Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi

General data

Course ID: WF-ZPS-N-PZZ
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi
Organizational unit: Institute of Psychology
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) brak

Short description: (in Polish)

Zajęcia przybliżą tematykę ZZL w organizacjach.

Full description: (in Polish)

Studenci zapoznają sie z uwarunkowaniami funkcjonowania społecznego grupach pracowniczych o różnej strukturze organizacyjnej ekonomicznej,, które warunkują oddziaływania społeczne. Miejsce pracy bardzo często generuje sytuacje stresowe i prowadzi do różnych zaburzeń zarówno struktury organizacyjnej, a także wpływa na samopoczucie i zdrowie pracowników.

Bibliography: (in Polish)

Adamska-Chudzińska M. (2015), Zaangażowanie organizacyjne pracowników jako źródło uczestnictwa w organizacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 8(944), https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0944.0804.

Armstrong, M., 2010, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych

Czop K., Leszczyńska A. (2012), Poziom zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa a zaangażowanie organizacyjne pracowników

Fisher R. i in., Dochodząc do tak. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001., „Organizacja i Kierowanie”, nr 3(152).

Harvard Business Essentials (red.) Negocjacje. Czarnów: MT Biznes, 2003.

Jezior J. (2013), Metodologiczne problemy zastosowania skali Likerta w badaniach postaw wobec bezrobocia, „Przegląd Socjologiczny”, nr 1.

Jończyk J.A., Jakubowska M. (2018), Zaangażowanie organizacyjne w przedsiębiorstwie transportowym – studium przypadku, „Academy of Management”, nr 2(4).

Juchnowicz M. (2010), Zarządzanie przez zaangażowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Kozak S. (2009). Patologie w środowisku pracy, Difin.

Łochnicka D. (2015), Zaangażowanie pracownicze jako determinanta rozwoju organizacji, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. 94.

Nęcki Z. Negocjacje w biznesie. Kraków: WYDAWNICTWO PROFESJONALNEJ

SZKOŁY

Nierenberg G. Sztuka negocjacji jako metoda osiągani celu. Warszawa: Studio EMKA 1994.BIZNESU 1994.

Spik A. (2016) Perspektywa psychologiczna w zarządzaniu (w:) Zarządzanie, organizacja i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych, red. K. Klincewicz, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Ludwiczyński, A., Król, H. (red.), 2007, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi: Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wyd. 1, Dodr. Ed, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Pocztowski, A., 2012, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Strategie – procesy – metody, Polskie Wydawnictwo.Ekonomiczne

Stocki R., (2005), Patologie organizacyjne, Ofocyna Ekonomiczna, Kraków.

Wachowiak P., Gregorczyk S., Grucza B., Ogonek K., Kierowanie zespołem projektowym, Difin, Warszawa 2004.

Rostkowski, T., 2012, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej, Wolters Kluwer

Polska, WarszawaZbiegień – Maciąg l. , Taktyki i techniki negocjacyjne. Kraków: AGH Uczelniane wydawnictwa

Wołowska A. (2013), Przywiązanie do organizacji a kontrakt psychologiczny, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Wołpiuk-Ochocińska A. (2016), Zaangażowanie w pracę i przywiązanie organizacyjne pracowników w przedsiębiorstwach o różnym poziomie kultury bezpieczeństwa pracy, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach”, nr 1(12).

Wosińska W., Psychologiczne prawidłowości uzgadniania sprzecznych stanowisk w procesie negocjowania w przedsiębiorstwie., "Organizacja i Kierowanie", 1985, nr 1 - 2, 5.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Efekty wiedzy

Metoda dydaktyczna – dyskusje, prezentacje multimedialne, poznawanie metod diagnostycznych charakterystycznych dla praktyki psychologicznej w psychologii pracy i organizacji.

Efekty umiejętności

Metoda dydaktyczna – przeprowadzanie badań metodami wykorzystywanymi w diagnozie z zakresu problematyki psychologii pracy i organizacji.

Efekty kompetencji

Metoda dydaktyczna – interpretacja metod badawczych wykorzystywanych w diagnozie z zakresu problematyki psychologii pracy i organizacji.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Wiedza

Na ocenę-5: w wysokim stopniu opanował wiedzą niezbędną do prowadzenia badań diagnostycznych w psychologii pracy i organizacji

Na ocenę- 4: dobrze opanował wiedzą niezbędną do prowadzenia badań diagnostycznych w psychologii pracy i organizacji

Na ocenę- 3: w wystarczającym stopniu opanował wiedzą niezbędną do prowadzenia badań diagnostycznych w psychologii pracy i organizacji

Na ocenę- 2: nie opanował w wystarczającym stopniu wiedzy niezbędnej do prowadzenia badań diagnostycznych w psychologii pracy i organizacji

Umiejętności

Na ocenę- 5: umie samodzielnie dokonać zaplanować przebieg procesu diagnostycznego i wybrać adekwatne narzędzia diagnostyczne, umie bdb. przeprowadzić kontrakt psychologiczny, samodzielnie przeprowadzić diagnozę, zinterpretować, zintegrować uzyskane dane i dokonać diagnozy; potrafi bardzo dobrze przekazywać informacje zwrotne o wynikach badania.

Na ocenę- 4: podczas planowania procesu diagnostycznego, prowadzenia kontraktu psychologicznego, wykonywania diagnozy, interpretowania wyników oraz przekazywania informacji zwrotnych na ogół jest mało samodzielny i wymaga pewnej pomocy.

Na ocenę- 3: nie potrafi właściwie przeprowadzić kontraktu psychologicznego, a podczas planowania procesu diagnostycznego, wykonywania diagnozy, interpretowania wyników oraz przekazywania informacji zwrotnych nie jest samodzielny i wymaga znacznej pomocy.

Na ocenę- 2: nie potrafi właściwe przeprowadzić badań psychologicznych.

Kompetencje (postawy):

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w zakresie diagnostyki psychologiczne, postępuje etycznie.

Classes in period "Academic year 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 16 hours more information
Coordinators: Zdzisław Kobos
Group instructors: Zdzisław Kobos
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zajęcia przybliżą tematykę ZZL w organizacjach.

Full description: (in Polish)

Studenci zapoznają sie z uwarunkowaniami funkcjonowania społecznego grupach pracowniczych o różnej strukturze organizacyjnej ekonomicznej,, które warunkują oddziaływania społeczne. Miejsce pracy bardzo często generuje sytuacje stresowe i prowadzi do różnych zaburzeń zarówno struktury organizacyjnej, a także wpływa na samopoczucie i zdrowie pracowników.

Bibliography: (in Polish)

Adamska-Chudzińska M. (2015), Zaangażowanie organizacyjne pracowników jako źródło uczestnictwa w organizacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 8(944), https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0944.0804.

Armstrong, M., 2010, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych

Czop K., Leszczyńska A. (2012), Poziom zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa a zaangażowanie organizacyjne pracowników

Fisher R. i in., Dochodząc do tak. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001., „Organizacja i Kierowanie”, nr 3(152).

Harvard Business Essentials (red.) Negocjacje. Czarnów: MT Biznes, 2003.

Jezior J. (2013), Metodologiczne problemy zastosowania skali Likerta w badaniach postaw wobec bezrobocia, „Przegląd Socjologiczny”, nr 1.

Jończyk J.A., Jakubowska M. (2018), Zaangażowanie organizacyjne w przedsiębiorstwie transportowym – studium przypadku, „Academy of Management”, nr 2(4).

Juchnowicz M. (2010), Zarządzanie przez zaangażowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Kozak S. (2009). Patologie w środowisku pracy, Difin.

Łochnicka D. (2015), Zaangażowanie pracownicze jako determinanta rozwoju organizacji, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. 94.

Nęcki Z. Negocjacje w biznesie. Kraków: WYDAWNICTWO PROFESJONALNEJ

SZKOŁY

Nierenberg G. Sztuka negocjacji jako metoda osiągani celu. Warszawa: Studio EMKA 1994.BIZNESU 1994.

Spik A. (2016) Perspektywa psychologiczna w zarządzaniu (w:) Zarządzanie, organizacja i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych, red. K. Klincewicz, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Ludwiczyński, A., Król, H. (red.), 2007, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi: Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wyd. 1, Dodr. Ed, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Pocztowski, A., 2012, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Strategie – procesy – metody, Polskie Wydawnictwo.Ekonomiczne

Stocki R., (2005), Patologie organizacyjne, Ofocyna Ekonomiczna, Kraków.

Wachowiak P., Gregorczyk S., Grucza B., Ogonek K., Kierowanie zespołem projektowym, Difin, Warszawa 2004.

Rostkowski, T., 2012, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej, Wolters Kluwer

Polska, WarszawaZbiegień – Maciąg l. , Taktyki i techniki negocjacyjne. Kraków: AGH Uczelniane wydawnictwa

Wołowska A. (2013), Przywiązanie do organizacji a kontrakt psychologiczny, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Wołpiuk-Ochocińska A. (2016), Zaangażowanie w pracę i przywiązanie organizacyjne pracowników w przedsiębiorstwach o różnym poziomie kultury bezpieczeństwa pracy, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach”, nr 1(12).

Wosińska W., Psychologiczne prawidłowości uzgadniania sprzecznych stanowisk w procesie negocjowania w przedsiębiorstwie., "Organizacja i Kierowanie", 1985, nr 1 - 2, 5.

Wymagania wstępne: (in Polish)

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a-xrNIC_6y1bXJVdxIUyx5jLtaAjUagK1QnEsratV8YE1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=56bd3985-6d36-4004-92ab-1aeb9bdb9bdf&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Classes in period "Academic year 2023/24" (in progress)

Time span: 2023-10-01 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 16 hours more information
Coordinators: Łukasz Subramanian
Group instructors: Łukasz Subramanian
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Academic year 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 16 hours more information
Coordinators: Łukasz Subramanian
Group instructors: Łukasz Subramanian
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)