Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

History of Latin Literature I (The Roman Republic Period)

General data

Course ID: WH-FK-I-1-HisLitLIR
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: History of Latin Literature I (The Roman Republic Period)
Name in Polish: Historia literatury łacińskiej - okres republiki
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aBAObxnfzwvkvoHMEL-NmXpZuJKol_tHfksT_IuDpalo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=1a968f4d-c265-4ccf-81cf-1865144bd2a1&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Podstawowa wiedza nt. języka łacińskiego zdobyta w pierwszym semestrze studiów

Short description: (in Polish)

Zapoznanie studentów z literaturą łacińską okresu archaicznego i wczesnej republiki, metodologią badań historycznoliterackich, terminologią z zakresu teorii literatury, zarys polityczno-społecznego kontekstu literatury powstałej w tym okresie, charakterystyka głównych nurtów historycznoliterackich, najważniejsze osiągnięć epoki w zakresie poezji, prozy i dramatu (retoryka, historiografia, piśmiennictwo filozoficzne, epistolografia, fabula praetexta, palliata, togata), wprowadzenie do twórczości głównych przedstawicieli poszczególnych dziedzin.

Full description: (in Polish)

Studenci zapoznają się z kontekstem historyczno-polityczno społecznym dzieł literatury rzymskiej okresu republiki, głównymi kierunkami jej rozwoju lw obrębie epiki, poezji lirycznej, retoryki, historiografii i piśmiennictwa filozoficznego. Ukazany zostanie dorobek kanonicznych osiągnięć autorów rzymskich w poszczególnych dziedzinach literatury, ,szczególna uwaga zwrócona zostanie na uwzględnienie greckich źródeł inspiracji a jednocześnie ukazanie oryginalnego rzymskiego charakteru omawianej literatury.

Bibliography: (in Polish)

obowiązuje lektura polskich przekładów zachowanych dzieł autorów tego okresu (Salustiusz, Sprzysiężenie Katyliny i Wojna z Jugurtą, tłum. K. Kumaniecki, Wrocław 1971, Cezar, O wojnie galijskiej, tłum. E. Konik, Wrocław 1978, Nepos, Żywoty wybitnych mężów, opr. L. Winniczuk, Warszawa 1974, Lukrecjusz, O rzeczywistości, tłum. J. Krókowski, Wrocław 1956, Katullus, Poezje, tłum. A. Świderkówna, opr. M. Plezia, Wrocław 1962).

Opracowania:

M. Cytowska, H. Szelest, L. Rychlewska, Literatura rzymska. Okres archaiczny, Warszawa 1996;

M. Brożek, Historia literatury łacińskiej,Wrocław 1976;

L. Rychlewska, Dzieje literatury rzymskiej, Wrocław 2005;

E. Skwara, Historia komedii rzymskiej, Warszawa 2001;

I. Lewandowski, Historiografia rzymska, Poznań 2007.

J. Korpanty, Lukrecjusz- rzymski apostoł epikureizmu, Wrocław 1991;

M. Plezia, Twórczość filozoficzna Cycerona, Kraków 1983.

J. Styka J., Estetyka neoteryków (w:) Studia nad literaturą rzymską epoki republikańskiej, Kraków 1994.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Posiada uporzadkowaną wiedzę na temat zabytków literatury łacińskiej epoki archaicznej, potrafi omówić początki twórczości w epoce królewskiej i republiki.

Zdaje sobie sprawę z zależności literackich i intelektualnych łączących literaturę rzymską z kulturą etruską oraz z hellenizacji literatury rzymskiej.

Dostrzega uwarunkowania polityczno-społeczne rozwoju publicystyki, retoryki i historiografii.

Poprawnie charakteryzuje twórczość dramatyczną, w tym komediową (zna podstawowe pojęcia dramatu rzymskiego: atellana, fabula praetexta, palliata, togata) oraz rozwój satyry jako swoistego gatunku literatury rzymskiej.

Zdaje sobie sprawe ze znaczenia kształcenia retorycznego, a także filozoficznego dla charakteru literatury okresu republiki.

Wykazuje zrozumienie dla twórczości "poetów nowych" (Katullus), Lukrecjusza, Cycerona Rozumie różnice w zakresie piśmiennictwa historycznego i biografistyki (Cezar,Salustiusz, Nepos)

Wykazuje umiejętności i kompetencje analityczne i syntetyczne, pozwalajace na dokonanie interpretacji utworu z epoki w jego kontekście kulturowym, z uwzglednieniem kwestii warsztatowych.

Dysponuje aparatem pojęciowym pozwalającym na poprawny opiszachodzących w tym okresie zjawisk kulturowych i literackich.

Rozumie znaczenie literatury okresu archaicznego i republiki dla kultury europejskiej.

W dyskusji na temat utworów epoki wykazuje wiedze merytoryczna i umiejetnosci metodologiczne pozwalajace na samodzielny dobór metod, argumentów i rozwiązań umożliwiajacych koherentne przedstawienie własnego stanowiska na dany temat.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Obecność na zajęciach +prace pisemne (50%), egzamin ustny (50 %)

Na ocenę bdb student musi wykazać się wiedzą opisaną we wszystkich efektach kształcenia opisanych dla przedmiotu a zwłaszcza dostrzegać uwarunkowania historyczno-literackie w powiązaniu z historyczno-społecznymi oraz wykazać się umiejętnościami analitycznymi.

na ocenę dobrą student powinien wykazać się wiedzą podobną jak na bdb, jednak bez np. wysokich umiejętności analizy (FK1_U03), może też wykazywać drobne uchybienia w terminologii (F1_W06 ).

na ocenę dostateczną student musi wykazać się realizacją dwóch efektów kształcenia z każdego zakresu: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Mniejszy zakres realizacji przypisanych do przedmiotu EK skutkuje oceną niedostateczną.

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Dominika Budzanowska-Weglenda, Beata Gaj
Group instructors: Beata Gaj
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Kurs obejmuje wykład historii literatury łacińskiej I , tzw. literatury rzymskiej prowadzony w całości metodami e-learningu (wykłady w formie pisemnej, wskazówki bibliograficzne wraz z udostępnieniem części materiałów w formie skanów oraz inne formy wariantywne np. recenzje i nagrania.

W bieżącym roku akademickim po konsultacji z uczestnikami kursu wprowadzono pisemną formę zaliczenia: egzamin pisemny zamiast egzaminu ustnego. Arkusz zadań egzaminu pisemnego przeznaczony na 3 godziny pracy, będzie zawierał zadania analityczne i syntetyczne, dotyczące zjawisk literackich w starożytnym Rzymie. Pytania otwarte i zamknięte (w zakresie podstawowych pojęć koniecznych do analizy i syntezy) zarejestrowane zostaną w systemie Moodle. Przeprowadzenie egzaminu termin zerowy 8 czerwca 2020, godz. 15, terminy I i II 15 i 22.06. 2020. Termin poprawkowy ustalany indywidualnie nie później niż do końca sesji poprawkowej.

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Beata Gaj
Group instructors: Beata Gaj
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae15884a40a2f4bd1bade086a3733f1c6%40thread.tacv2/conversations?groupId=229c15a7-d783-42b8-89a6-91b8c425ecdf&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Wykład w ramach tutoringu przewiduje 15 godzin kontaktowych z wykładowcą i powiększenie czasu pracy własnej studenta do 45 godzin

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Treść zgodna z ogólnym opisem przedmiotu

Zajęcia w roku akademickim 2020/21 odbywają się na platformie Ms teams. Kod do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae15884a40a2f4bd1bade086a3733f1c6%40thread.tacv2/conversations?groupId=229c15a7-d783-42b8-89a6-91b8c425ecdf&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Full description: (in Polish)

Zgodne z ogólnym opisem przedmiotu

Bibliography: (in Polish)

Zgodne z ogólnym opisem przedmiotu.

Z uwagi na sytuację pandemiczną część materiałów będzie dostarczana uczestnikom w formie skanów z zasobów bibliotecznych wykładowcy

Wymagania wstępne: (in Polish)

Zgodne z ogólnym opisem przedmiotu

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Group instructors: Beata Gaj
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Wykład w ramach kontaktu bezpośredniego z wykładowcą - 30 godz, konsultacje 5 godz.

Praca własna studenta 20-40 godzin w sumie - 3 ECTS


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Group instructors: Beata Gaj
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)