Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawowe umiejętności psychologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-N-PUP
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawowe umiejętności psychologiczne
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla pierwszego roku
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W01; PS_W02; PS_U01; PS_K01; PS_K07

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie się i rozwijanie podstawowych umiejętności interpersonalnych koniecznych do nawiązywania relacji, komunikowania się z innymi ludźmi oraz efektywnej współpracy.

Pełny opis:

Celem zajęć jest rozwinięcie kompetencji interpersonalnych służących nawiązaniu i budowania kontaktu z drugim człowiekiem opartego na zaufaniu i bezpieczeństwie.

W ramach zajęć studenci będą ćwiczyć i rozwijać: aktywne słuchanie, udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnych; rozpoznawanie i wyrażanie własnych emocji.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne: plan zajęć, warunki zaliczenia, forma zajęć.

2. Budowanie efektywnej sytuacji edukacyjnej: ustalenie zasad współpracy, warunki bezpieczeństwa psychologicznego, integracja.

3. Wprowadzenie w temat komunikacji interpersonalnej: indywidualna ocena własnych umiejętności i obszarów do rozwoju. Zasady efektywnej komunikacji.

4. Aktywne słuchanie: narzędzia aktywnego słuchania. Wykład i ćwiczenia.

5. Aktywne słuchanie: narzędzia aktywnego słuchania. Ćwiczenia.

6. Aktywne słuchanie: narzędzia aktywnego słuchania. Ćwiczenia.

7. Konstruktywna i niekonstruktywna informacja zwrotna: różnice między komunikatem „ja” i komunikatem „ty”. Wykład i ćwiczenia.

8. Ćwiczenia praktyczne w stosowaniu komunikatu „ja”: rozwijanie umiejętności. Podsumowanie zajęć.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Steward J. (2007). Mosty zamiast murów: Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Rogers, C. R. (2023). O stawaniu się osobą. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Literatura uzupełniająca:

1.Sujak, E. (2021). ABC psychologii komunikacji. Kraków: Wydawnictwo WAM.

2.Krzysztofowicz, J. (2017). Czasem trudne, zawsze dobre. Jak zrozumieć i pokochać własne emocje. Poznań: Wydawnictwo Charaktery.

3.Sztander, W. (1999). Rozmowy które pomagają. Warszawa: Instytut psychologii Zdrowia PTP.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W obszarze wiedzy:

- student ma wiedzę na temat swoich mocnych i słabych stron w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji interpersonalnych;

- student ma wiedzą nt. budowaniu efektywnego kontaktu z drugim człowiekiem;

- student zna narzędzia aktywnego słuchania;

- student wie, jak wygląda komunikat "ja" i komunikat „ty”.

W obszarze umiejętności:

- student potrafi spostrzegać i lepiej rozumieć siebie i innych ludzi w relacjach międzyludzkich;

- student potrafi nawiązywać konstruktywne relacje interpersonalne;

- student potrafi stosować podstawowe zasady komunikacyjne, szczególnie związane z otrzymywaniem i udzielaniem informacji zwrotnych;

- student potrafi wyrażać siebie w sposób czytelny dla innych;

- student potrafi rozpoznawać przeżywane emocje;

- student potrafi określić i zmienić swoje zachowania czy nawyki, które są niepożądane i nie sprzyjają w budowaniu kontaktów z innymi ludźmi.

W obszarze kompetencji:

- student ma świadomość własnych umiejętności komunikacyjnych;

- student wykazuje odpowiedzialność za przebieg procesu nawiązywania kontaktu i prowadzenia rozmowy;

- student dąży do pracy nad własnym warsztatem umiejętności komunikacyjnych;

- student jest otwarty na pracę nad sobą;

- student chętnie podejmie się rozwoju w obszarze pogłębiania samoświadomości dotyczącej przeżywanych uczuć i wyrażania ich.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu (do wyboru):

Wariant 1

1. Obecność na zajęciach (100%; wszystkie spotkania).

2. Punktualność (obowiązuje także po przerwach).

3. Aktywne uczestniczenie w zajęciach (np. uczestniczenie w dyskusji, wykonywanie zadań podanych przez prowadzącego.

Ocena końcowa: bdb (5)

Wariant 2

1. Obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa.

2. Recenzja książki Rogers, C. R. (2023). O stawaniu się osobą. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis. Wraz z osobistą refleksją, podaniem przykładów.

3. Terminowe przesłanie pracy na zaliczenie.

Ocena końcowa: db (4)

Dla osób, które z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w zajęciach w 100% i wybiorą wariant 2 zaliczenia (pisanie recenzji), a chciałyby otrzymać ocenę bdb (5) - dodatkowo piszą kolokwium.

Zakres materiału: Steward, J. (2007). Mosty zamiast murów: Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Część 1, 2 i 3.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gregorczyk
Prowadzący grup: Monika Gregorczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gregorczyk
Prowadzący grup: Monika Gregorczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Gregorczuk
Prowadzący grup: Monika Gregorczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Gregorczuk
Prowadzący grup: Monika Gregorczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)