Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stylistyka praktyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-I-2-StylPrak Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Stylistyka praktyczna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW1_W08

FW1_U07

FW1_K01

Wymagania wstępne:

Student ma zaliczone zajęcia z kultury języka; posiada podstawowe kompetencje z zakresu poprawnego posługiwania się polszczyzną.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy o zróżnicowaniu stylistycznym polszczyzny, cechach poszczególnych stylów i nacechowaniu środków stylistycznych, a także wyposażenie ich w umiejętność tworzenia poprawnych, spójnych i zrozumiałych tekstów (mówionych i pisanych) oraz dostosowywania środków językowych do sytuacji komunikacyjnej, celu wypowiedzi i możliwości odbiorcy.

Pełny opis:

Blok I. Środki językowe i struktura różnych typów tekstu. Gatunki tekstu i mowy – ćwiczenia.

1. Czym jest tekst? Spójność tekstu, kohezja i koherencja. Struktura i delimitacja w różnych typach tekstów.

2. Analiza stylistyczna tekstu – środki stylistyczne w tekstach użytkowych.

3. Gatunki tekstu i mowy w praktyce. Zgodność tekstu z wzorcem gatunkowym. Ćwiczenia praktyczne z gatunków użytkowych – e-mail oficjalny i prywatny, podanie, prezentacja, CV i inne.

4. Rzeczowniki abstrakcyjne, terminy fachowe, wyrazy obce i łańcuchy dopełniaczowe a zrozumiałość tekstu.

5. Wyrazy modne, szablon językowy, wyrazy nadużywane i ich funkcje w różnych typach tekstów.

6. Fortunne i niefortunne metafory i porównania w tekstach medialnych, publicystycznych i w języku polityki.

7. Zapożyczenia leksykalne, semantyczne i strukturalne w wybranych tekstach medialnych. Synonimy w różnych typach tekstów jako atrakcyjny środek urozmaicania wypowiedzi.

Blok II. Zróżnicowanie stylistyczne współczesnej polszczyzny. Odmiany polszczyzny.

8. Style funkcjonalne współczesnej polszczyzny w odmianie mówionej i pisanej; w warstwie oficjalnej i nieoficjalnej. Cechy odmiany mówionej i pisanej. Komunikacja mówiona.

9. Zróżnicowanie stylistyczne współczesnej polszczyzny – ćwiczenia w rozpoznawaniu stylów na podstawie cech językowych: styl potoczny, styl naukowy, styl publicystyczno-dziennikarski, styl religijny.

10. Trudny styl urzędowy i jego gatunki; zastosowanie aplikacji Jasnopis w upraszczaniu tekstów.

11. Styl retoryczny. ABC dobrego mówcy.

12. Idea prostego języka (plain language). Cechy jasnego, spójnego i zwięzłego stylu.

13. Język reklamy i polityki. Innowacje frazeologiczne w języku polityki i sloganach reklamowych.

Blok III. Stylistyka w praktyce – warsztaty redakcyjne

14. Wypowiedzi mieszające środki stylistyczne z różnych rejestrów polszczyzny (próby redagowania).

15. Co czyni tekst trudnym? Jak uprościć zawiły tekst? - ćwiczenia praktyczne

Literatura:

Podstawowe podręczniki i ćwiczenia

1. K. Kłosińska (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, Warszawa 2014.

2. H. Kurkowska, S. Skorupka, Stylistyka polska. Zarys, Warszawa 1964.

3. Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, red. E. Bańkowska, A. Mikołajczuk, Warszawa 2003.

4. M. Zaśko-Zielińska, A. Majewska-Tworek, T. Piekot, Sztuka pisania. Przewodnik po tekstach użytkowych, Warszawa 2008.

5. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Ćwiczenia ze stylistyki, Warszawa 2010.

6. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008.

Inne źródła (wybór)

7. J. Bralczyk, Język na sprzedaż, Gdańsk 2004.

8. S. Gajda (red.), Przewodnik po stylistyce polskiej, Opole 1995.

9. W. Gruszczyński (red.), Język narzędziem myślenia i działania, Warszawa 2002.

10. T. Piekot, G. Zarzeczny, Prosta polszczyzna: www.ifp.uni.wroc.pl/data/files/pub-8948.pdf

11. Polszczyzna na co dzień, red. M. Bańko, Warszawa 2006.

12. Podstawy stylistyki i retoryki, red. E. Wierzbicka, A. Wolański, D. Zdunkiewicz-Jedynak.

Narzędzia elektroniczne i słowniki

1. Aplikacja JASNOPIS – narzędzie do mierzenia zrozumiałości tekstu http://jasnopis.pl/aplikacja

2. www.wsjp.pl – Wielki słownik języka polskiego PAN

3. Wielki słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 2004.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student rozróżnia podstawowe pojęcia ze stylistyki, rozumie, jak definiować różne style językowe.(F1_W06). Uczestnik kursu posługuje się terminologią niezbędną do analizy stylistycznej tekstów (F1_U07). W samodzielnej pracy nad tworzeniem i analizą stylistyczną tekstów Student potrafi wykorzystać wskazówki i uwagi krytyczne opiekunów naukowych (F1_U05). Student samodzielnie pracuje nad stałym pogłębianiem wiedzy i umiejętności z dziedziny stylistyki (F1_K01). Na zajęciach Studenci często pracują w grupach, dzięki czemu uczą się współpracy oraz przyjmują różne role w pracy w zespole (F1_K02).

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę dostateczną (3) student:

– zna w stopniu podstawowym kryteria wyróżniania odmian i stylów języka oraz wyznaczniki językowe najważniejszych stylów funkcjonalnych polszczyzny (F1_W06).

- zna w stopniu podstawowym cechy prostego i jasnego stylu (F1_W07).

- potrafi w stopniu podstawowym wykorzystywać w praktyce zasady konstruowania zrozumiałego i spójnego tekstu (F1_U05).

- dostatecznie orientuje się w zróżnicowaniu stylistycznym współczesnej polszczyzny i potrafi wskazywać najważniejsze błędy stylistyczne (F1_K01)

- umie uprościć niektóre zawiłe konstrukcje językowe (F1_K01)

Na ocenę dobrą (4) student:

– dobrze zna kryteria wyróżniania odmian i stylów języka oraz wyznaczniki językowe najważniejszych stylów funkcjonalnych polszczyzny.(F1_W06)

- dobrze zna cechy prostego i jasnego stylu.(F1_W07)

- potrafi dość swobodnie wykorzystywać w praktyce zasady konstruowania zrozumiałego i spójnego tekstu.(F1_U05)

- dość dobrze orientuje się w zróżnicowaniu stylistycznym współczesnej polszczyzny i potrafi bezbłędnie wskazywać błędy stylistyczne(F1_K01)

- umie bez większych trudności uprościć zawiłe konstrukcje językowe(F1_K01)

Na ocenę bardzo dobrą (5) student:

– bardzo dobrze zna kryteria wyróżniania odmian i stylów języka oraz wyznaczniki językowe najważniejszych stylów funkcjonalnych polszczyzny.(F1_W06)

- bardzo dobrze zna cechy prostego i jasnego stylu.(F1_W07)

- potrafi swobodnie wykorzystywać w praktyce zasady konstruowania zrozumiałego i spójnego tekstu.(F1_U05)

- bardzo dobrze orientuje się w zróżnicowaniu stylistycznym współczesnej polszczyzny i potrafi bezbłędnie wskazywać błędy stylistyczne(F1_K01)

- umie bezbłędnie uprościć zawiłe konstrukcje językowe(F1_K01)

METODY OCENIANIA

1. Prace domowe – krótkie teksty do zredagowania; samodzielnie napisane teksty (podanie, e-mail oficjalny) przygotowane zgodnie z wzorcem gatunkowym.

2. Kolokwium pisemne na koniec semestru.

3. Wejściówki.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leonardo Masi, Agnieszka Świątek
Prowadzący grup: Agnieszka Świątek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ciunović, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Małgorzata Ciunović
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ciunović, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Ciunović
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS  ECTS  -­‐  2  punkty  (50  godzin;  1  punkt  ECTS  =  25   godzin)


Udział w zajęciach - 30 godzin

Systematyczne przygotowanie do zajęć, praca własna ‐   5  godzin  

Przygotowanie  prac domowych:  10  godzin,  

Przygotowanie  do  zaliczenia pisemnego:  5  godzin.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia ze stylistyki praktycznej mają na celu zwiększenie kompetencji komunikacyjnych uczestników z zakresu wprawnego posługiwania się stylami funkcjonalnymi oraz poprawy tekstów pisanych pod kątem poprawności stylistycznej.

Pełny opis:

W semestrze letnim 2021/22 planowany jest następujący porządek zagadnień:

1. Struktura i delimitacja tekstu; problemy spójności tekstu.

2. Analiza stylistyczna tekstu; środki stylistyczne w tekstach użytkowych.

3. Stylistyczne zróżnicowanie współczesnej polszczyzny.

4. Gatunki wypowiedzi i język w Internecie.

5. Język potoczny wśród innych odmian stylistycznych polszczyzny.

6. Styl naukowy i jego gatunki.

7. Styl urzędowy; idea prostego języka.

8. Styl retoryczny i jego gatunki.

9. ABC dobrego mówcy.

10. Polski język polityki.

11. Język reklamy.

12. Etyczny aspekt stylu wypowiedzi.

13. Estetyczne kategorie oceny stylu wypowiedzi.

14. Poprawa tekstów zróżnicowanych stylistycznie - ćwiczenia.

Literatura:

Obowiązuje literatura wymieniona w głównym opisie przedmiotu.

Literatura uzupełniająca:

Ciunovič M., 2018, O propagandzie w Polskiej Kronice Filmowej (na podstawie komentarza narracyjnego z lat 1971-1975), „Załącznik Kulturoznawczy”, nr 5/2018).

Ciunovič M., 2008, Polityczne przeboje językowe, w: Najnowsze słownictwo a współczesne media elektroniczne, red. R. Pawelec, M. Trysińska.

Wymagania wstępne:

Studenci są zobowiązani do:

- obecności na zajęciach;

- złożenia dwóch prac domowych;

- zaliczenia testu końcowego.

Na podstawie wyników z powyższych składowych zostanie wystawiona ocena końcowa z przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ślarzyńska, Agnieszka Świątek, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Świątek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.