Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia uzależnień i przemocy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-N-PUPC
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia uzależnień i przemocy
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychologia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_U107; PS_U11; PS_K06

Wymagania wstępne:

obecność na ćwiczeniach obowiązkowa

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:podstawowy

Cele przedmiotu: Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów ze zmianami jakie zachodzą w sposobie zażywania i nadużywania środków psychoaktywnych pod wpływem opinii społecznej, oraz jak ICD 10 i Światowa Organizacja Zdrowia obecnie definiuje uzależnienie.

Podstawowe zadania nauczania przedmiotu to nabycie przez studentów umiejętności opisania podstawowych sposobów oddziaływania narkotyku, zdobycie umiejętności omówienia teoretycznych modeli uzależnienia oraz zapoznanie się z psychicznymi, społecznymi i medycznymi konsekwencjami związanymi z nadużywaniem środków psychoaktywnych.

Efekt kształcenia: kształtowanie postawy profesjonalnego wsparcia zarówno osób uzależnionych jak i ofiar przemocy.

Kompetencje: student opanowuje system pojęć i teorii wyjaśniającej zjawisko uzależnienia oraz przemocy, potrafi rozpoznawać i interpretować objawy zaburzonego zachowania człowieka.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:1. Kierunki rozwoju współczesnej psychologii uzależnień.

2. Teoretyczne modele uzależnień.

3. Uzależnienie od alkoholu.

4. Uzależnienie od alkoholu.

5. Funkcjonowanie rodziny z problemem alkoholowym.

6. Psychospołeczne problemy dorosłych dzieci alkoholików (D D A)

7. Zaburzenia odżywiania – anoreksja.

8. Zaburzenia odżywiania – bulimia.

9. Cyberuzależnienia.

10. Cyberuzależnienia cd.

11. Uzależnienie od narkotyków.

12. Uzależnienie od narkotyków cd.

13. Przemoc w rodzinie.

14. Przemoc wobec dzieci.

15. Programy profilaktyczne.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Cekiera, Cz. (1999). Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych, Lublin.

Gabrysiak, J. (2000). /red/, Narkotyki ich rodzaje, działanie, skutki nadużywania. Warszawa.

Mellibruda, J. (1999). Psychologiczna analiza funkcjonowania alkoholików i członków ich rodzin, Warszawa.

Pospiszyl, I. (1994). Przemoc w rodzinie, Warszawa.

Piekarska, A. (1991). Przemoc w rodzinie: agresja rodziców wobec dzieci: przejawy i psychologiczne uwarunkowania, Warszawa.

Woronowicz, B.T. (2009). Uzależnienia. Geneza , terapia, powrót do zdrowia. Warszawa: Media Rodzina i Parpamedia.

Bibliografia:

Badura-Madej, W. (2000). Przemoc w rodzinie: interwencja kryzysowa i psychoterapia, Kraków.

Brown, T.L. Parks, G.S. Zimmerman, B. G. Philips, A.M. (2001). The Role of Religion in Predicting Adolescent Use and Problem Drinking, ,, Journal of Studies on Alcohol”, vol. 62,ss. 669 -705,

Bytom : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu.

Chocholska, P., Osipczuk, M. (2009). Uzależnienie od komputera i internetu u dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo Hachehe Polska sp. z o.o.

Denis, R. (1999). Narkotyki, Katowice.

Dziewięcki, M. (2001). Nowoczesna profilaktyka uzależnień, Kielce.

Elliott, J. (2000). /red/ Dzieci i młodzież w kłopocie. Poradnik nie tylko dla psychologów, Warszawa.

Hędzelek , M. (2008).Uzależnienie od Internetu. W: B. Bętkowska – Korpała (red.). Uzależnienia w praktyce klinicznej. Zagadnienia diagnostyczne. Warszawa: Parpamedia.

Jarczyńska, J., Orzechowska, A. (2014). Siecioholizm i fonoholizm zagrożeniem współczesnej młodzieży. W: J. Jarczyńska (red.). Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży. Teoria, diagnoza, profilaktyka. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Jędrzejko, M. , Sarzała, D. (red.)(2010). Człowiek i uzależnienia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRAJR.

Jędrzejko, M., Morańska, D. ( 2014). Cyberzaburzenia-cyberuzależnienia.

Korpetta, E. (2000). /red/ Narkotyki w Polsce mity i rzeczywistość, Warszawa.

Majchrzyk, Z. (1995). Motywacje zabójczyń: alkohol i przemoc w rodzinie, Warszawa.

Margasiński A. (2000). (red.), Psychopatologia i psychoprofilaktyka, Kraków.

Mellibruda, J. (1993). Tajemnice ETOH alkohol i nasze życie codzienne, Warszawa.

Pstrąg, D. (2000). Wybrane zagadnienia z problematyki uzależnień, Rzeszów.

Rogala-Obłękowska, J. (1999). Młodzi i narkotyki. Rodzinne czynniki ryzyka nałogu, Warszawa.

Rowicka, M. (2015). Uzależnienia behawioralne. Profilaktyka i terapia. Warszawa: Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii.

Seligmann, M., Walker, E., Rozenham, D. (2003). Psychopatologia. ss. 616 – 686, Poznań.

Wojcieszek, K.A. (2005). Na początku była rozpacz …, Kraków.

Woronowicz, B. T. (2001). Bez tajemnic o uzależnieniach i ich leczeniu, Warszawa.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

K_Wiedza

Student

K_W01 Charakteryzuje sytuację zagrożenia uzależnieniami w różnych krajach świata.

K__W02 Wymienia i prezentuje różne modele uzależnień.

K_W03 Zna definicje uzależnienia ICD 10 i Światowej Organizacji Zdrowia.

K_W04 Potrafi wymienić psychiczne, społeczne i medyczne konsekwencje związane z nadużywaniem środków psychoaktywnych.

K_W05 Objaśnia objawy zaburzonego zachowania człowieka w różnych formach uzależnień.

K_W06 Wylicza czynniki sprzyjające występowaniu uzależnień.

K_W07 Prezentuje trendy w nowoczesnej profilaktyce uzależnień.

K_W08 Charakteryzuje zjawisko przemocy.

K_W10 Opisuje portret psychologiczny sprawcy, ofiary i świadka przemocy.

K_W-11 Wymienia czynniki sprzyjające wystąpieniu zjawiska przemocy.

K_W12 Definiuje syndrom sztokholmski.

K_W13 Prezentuje metody terapii stosowane wobec ofiar przemocy.

K_W14 Wymienia placówki świadczące pomoc ofiarom przemocy

K_W15 Rozpoznaje zachowania charakterystyczne dla sprawcy przemocy ,, gorącej" i ,,chłodnej".

Umiejętności

K_U01 Wyjaśnia przyczyny przemian patologicznego używania substancji psychoaktywnych we współczesnym świecie.

K_U02 Uogólnia czynniki będące przyczyną patologicznych zachowań współczesnego człowieka.

K_U03 Ilustruje na przykładach psychologiczne skutki wychowania w rodzinie dotkniętej dysfunkcją uzależnienia i/lub przemocy.

K_U04 Rozpoznaje symptomy zaburzeń zachowania jednostek mające źródło w uzależnieniu , wychowywaniu się w środowisku z osobą uzależnioną.

K_U05 Rozpoznaje symptomy zaburzeń zachowania jednostek będących sprawcami, ofiarami lub świadkami przemocy.

K_U06 Przygotowuje programy zapobiegania patologiom związanym z uzależnieniami i przemocą.

K_U07 Proponuje rozwiązania systemowego wsparcia dla osób uzależnionych, stosujących przemoc będących ofiarami przemocy i członków ich rodzin.

Kompetencje

K_K01 Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do tworzenia mniej sprzyjających uprzedzeniom grup, do ograniczania agresji i przemocy, do wychowywania w kierunku zachowań prospołecznych.

K_K02 Posiada umiejętności poprawnej komunikacji interpersonalnej.

K_K03 Ma świadomość znaczenia działań profilaktycznych w zakresie uzależnień i przemocy.

K_K04 Jest otwarty na wszelkie nowe inicjatywy w zakresie profilaktyki środowiskowej.

K_K05 W sytuacjach kontaktu z patologicznym zachowaniami zawsze kieruje się etyką zawodu psychologa.

K_K06 Jest rzetelny, odpowiedzialny i niezależny w zakresie powierzonych u zadań.

ECTS [ 1 ECTS = 30 ( 25) godz.]:

udział w wykładzie :32 godz.

przygotowanie studium przypadku :15 godz.

przygotowanie do egzaminu 43 godz.

suma godzin: 90

liczba ECTS:3

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 5 (bdb.): doskonale orientuje się w zagadnieniach dotyczących psychologii uzależnień oraz zjawiska przemocy, zna różne mechanizmy powstawania uzależnień i potrafi je wieloaspektowo przeanalizować, potrafi dokonać analizy zależności dotyczących uwarunkowań i rozwoju uzależnień oraz przemocy. Potrafi samodzielnie i krytycznie oceniać różne metody leczenia i terapii uzależnień. W oparciu o wyniki badań potrafi wymienić wszystkie skutki negatywnych doświadczeń z dzieciństwa (przemoc domowa, rówieśnicza, wykorzystywanie seksualne) na funkcjonowanie w dorosłym życiu.

na ocenę 4 (db.): poprawnie ukazuje specyfikę psychologii uzależnień oraz zjawiska przemocy, potrafi wskazać i scharakteryzowac istotne mechanizmy powstawania uzależnień i przemocy. Potrafi przedstawić najważniejsze skutki negatywnych doświadczeń z dzieciństwa (przemoc domowa, rówieśnicza, wykorzystywanie seksualne) na funkcjonowanie w dorosłym życiu.

na ocenę 3 (dst.): potrafi wskazać i charakteryzować istotne mechanizmy powstawania uzależnień i przemocy. Potrafi przedstawić niektóre skutki negatywnych doświadczeń z dzieciństwa (przemoc domowa, rówieśnicza, wykorzystywanie seksualne) na funkcjonowanie w dorosłym życiu.

na ocenę 2 (ndst.): nie orientuje się w zagadnieniach dotyczących psychologii uzależnień i przemocy, nie potrafi wskazać mechanizmów powstawania uzależnień i przemocy, nie zna skutków negatywnych doświadczeń z dzieciństwa i ich wpływu na dorosłe życie.

Na ocenę końcową składają się:

1. ocena z pracy przygotwanej przez studentkę/studenta "Studium przypadku osoby uzależnionej".

2. ocena z egzaminu końcowego.

Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny z pracy (1/3) i oceny z egzaminu końcowego (2/3).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Michałowska
Prowadzący grup: Ewa Michałowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:podstawowy

Cele przedmiotu: Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów ze zmianami jakie zachodzą w sposobie zażywania i nadużywania środków psychoaktywnych pod wpływem opinii społecznej, oraz jak ICD 10 i Światowa Organizacja Zdrowia obecnie definiuje uzależnienie.

Podstawowe zadania nauczania przedmiotu to nabycie przez studentów umiejętności opisania podstawowych sposobów oddziaływania narkotyku, zdobycie umiejętności omówienia teoretycznych modeli uzależnienia oraz zapoznanie się z psychicznymi, społecznymi i medycznymi konsekwencjami związanymi z nadużywaniem środków psychoaktywnych.

Efekt kształcenia: kształtowanie postawy profesjonalnego wsparcia zarówno osób uzależnionych jak i ofiar przemocy.

Kompetencje: student opanowuje system pojęć i teorii wyjaśniającej zjawisko uzależnienia oraz przemocy, potrafi rozpoznawać i interpretować objawy zaburzonego zachowania człowieka.

Wymagania wstępne: obecność na ćwiczeniach obowiązkowa

Pełny opis:

reści merytoryczne:

1,2 - Uzaleznienie od alkoholu.

3,4 - Rodzina z problemem alkkoholowym.

5,6 - Zaburzenia odrzywiania.

7,8 - Cyberuzależnienia.

9,10 - Uzależnienia od seksu i pornografii.

11,12- Seksualizacja kultury.

13,14- Uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

15,16- Przemoc

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Uzależnienie od alkoholu

Woronowicz, B. T. (2009). Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia. Poznań: Media Rodzina ( część pierwsza Alkohol).

2. Rodzina z problemem alkoholowym

Ryś, M. (2014). Rodzina z problemem alkoholowym. Metody badań relacji interpersonalnych w dysfunkcyjnych systemach rodzinnych. Warszawa: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ( część pierwsza Rodzina z problemem alkoholowym).

3. Zaburzenia odżywiania

Józefik ,B. (1999). Anoreksja i bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania. Kraków: Wydawnictwo UJ.

4. Cyberuzależnienia

Grzegorzewska, I., Cierpiałkowska, L. (2018). Uzależnienia behawioralne. Warszawa : PWN ( rozdział 7)

Jak małe dzieci korzystają z urządzeń mobilnych .Raport 2015 Fundacja dajemy Dzieciom Siłę

5. Uzależnienie od seksu i pornografii

Grzegorzewska, I., Cierpiałkowska, L. (2018). Uzależnienia behawioralne. Warszawa: PWN ( rozdział 11)

Gail Dines (2012). Pornoland. Jak skradziono naszą seksualność. Poznań: W Drodze

Wykład Gail Dines Społeczne i rozwojowe konsekwencje pornografii

Wykład Mateusza Goli Czy od seksu można się uzależnić

Film Pandemia pornografii

Wszystkie materiały na YT

6. Seksualizacja kultury

Raport na temat seksualizacji dziewcząt Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego zamieszczony na stronie Stowarzyszenia Twoja Sprawa

Kontakt dzieci i młodzieży z pornografią Raport Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 2017

7. Uzależnienie od substancji psychoaktywnych

Woronowicz, B.T. (2009). Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia. Poznań: Media Rodzina ( część druga Inne substancje psychoaktywne

8. Przemoc

Kary fizyczne wobec dzieci. Ogólnopolska diagnoza skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci –Raport 2018 Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Negatywne doświadczenia z dzieciństwa i związane z nimi zachowania szkodliwe dla zdrowia wśród polskich studentów – Raport 2018 Fundacja Dajemy dzieciom Siłę

Wykorzystywanie seksualne w dzieciństwie a konsekwencje w życiu dorosłym – Raport 2016 Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Literatura dodatkowa

Cekiera, Cz. (1999). Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych, Lublin.

Gabrysiak, J. (2000). /red/, Narkotyki ich rodzaje, działanie, skutki nadużywania. Warszawa.

Mellibruda, J. (1999). Psychologiczna analiza funkcjonowania alkoholików i członków ich rodzin, Warszawa.

Pospiszyl, I. (1994). Przemoc w rodzinie, Warszawa.

Piekarska, A. (1991). Przemoc w rodzinie: agresja rodziców wobec dzieci: przejawy i psychologiczne uwarunkowania, Warszawa.

Woronowicz, B.T. (2009). Uzależnienia. Geneza , terapia, powrót do zdrowia. Warszawa: Media Rodzina i Parpamedia.

Bibliografia:

Badura-Madej, W. (2000). Przemoc w rodzinie: interwencja kryzysowa i psychoterapia, Kraków.

Brown, T.L. Parks, G.S. Zimmerman, B. G. Philips, A.M. (2001). The Role of Religion in Predicting Adolescent Use and Problem Drinking, ,, Journal of Studies on Alcohol”, vol. 62,ss. 669 -705,

Bytom : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu.

Chocholska, P., Osipczuk, M. (2009). Uzależnienie od komputera i internetu u dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo Hachehe Polska sp. z o.o.

Denis, R. (1999). Narkotyki, Katowice.

Dziewięcki, M. (2001). Nowoczesna profilaktyka uzależnień, Kielce.

Elliott, J. (2000). /red/ Dzieci i młodzież w kłopocie. Poradnik nie tylko dla psychologów, Warszawa.

Hędzelek , M. (2008).Uzależnienie od Internetu. W: B. Bętkowska – Korpała (red.). Uzależnienia w praktyce klinicznej. Zagadnienia diagnostyczne. Warszawa: Parpamedia.

Jarczyńska, J., Orzechowska, A. (2014). Siecioholizm i fonoholizm zagrożeniem współczesnej młodzieży. W: J. Jarczyńska (red.). Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży. Teoria, diagnoza, profilaktyka. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Jędrzejko, M. , Sarzała, D. (red.)(2010). Człowiek i uzależnienia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRAJR.

Jędrzejko, M., Morańska, D. ( 2014). Cyberzaburzenia-cyberuzależnienia.

Korpetta, E. (2000). /red/ Narkotyki w Polsce mity i rzeczywistość, Warszawa.

Majchrzyk, Z. (1995). Motywacje zabójczyń: alkohol i przemoc w rodzinie, Warszawa.

Margasiński A. (2000). (red.), Psychopatologia i psychoprofilaktyka, Kraków.

Mellibruda, J. (1993). Tajemnice ETOH alkohol i nasze życie codzienne, Warszawa.

Pstrąg, D. (2000). Wybrane zagadnienia z problematyki uzależnień, Rzeszów.

Rogala-Obłękowska, J. (1999). Młodzi i narkotyki. Rodzinne czynniki ryzyka nałogu, Warszawa.

Rowicka, M. (2015). Uzależnienia behawioralne. Profilaktyka i terapia. Warszawa: Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii.

Seligmann, M., Walker, E., Rozenham, D. (2003). Psychopatologia. ss. 616 – 686, Poznań.

Wojcieszek, K.A. (2005). Na początku była rozpacz …, Kraków.

Woronowicz, B. T. (2001). Bez tajemnic o uzależnieniach i ich leczeniu, Warszawa.

Wymagania wstępne:

obecność na ćwiczeniach obowiązkowa

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Michałowska
Prowadzący grup: Ewa Michałowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:podstawowy

Cele przedmiotu: Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów ze zmianami jakie zachodzą w sposobie zażywania i nadużywania środków psychoaktywnych pod wpływem opinii społecznej, oraz jak ICD 10 i Światowa Organizacja Zdrowia obecnie definiuje uzależnienie.

Podstawowe zadania nauczania przedmiotu to nabycie przez studentów umiejętności opisania podstawowych sposobów oddziaływania narkotyku, zdobycie umiejętności omówienia teoretycznych modeli uzależnienia oraz zapoznanie się z psychicznymi, społecznymi i medycznymi konsekwencjami związanymi z nadużywaniem środków psychoaktywnych.

Efekt kształcenia: kształtowanie postawy profesjonalnego wsparcia zarówno osób uzależnionych jak i ofiar przemocy.

Kompetencje: student opanowuje system pojęć i teorii wyjaśniającej zjawisko uzależnienia oraz przemocy, potrafi rozpoznawać i interpretować objawy zaburzonego zachowania człowieka.

Wymagania wstępne: obecność na ćwiczeniach obowiązkowa

Pełny opis:

reści merytoryczne:

1,2 - Uzaleznienie od alkoholu.

3,4 - Rodzina z problemem alkkoholowym.

5,6 - Zaburzenia odrzywiania.

7,8 - Cyberuzależnienia.

9,10 - Uzależnienia od seksu i pornografii.

11,12- Seksualizacja kultury.

13,14- Uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

15,16- Przemoc

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Uzależnienie od alkoholu

Woronowicz, B. T. (2009). Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia. Poznań: Media Rodzina ( część pierwsza Alkohol).

2. Rodzina z problemem alkoholowym

Ryś, M. (2014). Rodzina z problemem alkoholowym. Metody badań relacji interpersonalnych w dysfunkcyjnych systemach rodzinnych. Warszawa: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ( część pierwsza Rodzina z problemem alkoholowym).

3. Zaburzenia odżywiania

Józefik ,B. (1999). Anoreksja i bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania. Kraków: Wydawnictwo UJ.

4. Cyberuzależnienia

Grzegorzewska, I., Cierpiałkowska, L. (2018). Uzależnienia behawioralne. Warszawa : PWN ( rozdział 7)

Jak małe dzieci korzystają z urządzeń mobilnych .Raport 2015 Fundacja dajemy Dzieciom Siłę

5. Uzależnienie od seksu i pornografii

Grzegorzewska, I., Cierpiałkowska, L. (2018). Uzależnienia behawioralne. Warszawa: PWN ( rozdział 11)

Gail Dines (2012). Pornoland. Jak skradziono naszą seksualność. Poznań: W Drodze

Wykład Gail Dines Społeczne i rozwojowe konsekwencje pornografii

Wykład Mateusza Goli Czy od seksu można się uzależnić

Film Pandemia pornografii

Wszystkie materiały na YT

6. Seksualizacja kultury

Raport na temat seksualizacji dziewcząt Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego zamieszczony na stronie Stowarzyszenia Twoja Sprawa

Kontakt dzieci i młodzieży z pornografią Raport Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 2017

7. Uzależnienie od substancji psychoaktywnych

Woronowicz, B.T. (2009). Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia. Poznań: Media Rodzina ( część druga Inne substancje psychoaktywne

8. Przemoc

Kary fizyczne wobec dzieci. Ogólnopolska diagnoza skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci –Raport 2018 Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Negatywne doświadczenia z dzieciństwa i związane z nimi zachowania szkodliwe dla zdrowia wśród polskich studentów – Raport 2018 Fundacja Dajemy dzieciom Siłę

Wykorzystywanie seksualne w dzieciństwie a konsekwencje w życiu dorosłym – Raport 2016 Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Literatura dodatkowa

Cekiera, Cz. (1999). Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych, Lublin.

Gabrysiak, J. (2000). /red/, Narkotyki ich rodzaje, działanie, skutki nadużywania. Warszawa.

Mellibruda, J. (1999). Psychologiczna analiza funkcjonowania alkoholików i członków ich rodzin, Warszawa.

Pospiszyl, I. (1994). Przemoc w rodzinie, Warszawa.

Piekarska, A. (1991). Przemoc w rodzinie: agresja rodziców wobec dzieci: przejawy i psychologiczne uwarunkowania, Warszawa.

Woronowicz, B.T. (2009). Uzależnienia. Geneza , terapia, powrót do zdrowia. Warszawa: Media Rodzina i Parpamedia.

Bibliografia:

Badura-Madej, W. (2000). Przemoc w rodzinie: interwencja kryzysowa i psychoterapia, Kraków.

Brown, T.L. Parks, G.S. Zimmerman, B. G. Philips, A.M. (2001). The Role of Religion in Predicting Adolescent Use and Problem Drinking, ,, Journal of Studies on Alcohol”, vol. 62,ss. 669 -705,

Bytom : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu.

Chocholska, P., Osipczuk, M. (2009). Uzależnienie od komputera i internetu u dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo Hachehe Polska sp. z o.o.

Denis, R. (1999). Narkotyki, Katowice.

Dziewięcki, M. (2001). Nowoczesna profilaktyka uzależnień, Kielce.

Elliott, J. (2000). /red/ Dzieci i młodzież w kłopocie. Poradnik nie tylko dla psychologów, Warszawa.

Hędzelek , M. (2008).Uzależnienie od Internetu. W: B. Bętkowska – Korpała (red.). Uzależnienia w praktyce klinicznej. Zagadnienia diagnostyczne. Warszawa: Parpamedia.

Jarczyńska, J., Orzechowska, A. (2014). Siecioholizm i fonoholizm zagrożeniem współczesnej młodzieży. W: J. Jarczyńska (red.). Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży. Teoria, diagnoza, profilaktyka. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Jędrzejko, M. , Sarzała, D. (red.)(2010). Człowiek i uzależnienia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRAJR.

Jędrzejko, M., Morańska, D. ( 2014). Cyberzaburzenia-cyberuzależnienia.

Korpetta, E. (2000). /red/ Narkotyki w Polsce mity i rzeczywistość, Warszawa.

Majchrzyk, Z. (1995). Motywacje zabójczyń: alkohol i przemoc w rodzinie, Warszawa.

Margasiński A. (2000). (red.), Psychopatologia i psychoprofilaktyka, Kraków.

Mellibruda, J. (1993). Tajemnice ETOH alkohol i nasze życie codzienne, Warszawa.

Pstrąg, D. (2000). Wybrane zagadnienia z problematyki uzależnień, Rzeszów.

Rogala-Obłękowska, J. (1999). Młodzi i narkotyki. Rodzinne czynniki ryzyka nałogu, Warszawa.

Rowicka, M. (2015). Uzależnienia behawioralne. Profilaktyka i terapia. Warszawa: Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii.

Seligmann, M., Walker, E., Rozenham, D. (2003). Psychopatologia. ss. 616 – 686, Poznań.

Wojcieszek, K.A. (2005). Na początku była rozpacz …, Kraków.

Woronowicz, B. T. (2001). Bez tajemnic o uzależnieniach i ich leczeniu, Warszawa.

Wymagania wstępne:

obecność na ćwiczeniach obowiązkowa

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Michałowska
Prowadzący grup: Ewa Michałowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)