Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Wprowadzenie do specjalności: Psychologia kliniczna i psychoterapia

General data

Course ID: WF-ZPS-N-PKP
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Wprowadzenie do specjalności: Psychologia kliniczna i psychoterapia
Organizational unit: Institute of Psychology
Course groups: (in Polish) Przedmioty obowiązkowe dla trzeciego roku
ECTS credit allocation (and other scores): 5.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychology

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

PS_W02; PS_W03; PS_W04; PS_W08; PS_W09;PS_W11; PS_W13; PS_W14; PS_W16; PS_U03; PS_U04; PS_U11;

PS_K01; PS_K04; PS_K06

Preliminary Requirements:

(in Polish) Brak.

Short description: (in Polish)

Cykl wykładów obejmujący wprowadzenie do podstawowych zagadnień dotyczących psychoterapii i psychologii klinicznej jako dziedziny badań i praktyki.

Full description: (in Polish)

Cykl wykładów poświęcony psychologii klinicznej i psychoterapii. Obejmuje wprowadzenie do podstawowych zagadnień dotyczących psychoterapii i psychologii klinicznej jako dziedziny badań i praktyki. Przedstawione zostaną kluczowe subdyscypliny psychologii klinicznej, w tym psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, neuropsychologia kliniczna, kliniczna psychologia zdrowia, psychologia niepełnosprawności i rehabilitacji oraz psychogerontologia. Omówione zostaną różne formy praktycznej działalności psychologa klinicznego. Oprócz psychoterapii przedstawione zostaną formy, takie jak poradnictwo psychologiczne, promocja zdrowia i prewencja zaburzeń czy pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysu. Ponadto, scharakteryzowane zostaną kluczowe modele, metody i podstawy postępowania w ramach diagnozy klinicznej. Program wykładów obejmuje także zapoznanie studentów z głównymi systemami i podejściami psychoterapeutycznymi (psychoanaliza i psychoterapia psychodynamiczna; terapia poznawczo-behawioralna; psychoterapia egzystencjalna i humanistyczna; koncepcje systemowe). Zaprezentowane zostaną także podstawowe grupy zaburzeń psychicznych zawarte w aktualnie funkcjonujących systemach klasyfikacyjnych oraz możliwe sposoby ich leczenia. Omówione zostanie znaczenie praktyki opartej na dowodach empirycznych. Przedstawione zostaną badania nad skutecznością psychoterapii, a także nowe trendy i dalsze kierunki rozwoju psychoterapii.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza

EK 1. Student zna podstawowe kompetencje i umiejętności psychologa klinicznego i psychoterapeuty.

EK 2. Student posiada wiedzę na temat zapobiegania i przeciwdziałania kryzysom, stresorom, zjawiskom patologicznym w życiu człowieka.

EK 3. Student zna najważniejsze obszary dotyczące prowadzenia terapii i jej techniki w zakresie różnych kierunków terapeutycznych.

EK 4. Student zna różne dziedziny psychologii klinicznej, służące analizowaniu i interpretowaniu roli czynników sprzyjających zachowaniom zdrowotnym,

uzależnieniom, zapobieganiu potencjalnym zaburzeniom rozwoju i patologii w zakresie procesów psychicznych.

Umiejętności

EK 5. Student potrafi rozpoznawać problemy specyficzne dla różnych form psychopatologii oraz dopasować do nich odpowiednią pomoc psychologiczną.

Kompetencje społeczne

EK 6. Student jest gotów do organizowania i planowania własnych badań z zakresu psychologii klinicznej i psychoterapii.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Ocena będzie wystawiana na podstawie egzaminu końcowego. Zakres materiału egzaminacyjnego obejmuje treść wykładów oraz podaną literaturę obowiązkową.

Zasady oceniania:

poniżej 51% - ocena niedostateczna (2,0)

od 51 do 60% - ocena dostateczna (3,0)

od 61 do 70% - ocena dostateczna plus (3,5)

od 71 do 80% - ocena dobra (4,0)

od 81 do 90% - ocena dobra plus (4,5)

od 91 do 100% - ocena bardzo dobra (5,0)

Classes in period "Academic year 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 16 hours more information
Coordinators: Patryk Łakuta
Group instructors: Patryk Łakuta
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ayHFgxHwZmeW3QEpFCUSVVFVIEEbjZNjrhyWciB_gplU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=bec8e217-8f38-43d9-a572-3d199299c13f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Wymagania wstępne: (in Polish)

E-learning: zajęcia synchroniczne, prowadzone zdalnie w aplikacji Microsoft Teams.

Classes in period "Academic year 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 16 hours more information
Coordinators: Marcin Kłosowski
Group instructors: Marcin Kłosowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Wymagania wstępne: (in Polish)

E-learning: zajęcia synchroniczne, prowadzone zdalnie w aplikacji Microsoft Teams.

Classes in period "Academic year 2023/24" (in progress)

Time span: 2023-10-01 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 16 hours more information
Coordinators: Marcin Kłosowski
Group instructors: Marcin Kłosowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) ECTS [1 ECTS = 30(25) godz. pracy studenta]:


udział w wykładzie: 30 godz.

studium literatury, przygotowanie do egzaminu: 30 godz.

suma godzin: 60 [60/30(25)=2]

liczba ECTS: 2

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Cykl wykładów stanowiących wprowadzenie do podstawowych zagadnień dotyczących psychoterapii i psychologii klinicznej jako dziedziny badań i praktyki

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa (obowiązkowa):

Cierpiałkowska, L. i Sęk, H. (red). (2020). Psychologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca:

Cierpiałkowska, L. (red). (2005). Psychoterapia. Teoria. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Eneteia.

Cierpiałkowska, L. i Suszek, H. (red). (2011). Psychoterapia. Szkoły i metody. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Eneteia.

Feltham, C., Horton, I. (red.) (2013). Psychoterapia i poradnictwo. Tom 1 i 2. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Freyberger, H. J., Schneider, W. i Stieglitz, R. D. (red.). (2014). Kompendium psychiatrii, psychoterapii, medycyny psychosomatycznej. Warszawa: Wydawca: PZWL Wydawnictwo Lekarskie.

Grzegorzewska, I., Cierpiałkowska, L., Borkowska, A. (red.) (2020). Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Grzesiuk, L., Styła, R. (2009). Psychoterapia bez tajemnic. Podstawowa wiedza i praktyczne wskazówki. Warszawa: Difin.

Sęk, H (2023). Społeczna psychologia kliniczna. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Sęk, H. (2001). Wprowadzenie do psychologii klinicznej. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.

Classes in period "Academic year 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 16 hours more information
Coordinators: Marcin Kłosowski
Group instructors: Marcin Kłosowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)