Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

History of Polish Literature (the Middle Ages, the Renaissance, the Baroque)

General data

Course ID: WH-FP-I-1-HPLD-C
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: History of Polish Literature (the Middle Ages, the Renaissance, the Baroque)
Name in Polish: Historia polskiej literatury dawnej (średniowiecze-renesans-barok)
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

FP1_W08 FP1_U03 FP1_K01

Short description: (in Polish)

Poziom przedmiotu: podstawowy.

Cele przedmiotu: Umiejętność lektury różnego rodzaju tekstów staropolskich, oparta na świadomości potrzeby wiedzy kontekstowej, teoretycznoliterackiej oraz filologicznej.

Wymagania wstępne:

Od uczestników wymaga się, by przeszli pozytywnie wszelkie procedury weryfikacyjne, które prowadzą do przyjęcia na filologię polską UKSW. Konieczna jest ponadto znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym nie tylko swobodną wypowiedź ustną, lecz także rozumiejącą lekturę dzieł literackich, prac naukowych oraz komunikatywną, zgodną z wymogami stylu naukowego wypowiedź pisemną.

Full description: (in Polish)

Treści merytoryczne:

Zasadniczą treść zajęć stanowi wspólna lektura źródeł istotnych i charakterystycznych dla poszczególnych okresów historycznoliterackich (odpowiednio: średniowiecza, renesansu, baroku) połączona z rozważaniami wspartymi na zalecanych opracowaniach teoretycznych, obejmujących różne szkoły metodologiczne, oraz z elementy wykładu. Szczegółowy zakres tematyczny poszczególnych spotkań zawarty jest w spisie lektur.

Bibliography: (in Polish)

I

Zajęcia organizacyjne

II

Średniowiecze - wprowadzenie.

1. M. Starowieyski, Rodzące się chrześcijaństwo wobec filozofii, w: Inspiracje platońskie literatury staropolskiej, red. A. Nowicka-Jeżowa, P. Stępień, Warszawa 2000.

2. S. Greenblatt, Zwrot. Jak zaczął się renesans, tłum. M. Słysz, Warszawa 2012, s. 25-65.

Chętni:

G. Duby, Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980-1420, Warszawa 1997, s. 87-152.

III

Modlitwy księżnej Gertrudy z Psałterza Egberta w Cividale, tłum. B. Kürbis, Kraków 1998, lub: http://gertruda.estrony.com.pl/node/18 lub: http://gertruda.eu/modlitwy.htm

1. T. Michałowska, Ego Getruda. Studium historycznoliterackie, Warszawa 2001; fragmenty także w: http://gertruda.estrony.com.pl/node/10

2. http://gertruda.eu/sztuka/ (Rozdział II: Ikonografia i treści ideowe Miniatur Gertrudy. Wątek książęco-rodowy).

http://gertruda.eu/bad_daw/1997_nadolski2.pdf

3. E. Potkowski, Książka rękopiśmienna w kulturze Polski średniowiecznej, Warszawa 1984, s. 17-30, 79-90.

Chętni:

E. Potkowski, Książka i pismo w średniowieczu. Studia z dziejów kultury piśmiennej i komunikacji społecznej, Pułtusk 2006, s. 11-32, 312-341.

http://gertruda.tomizm.pl/node

Jak czytać rękopis średniowieczny, red. P. Géhin, tłum. B. Spieralska, Warszawa 2008.

Encyklopedia wiedzy o książce, red. A. Birkenmajer et al., Wrocław 1971.

B. Bieńkowska, Książka na przestrzeni dziejów, Warszawa 2005 (na ss. 283-317 przydatny słowniczek terminologii bibliologicznej i nie tylko).

R. Sosnowski, P. Tylus, Co mówią stare rękopisy, Kraków 2012:

http://otworzksiazke.pl/books/28436/pages/52717

P. Tylus, M. Klag, Co mówią stare rękopisy: http://info.filg.uj.edu.pl/fibula/pl/content/co-mowia-stare-rekopisy

C.K. Święcki, Kultura piśmienna w Polsce średniowiecznej. X-XII wiek, Warszawa 2010.

K. Głombiowski, H. Szwejkowska, Książka rękopiśmienna i biblioteka w starożytności i średniowieczu, Warszawa 1983.

A History of Prayer: The First to the Fifteenth Century, ed. R. Hammerling, Brill 2008.

IV

Bogurodzica, [w:] Bogurodzica, oprac. J. Woronczak, Wrocław 1962.

lub: Średniowieczna pieśń religijna polska, oprac. M. Korolko, Wrocław 1980, lub: Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, oprac. W. Wydra, W. R. Rzepka, Wrocław 1984.

1. R. Mazurkiewicz, Deesis. Idea wstawiennictwa Bogarodzicy i św. Jana Chrzciciela w kulturze średniowiecznej, Kraków 2002, s. 218 - 291.

2. W. Wydra, Dlaczego pod Grunwaldem śpiewano „Bogurodzicę”? Trzy rozdziały o najdawniejszych polskich pieśniach religijnych, Poznań 2000. Pozycja dostępna na stronie BN: http://polona.pl/item/3000012/0/

3. A. Dąbrówka, Matka pieśni polskich, "Pamiętnik Literacki" 2005, z. 2.

Chętni:

C.K. Święcki, Kultura piśmienna w Polsce średniowiecznej. X-XII wiek, Warszawa 2010.

W. Semkowicz, Paleografia Łacińska, Kraków 2011.

V

Posłuchajcie, bracia miła, [w:] Średniowieczna pieśń religijna polska, oprac. M. Korolko, Wrocław 1980, lub w: Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, oprac. W. Wydra, W. R. Rzepka, Wrocław 1984.

1. P. Stępień, Chaos i ład. Lament świętokrzyski w świetle tradycji teologicznej, „Pamiętnik Literacki” 1998, z. 1.

2. M. Elżanowska, „Pieśni łysogórskie". Prolegomena filologiczne. „Pamiętnik Literacki” 1997, z. 2.

VI

Kazania świętokrzyskie, [w:] Średniowieczna proza polska, oprac. Stefan Vrtel-Wierczyński, Wrocław 1959, lub: W. Wydra, R. Rzepka, Chrestomatia staropolska. Teksty do r. 1543, Wrocław 1984, lub Kazania świętokrzyskie. Nowa edycja, nowe propozycje badawcze, red. P. Stępień, Warszawa 2009.

1. E. Auerbach, Język literacki i jego odbiorcy w późnym antyku łacińskim i średniowieczu, Kraków 2006, s. 29-79.

2. M. Hanczakowski , Kazania Świętokrzyskie, [w:] Lektury polonistyczne. Średniowiecze — Renesans — Barok, red. J. S. Gruchała, Kraków 1999, t. 3.

Chętni:

T. Mika, "Kazania świętokrzyskie" - od rękopisu do zrozumienia tekstu, Poznań 2012.

VII

Anonim, tzw. Gall, Kronika polska, tłum. R. Grodecki, Wrocław 2008.

M. Plezia, Nowe studia nad Gallem [w:] Mente et litteris. O kulturze i społeczeństwie wieków średnich, red. H. Chłopocka, Poznań 1984, s. 111–120;

b. T. Jasiński, O pochodzeniu Galla Anonima, Kraków 2008, s. 9-25, 46-57.

c. M. Eder, In Search of the Author of Chronica Polonorum Ascribed to Gallus Anonymus: A Stylometric Reconnaissance, "Acta Poloniae Historica" 2015, t. 112 [wiem, tekst jest po angielsku, ale bardzo proszę spróbować się z nim zmierzyć - tak niestety wygląda część rzeczywiście nowych studiów nad literaturą, które korzystają z dobrodziejstw humanistyki cyfrowej].

VIII

Renesansowa sarmacja

1. S. Greenblatt, Zwrot. Jak zaczął się renesans, tłum. M. Słysz, Warszawa 2012, s. 99-132, 138-160.

2. J. Pelc, Dylamaty staropolskiego sarmatyzmu, w: Sarmackie Theatrum, red. R. Ocieczek, B. Mazurkowa, Katowice 2001.

Chętni

T. Ulewicz, Sarmacja, Kraków 2006.

J. Maciejewski, Sarmatyzm jako formacja kulturowa (geneza i główne cechy wyodrębniające), "Teksty" 1974, nr 4 (dostępne także pod adresem: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1974-t-n4_(16)/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1974-t-n4_(16)-s13-42/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1974-t-n4_(16)-s13-42.pdf).

IX

J. Kochanowski, Fraszki, oprac J. Pelc, Wrocław 1991.

1. J. Sokolski, Lipa, Chiron i Labirynt. Esej o "Fraszkach", Wrocław 1998. (Całość)

2. J. Pelc, Wstęp [w:] Jan Kochanowski, Fraszki, oprac. J. Pelc, Wrocław

X

Jan Kochanowski, Przy pogrzebie rzecz, [w:] Wybór mów staropolskich, oprac. B. Nadolski, Wrocław 1961;

tenże, O śmierci Jana Tarnowskiego kasztelana krakowskiego, do syna jego Jana Krzysztofa, hrabie z Tarnowa, kasztelana wojnickiego, [w:] tenże, Treny, oprac. J. Pelc, Wrocław 1986.

1. J. Pelc, Wstęp, [w:] J. Kochanowski, Treny, oprac. J. Pelc, Wrocław 1986.

2. S. Zabłocki, Epicedium, [w:] Słownik literatury staropolskiej, red. T. Michałowska, Wrocław 2002.

XI

Jan Kochanowski, Treny, oprac. M.R. Mayenowa, L. Woronczakowa, J. Axer, M. Cytowska, Wrocław 1983 (wydanie zalecane), lub: tenże, Treny, oprac. J. Pelc, Wrocław 1969 i nast.

1. M. Cytowska, Nad trenami Jana Kochanowskiego. Od motta do genezy poematu, „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 1, s. 181–186.

2. P. Wilczek, Dialog masek. Próba interpretacji "Trenów" Jana Kochanowskiego jako poematu polifonicznego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego" 1992, nr 1225.

Chętni:

S. Grzeszczuk, „Treny” — próba interpretacji dramatu filozoficznego, [w:] Kochanowski. Z dziejów badań i recepcji twórczości, oprac. M. Korolko, Warszawa 1980, s. 495–507.

XII

Czarnoleska muza

Tobiasz Wiszniowski, Treny, oprac. J. Wójcicki, Warszawa 2008. Należy zapoznać się z układem zbioru. Treny: I, III, IV, V, XV, XVI.

1. J. Pelc, Jan Kochanowski w tradycjach literatury polskiej (od XVI do połowy XVIII w.), Warszawa 1965, s. 88-94, 101-113, 174-188 [działy: Cytat z Kochanowskiego..., Model liryki czarnoleskiej, Naśladowcy "Trenów"].

Chętni:

1. T. Chachulski, Opóźnione pokolenie. Studia o recepcji "głębokiej" Jana Kochanowskiego w poezji polskiej XVIII wieku, Warszawa 2006.

XIII

Ł. Górnicki, Demon Socratis, oprac. R. Pollak, w: tegoż, Pisma, t. II, Warszawa 1961.

Apulejusz z Madaury, O Bogu Sokratesa…, tłum. i oprac. K. Pawłowski, Warszawa 2002; tekst dostępny także pod adresem: http://pantheion.pl/Apulejusz-O-Bogu-Sokratesa

Chętni:

1. J. Sokolski, Staropolskie zaświaty. Obraz czyśćca, piekła i nieba w renesansowej i barokowej literaturze polskiej wobec tradycji średniowiecznej, Wrocław 1994.

2. M. Pilaszek, Procesy o czary w Polsce w wiekach XV-XVIII, Kraków 2008.

3. J. Sprenger, Młot na czarownice. Postępek zwierzchowny w czarach, a także sposób uchronienia się ich, i lekarstwo na nie w dwóch częściach zamykający […], tłum. S. Ząbkowic, red. R. Lewandowski, Wrocław 1992.

XIV

Żywotopisarstwo

Żywot Świętego Hilariona, w: Hieronim, Żywoty mnichów Pawła, Hilariona, Malchusa, oprac. B. Degórski, Kraków 1995.

Legenda na dzień Świętej Julianny, w: J. de Voragine, Złota legenda, tłum. J. Pleziowa, oprac. M. Plezia, Warszawa 1983.

1. M. Plezia, Wstęp, w: J. de Voragine, Złota legenda, tłum. J. Pleziowa, oprac. M. Plezia, Warszawa 1983.

2. L. Bouyer, Wprowadzenie do życia duchowego. Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, tłum. L. Rutkowska, Warszawa 1982, s. 170.

3. M. Starowieyski, Wstęp, w: Palladiusz, Historia Lausiaca, tłum. S. Kalinkowski, oprac. M. Starowieyski, Kraków 1996, s. 27-32, 50-54.

XV

Piotr Skarga, Żywoty świętych starego i nowego zakonu, Kraków 1612, przedruk M. Wolf, wstęp J. Bartoszewicz, Petersburg 1862; reprint: Warszawa 1996.

XVI

Mikołaj Sęp Szarzyński, Poezje zebrane, oprac. R. Grześkowiak, A. Karpiński, Warszawa 2001 (wydanie zalecane), lub: tenże, Poezje, oprac. J. S. Gruchała, Kraków 1997, lub: tenże, Rytmy abo wiersze polskie oraz cykl erotyków, oprac. J. Krzyżanowski, Wrocław 1973.

1.J. Błoński, Mikołaj Sęp Szarzyński a początki polskiego baroku, Kraków 1967 i nast. s. 56–74, 75–108, 146–161).

2. A. Borowski, „Rytmy” Mikołaja Sępa Szarzyńskiego jako autoportret liryczny, „Pamiętnik Literacki” 1983, z. 3, s. 3–30.

3. K. Mrowcewicz, "Czemu wolność mamy?" Antynomie wolności w poezji Jana Kochanowskiego i Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, Wrocław 1987, s. 229-252.

XVII

D. Naborowski, Poezje, oprac. J. Dürr-Durski, Warszawa 1961, (należy zapoznać się z układem tomu) utwory: O doktorze; Na oczy królewny...; Impreza. Calando poggiando, to na dół, to do góry; Kalendy styczniowe...;

Antologia polskiej poezji metafizycznej epoki baroku, oprac. K. Mrowcewicz, Warszawa 2010, utwory Naborowskiego: Cień, Sól, Róża.

1. A. Karpiński, Wiek rękopisów, w: Tekst staropolski. Studia i szkice o literaturze dawnej w rękopisach, Warszawa 2003, s. 13-59.

2. M.K. Sarbiewski, O poincie i dowcipie, w: tegoż, Wykłady poetyki, oprac. S. Skimina, s. 5-11 (rozdział II).

3. A Borowski, Daniel Naborowski - wiersze wybrane, w: Lektury polonistyczne. Średniowiecze — Renesans — Barok, red. A. Borowski, J.S. Gruchała, Kraków 1997, t. 1.

Chętni:

1. J. Dürr-Durski, Daniel Naborowski: monografia z dziejów manieryzmu i baroku w Polsce. Łódź - Wrocław 1966.

2. K. Mrowcewicz, Trivium poetów polskich epoki baroku: klasycyzm - manieryzm - barok, Warszawa 2005.

3. D. Chemperek, "Umysł przecię z swojego toru nie wybiega". O poezji medytacyjnej Daniela Naborowskiego, Lublin 1998.

XVIII

Kasper Miaskowski, Zbiór rytmów, wyd. A. Nowicka-Jeżowa, Warszawa 1995. Wiersze: Historyja na godziny kościelne rozdzielona.

Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa (Passio Domini nostri Jesu Christi), w: Dramaty staropolskie, oprac. J. Lewański, Warszawa 1963, s. 193-194 [Actus sextus; mile widziana lektura całości].

1. A. Dąbrówka, teoretyczne kryterium średniowieczności utworów literackich, w: Literatura staropolska w dydaktyce uniwersyteckiej, red. J. Okoń, M. Kuran, Łódź 2007;

2. K. Wierzbicka-Trwoga, Poezja święta. Trzy cykle religijne baroku europejskiego, Warszawa 2014, s. 325-358.

Chętni

1. K. Koehler, Domek szlachecki w literaturze polskiej epoki klasycznej, Kraków 2005, s. 87-103, 147-161.

2. A. Czyż, Wstęp do barokowej poezji metafizycznej, „Przegląd Humanistyczny” 1982, nr 10.

3. Antologia polskiej poezji metafizycznej epoki baroku, oprac. K. Mrowcewicz, Warszawa 2010, s. 7-41.

XIX

Podróżopisarstwo

1. Dziennik podróży po Europie Jana i Marka Sobieskich […], Warszawa 1883, s. 32-60:

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=74610&from=publication

2. A.S. Naruszewicz, Dyjariusz podróży Jego Królewskiej Mości na sejm grodzieński, oprac. M. Bober-Jankowska, Warszawa 2008, s. 19-48 (lektura całości diariusza mile widziana):

http://ibl.waw.pl/pl/nauka-i-badania/publikacje/biblioteka-pisarzy-polskiego-oswiecenia

XX

Szymon Zimorowic, Roksolanki, wyd. R. Grześkowiak, Warszawa 1999 (wydanie zalecane), lub tenże, Roksolanki, oprac. L. Kukulski, Warszawa 1981, lub tenże, Roksolanki, oprac. L. Ślęk, Wrocław 1983 i nast.

1. K. Mroczek, Epitalamium, [w:] Słownik literatury staropolskiej, red. T. Michałowska, Wrocław 1990.

2. P. Stępień, „Amarant” znaczy „nie więdnący”. Tajemnice neoplatońskiej architektury „Roksolanek” Szymona Zimorowica, „Pamiętnik Literacki” 1996, z. 1, s. 19–38.

Chętni:

1. M. Trębska, Staropolskie szlacheckie oracje weselne : genologia, obrzęd, źródła, Warszawa 2008.

2. Niewolak-Krzywda, „Roksolanki” Szymona Zimorowica, [w:] Lektury polonistyczne. Średniowiecze — Renesans — Barok, red. A. Borowski, J. S. Gruchała, t. 2, Kraków 1997, s. 261–285.

XXI

Samuel Twardowski, Nadobna Paskwalina, oprac. J. Okoń, Wrocław 1980, lub tenże, Nadobna Paskwalina, oprac. J. Ślaski, Warszawa 1983.

1. T. Michałowska, Romans, w: Słownik literatury staropolskiej, red. T. Michałowska et al., Wrocław 1990 lub nast.

XXII

J.Baka, Uwagi, oprac. A. Czyż, A. Nawarecki, Lublin 2000. W ostateczności można korzystać z wydania J. Baka, Poezje, oprac. A. Czyż, A. Nawarecki, Warszawa 1986. Z części "Uwagi rzeczy ostatecznych i złości grzechowej" utwory: Do czytelnika, Uwaga o wieczności, Uwaga wieczorna, Suplika pokutującego. Z części "Uwagi śmierci niechybnej" utwory: Do czytelnika, Starym uwaga, Uwaga damom, Uwaga nikczemności świata.

Nawarecki, Czarny karnawał „Uwagi śmierci niechybnej” księdza Baki — poetyka teksty i paradoksy recepcji, Wrocław 1991, s. 23–5354–79, 80–113, 114–143).

XXIII

Inkunabuły, stare druki i książka nowożytna

1. E. Eisenstein, Rewolucja Gutenberga, tłum. H. Hollender, Warszawa 2004, s. 51-82.

2. P. Tylus, M. Klag, Co mówią stare rękopisy: http://info.filg.uj.edu.pl/fibula/pl/content/co-mowia-stare-rekopisy (obowiązuje znajomość przedstawionej tu terminologii; szersze omówienie materiału znajduje się w pozycji Sosnowskiego i Tylusa, adres w literaturze dodatkowej). Pojęcia: kustosz, kolofon, rubrykowanie, frontyspis, bordiura, filigran, iluminacja, incipit, explicit, inicjał, inkunabuł, stary druk, kolofon, kustosz, miniatura, recto, verso.

Chętni:

Jak czytać rękopis średniowieczny, red. P. Géhin, tłum. B. Spieralska, Warszawa 2008.

Encyklopedia wiedzy o książce, red. A. Birkenmajer et al., Wrocław 1971.

B. Bieńkowska, Książka na przestrzeni dziejów, Warszawa 2005 (na ss. 283-317 przydatny słowniczek terminologii bibliologicznej i nie tylko).

R. Sosnowski, P. Tylus, Co mówią stare rękopisy, Kraków 2012:

http://otworzksiazke.pl/books/28436/pages/52717

K. Głombiowski, H. Szwejkowska, Książka rękopiśmienna i biblioteka w starożytności i średniowieczu, Warszawa 1983.

XXIV

Kolokwium

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

wiedza

1. charakteryzuje poszczególne epoki

2. rozpoznaje najważniejszych autorów epok dawnych oraz

3. zna zasady analizy i interpretacji ich kontekstów kulturowych

umiejętności

1. potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i

poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów

tradycyjnych i elektronicznych

2. posiada podstawowe umiejętności w zakresie formułowania

problemów badawczych, doboru metod i narzędzi

badawczych oraz prezentowania wyników

przeprowadzonych badań w sposób zgodny z normami

języka polskiego

3. analizuje teksty literackie

4. wyprowadza wnioski na podstawie twierdzeń (przyporządkowanie stylu i epoki)

5. referuje literaturę przedmiotu,

merytorycznie argumentuje i formułuje wnioski

6. umie przygotować typowe prace pisemne w języku

polskim, z zakresu literatury dawnej, z wykorzystaniem

podstawowych ujęć teoretycznych i informacji

pochodzących z mediów tradycyjnych i elektronicznych

kompetencje

ma świadomość roli wiedzy o kulturze, języku i literaturze

w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu

społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym

OPIS ETCS

60 godzin - uczestnictwo w zajęciach

25 godzin - przygotowanie się do zajęć

25 godzin - przygotowanie pracy rocznej/przygotowanie się do kolokwium

4 pkt ETCS

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student który:

-bardzo dobrze charakteryzuje poszczególne epoki,

rozpoznaje najważniejszych autorów epok dawnych oraz

zna zasady analizy i interpretacji ich kontekstów kulturowych.

-Potrafi bardzo dobrze wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i

poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów

tradycyjnych i elektronicznych.

Bardzo dobrze analizuje teksty literackie, wyprowadza wnioski na podstawie twierdzeń (przyporządkowanie stylu i epoki) oraz referuje literaturę przedmiotu, merytorycznie argumentuje i formułuje wnioski.

Umie przygotować bardzo dobrą pracę pisemną z zakresu literatury dawnej.

Ma bardzo dobrą świadomość roli wiedzy o kulturze, języku i literaturze

w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu

społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym

Ocenę dobrą otrzymuje Student, który:

dobrze charakteryzuje poszczególne epoki,

rozpoznaje najważniejszych autorów epok dawnych oraz

zna zasady analizy i interpretacji ich kontekstów kulturowych.

-Potrafi dobrze wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i

poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów

tradycyjnych i elektronicznych.

Dobrze analizuje teksty literackie, wyprowadza wnioski na podstawie twierdzeń (przyporządkowanie stylu i epoki) oraz referuje literaturę przedmiotu, merytorycznie argumentuje i formułuje wnioski.

Umie przygotować dobrą pracę pisemną z zakresu literatury dawnej.

Ma dobrą świadomość roli wiedzy o kulturze, języku i literaturze

w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu

społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym

Dostateczną ocenę otrzymuje Student, który:

W stopniu dostatecznym charakteryzuje poszczególne epoki,

rozpoznaje najważniejszych autorów epok dawnych oraz

zna zasady analizy i interpretacji ich kontekstów kulturowych.

-Nie potrafi biegle i trafnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i przekazywać informacji pochodzących z mediów

tradycyjnych i elektronicznych.

Na poziomie dostatecznym analizuje teksty literackie, wyprowadza wnioski na podstawie twierdzeń (przyporządkowanie stylu i epoki) oraz referuje literaturę przedmiotu, merytorycznie argumentuje i formułuje wnioski.

Umie przygotować bardzo dobrą pracę pisemną z zakresu literatury dawnej.

Ma dostateczną świadomość roli wiedzy o kulturze, języku i literaturze

w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu

społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym

Niedostateczną ocenę otrzymuje student, który nie spełnia wymogów oceny dostatecznej.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo w zajęciach, a w przypadku zajęć online wypełnianie quizów do poszczególnych tematów na platformie Moodle (dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze), oraz zaliczenie kolokwium semestralnego w formie quizu na platformie Moodle.

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Łukasz Cybulski, Joanna Zajkowska
Group instructors: Łukasz Cybulski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Wymagania wstępne: (in Polish)

Od uczestników wymaga się, by przeszli pozytywnie wszelkie procedury weryfikacyjne, które prowadzą do przyjęcia na filologię polską UKSW. Konieczna jest ponadto znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym nie tylko swobodną wypowiedź ustną, lecz także rozumiejącą lekturę dzieł literackich, prac naukowych oraz komunikatywną, zgodną z wymogami stylu naukowego wypowiedź pisemną.

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Łukasz Cybulski, Joanna Zajkowska
Group instructors: Łukasz Cybulski, Krzysztof Koehler
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Bober-Jankowska, Łukasz Cybulski, Joanna Zajkowska
Group instructors: Łukasz Cybulski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Bober-Jankowska, Łukasz Cybulski, Joanna Zajkowska
Group instructors: Łukasz Cybulski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)