Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaburzenia rozwoju: Perspektywa relacyjna i neuropsychologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-N-ZR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zaburzenia rozwoju: Perspektywa relacyjna i neuropsychologiczna
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychologia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

zdany egzamin z anatomii i fizjologii układu nerwowego oraz zdany egzamin z neuropsychologii

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie się z genetycznymi i środowiskowymi uwarunkowaniami zaburzeń neurorozwojowych. Studenci będą mogli przyjrzeć się neurofizjologicznemu i behawioralnemu obrazowi neuroróżnorodności oraz trudnościom dzieci i młodzieży w kontekście szkolnym i rodzinnym. Praktycznym aspektem zajęć jest zapoznanie się z miejscem diagnozy neuropsychologicznej w opiece nad osobami z zaburzeniami neurorozwojowymi oraz modelem najmniej restrykcyjnej interwencji w pracy nad zachowaniami trudnymi.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

wiedzy: student opisuje neurogenetyczne uwarunkowania zaburzeń rozwojowych; zna symptomy zaburzeń neurorozwojowych; rozpoznaje środowiskowe uwarunkowania rozwoju zachowań trudnych w zakresie zdolności językowych, wzrokowo-przestrzennych i społecznych

umiejętności: student wyznacza rolę diagnozy neuropsychologicznej w opiece nad osobami z zaburzeniami neurorozwojowymi; różnicuje poszczególne neurotypy; różnicuje techniki w pracy z zachowaniami trudnymi

kompetencji społecznych: zachowuje ostrożność w wyrażaniu opinii; postępuje zgodnie z zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa

Metody i kryteria oceniania:

wiedza:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie opisuje neurogenetycznych uwarunkowań zaburzeń rozwojowych; nie zna symptomów zaburzeń neurorozwojowych; nie rozpoznaje środowiskowych uwarunkowań rozwoju zachowań trudnych w zakresie zdolności językowych, wzrokowo-przestrzennych i społecznych

- na ocenę 3 (dst.): student opisuje ogólnie neurogenetyczne uwarunkowania zaburzeń rozwojowych; zna osiowe symptomy zaburzeń neurorozwojowych; częściowo rozpoznaje środowiskowe uwarunkowania rozwoju zachowań trudnych w zakresie zdolności językowych, wzrokowo-przestrzennych i społecznych

- na ocenę 4 (db.): student poprawnie opisuje neurogenetyczne uwarunkowania zaburzeń rozwojowych; zna osiowe symptomy zaburzeń neurorozwojowych; rozpoznaje prawidłowo środowiskowe uwarunkowania rozwoju zachowań trudnych w zakresie zdolności językowych, wzrokowo-przestrzennych i społecznych

- na ocenę 5 (bdb): student szczegółowo opisuje neurogenetyczne uwarunkowania zaburzeń rozwojowych; zna większość udokumentowanych symptomów zaburzeń neurorozwojowych; wysoce trafnie rozpoznaje środowiskowe uwarunkowania rozwoju zachowań trudnych w zakresie zdolności językowych, wzrokowo-przestrzennych i społecznych

umiejętności:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie wyznacza roli diagnozy neuropsychologicznej w opiece nad osobami z zaburzeniami neurorozwojowymi; nie różnicuje poszczególnych neurotypów; nie różnicuje technik w pracy z zachowaniami trudnymi

- na ocenę 3 (dst.): student wyznacza rolę diagnozy neuropsychologicznej w opiece nad osobami z niektórymi zaburzeniami neurorozwojowych; różnicuje niektóre neurotypy; różnicuje niektóre techniki w pracy z zachowaniami trudnymi

- na ocenę 4 (db.): student wyznacza rolę diagnozy neuropsychologicznej w opiece nad osobami z większością zaburzeń neurorozwojowych; różnicuje większość neurotypów; różnicuje większość technik w pracy z zachowaniami trudnymi

- na ocenę 5 (bdb): student w pełni trafnie wyznacza rolę diagnozy neuropsychologicznej w opiece nad osobami z zaburzeniami neurorozwojowymi; trafnie różnicuje wszystkie udokumentowane neurotypy; różnicuje wysoce trafnie techniki w pracy z zachowaniami trudnymi

Kompetencje: zachowuje ostrożność w wyrażaniu opinii; postępuje zgodnie z zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Swebodziński
Prowadzący grup: Bartłomiej Swebodziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)