Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Language Culture

General data

Course ID: WH-F-FW-I-1-KultJezZ
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Language Culture
Name in Polish: Kultura języka
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 1.50 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

linguistics

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Uczestnik zajęć jest studentem I roku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i ma podstawową wiedzę z zakresu posługiwania się poprawną polszczyzną.

Full description: (in Polish)

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze współczesną polską normą językową, wykształcenie w nich umiejętności stosowania jej w tworzonych przez nich tekstach, a także wykształcenie umiejętności normatywnej oceny innowacji językowych. Na zajęciach omawia się mechanizmy powstawania zmian językowych i przyczyny tych zmian (zarówno wewnętrzno-, jak i zewnętrznojęzykowe), najczęściej popełniane błędy językowe, cechy tekstu odpowiadające za jego zrozumiałość oraz właściwości różnych stylów użytkowych.

− Podstawowe pojęcia (język, uzus, norma, dwupoziomowość normy, innowacja językowa, błąd językowy), kryteria oceny innowacji językowych, tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny;

− Wybrane problemy poprawności ortograficznej;

− Wybrane problemy poprawności interpunkcyjnej;

− Wybrane problemy poprawności fleksyjnej, cz. I (odmiana imion i nazwisk – szczególnie obcych);

− Wybrane problemy poprawności fleksyjnej, cz. II (odmiana wyrazów pospolitych: rzeczowników, czasowników, przymiotników, zaimków);

− Fleksja i składnia liczebników;

− Wybrane problemy poprawności składniowej (związek zgody, związek rządu, szyk, imiesłowowy równoważnik zdania);

− Norma leksykalna, zróżnicowanie leksykalne polszczyzny;

− Dobór paradygmatyczny i syntagmatyczny wyrazów;

− Poprawność frazeologiczna.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Student:

- rozumie miejsce i znaczenie nauk filologicznych w obszarze nauk humanistycznych oraz specyfikę metodologiczną kultury języka (W01);

- zauważa zmienność języka, jego warstwy semantycznej, zmienność normy oraz ewolucji systemów gramatycznych (W10);

- potrafi analizować i syntetyzować na poziomie pozwalającym na klarowne i logiczne przedstawienie i uzasadnienie przyjętego

stanowiska z zakresu kultury języka z krytycznym wykorzystaniem dotychczasowego dorobku językoznawstwa normatywnego (U7);

- jest gotów do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z kulturą języka i etyką słowa, zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej (K03).

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Na ocenę dostateczną (3) student:

- w stopniu podstawowym rozumie miejsce i znaczenie nauk filologicznych w obszarze nauk humanistycznych oraz specyfikę metodologiczną kultury języka (W01);

- w stopniu podstawowym zauważa zmienność języka, jego warstwy semantycznej, zmienność normy oraz ewolucji systemów gramatycznych (W10);

- w stopniu podstawowym potrafi analizować i syntetyzować na poziomie pozwalającym na klarowne i logiczne przedstawienie i uzasadnienie przyjętego stanowiska z zakresu kultury języka z krytycznym wykorzystaniem dotychczasowego dorobku językoznawstwa normatywnego (U7);

jest gotów do rozpoznawania i rozstrzygania niektórych dylematów naukowych i etycznych związanych z kulturą języka i etyką słowa, zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej (K03).

Na ocenę dobrą (4) student:

rozumie w stopniu dobrym miejsce i znaczenie nauk filologicznych w obszarze nauk humanistycznych oraz specyfikę metodologiczną kultury języka (W01);

zauważa zmienność języka, jego warstwy semantycznej, zmienność normy oraz ewolucji systemów gramatycznych (W10);

potrafi dobrze analizować i syntetyzować na poziomie pozwalającym na

klarowne i logiczne przedstawienie i uzasadnienie przyjętego

stanowiska z zakresu kultury języka z krytycznym wykorzystaniem dotychczasowego dorobku językoznawstwa normatywnego (U7);

jest gotów do rozpoznawania i rozstrzygania licznych dylematów naukowych i

etycznych związanych z kulturą języka i etyką słowa, zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej (K03).

Na ocenę bardzo dobrą student:

- bardzo dobrze rozumie miejsce i znaczenie nauk filologicznych w obszarze nauk humanistycznych oraz specyfikę metodologiczną kultury języka (W01);

- bardzo dobrze zauważa zmienność języka, jego warstwy semantycznej, zmienność normy oraz ewolucji systemów gramatycznych (W10);

- potrafi bardzo dobrze analizować i syntetyzować na poziomie pozwalającym na klarowne i logiczne przedstawienie i uzasadnienie przyjętego

stanowiska z zakresu kultury języka z krytycznym wykorzystaniem dotychczasowego dorobku językoznawstwa normatywnego (U7);

- jest gotów do rozpoznawania i rozstrzygania wszystkich dylematów naukowych i etycznych poruszanych na zajęciach, związanych z kulturą języka i etyką słowa, zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej (K03).

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Małgorzata Ciunović
Group instructors: Małgorzata Ciunović
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) OPIS ECTS -­‐ 1,5 pkt (ok. 45 godzin; 1 pkt = ok. 30 godz.)


Udział w zajęciach - 30 godzin - 1 p.

Systematyczne przygotowanie do zajęć, praca własna ‐ 7,5 godzin

Przygotowanie do kolokwiów: 7,5 godzin

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Małgorzata Ciunović, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Małgorzata Ciunović
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 1,5 p. ECTS - 45 godzin

30 godz. - uczestnictwo w zakęciach

5 godz. - przygotowanie do zajęć

10 godz. - przygotowanie do sprawdzianów


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Małgorzata Ciunović, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Małgorzata Ciunović
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 1,5 p. ECTS - 45 godzin

30 godz. - uczestnictwo w zajęciach

5 godz. - przygotowanie do zajęć

10 godz. - przygotowanie do sprawdzianów


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)