Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-3-SemLic-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P_W: F1_W02, F1_W03, F1_W04, F1_W10, F1_W13


P_U01:F1_U01,F1_U02, F1_U04, F1_U05, F1_U06,


P_U02: F1_U08, F1_U09, F1_U10, F1_U11, F1_U12


P_U03: F1_U07,


P_K: F1_K01, F1_K02, F1_K03, F1_K042020/2021

F1_W15, F1_U03, F1_U04, F1_U05, F1_U06, F1_U07, F1_K03


2021/2022

FK1_W01

FK1_U01

FK1_U06

FK1_K04

Wymagania wstępne:

zaliczenie poprzedniego semestru seminarium lic.

Skrócony opis:

Zajęcia o charakterze praktycznym, zorientowane na faktyczne problemy kwerendy a następnie przygotowania pracy o charakterze naukowym. Koncentracja na umiejętnościach, aktualnym wykorzystaniu wiedzy teoretycznej.

Pełny opis:

Dyskusja nad powstającymi dyplomowymi tak w gronie seminaryjnym, jak i w systemie konsultacji o charakterze bardziej indywidualnym.

Dyskusja nad rzeczywistymi problemami natury praktycznej, od kwestii translacyjnych, przez zagadnienia i metody interpretacyjne, do problemów związanych z kompozycją argumentacji w pracy naukowej.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z kategoriami wiedzy niezbędnej do napisania pracy dyplomowej nabycie umiejętności przeprowadzenie poprawnego dyskursu naukowego na poziomie licencjat oraz umięjętności edytorskich i doskonalenie kompetencji kulturowo-literackich

Literatura:

Wybrane, ustalone ze studentami teksty greckie / łacińskie oraz wybrane teksty naukowe wraz z dobraną przez prowadzącego literaturą sekundarną.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1) Wyjaśnia zjawiska kulturowe, posługując się terminologią specyficzną dla filologii klasycznej jak i dla całego obszaru studiów humanistycznych;

2) Cytuje definicje i opisy zjawisk wywodzące się z najważniejszych prądów badawczych nad kulturą, a zwłaszcza kulturą antyczną;

3) Dobiera bibliografię, posługując się bazami danych, katalogami i innymi narzędziami pomocniczymi;

4) Analizuje problemy badawcze, samodzielnie dobiera metodologię i proponuje rozwiązania;

5) Wykorzystuje wskazówki i uwagi opiekuna naukowego;

6) Ustala kryteria analizy problemu, zachowując spójność metodologiczną i korzystając z metod uznanych w filologii klasycznej;

2020/2021

F1_W02: Wyjaśnia zjawiska kulturowe, posługując się terminologią specyficzną dla filologii klasycznej jak i dla całego obszaru studiów humanistycznych;

F1_W03: Cytuje definicje i opisy zjawisk wywodzące się z najważniejszych prądów badawczych nad kulturą antyczną i językami klasycznymi.

F1_U03: Dobiera bibliografię, posługując się bazami danych, katalogami i innymi narzędziami pomocniczymi;

F1_U04: Analizuje problemy badawcze, samodzielnie dobiera metodologię i proponuje rozwiązania;

F1_U05: Wykorzystuje wskazówki i uwagi opiekuna naukowego;

F1_U06: Ustala kryteria analizy problemu, zachowując spójność metodologiczną i korzystając z metod uznanych w filologii klasycznej;

F1_K03: Identyfikuje priorytety związane z przygotowywaniem pracy dyplomowej.

F1_K04: Świadomy dylematów naukowych związanych z wykonywaniem pracy filologa, zachowuje ostrożność i krytycyzm w wyrażaniu opinii;

7) Posługuje się poprawną terminologią naukową;

8) Przeprowadza analizę utworów literackich, zjawisk kulturowych lub językowych, pochodzących ze starożytności, lub późniejszych ale nawiązujących do antyku;

9) Konstruuje rzeczową i spójną argumentację w formie pisemnej, poddając krytyce wybrane opinie, dowodząc swych tez i wyprowadzając logiczne i obiektywne wnioski z przesłanek;

10) Świadomy dylematów naukowych związanych z wykonywaniem pracy filologa, zachowuje ostrożność i krytycyzm w wyrażaniu opinii;

11) Ma poczucie potrzeby pogłębiania swoich umiejętności i swej wiedzy;

2 ECTS - praca na zajęciach

3 ECTS - napisanie pracy dyplomowej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie samodzielnie napisanej dysertacji, omawiającej w sposób syntetyczny metody i wyniki przeprowadzonych badań.

Kryteria oceny końcowej:

na ocenę bardzo dobrą –

student biegle posługuje się terminologią z zakresu filologii klasycznej, trafnie dobiera bibliografię oraz cytuje definicje i opisy badanych zjawisk, ma głęboką świadomość stosowanych metod badawczych i przeprowadza sprawne analizy, uwzględnia wskazówki opiekuna naukowego, przedstawia spójne wyniki pracy końcowej

na ocenę dobrą -

student dobrze posługuje się terminologią z zakresu filologii klasycznej, dobrze dobiera bibliografię oraz cytuje definicje i opisy badanych zjawisk, ma świadomość stosowanych metod badawczych i przeprowadza dobre analizy, uwzględnia wskazówki opiekuna naukowego, przedstawia spójne wyniki pracy końcowej

na ocenę dostateczną -

student posługuje się przynajmniej podstawową terminologią z zakresu filologii klasycznej, poprawnie dobiera bibliografię oraz cytuje definicje i opisy badanych zjawisk, jest świadomy stosowanych metod badawczych i przeprowadza poprawne analizy, uwzględnia wskazówki opiekuna naukowego, przedstawia poprawne i w miarę spójne wyniki pracy końcowej

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Budzanowska-Weglenda, Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Dominika Budzanowska-Weglenda, Beata Gaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 ECTS 15 godzin kontaktowych w tutoringu plus praca własna studenta do 50 godzin

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

jak w opisie głównym

Pełny opis:

jak w opisie głównym

Literatura:

jak w opisie głównym

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Budzanowska-Weglenda, Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Dominika Budzanowska-Weglenda, Beata Gaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

praca w kontakcie z nauczycielem to minimum 5 godzin

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

dostosowana do tematu prac dyplomantów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Budzanowska-Weglenda, Beata Gaj, Joanna Komorowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Dominika Budzanowska-Weglenda, Beata Gaj, Joanna Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

praca w kontakcie z Wykładowcą 5 godz.

konsultacje 10 godz.

praca samodzielna ze źródłami i opracowaniami 50 godz.

przygotowanie pisemnej pracy licencjackiej 50 godz.

przygotowanie redakcyjne pracy do obrony 10 godz.


125 godz= 5 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Seminarium w ostatnim semestrze II roku I stopnia stanowi ostatni etap przygotowania pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Przygotowanie prac odbywa się według tematów zatwierdzonych najpóźniej do końca poprzedniego semestru

Literatura:

dostosowana do tematu prac dyplomantów

Wymagania wstępne:

Zajęcia oraz konsultacje mogą być prowadzone online

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)