Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

History of Poland

General data

Course ID: WH-FP-I-1-His.Pol-L
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: History of Poland
Name in Polish: Historia Polski
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 OR 1.50 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Wykład prowadzony przez dwa semestry obejmuje całość dziejów Polski począwszy od jej powstania aż po czasy współczesne.

Full description: (in Polish)

Wykłady służą wyjaśnieniu zjawisk i procesów historycznych, zachodzących w Polsce od czasów wczesnego średniowiecza do współczesności. Dotyczą najważniejszych wydarzeń politycznych,społecznych, gospodarczych, religijnych i kulturowych. Ukazują m. in. okoliczności i proces budowy państwa polskiego w okresie piastowskim, kształtowanie się społeczeństwa stanowego, wyjątkowość demokracji szlacheckiej, przyczyny i skutki zaborów, próby odbudowy państwa w dwudziestoleciu międzywojennym, zmagania Polaków w czasie II wojny światowej, rządy komunistyczne w powojennej Polsce i drogi do ich obalenia. W czasie zajęć studenci nie tylko poznają najważniejsze wydarzenia z dziejów kraju, ale i ich wpływ na obecny kształt polskiej kultury i społeczeństwa.

Bibliography: (in Polish)

H. Samsonowicz i in., Polska na przestrzeni wieków, Warszawa 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

zna główne fakty z historii Polski, rozumie ich uwarunkowania i wpływ historii na rozwój kultury, zwłaszcza języka i literatury polskiej; potrafi wykorzystać wiedzę z historii Polski w pogłębianiu wiedzy o literaturze i języku; jest gotów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu literackim i kulturalnym oraz do działań na rzecz popularyzacji wiedzy o literaturze i kulturze polskiej

Punktacja ECTS. Uczestnicząc w zajęciach w semestrze letnim student ma możliwość uzyskania 2 pkt ECTS, na który składa się: 1 pkt 30 godzin - udział w zajęciach. 1 pkt. przygotowanie do egzaminu.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Student uzyskuje ocenę niedostateczną, jeżeli:

- nie zna głównych faktów z historii Polski, nie rozumie jej wpływu na rozwój kultury, zwłaszcza na rozwój języka i literatury polskiej

- nie potrafi wykorzystywać wiedzy z historii Polski w pogłębianiu wiedzy o literaturze i języku

- nie ma świadomości odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju Europy (FP1_K05).

Student uzyskuje ocenę dostateczną, jeżeli:

- zna wybrane fakty z zakresu historii Polski oraz zna jej wpływ na rozwój kultury, zwłaszcza na rozwój języka i literatury polskiej

- po części potrafi wykorzystywać wiedzy z historii Polski w pogłębianiu wiedzy o literaturze i języku

- ma niepełną świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju Europy (FP1_K05).

Student uzyskuje ocenę dobrą, jeżeli:

-zna podstawowe fakty z historii Polski, rozumie ich uwarunkowania i wpływ historii na rozwój kultury, zwłaszcza języka i literatury polskiej;

- potrafi dobrze wykorzystać wiedzę z historii Polski w pogłębianiu wiedzy o literaturze i język

-ma dobrą świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju Europy (FP1_K05).

Student uzyskuje ocenę bardzo dobrą, jeżeli:

- zna wszystkie główne fakty z historii Polski, rozumie ich uwarunkowania i wpływ historii na rozwój kultury, zwłaszcza języka i literatury polskiej;

- potrafi bardzo dobrze wykorzystać wiedzę z historii Polski w pogłębianiu wiedzy o literaturze i języku

- ma pogłębioną świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju Europy

Ponadto:

Na ocenę końcową z kursu, obejmującego dwa semestry składają się

1. kolokwia po poszczególnych blokach tematycznych - 40 %

2. egzamin końcowy - 60%

ad. 1. w każdy semestrze odbędą się dwa kolokwia (I+II; III, IV, V+VI; VII): zaliczenie (to znaczy zdobycie powyżej 60% punktów z każdego z nich) wszystkich kolokwiów cząstkowych jest warunkiem przystąpienia do testu końcowego. W przypadku niezaliczenia któregokolwiek z owych kolokwiów w pierwszym terminie, możliwe jest jego poprawianie na dyżurze w semestrze, w którym owo kolokwium się odbyło. Kolokwia będą obejmowały materiał przedstawiony na wykładzie i będą miały charakter testu otwartego (chronologiczne szeregowanie wydarzeń i postaci, identyfikacja postaci historycznych na podstawie ich krótkiej charakterystyki, objaśnianie pojęć, rozwiązywanie skrótów, daty najważniejszych wydarzeń, wskazywanie wydarzeń związanych z podanymi miejscami etc.). Każde kolokwium daje 10% punktów. Łącznie za kolokwia można zdobyć 40% punktów. Pytania do wszystkich kolokwiów są układane wspólnie z prowadząca jako podsumowanie każdego z wykładów, a następnie - po opracowaniu i ewentualnym uzgodnionym ze studentami uzupełnieniu przez prowadzącą, udostępniane studentom

ad.2. egzamin końcowy po drugim semestrze: mogą do niego przystąpić wyłącznie osoby, które zaliczyły wszystkie kolokwia cząstkowe. Niedopełnienie tych warunków przed egzaminem końcowym skutkuje utratą pierwszego terminu. Egzamin końcowy, podobnie jak kolokwia, będzie miał charakter testu otwartego. Aby zaliczyć egzamin trzeba zdobyć przynajmniej 50% punktów. Podstawą egzaminu są pytania ułożone wspólnie przez studentów i prowadzącą do poszczególnych kolokwiów.

Zaliczenie i ocena: po pierwszym semestrze studenci otrzymują zaliczenie. Warunkiem jego uzyskania jest zaliczenie przynajmniej jednego kolokwium, które miało w nim miejsce. Podstawą oceny końcowej wystawianej na koniec drugiego semestru będą punkty zdobyte podczas wszystkich kolokwiów cząstkowych i podczas egzaminu końcowego. Dodatkowe punkty studenci dostają za obecność na zajęciach (po 0,5 pkt. za zajęcia, łącznie 15 możliwych w całym roku). Punkty z kolokwiów będą stanowiły 40% wszystkich możliwych do zdobycia punktów, 60% stanowiły będą punkty z egzaminu końcowego.

Ocena końcowa zostanie wystawiona według następujących zasad:

powyżej 90% - 100% - 5,0;

powyżej 80% - 90% - 4,5;

powyżej 70% - 80% - 4,0;

powyżej 60% - 70% - 3,5;

50-60% - 3,0;

poniżej 50% - ndst.

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Anna Zajchowska-Bołtromiuk, Joanna Zajkowska
Group instructors: Anna Zajchowska-Bołtromiuk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Wykład prowadzony przez dwa semestry obejmuje całość dziejów Polski począwszy od jej powstania aż po czasy współczesne.

Full description: (in Polish)

Wykłady służą wyjaśnieniu zjawisk i procesów historycznych, zachodzących w Polsce od czasów wczesnego średniowiecza do współczesności. Dotyczą najważniejszych wydarzeń politycznych,społecznych, gospodarczych, religijnych i kulturowych. Ukazują m. in. okoliczności i proces budowy państwa polskiego w okresie piastowskim, kształtowanie się społeczeństwa stanowego, wyjątkowość demokracji szlacheckiej, przyczyny i skutki zaborów, próby odbudowy państwa w dwudziestoleciu międzywojennym, zmagania Polaków w czasie II wojny światowej, rządy komunistyczne w powojennej Polsce i drogi do ich obalenia. W czasie zajęć studenci nie tylko poznają najważniejsze wydarzenia z dziejów kraju, ale i ich wpływ na obecny kształt polskiej kultury i społeczeństwa.

Bibliography: (in Polish)

H. Samsonowicz i in., Polska na przestrzeni wieków, Warszawa 2007.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Zaliczenie pierwszego semestru.

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Anna Zajchowska-Bołtromiuk, Joanna Zajkowska
Group instructors: Józef Naumowicz, Anna Zajchowska-Bołtromiuk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Wykład prowadzony przez dwa semestry obejmuje całość dziejów Polski począwszy od jej powstania aż po czasy współczesne.

Full description: (in Polish)

Wykłady służą wyjaśnieniu zjawisk i procesów historycznych, zachodzących w Polsce od czasów wczesnego średniowiecza do współczesności. Dotyczą najważniejszych wydarzeń politycznych,społecznych, gospodarczych, religijnych i kulturowych. Ukazują m. in. okoliczności i proces budowy państwa polskiego w okresie piastowskim, kształtowanie się społeczeństwa stanowego, wyjątkowość demokracji szlacheckiej, przyczyny i skutki zaborów, próby odbudowy państwa w dwudziestoleciu międzywojennym, zmagania Polaków w czasie II wojny światowej, rządy komunistyczne w powojennej Polsce i drogi do ich obalenia. W czasie zajęć studenci nie tylko poznają najważniejsze wydarzenia z dziejów kraju, ale i ich wpływ na obecny kształt polskiej kultury i społeczeństwa.

Bibliography: (in Polish)

H. Samsonowicz i in., Polska na przestrzeni wieków, Warszawa 2007.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Zaliczenie pierwszego semestru.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Bober-Jankowska, Dominik Zamiatała
Group instructors: Dominik Zamiatała
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aetyYHK1f9PtjYBusL85a2X7q34KlrOXSfN0_AAiytSo1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=f386dbe3-e0a8-467a-a7a7-b9f6b17c7a80&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Wykład obejmuje całość dziejów Polski począwszy od jej powstania aż po czasy współczesne.

Full description: (in Polish)

Wykłady służą wyjaśnieniu zjawisk i procesów historycznych, zachodzących w Polsce od czasów wczesnego średniowiecza do współczesności. Dotyczą najważniejszych wydarzeń politycznych,społecznych, gospodarczych, religijnych i kulturowych. W tym semestrze obejmują następujące zagadnienia:

System wiedeński

Od powstania listopadowego (1830) do zrywu styczniowego 1963 r.

Sytuacja Polaków pod zaborami po 1964 r.

Społeczeństwo polskie pod zaborami na przełomie XIX i XX w.

Sprawa polska w czasie pierwszej wojny światowej i pierwsze lata niepodległości.

Okres rządów parlamentarnych w Polsce 1922-1926

Zamach majowy i rządy sanacji.

Polska i Polacy podczas II wojny światowej

Społeczeństwo polskie od okupacją niemiecką i sowiecką.

Formowanie się systemu komunistycznego i okres stalinowski w Polsce.

Przemiany październikowe i „mała stabilizacja”.

Dekada E. Gierka i opozycja demokratyczna.

Czasy pierwszej Solidarności.

Stan wojenny. Polska pod rządami W. Jaruzelskiego.

Okrągły stół i kształtowanie nowego systemu społeczno-politycznego i gospodarczego Polski

Bibliography: (in Polish)

H. Samsonowicz i in., Polska na przestrzeni wieków, Warszawa 2007.

Kaczmarek Ryszard, Historia Polski 1914-1989, Warszawa 2010

Wymagania wstępne: (in Polish)

Znajomość podstawowych faktów z historii Polski.

kod zespołu:

286yb71

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Bober-Jankowska, Anna Zajchowska-Bołtromiuk
Group instructors: Anna Zajchowska-Bołtromiuk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)