Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Elements of Ancient Culture

General data

Course ID: WH-FK-I-1-ElemKuAn-L
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Elements of Ancient Culture
Name in Polish: Elementy kultury antycznej (i ich recepcja w kulturze wspłóczesnej)
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

(in Polish) FK1_W03 FK1_W05,FK1_U02, FK1_K03.WIEDZA: F1_W02, F1_W07, F1_W09, F1_W10, F1_W11, F1_W12, F1_W13, F1_W17, F1_W20

UMIEJĘTNOŚCI: F1_U01, F1_U02, F1_U03, F1_U05, F1_U06, F1_U10, F1_U13

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: F1_K01, F1_K05, F1_K06, F1_K07

Preliminary Requirements:

(in Polish) nd

Short description: (in Polish)

Konwersatorium dotyczy rozmaitych aspektów kultury italskiej, rzeymskiej i grecko rzymskiej do późnych czasów imperium Romanum.

Full description: (in Polish)

Primordia urbis: (mityczne) początki Rzymu

Kultura Etrusków

Topografia Rzymu i jej znaczenie ideologiczne, topografia Italii

Republika rzymska: struktura władzy i kariera urzędnicza

Republika rzymska w pamięci potomnych: znaczenie mos maiorum

Życie codzienne w Rzymie republikańskim: dieta, problemy ekonomii, modele majątku, kwestie otium, negotium

Handel morski, kontakty, centra kulturowe okresu Cesarstwa

Familia Romana: zagdnienia obyczajowe, kultowe i prawne

Kult publiczny w Republice rzymskiej/ Cesarstwie: święta, polityka religijna, kult prywatny

Architektura i sztuka rzymska w okresie Republiki

Armia rzymska pomiędzy Kamillusem, Mariuszem i późnym imperium

Architektura i sztuka

Bibliography: (in Polish)

LITERATURA PODSTAWOWA

W. Lengauer, L. Trzcionkowski, Antropologia antyku greckiego. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa 2011.

A. Giardina, Człowiek Rzymu, Warszawa 1997.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Z. Abramowiczówna, O sztuce starożytnej, Torun 2002.

J. Ciechanowicz, Rzym, ludzie, budowle

M.I. Finley, Polityka w świecie starożytnym, Kraków 2000.

M. Grant, Mity rzymskie, Warszawa 1978.

P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Warszawa 1997.

J. G. Landels, Muzyka starożytnej Grecji i Rzymu, Kraków 2003.

D. Musiał, Antyczne korzenie chrześcijanstwa, Warszawa 2001.

D. Słapek, Sport i widowiska w świecie antycznym, Warszawa 2010.

P. Veyne, Historia życia prywatnego. t. I Od cesarstwa rzymskiego do roku tysięcznego, Wrocław 2005 (trzy pierwsze rozdziały: 1. Cesarstwo Rzymskie, 2. Zmierzch strożytności, 3. Życie prywatne i architektura mieszkalana w Afryce rzymskiej).

P. Veyne, Imperium grecko-rzymskie, Kęty 2008.

P. Vidal-Naquet, Czarny łowca, Warszawa 2003.

Ph. Matyszak Rzym za pięć denarów dziennie, Bellona 2009

M. Beard Pompeje. Życie rzymskiego miasta, Rebis 2010

E. Makowiecka Sztuka Rzymu,Warszawa 2021

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Student zna terminologię podstawową tak dla dyscypliny studiów, jak i dla całego obszaru studiów humanistycznych.

Posiada podstawową wiedzę o kulturze badanego obszaru, tak w wymiarze intelektualnym (filozofia, historia nauki), jak i materialnym (historia sztuki, paleografia); dostrzega i rozumie powiązania miedzy kulturą grecką, rzymską i kulturami Bliskiego Wschodu, posiada podstawową wiedzę o kulturach pozostających w kontakcie ze światem grecko-rzymskim.

Zna podstawowe problemy związane z religiami starożytnymi, ich miejscem w kulturze i życiu politycznym

Dostrzega i rozumie powiązania istniejące pomiędzy filologią klasyczną a orientalistyką (Altorientalistik), biblistyką, historią, archeologią, antropologią, etnologią, teorią literatury, historią filozofii czy nauki.

Posiada podstawową wiedzę o najważniejszych kierunkach badań nad starożytnością klasyczną i ich związkach z ogólnie rozumianą humanistyką.

Zna najnowsze odkrycia i rozumie ich znaczenie dla dyscypliny (Oxyrrhynchus Project, odkrycia archeologiczne etc.).

Posiada podstawową wiedzę z dziedziny teorii i antropologii kultury, zna pojęcie tekstu kultury i orientuje się w najważniejszych teoriach analizy i interpretacji tegoż, ze szczególnym uwzględnieniem preferowanych metod filologii klasycznej.

Orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym, ze szczególnym uwrażliwieniem na obecność lub przetwarzanie elementów kultury antycznej.

Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych oraz o człowieku jako podmiocie

konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania

Potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować informacje, prowadzić kwerendę bibliograficzną, posługiwać się narzędziami pomocniczymi (bazy danych, bazy leksykograficzne, bazy bibliograficzne, źródła rękopiśmienne etc.).

Potrafi formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze, samodzielnie dokonuje wyboru stosownej metodologii, potrafi uzasadnić tak dobór problemu, jak i metodologii.

Potrafi wykorzystać w samodzielnej pracy wskazówki czy uwagi krytyczne opiekunów naukowych etc.

Posługuje się poprawną terminologią naukową.

Potrafi dokonać średniozaawansowanej literaturo, kulturo lub językoznawczej analizy wybranego tworu cywilizacji starożytnej/kultury średniowiecznej, interpretacji fenomenów kulturowych, literackich czy językowych, lokując je przy tym w szerszym kontekście historyczno-kulturowym.

Posiada umiejętność konstruowania wypowiedzi ustnych w formach przewidzianych dla dyskursu naukowego; formy te i ich styl potrafi też rozpoznawać i rozróżniać.

Posiada umiejętności pozwalające na identyfikację dziedzictwa starożytnego w świecie nowożytnym.

Rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej wiedzy.

Ma świadomość wartości i aktualności dziedzictwa kulturowego epoki starożytnej.

Zdaje sobie sprawę z wartości, jakie niesie wielokulturowość i wielonarodowość.

Ma świadomość przynależności do europejskiego kręgu kulturowego.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Test otwarty, pisemny

Ocena dostateczna

WIEDZA: Student zna terminologię podstawową z zakresu kultury grecko-rzymskiej, jak i dla całego obszaru studiów humanistycznych. Posiada podstawową wiedzę o kulturze antycznej, tak w wymiarze intelektualnym (filozofia, historia nauki), jak i materialnym (historia sztuki, paleografia); dostrzega i rozumie powiązania miedzy kulturą grecką, rzymską i kulturami Bliskiego Wschodu, posiada podstawową wiedzę o kulturach pozostających w kontakcie ze światem grecko-rzymskim. Zna podstawowe problemy związane z religiami starożytnymi, ich miejscem w kulturze i życiu politycznym. Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych oraz o człowieku jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania.

UMIEJĘTNOŚCI: Potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować informacje, prowadzić kwerendę bibliograficzną, posługiwać się narzędziami pomocniczymi (bazy danych, bazy leksykograficzne, bazy bibliograficzne etc.). Potrafi wykorzystać w samodzielnej pracy wskazówki czy uwagi krytyczne opiekunów naukowych etc. Posiada umiejętność konstruowania wypowiedzi ustnych w formach przewidzianych dla dyskursu naukowego; formy te i ich styl potrafi też rozpoznawać i rozróżniać.

K. SPOŁECZNE: Ma świadomość przynależności do europejskiego kręgu kulturowego. Zdaje sobie sprawę z wartości, jakie może nieść wielokulturowość i wielonarodowość.

Ocena dobra.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który spełnia wszelkie wymagania na ocenę dostateczną, a ponadto spełnia następujące warunki.

WIEDZA: Dostrzega i rozumie powiązania istniejące pomiędzy filologią klasyczną a orientalistyką (Altorientalistik), biblistyką, historią, archeologią, antropologią, etnologią, teorią literatury, historią filozofii czy nauki. Posiada podstawową wiedzę o najważniejszych kierunkach badań nad starożytnością klasyczną i ich związkach z ogólnie rozumianą humanistyką. Posiada podstawową wiedzę z dziedziny teorii i antropologii kultury, zna pojęcie tekstu kultury i orientuje się w najważniejszych teoriach analizy i interpretacji tegoż, ze szczególnym uwzględnieniem preferowanych metod filologii klasycznej.

UMIEJĘTNOŚCI: Potrafi dokonać średniozaawansowanej literaturo-, kulturo- lub językoznawczej analizy wybranego tworu cywilizacji starożytnej/kultury średniowiecznej, interpretacji fenomenów kulturowych, literackich czy językowych, lokując je przy tym w szerszym kontekście historyczno-kulturowym. Posługuje się poprawną terminologią naukową.

K. SPOŁECZNE: Ma świadomość wartości i aktualności dziedzictwa kulturowego epoki starożytnej.

Ocena bardzo dobra.

Ocenę b. dobrą otrzymuje student, który spełnia wszelkie wymagania na ocenę dobrą, a ponadto spełnia następujące warunki.

WIEDZA: Zna najnowsze odkrycia i rozumie ich znaczenie dla dyscypliny (np. Oxyrrhynchus Project, odkrycia archeologiczne etc.). Orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym, ze szczególnym uwrażliwieniem na obecność lub przetwarzanie elementów kultury antycznej.

UMIEJĘTNOŚCI: Potrafi formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze, samodzielnie dokonuje wyboru stosownej metodologii, potrafi uzasadnić tak dobór problemu, jak i metodologii.

Posiada umiejętności pozwalające na identyfikację dziedzictwa starożytnego w świecie nowożytnym.

K. SPOŁECZNE: Rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej wiedzy.

Practical placement: (in Polish)

ND

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Dominika Budzanowska-Weglenda, Robert Pawlik
Group instructors: Robert Pawlik
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Konwersatorium poświęcone jest wybranym zagadnieniom z zakresu kultury greckiej, hellenistycznej i rzymskiej oraz ich trwaniu w kulturze średniowiecznej i nowożytnej Europy.

Bibliography: (in Polish)

LEKTURY PODSTAWOWE:

Wergiliusz, Eneida. tłum. Z. Kubiak, Warszawa 1998

Wergiliusz, IV Ekloga

Dante Alighieri, Monarchia, przeł. W. Seńko, Kęty 2002.

T.S. Eliot, Wergiliusz i świat chrześcijański, tłum. H. Pręczkowska [w:] Szkice literackie, Warszawa 1963, s. 245-260

E. Peterson, Cesarz August w ocenie starożytnego chrześcijaństwa. Przyczynek do teologii politycznej, tłum. P. Napiwodzki, Czterdzieści i Cztery 7 (2013), s. 87–101.

Księga Daniela

Apokalipsa św. Jana

Lektury uzupełniające:

M. Tanner, The Last Descendant of Aeneas: The Hapsburgs and the Mythic Image of the Emperor, New London 1993.

Harald Fuchs, Der geistige Widerstand gegen Rom in der antiken Welt, Berlin 1938.

Wymagania wstępne: (in Polish)

brak wymagań wstępnych

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Beata Gaj, Joanna Komorowska
Group instructors: Joanna Komorowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Beata Gaj, Joanna Komorowska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Joanna Komorowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

jw.

Full description: (in Polish)

jw

Bibliography: (in Polish)

jw

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Group instructors: Beata Gaj
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)