Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Psychologia międzykulturowa

General data

Course ID: WF-ZPS-N-PM
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (0313) Psychology The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: (unknown)
Name in Polish: Psychologia międzykulturowa
Organizational unit: Institute of Psychology
Course groups: (in Polish) Przedmioty obowiązkowe dla trzeciego roku
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

PS_W01; PS_W08; PS_U01;

Short description: (in Polish)

Celem wykładu jest zaprezentowanie słuchaczom ciekawych związków między kulturą a procesami psychicznymi.

Poruszane podczas zajęć treści umożliwiają pełniejsze rozumienie kultury i jej wpływu na zachowanie człowieka. Wykład wspomaga rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, podkreśla wartość szanowania kulturowej różnorodności, jak również poszukiwania międzykulturowych podobieństw.

Efekt kształcenia:

- nabycie umiejętności definiowania kultury i określenia związków między kulturą a zachowaniem człowieka; -wiedza na temat różnic międzulturowych; - umiejętność pracy z osobami pochodzącymi z różnych kultur

Wymagania wstępne: znajomość zagadnień z zakresu psychologii ogólnej i społecznej.

Full description: (in Polish)

Zakres tematów:

1. Psychologia kultury a psychologia międzykulturowa

2. Metody badawcze w psychologii międzykulturowej.

3. Paradygmaty psychologii międzykulturowej. Model eko-kulturowy Johna Berry`ego

4. Badania Geerta Hofstede i wsp. nad wymiarami kulturowymi

5. Badania wymiarów kulturowych GLOBE

6. Wartości a kultura. Teoria wartości Schwartza oraz teoria rozwoju ludzkiego Welzela i Ingleharta

7. Aksjomaty społeczne

8. Dobrostan psychologiczny i jego uwarunkowania kulturowe.

9. Uwarunkowania kulturowe narcyzmu i roszczeniowości.

10. Tożsamość a relacje międzygrupowe.

11. Kultura polska i jej specyfika

12. Psychologia ewolucyjna a międzykulturowa: Natura czy kultura?

13. Religia jako kultura

14. Akulturacja

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

Boski, P. (2009). Kulturowe ramy zachowań społecznych. Warszawa: PWN, Scholar.

Matsumoto, D., Juang, L. (2007). Psychologia międzykulturowa. Gdańsk: GWP.

Literatura uzupełniająca:

Drogosz, M. (2005). (red.). Jak Polacy wygrywają, jak Polacy przegrywają. Gdańsk: GWP.

Gebauer, J., Sedikides, C., Neberich, A. (2012). Religiosity, social self-esteem and psychological adjustment: On the crosscultural

specificity of psychological benefits of religiosity. Psychological Science, 1-3.

Nisbett, R. (2009). Geografia myślenia. Sopot: Smak Słowa.

Różycka, J. (2012). Życie społeczne jako gra. Kontekst międzykulturowy. Gdańsk: Wydawnictwo UG.

Żemojtel-Piotrowska, M. (2016). Psychologiczne wyznaczniki roszczeniowości w perspektywie międzykulturowej. Warszawa:

Scholar.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza:

Student posiada wiedzę dot. specyfiki zainteresowań psychologii międzykulturowej.

Student posiada wiedzę z zakresu psychologii międzykulturowej i rozumie na czym polega odmienność interpretacji zachowań człowieka w różnych sferach funkcjonowania: osobistej, rodzinnej, społecznej, zdrowotnej, zawodowej.

Student rozumie i interpretuje zmienność zachowań jednostkowych w kontekście społecznym.

Umiejętności:

Student potrafi tworzyć opinie na temat zróżnicowanych interpretacji psychologicznych ludzkich zachowań.

Student potrafi analizować wyniki badań międzykulturowych, dokonywać ich porównań, formułować wnioski, przewidywać

implikacje praktyczne.

Student potrafi zastosować wiedzę z zakresu psychologii międzykulturowej w planowaniu projektów badawczych i działań o

charakterze psychoedukacyjnym.

Kompetencje:

Student przejawia postawę otwartości i ciekawości wobec problematyki wielokulturowości.

Student bierze udział w dyskusjach dot. omawianych problemów społecznych, wyraża swoje zdanie, dzieli się

doświadczeniami.

Student docenia dorobek psychologii międzykulturowej w wyjaśnianiu aktualnych problemów społecznych - potrafi to

zilustrować w pracy twórczej.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

metoda: egzamin testowy sprawdzający wiedzę z zakresu tematyki wykładów i wskazanej literatury

Student w ramach dodatkowych aktywności (udział w badaniach psychologicznych, aktywność na zajęciach) może uzyskać dodatkowe punkty.

Kryterium zaliczenia: otrzymanie min. 50 % punktów na egzaminie obejmującym zagadnienia przedmiotu.

Egzamin obejmuje 20 pytań testowych o zróżnicowanym poziomie trudności:

10-12: dst

13-14: dst +

15-16: db

17-18: db +

19-20: bdb

Classes in period "Academic year 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures more information
Coordinators: Jarosław Piotrowski
Group instructors: Jarosław Piotrowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Academic year 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 32 hours more information
Coordinators: Magdalena Żemojtel-Piotrowska
Group instructors: Magdalena Żemojtel-Piotrowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Academic year 2023/24" (in progress)

Time span: 2023-10-01 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 32 hours more information
Coordinators: Jarosław Piotrowski
Group instructors: Jarosław Piotrowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Academic year 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 32 hours more information
Coordinators: Jarosław Piotrowski
Group instructors: Jarosław Piotrowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)