Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Psychologia wychowawcza

General data

Course ID: WF-ZPS-N-PWY
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Psychologia wychowawcza
Organizational unit: Institute of Psychology
Course groups: (in Polish) Przedmioty obowiązkowe dla trzeciego roku
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy na temat podstawowych mechanizmów wpływu wychowawczego oraz głównych aspektów oddziaływania rodziny i szkoły, a także zapoznanie studentów z metodami diagnozy i opisu właściwości środowiska wychowawczego.

Full description: (in Polish)

1. Wprowadzenie w tematykę wykładu.

2. Konteksty rozwoju.

3. Wychowanie w rodzinie.

4. Środowisko rodzinne a funkcjonowanie emocjonalno-społeczne dziecka.

5. Wybrane typologie postaw rodzicielskich i stylów wychowawczych.

6. Konsekwencje postaw i stylów rodzicielskich.

7. Rola nastawień w wychowaniu - etnoteorie, etos rodzinny, samospełniające się proroctwo. 8. Metody oddziaływań wychowawczych - metoda self-reg.

9. Metody oddziaływań wychowawczych - pozytywna dyscyplina.

10. Metody oddziaływań wychowawczych - rodzicielstwo bliskości (attachment parenthood).

11. Metody oddziaływań wychowawczych - NVC (porozumienie bez przemocy).

12. Podsumowanie problematyki.

Metody oceny: egzamin pisemny. Obowiązuje materiał przedstawiony na wykładzie oraz lektury.

Bibliography: (in Polish)

Liberska, H., Trempała, J. (2020). Psychologia wychowania Wybrane problemy. PWN.

Brzezińska, A. (2000). Psychologia wychowania. W: J. Strelau (red.), Psychologia (t. 3, s. 227-257). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Juul, J. (2011). Twoje kompetentne dziecko. Wyd. MiND

Matczak, A. (2003). Zarys psychologii rozwoju. Podręcznik dla nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak" 4) Nelsen, J. (2015). Pozytywna dyscyplina. Warszawa: CoJaNaTo.

Przetacznik-Gierowska, M., Włodarski, Z. (2002). Psychologia wychowawcza. T. 1, T. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe

PWN.

Rosenberg, M.B. (2012). Wychowanie w duchu empatii. Rodzicielstwo według Porozumienia bez Przemocy. Wydawnictwo Mind.

Schaffer, H. R. (2008). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Shanker, S. (2016). Self-Reg: jak pomóc dziecku (i sobie) nie dać się stresowi i żyć pełnią możliwości. Wyd. Mamania.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza:

- definiuje podstawowe pojęcia związane z psychologią wychowania

- rozumie mechanizmy wpływu wychowawczego

- zna typologie postaw rodzicielskich i stylów wychowawczych

- opisuje sposoby diagnozowania środowiska wychowawczego, zna ich wady i zalety

- wyjaśnia znaczenie środowiska rodzinnego dla funkcjonowania emocjonalno-społecznego dziecka

- wymienia style kierowania klasą szkolną i zna wyznaczniki ich skuteczności

- rozumie znaczenie nastawień i stereotypów w pracy nauczyciela, zna typologię błędów nauczyciela i uwarunkowania błędów nauczyciela

- wymienia czynniki warunkujące funkcjonowanie szkolne dziecka

Umiejętności

- wyjaśnia konkretne zachowania dzieci i dorosłych odwołując się do wiedzy z zakresu psychologii wychowania

Kompetencje

- szanuje podmiotowość dzieci i wychowawców

ECTS:

udział w wykładzie - 48

przygotowanie do wykładu i lektura tekstów - 100 (50x2 semestry)

konsultacje - 15

przygotowanie do egzaminu - 30 (kolokwium połówkowe i końcowy egzamin)

SUMA GODZIN 193

LICZBA ECTS - 8

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Warunki zaliczenia wykładu: uzyskanie oceny pozytywnej z kolokwium/egzaminu.

Wiedza:

- na ocenę 5 (bdb): w bardzo dobrym stopniu opanował wiedzę z zakresu psychologii wychowawczej (zdefiniowaną w

punkcie "efekty kształcenia), bardzo dobrze rozumie, opisuje i wyjaśnia poznane prawidłowości.

- na ocenę 4 (db): w dobrym stopniu opanował wiedzę z zakresu psychologii wychowawczej (zdefiniowaną w punkcie "efekty

kształcenia), dobrze ją rozumie, opisuje i wyjaśnia niektóre poznane prawidłowości.

- na ocenę 3 (dst): w wystarczającym stopniu (w ponad 50%) opanował wiedzę z zakresu psychologii wychowawczej,

rozumie, opisuje i wyjaśnia niektóre poznane prawidłowości.

- na ocenę 2 (ndst): nie opanował w wystarczającym stopniu wiedzy z psychologii wychowawczej (zdefiniowanej w punkcie

"efekty kształcenia").

Umiejętności:

- na ocenę 5 (bdb): bardzo dobrze wyjaśnia zachowania wychowanków i wychowawców odwołując się do wiedzy z zakresu

psychologii wychowania.

- na ocenę 4 (db): dobrze wyjaśnia zachowania wychowanków i wychowawców odwołując się do wiedzy z zakresu

psychologii wychowania.

- na ocenę 3 (dst): radzi sobie z wyjaśnieniem zachowań wychowanków i wychowawców odwołując się do wiedzy z zakresu

psychologii wychowania w stopniu wystarczającym (dostatecznym).

na ocenę 2 (ndst): nie potrafi wyjaśniać zachowań wychowanków i wychowawców odwołując się do wiedzy z zakresu

psychologii wychowania.

Kompetencje (postawy):

Oceniana jest dojrzałość w generowaniu interpretacji i ocen z perspektywy wiedzy z zakresu psychologii wychowania.

Classes in period "Academic year 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 32 hours more information
Coordinators: Anna Czyżkowska
Group instructors: Anna Czyżkowska
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab5edb4ef119947d38f6473cbbe876633%40thread.tacv2/conversations?groupId=56e07bfb-f79d-429b-bba1-2fc8e6832fe7&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy na temat podstawowych mechanizmów wpływu wychowawczego oraz głównych aspektów oddziaływania rodziny i szkoły, a także zapoznanie studentów z metodami diagnozy i opisu właściwości środowiska wychowawczego.

Full description: (in Polish)

Na wykładzie zostaną poruszone następujące tematy:

1. Wprowadzenie w tematykę wykładu.

2. Konteksty rozwoju.

3. Wychowanie w rodzinie.

4. Środowisko rodzinne a funkcjonowanie emocjonalno-społeczne dziecka.

5. Wybrane typologie postaw rodzicielskich i stylów wychowawczych.

6. Konsekwencje postaw i stylów rodzicielskich.

7. Rola nastawień w wychowaniu - etnoteorie, etos rodzinny, samospełniające się proroctwo. 8. Metody oddziaływań wychowawczych - metoda self-reg.

9. Metody oddziaływań wychowawczych - pozytywna dyscyplina.

10. Metody oddziaływań wychowawczych - rodzicielstwo bliskości (attachment parenthood).

11. Metody oddziaływań wychowawczych - NVC (porozumienie bez przemocy).

12. Podsumowanie problematyki.

Bibliography: (in Polish)

1) Brzezińska, A. (2000). Psychologia wychowania. W: J. Strelau (red.), Psychologia (t. 3, s. 227-257). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

2) Juul, J. (2011). Twoje kompetentne dziecko. Wyd. MiND

3) Matczak, A. (2003). Zarys psychologii rozwoju. Podręcznik dla nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak" 4) Nelsen, J. (2015). Pozytywna dyscyplina. Warszawa: CoJaNaTo.

4) Przetacznik-Gierowska, M., Włodarski, Z. (2002). Psychologia wychowawcza. T. 1, T. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe

PWN.

5) Rosenberg, M.B. (2012). Wychowanie w duchu empatii. Rodzicielstwo według Porozumienia bez Przemocy. Wydawnictwo Mind.

6) Schaffer, H. R. (2008). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

7) Shanker, S. (2016). Self-Reg: jak pomóc dziecku (i sobie) nie dać się stresowi i żyć pełnią możliwości. Wyd. Mamania.

Wymagania wstępne: (in Polish)

E-learning: zajęcia synchroniczne, prowadzone zdalnie w aplikacji Microsoft Teams.

Classes in period "Academic year 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 32 hours more information
Coordinators: Anna Czyżkowska
Group instructors: Anna Czyżkowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) ECTS:

udział w wykładzie - 48

przygotowanie do wykładu i lektura tekstów - 100 (50x2 semestry)

konsultacje - 15

przygotowanie do egzaminu - 30

SUMA GODZIN 193

LICZBA ECTS - 8

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy na temat podstawowych mechanizmów wpływu wychowawczego oraz głównych aspektów oddziaływania rodziny i szkoły, a także zapoznanie studentów z metodami diagnozy i opisu właściwości środowiska wychowawczego.

Full description: (in Polish)

Na wykładzie zostaną poruszone następujące tematy:

1. Wprowadzenie w tematykę wykładu.

2. Konteksty rozwoju.

3. Wychowanie w rodzinie.

4. Środowisko rodzinne a funkcjonowanie emocjonalno-społeczne dziecka.

5. Wybrane typologie postaw rodzicielskich i stylów wychowawczych.

6. Konsekwencje postaw i stylów rodzicielskich.

7. Rola nastawień w wychowaniu - etnoteorie, etos rodzinny, samospełniające się proroctwo.

8. Metody oddziaływań wychowawczych - metoda self-reg.

9. Metody oddziaływań wychowawczych - pozytywna dyscyplina.

10. Metody oddziaływań wychowawczych - rodzicielstwo bliskości (attachment parenthood).

11. Metody oddziaływań wychowawczych - NVC (porozumienie bez przemocy).

12. Podsumowanie problematyki.

Bibliography: (in Polish)

Liberska, H., Trempała, J. (2020). Psychologia wychowania Wybrane problemy. PWN.

Brzezińska, A. (2000). Psychologia wychowania. W: J. Strelau (red.), Psychologia (t. 3, s. 227-257). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Juul, J. (2011). Twoje kompetentne dziecko. Wyd. MiND

Matczak, A. (2003). Zarys psychologii rozwoju. Podręcznik dla nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak" 4) Nelsen, J. (2015). Pozytywna dyscyplina. Warszawa: CoJaNaTo.

Przetacznik-Gierowska, M., Włodarski, Z. (2002). Psychologia wychowawcza. T. 1, T. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe

PWN.

Rosenberg, M.B. (2012). Wychowanie w duchu empatii. Rodzicielstwo według Porozumienia bez Przemocy. Wydawnictwo Mind.

Schaffer, H. R. (2008). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Shanker, S. (2016). Self-Reg: jak pomóc dziecku (i sobie) nie dać się stresowi i żyć pełnią możliwości. Wyd. Mamania.

Classes in period "Academic year 2023/24" (in progress)

Time span: 2023-10-01 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 32 hours more information
Coordinators: Anna Czyżkowska
Group instructors: Anna Czyżkowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Academic year 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 32 hours more information
Coordinators: Anna Czyżkowska
Group instructors: Anna Czyżkowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)