Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Descriptive Grammar of Polish ( Phonetics and Phonology)

General data

Course ID: WH-FP-I-1-GOJP.FiF-Z
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Descriptive Grammar of Polish ( Phonetics and Phonology)
Name in Polish: Gramatyka opisowa języka polskiego (fonetyka i fonologia)
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abe8a7c4ede94434680c5b89bdadb323b%40thread.tacv2/conversations?groupId=09c33fed-55de-4d90-97ad-116e3dee0347&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

FP1_W02

FP1_W17

FP1_U05

FP1_K01Short description: (in Polish)

W ROKU AKADEMICKIM 2020-2021 ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W TRYBIE ON-LINE.

Poziom przedmiotu: podstawowy.

Cele przedmiotu: student zapoznaje się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego oraz uczy się samodzielnej analizy fonetycznej i fonologicznej tekstu.

Full description: (in Polish)

Treści merytoryczne: program ćwiczeń obejmuje przegląd podstawowych problemów z zakresu fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego. Student powinien opanować umiejętność analizy fonetycznej i fonologicznej tekstów. Zagadnienia:

1. fonetyka a fonologia (na tle systemu językowego)

2. wokalizm polski (cechy artykulacyjne samogłosek ustnych; asynchroniczna realizacja nosowości; podwyższenie artykulacyjne samogłosek)

3. konsonantyzm polski (cechy artykulacyjne spółgłosek polskich; klasyfikacja spółgłosek polskich; upodobnienia wewnątrzwyrazowe i międzywyrazowe)

4. fonetyka międzywyrazowa (udźwięczniająca i ubezdźwięczniająca)

5. fonologia - podstawowe pojęcia (fonem, cechy dystynktywne i niedystynktywne; alofony)

6. fonem - definicje pojęcia (szkoła kazańska; szkoła praska; szkoła moskiewska; kognitywne koncepcje fonemu)

7. opis fonologiczny współczesnej polszczyzny

Bibliography: (in Polish)

1. B. Klebanowska, Interpretacja fonologiczna zjawisk fonetycznych w języku polskim - z ćwiczeniami, Warszawa 2007.

2. R. Laskowski, System fonologiczny języka polskiego, [w:] "Encyklopedia języka polskiego" lub "Encyklopedia wiedzy o języku polskim".

3. M. Wiśniewski, Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń 2001.

4. D. Ostaszewska, J. Tambor, Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa 2000 [oraz wyd. następne].

5. J. Tambor, Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. Ćwiczenia, Warszawa 2007.

6. L. Dukiewicz, I. Sawicka, Gramatyka współczesnego języka Polskiego. Fonetyka i fonologia, Kraków 1995.

7. L. Madelska, Słownik wariantywności fonetycznej współczesnej polszczyzny, Kraków 2005.

8. J. Szpyra-Kozłowska, Wprowadzenie do współczesnej fonologii, Lublin 2002.

Artykuły:

1. B. Dunaj, Zasady poprawnej wymowy polskiej, "Język Polski" 2006/3, s. 161 – 172.

2. Kamińska-Szmaj I., Normy ortofoniczne a system wokaliczny współczesnej polszczyzny, [w:] Mowa myślą rozświetlona, red. J. Miodek, M. Zaśko-Zielińska, Wrocław 1999, s. 192 – 199.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Student zapoznaje się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego oraz uczy się samodzielnej analizy fonetycznej i fonologicznej tekstu, ponadto:

- zna podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu fonetyki i fonologii;

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu fonetyki i fonologii;

- ma uporządkowaną wiedzę na temat języka jako systemu znaków, ma świadomość złożoności języka, zna normy językowe i ich rolę w kształtowaniu stylu oralnej i pisemnej komunikacji społecznej;

- potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu fonetyki i fonologii, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk językowych;

- posiada umiejętność referowania literatury przedmiotu merytorycznego argumentowania i formułowania wniosków;

- ma świadomość poziomu swej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie;

Punktacja ECTS:

- udział w zajęciach - 30 godz.

- przygotowanie się do zajęć i do kolokwium - 45 godz.

Łącznie: 75 godzin

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Warunkiem zaliczenia zajęć jest przygotowanie wskazanych lektur oraz przedstawienie na ćwiczeniach zadań wyznaczonych do samodzielnego opracowania. Ocena wystawiana jest na podstawie wyników kolokwium pisemnego obejmującego materiał całego semestru oraz aktywności podczas zajęć.

Ponadto:

Niedostateczną ocenę uzyskuje student, który:

- nie definiuje podstawowej terminologii nauk humanistycznych z zakresu fonetyki i fonologii (FP1_W02);

- nie ma uporządkowanej wiedzy szczegółowej z zakresu fonetyki i fonologii (FP1_W17);

- nie ma uporządkowanej wiedzy na temat języka jako systemu znaków, nie ma świadomości złożoności języka, nie zna norm językowych i ich roli w kształtowaniu stylu oralnej i pisemnej komunikacji społecznej (FP1_W22)

- nie posługuje się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu fonetyki i fonologii, nie przeprowadza samodzielnie analizy zjawisk językowych (FP1_U05)

- nie posiada umiejętności referowania literatury przedmiotu, merytorycznego argumentowania i formułowania wniosków (FP1_U07);

- nie ma świadomości poziomu swej wiedzy, nie rozumie potrzeby uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie (FP1_K01);

- nie wyznacza priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (FP1_K03).

Dostateczną ocenę uzyskuje student, który:

- miernie definiuje podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu fonetyki i fonologii (FP1_W02);

- ma nie do końca uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu fonetyki i fonologii (FP1_W17);

- ma nie do końca uporządkowaną wiedzę na temat języka jako systemu znaków, ma częściową świadomość złożoności języka, wybiórczo zna normy językowe i ich rolę w kształtowaniu stylu oralnej i pisemnej komunikacji społecznej (FP1_W22)

- posługuje się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu fonetyki i fonologii w stopniu dostatecznym, samodzielnie przeprowadza analizę zjawisk językowych w stopniu dostatecznym (FP1_U05)

- posiada mierną umiejętność referowania literatury przedmiotu merytorycznego argumentowania i formułowania wniosków (FP1_U07);

- ma częściową świadomość poziomu swej wiedzy, częściowo rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie (FP1_K01);

- częściowo wyznacza priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (FP1_K03).

Dobrą ocenę uzyskuje student, który:

- dobrze definiuje podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu fonetyki i fonologii (FP1_W02);

- ma dobrze uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu fonetyki i fonologii (FP1_W17);

- ma dobrze uporządkowaną wiedzę na temat języka jako systemu znaków, ma świadomość złożoności języka, zna normy językowe i ich rolę w kształtowaniu stylu oralnej i pisemnej komunikacji społecznej (FP1_W22)

- dobrze posługuje się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu fonetyki i fonologii, samodzielnie przeprowadza analizę zjawisk językowych (FP1_U05)

- posiada dobrą umiejętność referowania literatury przedmiotu merytorycznego argumentowania i formułowania wniosków (FP1_U07);

- ma dobrą świadomość poziomu swej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie (FP1_K01);

- odpowiednio wyznacza priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (FP1_K03).

Bardzo dobrą ocenę uzyskuje student, który:

- bardzo dobrze definiuje podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu fonetyki i fonologii (FP1_W02);

- ma bardzo dobrze uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu fonetyki i fonologii (FP1_W17);

- ma bardzo dobrze uporządkowaną wiedzę na temat języka jako systemu znaków, ma świadomość złożoności języka, zna normy językowe i ich rolę w kształtowaniu stylu oralnej i pisemnej komunikacji społecznej (FP1_W22)

- bardzo dobrze posługuje się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu fonetyki i fonologii, samodzielnie przeprowadza analizę zjawisk językowych (FP1_U05)

- posiada bardzo dobrą umiejętność referowania literatury przedmiotu merytorycznego argumentowania i formułowania wniosków (FP1_U07);

- ma bardzo dobrą świadomość poziomu swej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie (FP1_K01);

- odpowiednio wyznacza priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (FP1_K03).

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Mateusz Kowalski, Joanna Zajkowska
Group instructors: Mateusz Kowalski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

W ROKU AKADEMICKIM 2021-2022 ZAJĘCIA Z FONETYKI I FONOLOGII WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKA POLSKIEGO ODBYWAJĄ SIĘ W TRYBIE STACJONARNYM

Poziom przedmiotu: podstawowy.

Cele przedmiotu: student zapoznaje się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego oraz uczy się samodzielnej analizy fonetycznej i fonologicznej tekstu.

Full description: (in Polish)

Treści merytoryczne: program ćwiczeń obejmuje przegląd podstawowych problemów z zakresu fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego. Student powinien opanować umiejętność analizy fonetycznej i fonologicznej tekstów. Zagadnienia:

1. fonetyka a fonologia (na tle systemu językowego)

2. wokalizm polski (cechy artykulacyjne samogłosek ustnych; asynchroniczna realizacja nosowości; podwyższenie artykulacyjne samogłosek)

3. konsonantyzm polski (cechy artykulacyjne spółgłosek polskich; klasyfikacja spółgłosek polskich; upodobnienia wewnątrzwyrazowe i międzywyrazowe)

4. fonetyka międzywyrazowa (udźwięczniająca i ubezdźwięczniająca)

5. fonologia - podstawowe pojęcia (fonem, cechy dystynktywne i niedystynktywne; alofony)

6. fonem - definicje pojęcia (szkoła kazańska; szkoła praska; szkoła moskiewska; kognitywne koncepcje fonemu)

7. opis fonologiczny współczesnej polszczyzny

Bibliography: (in Polish)

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. D. Ostaszewska, J. Tambor, Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa 2007

2. B. Klebanowska, Interpretacja fonologiczna zjawisk fonetycznych w języku polskim - z ćwiczeniami, Warszawa 2007

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. J. Szpyra-Kozłowska, Wprowadzenie do współczesnej fonologii, Lublin 2002

2. L. Dukiewicz, I. Sawicka, Gramatyka współczesnego języka Polskiego. Fonetyka i fonologia, Kraków 1995

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Bober-Jankowska, Mateusz Kowalski, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Group instructors: Anna Dąbrowska-Kamińska, Mateusz Kowalski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

W ROKU AKADEMICKIM 2022-2023 ZAJĘCIA Z FONETYKI I FONOLOGII WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKA POLSKIEGO ODBYWAJĄ SIĘ W TRYBIE STACJONARNYM

Poziom przedmiotu: podstawowy.

Cele przedmiotu: student zapoznaje się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego oraz uczy się samodzielnej analizy fonetycznej i fonologicznej tekstu.

Full description: (in Polish)

Treści merytoryczne: program ćwiczeń obejmuje przegląd podstawowych problemów z zakresu fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego. Student powinien opanować umiejętność analizy fonetycznej i fonologicznej tekstów. Zagadnienia:

1. fonetyka a fonologia (na tle systemu językowego)

2. wokalizm polski (cechy artykulacyjne samogłosek ustnych; asynchroniczna realizacja nosowości; podwyższenie artykulacyjne samogłosek)

3. konsonantyzm polski (cechy artykulacyjne spółgłosek polskich; klasyfikacja spółgłosek polskich; upodobnienia wewnątrzwyrazowe i międzywyrazowe)

4. fonetyka międzywyrazowa (udźwięczniająca i ubezdźwięczniająca)

5. fonologia - podstawowe pojęcia (fonem, cechy dystynktywne i niedystynktywne; alofony)

6. fonem - definicje pojęcia (szkoła kazańska; szkoła praska; szkoła moskiewska; kognitywne koncepcje fonemu)

7. opis fonologiczny współczesnej polszczyzny

Bibliography: (in Polish)

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. D. Ostaszewska, J. Tambor, Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa 2007

2. M. Wiśniewski, Zarys Fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń 2011.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. J. Szpyra-Kozłowska, Wprowadzenie do współczesnej fonologii, Lublin 2002

2. L. Dukiewicz, I. Sawicka, Gramatyka współczesnego języka Polskiego. Fonetyka i fonologia, Kraków 1995

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Mateusz Kowalski, Joanna Zajkowska
Group instructors: Mateusz Kowalski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

W ROKU AKADEMICKIM 2022-2023 ZAJĘCIA Z FONETYKI I FONOLOGII WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKA POLSKIEGO ODBYWAJĄ SIĘ W TRYBIE STACJONARNYM

Poziom przedmiotu: podstawowy.

Cele przedmiotu: student zapoznaje się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego oraz uczy się samodzielnej analizy fonetycznej i fonologicznej tekstu.

Full description: (in Polish)

Treści merytoryczne: program ćwiczeń obejmuje przegląd podstawowych problemów z zakresu fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego. Student powinien opanować umiejętność analizy fonetycznej i fonologicznej tekstów. Zagadnienia:

WPROWADZENIE

1. Czym zajmuje się fonetyka i fonologia (obiekt badań, definicja)

FONETYKA:

1. Neurologiczne i fizjologiczne podstawy fonetyki

2. wokalizm polski (cechy artykulacyjne samogłosek ustnych; asynchroniczna realizacja nosowości; podwyższenie artykulacyjne samogłosek)

3. konsonantyzm polski (cechy artykulacyjne spółgłosek polskich; klasyfikacja spółgłosek polskich; upodobnienia wewnątrzwyrazowe i międzywyrazowe)

4. fonetyka międzywyrazowa (udźwięczniająca i ubezdźwięczniająca)

FONOLOGIA

1. Podstawowe pojęcia fonologii (fonem, cechy dystynktywne i niedystynktywne; alofony)

2. fonem - definicje pojęcia (szkoła kazańska; szkoła praska; szkoła moskiewska; kognitywne koncepcje fonemu)

3. opis fonologiczny współczesnej polszczyzny

Bibliography: (in Polish)

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. D. Ostaszewska, J. Tambor, Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa 2007

2. M. Wiśniewski, Zarys Fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń 2011.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. J. Szpyra-Kozłowska, Wprowadzenie do współczesnej fonologii, Lublin 2002

2. L. Dukiewicz, I. Sawicka, Gramatyka współczesnego języka Polskiego. Fonetyka i fonologia, Kraków 1995

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)