Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język łaciński z elementami tradycji antycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-I-1-Jez.łac-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język łaciński z elementami tradycji antycznej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

w roku 2022/23:

FP1_W12 FP1_U12 FP1_K02WIEDZA

FP1_W20


UMIEJĘTNOŚCI

FP1_U11


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

FP1_K01


w roku 2020/21: FP1_W12 FP1_U12 FP1_K02

Wymagania wstępne:

status studenta I roku polonistyki , zainteresowanie tematyką

Skrócony opis:

Nauka języka łacińskiego na poziomie podstawowym oraz elementy kultury antycznej , w tym p

Pełny opis:

Zajęcia trwają 2 semestry po 30 godzin każdy. Są to ćwiczenia, na których student poznaje podstawy języka łacińskiego w korelacji z literaturą i kulturą śródziemnomorską. Uczy się sentencji łacińskich obecnych w kulturze i zwrotów łacińskich stosowanych w języku polskim. Poznaje podstawy gramatyki łacińskiej. Zdobywa umiejętność samodzielnego tłumaczenia tekstów łacińskich. Poznaje zasady funkcjonowania języka oraz miejsce łaciny w kulturze europejskiej. Rozwija również swoje kompetencje leksykalne w języku polskim. Poznaje elementy kultury starożytnej, w tym literaturę łacińską z uwzględnieniem jej - zwłaszcza polskiej - recepcji.

Literatura:

Literatura podstawowa: S. Wilczyński, E. Pobiedzińska, A. Jaworska "Porta Latina Nova. Podręcznik do języka łacińskiego", Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2012.

S. Wilczyński, E. Pobiedzińska, A. Jaworowska, Porta Latina Nova. Zeszyt ćwiczeń do języka łacińskiego i kultury antycznej, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca: J. Wikarjak "Gramatyka opisowa języka łacińskiego" lub inna gramatyka języka łacińskiego.

"Słownik łacińsko - polski" red. K. Kumaniecki lub inny słownik łacińsko - polski.

S. Kalinkowski "Aurea dicta" lub inny zbiór sentencji łacińskich.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

FP1_W20

Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat literatury i kultury antycznej oraz wywodzącej się z niej terminologii humanistycznej, a także zna język łaciński na poziomie podstawowym

UMIEJĘTNOŚCI

FP1_U11

Student stosuje podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu języka łacińskiego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

FP1_K01

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie

OPIS ECTS:

- udział w zajęciach – 15 godzin

- przygotowanie do zajęć – 15 godzin

- samodzielna lektura – 8 godzin

- przygotowanie do testu końcowego – 7 godzin

45 godzin=1,5 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

2022/23

Student

na ocenę 5:

rozumie bardzo dobrze złożoność i wielofunkcyjność języka, zna metody jego analizy,

zna bardzo dobrze normy językowe i ich rolę w kształtowaniu komunikacji społecznej

potrafi bardzo dobrze zrozumieć podstawowy tekst napisany w języku łacińskim

bardzo dobrze jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy językoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu

na ocenę 4:

rozumie dobrze złożoność i wielofunkcyjność języka, zna metody jego analizy,

zna bardzo dobrze normy językowe i ich rolę w kształtowaniu komunikacji społecznej

potrafi dobrze zrozumieć podstawowy tekst napisany w języku łacińskim

dobrze jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy językoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu

na ocenę 3:

rozumie dostatecznie złożoność i wielofunkcyjność języka, zna metody jego analizy,

zna dostatecznie normy językowe i ich rolę w kształtowaniu komunikacji społecznej

potrafi dostatecznie zrozumieć podstawowy tekst napisany w języku łacińskim

dostetcznie jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy językoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu

METODY OCENIANIA

Podstawą wystawienia oceny semestralnej są: aktywne uczestniczenie w zajęciach (dozwolone są 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze) oraz zaliczenie wszystkich kolokwiów.

KRYTERIA OCENIANIA

Bardzo dobrą ocenę (5) uzyskuje Student, który:

- posiada bardzo dobrze uporządkowaną wiedzę na temat literatury i kultury antycznej oraz wywodzącej się z niej terminologii humanistycznej, a także bardzo dobrze zna język łaciński na poziomie podstawowym;

- bardzo dobrze stosuje podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu języka łacińskiego

- ma bardzo dobrą świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie

Dobrą ocenę (4) uzyskuje Student, który:

- posiada dobrze uporządkowaną wiedzę na temat literatury i kultury antycznej oraz wywodzącej się z niej terminologii humanistycznej, a także dobrze zna język łaciński na poziomie podstawowym;

- dobrze stosuje podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu języka łacińskiego

- ma dobrą świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie

Dostateczną ocenę (3) uzyskuje Student, który:

- posiada słabo uporządkowaną wiedzę na temat literatury i kultury antycznej oraz wywodzącej się z niej terminologii humanistycznej, a także słabo zna język łaciński na poziomie podstawowym;

- słabo stosuje podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu języka łacińskiego

- ma słabą świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie

Niedostateczną ocenę (2) uzyskuje Student, który

- nie spełnia kryteriów ujętych w efektach kształcenia.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Niewiadomska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Magdalena Niewiadomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30h – obecność na zajęciach; 10h – przygotowanie do zajęć, razem: 40h

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Nauczanie języka łacińskiego z elementami kultury antycznej na poziomie podstawowym. Po ukończonym kursie student powinien mieć umiejętność samodzielnego tłumaczenia tekstów na poziomie średnio zaawansowanym, posiadać świadomość obecności elementów kultury antycznej w kulturze współczesnej, z łatwością korzystać z przyswojonego zasobu sentencji i zwrotów łacińskich, rozumieć wpływ łaciny na język polski i inne języki europejskie.

Literatura:

Pozycje obowiązkowe (podręcznik i zeszyt ćwiczeń)

J. Ryba, E. Wolanin, A. Klęczar, "Homo Romanus. Podręcznik do nauki języka łacińskiego i kultury antycznej", Kraków 2017.

J. Ryba, E. Wolanin, A. Klęczar, "Homo Romanus. Zeszyt ćwiczeń do języka łacińskiego i kultury antycznej", Kraków 2017.

Słownik łacińsko - polski (K. Kumaniecki lub J. Korpanty)

Pozycje uzupełniające:

S. Kalinkowski, "Aurea dicta", Warszawa 1997.

Z. Kubiak, "Literatura Greków i Rzymian", Warszawa 1999.

Dowolna gramatyka opisowa języka łacińskiego (np. J. Wikarjak)

Wymagania wstępne:

W przypadku przejścia na tryb online zajęcia oraz zaliczenia będą odbywać się w aplikacji MS Teams. .W celu identyfikacji studenta lub potwierdzenia samodzielności jego pracy wykładowca może poprosić o włączenie kamery podczas zajęć i zaliczeń. Student jest zobowiązany do obecności na zajęciach prowadzonych online według tych samych zasad co na zajęciach stacjonarnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Dominika Budzanowska-Weglenda, Beata Gaj, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Dominika Budzanowska-Weglenda, Beata Gaj
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aVHm_SVS4izcevJYIZLH6aghzvIiwLNMXLTUrGl0RAD41%40thread.tacv2/conversations?groupId=1c94434a-da20-4ea5-9a69-dd5b7ffe2289&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30h – aktywna obecność na zajęciach; 10h – przygotowanie do zajęć, razem: 40h


2022/2023

2 pkt. ECTS = 50-60 godz. nakładu pracy studenta

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Nauczanie języka łacińskiego z elementami kultury antycznej na poziomie podstawowym. Po ukończonym kursie student powinien mieć umiejętność samodzielnego tłumaczenia tekstów na poziomie średnio zaawansowanym, posiadać świadomość obecności elementów kultury antycznej w kulturze współczesnej, z łatwością korzystać z przyswojonego zasobu sentencji i zwrotów łacińskich, rozumieć wpływ łaciny na język polski i inne języki europejskie.

Pełny opis:

Język łaciński - podstawy, gramatyka, translacje.

Kultura śródziemnomorska, w tym podstawy greki, retoryka, filozofia, paideia, choreia

Literatura:

Pozycje obowiązkowe Język łaciński- podręcznik dla lektoratów szkół wyższych (Jurewicz- Winniczuk - Żuławska)

http://mare-nostrum.wietrzykowski.net/ - dostęp do podręcznika z kultury antycznej online

Materiały dostarczane przez wykładowcę

Słownik łacińsko - polski (K. Kumaniecki lub J. Korpanty)

Pozycje uzupełniające:

S. Kalinkowski, "Aurea dicta", Warszawa 1997.

Z. Kubiak, "Literatura Greków i Rzymian", Warszawa 1999.

Dowolna gramatyka opisowa języka łacińskiego (np. J. Wikarjak)

J. Ryba, E. Wolanin, A. Klęczar, "Homo Romanus. Podręcznik do nauki języka łacińskiego i kultury antycznej", Kraków 2017.

J. Ryba, E. Wolanin, A. Klęczar, "Homo Romanus. Zeszyt ćwiczeń do języka łacińskiego i kultury antycznej", Kraków 2017.

Wymagania wstępne:

W przypadku przejścia na tryb online zajęcia oraz zaliczenia będą odbywać się w aplikacji MS Teams. .W celu identyfikacji studenta lub potwierdzenia samodzielności jego pracy wykładowca może poprosić o włączenie kamery podczas zajęć i zaliczeń. Student jest zobowiązany do obecności na zajęciach prowadzonych online według tych samych zasad co na zajęciach stacjonarnych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)