Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowane metody analizy danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-N-ZMAC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaawansowane metody analizy danych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychologia

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W06;PS_U06

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie Studenta do samodzielnego przeprowadzenia zaawansowanych analiz statystycznych w pakiecie SPSS i ich interpretacji. Zdobyta wiedza i umiejętności są konieczne do samodzielnego napisania pracy magisterskiej oraz lepszego rozumienia empirycznych raportów z badań w literaturze psychologicznej. Zajęcia są warsztatowe, odbywają się przy komputerach z oprogramowaniem SPSS.

Literatura:

Bedyńska, S., Książek, M. (2012). Statystyczny drogowskaz (wydanie 3-tomowe). Wydawnictwo Akademickie Sedno.

Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics (4th ed.). SAGE Publications.

Jauk, E., Knodler, M., Frenzel, J., Kanske, P. (2022). Do highly sensitive persons display hypersensitive narcissism? Similarities and differences in the nomological networks of sensory processing sensitivity and vulnerable narcissism. Journal of Clinical Psychology. https://doi.org/10.1002/jclp.23406

Leicht, C., Sharp, C. A., LaBouff, J. P., Zarzeczna, N., Esldon-Baker, F. (2021). Content Matters: Perceptions of the Science-Religion Relationship. The International Journal for the Psychology of Religion, 32(3), 232–255. https://doi.org/10.1080/10508619.2021.2003111

Vesper, D., Konig, C. J. (2022). Ever thought about strikes? Development of a scale to assess attitudes and behavioral reactions to strikes. Journal of Business and Psychology. https://doi.org/10.1007/s10869-022-09801-7

Zajenkowski, M. (2021). How do teenagers perceive their intelligence? Narcissism, intellect, well-being and gender as correlates of self-assessed intelligence among adolescents. Personality and Individual Differences, 169, artykuł 109978. https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.109978

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

- zna i rozumie nowoczesną metodologię badań bazującą na zaawansowanej statystyce i aktualnej psychometrii

UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi zastosować odpowiednie metody analizy statystycznej do interpretacji danych empirycznych oraz ocenić wartość stosowanych technik badawczych

KOMPETENCJE:

- zachowuje krytycyzm wobec uzyskanych wyników analiz statystycznych jako narzędzia weryfikującego tezy teoretyczne

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową przedmiotu składają się:

- obecność na zajęciach

- aktywność na zajęciach

- zaliczenie kolokwium

Dopuszczalne są dwie nieobecności na ćwiczeniach w semestrze. Nadmiarowe nieobecności muszą zostać odpracowane w formie uzgodnionej z prowadzącą przed zapowiedzianym terminem kolokwium semestralnego. Nieodpracowanie nieobecności wiąże się z obniżeniem oceny końcowej adekwatnie do liczby nieobecności.

Kolokwium będzie miało formę pisemną z wykorzystaniem programu SPSS. Próg zaliczenia wynosi 60%.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Harasimczuk
Prowadzący grup: Justyna Harasimczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Gorgol, Bartłomiej Nowak
Prowadzący grup: Joanna Gorgol, Bartłomiej Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Gorgol, Bartłomiej Nowak
Prowadzący grup: Joanna Gorgol, Bartłomiej Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)