekazanie elementów psychopatologii jako teoretycznych podstaw dotyczących patogenezy i mechanizmów zaburzeń psychicznych mających zastosowanie w zakresie nauczania psychologii klinicznej stosowanej.

Bibliography: (in Polish)

Bilikiewicz A./red/(2001) Psychiatria. PZWL

2) Rybakowski J., Pużyński S. Wciórka J., ( red) ( 2009) Psychiatria Tom 2 Wrocław, Elesvier Urban&Partner

3) Seligman M., Walker E., Rosenhan D (2003) Psychopatologia. Warszawa Zysk i S-ka

4) Kaplan H., Sadock B.,( 1995) Psychiatria kliniczna. Wrocław. Urban & Partner

5) Cierpiałkowska L.,(2011) Psychopatologia, Wyd. Naukowe Scholar

6) Klimasiński K., ( 2000). Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej. Kraków, Wyd. Uniwersytetu Jagielońskiego

Classes in period "Academic year 2023/24" (in progress)

Time span: 2023-10-01 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 32 hours more information
Coordinators: Aleksandra Kűhn-Dymecka
Group instructors: Aleksandra Kűhn-Dymecka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) ECTS [1 ECTS = 30(25) godz. pracy studenta]:


udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń: 20 godz.

przygotowanie do kolokwium i egzaminu: 40 godz.

suma godzin: 90 [90/30(25)=3]

liczba ECTS: 3

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom podstawowej wiedzy z zakresu psychopatologii i psychiatrii celem poszerzenia ich ogólnego zasobu wiadomości, ukierunkowujących ich psychologiczne kształcenie na podstawy rozpoznawania zaburzeń psychicznych i udzielania pomocy psychologicznej.

Drugim celem jest wstępne merytoryczne przygotowanie studenta psychologii do specjalistycznej współpracy zawodowej z personelem medycznym w sytuacji pomocy człowiekowi ze zróżnicowanym poziomem zaburzeń psychopatologicznych

Trzecim celem jest przekazanie elementów psychopatologii jako teoretycznych podstaw dotyczących patogenezy i mechanizmów zaburzeń psychicznych mających zastosowanie w zakresie nauczania psychologii klinicznej stosowanej.

Full description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom podstawowej wiedzy z zakresu psychopatologii i psychiatrii celem poszerzenia ich ogólnego zasobu wiadomości, ukierunkowujących ich psychologiczne kształcenie na podstawy rozpoznawania zaburzeń psychicznych i udzielania pomocy psychologicznej.

Drugim celem jest wstępne merytoryczne przygotowanie studenta psychologii do specjalistycznej współpracy zawodowej z personelem medycznym w sytuacji pomocy człowiekowi ze zróżnicowanym poziomem zaburzeń psychopatologicznych

Trzecim celem jest przekazanie elementów psychopatologii jako teoretycznych podstaw dotyczących patogenezy i mechanizmów zaburzeń psychicznych mających zastosowanie w zakresie nauczania psychologii klinicznej stosowanej.

Bibliography: (in Polish)

Bilikiewicz A./red/(2001) Psychiatria. PZWL

2) Rybakowski J., Pużyński S. Wciórka J., ( red) ( 2009) Psychiatria Tom 2 Wrocław, Elesvier Urban&Partner

3) Seligman M., Walker E., Rosenhan D (2003) Psychopatologia. Warszawa Zysk i S-ka

4) Kaplan H., Sadock B.,( 1995) Psychiatria kliniczna. Wrocław. Urban & Partner

5) Cierpiałkowska L.,(2011) Psychopatologia, Wyd. Naukowe Scholar

6) Klimasiński K., ( 2000). Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej. Kraków, Wyd. Uniwersytetu Jagielońskiego

Classes in period "Academic year 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 32 hours more information
Coordinators: Aleksandra Kűhn-Dymecka
Group instructors: Aleksandra Kűhn-Dymecka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)