Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Neuropsychology

General data

Course ID: WF-ZPS-N-NP
Erasmus code / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychology The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Neuropsychology
Name in Polish: Neuropsychologia
Organizational unit: Institute of Psychology
Course groups:
Course homepage: http://brak
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychology

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) zdany egzamin z anatomii i fizjologii układu nerwowego

Short description: (in Polish)

Dzisiejsza diagnoza neuropsychologiczna służy nie tylko dokładnemu opisowi stanu klinicznego pacjenta, pomaga ocenić proces zdrowienia, ale przede wszystkim ma na celu opracowanie najskuteczniejszych metod rehabilitacji. Działania te wymagają poznania współczesnego stanu wiedzy na temat organizacji funkcji psychicznych w mózgu człowieka, deficytów powstałych na skutek jego uszkodzenia oraz mechanizmów plastyczności mózgowej. Podczas wykładów omówione zostaną wybrane zaburzenia i choroby mózgu oraz ich neuropsychologiczne konsekwencje. Studenci zapoznają się także ze współczesnymi metodami obrazowania funkcji i struktury mózgu.

Bibliography: (in Polish)

Górska, T., Grabowska, A. i Zagrodzka, J. (red.) (2012). Mózg a zachowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN

Jodzio, K. (red.) (2009). Nowe Tendencje w Psychologii. Neuropsychologia. Współczesne kierunki badań, t. 15, Wydawnictwo Naukowe PWN

Seniów, J. (red.) (2019). Terapia neuropsychologiczna dorosłych chorych z uszkodzeniem mózgu, Instytut Psychiatrii i Neurologii: Warszawa

Walsh, K. i Darby, D. (red.) (2016). Neuropsychologia kliniczna. Wydanie piąte. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

wiedzy: student rozpoznaje zależności miedzy uszkodzeniem mózgu a zachowaniem; opisuje największe zespoły neuropsychologiczne; wyjaśnia zasady i kierunki oddziaływań terapeutycznych wobec osób z dysfunkcjami mózgu

umiejętności: student wyznacza rolę neuropsychologa we współczesnym zespole diagnostyczno-rehabilitacyjnym w obszarze neurologii; posługuje się pojęciami w zakresie neurologii; różnicuje poszczególne zespoły neuropsychologiczne

kompetencji społecznych: zachowuje ostrożność w wyrażaniu opinii; postępuje zgodnie z zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Wiedza:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie potrafi wyjaśnić celów i metod diagnozy neuropsychologicznej w praktyce klinicznej; nie wskazuje zależności między uszkodzeniem mózgu a zachowaniem; nie wyjaśnia praktycznych aspektów rehabilitacji pacjentów po uszkodzeniu mózgu ani specyfiki pomocy psychologicznej osobom z dysfunkcjami mózgu

- na ocenę 3 (dst.): student wymienia zależności między uszkodzeniem mózgu a zachowaniem; charakteryzuje jeden duży zespół neuropsychologiczny; student wyjaśnia praktyczne aspekty rehabilitacji neuropsychologicznej i pomocy psychologicznej osobom z dysfunkcjami mózgu, ale nie podaje specyfiki

- na ocenę 4 (db.): student omawia zależności miedzy uszkodzeniem mózgu a zachowaniem; charakteryzuje dwa duże zespoły neuropsychologiczne; krótko wyjaśnia praktyczne aspekty i specyfikę rehabilitacji neuropsychologicznej i pomocy psychologicznej osobom z dysfunkcjami mózgu

- na ocenę 5 (bdb): student doskonale rozpoznaje zależności miedzy uszkodzeniem mózgu a zachowaniem; szczegółowo charakteryzuje trzy duże zespoły neuropsychologiczne; obszernie wyjaśnia zasady i kierunki oddziaływań terapeutycznych wobec osób z dysfunkcjami mózgu

Umiejętności:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie wyznacza roli neuropsychologa we współczesnym zespole diagnostyczno-rehabilitacyjnym w obszarze neurologii; nie posługuje się pojęciami w zakresie neurologii; nie różnicuje poszczególnych zespołów neuropsychologicznych;

- na ocenę 3 (dst.): student wyznacza rolę neuropsychologa na współczesnym oddziale neurologii w publicznej służbie zdrowia w Polsce; posługuje się czasem pojęciami w zakresie neurologii; różnicuje deficyty zachowania w obrębie jednego zespołu neuropsychologicznego;

- na ocenę 4 (db.): student wyznacza rolę neuropsychologa we współczesnym zespole diagnostyczno-rehabilitacyjnym w obszarze neurologii w publicznej służbie zdrowia w Polsce; posługuje się często pojęciami w zakresie neurologii; różnicuje deficyty zachowania w obrębie dwóch zespołów neuropsychologicznych;

- na ocenę 5 (bdb): student wyznacza rolę neuropsychologa a także innych członków zespołu we współczesnym zespole diagnostyczno-rehabilitacyjnym w obszarze neurologii w publicznej służbie zdrowia w Polsce; posługuje się biegle pojęciami w zakresie neurologii; różnicuje deficyty zachowania w poszczególnych zespołach neuropsychologicznych;

Kompetencje:

zachowuje ostrożność w wyrażaniu opinii; postępuje zgodnie z zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa

Punktacja i oceny:

można zdobyć 50 pkt za poprawnie rozwiązany test wiedzy; punktacja do poszczególnych ocen przedstawia się następująco:

46 – 50 pkt bdb

41 – 45 pkt db+

36 – 40 pkt db

31 – 35 pkt dst+

26 – 30 pkt dst

0 – 25 pkt ndst

UWAGA: w celu dopuszczenia do egzaminu wymagana jest obecność przynajmniej na połowie wykładów oraz zaliczenie ćwiczeń z neuropsychologii

Practical placement: (in Polish)

nie dotyczy

Classes in period "Academic year 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 16 hours more information
Coordinators: Bartłomiej Swebodziński
Group instructors: Bartłomiej Swebodziński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Academic year 2023/24" (in progress)

Time span: 2023-10-01 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 16 hours more information
Coordinators: Bartłomiej Swebodziński
Group instructors: Bartłomiej Swebodziński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Academic year 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 16 hours more information
Coordinators: Bartłomiej Swebodziński
Group instructors: Bartłomiej Swebodziński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)