Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Latin and elements of ancient tradition

General data

Course ID: WH-FP-I-1-Jez.łac-Z
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Latin and elements of ancient tradition
Name in Polish: Język łaciński z elementami tradycji antycznej
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 1.50 OR 2.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literary studies

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

(in Polish) w roku 2022/23:

FP1_W12 FP1_U12 FP1_K02WIEDZA

FP1_W20


UMIEJĘTNOŚCI

FP1_U11


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

FP1_K01


w roku 2020/21: FP1_W12 FP1_U12 FP1_K02

Preliminary Requirements:

(in Polish) status studenta I roku polonistyki , zainteresowanie tematyką

Short description:

Learning Latin at the basic level.

Full description: (in Polish)

Zajęcia trwają 2 semestry po 30 godzin każdy. Są to ćwiczenia, na których student poznaje podstawy języka łacińskiego w korelacji z literaturą i kulturą śródziemnomorską. Uczy się sentencji łacińskich obecnych w kulturze i zwrotów łacińskich stosowanych w języku polskim. Poznaje podstawy gramatyki łacińskiej. Zdobywa umiejętność samodzielnego tłumaczenia tekstów łacińskich. Poznaje zasady funkcjonowania języka oraz miejsce łaciny w kulturze europejskiej. Rozwija również swoje kompetencje leksykalne w języku polskim. Poznaje elementy kultury starożytnej, w tym literaturę łacińską z uwzględnieniem jej - zwłaszcza polskiej - recepcji.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa: S. Wilczyński, E. Pobiedzińska, A. Jaworska "Porta Latina Nova. Podręcznik do języka łacińskiego", Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2012.

S. Wilczyński, E. Pobiedzińska, A. Jaworowska, Porta Latina Nova. Zeszyt ćwiczeń do języka łacińskiego i kultury antycznej, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca: J. Wikarjak "Gramatyka opisowa języka łacińskiego" lub inna gramatyka języka łacińskiego.

"Słownik łacińsko - polski" red. K. Kumaniecki lub inny słownik łacińsko - polski.

S. Kalinkowski "Aurea dicta" lub inny zbiór sentencji łacińskich.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

WIEDZA

FP1_W20

Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat literatury i kultury antycznej oraz wywodzącej się z niej terminologii humanistycznej, a także zna język łaciński na poziomie podstawowym

UMIEJĘTNOŚCI

FP1_U11

Student stosuje podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu języka łacińskiego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

FP1_K01

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie

OPIS ECTS:

- udział w zajęciach – 15 godzin

- przygotowanie do zajęć – 15 godzin

- samodzielna lektura – 8 godzin

- przygotowanie do testu końcowego – 7 godzin

45 godzin=1,5 ECTS

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

2022/23

Student

na ocenę 5:

rozumie bardzo dobrze złożoność i wielofunkcyjność języka, zna metody jego analizy,

zna bardzo dobrze normy językowe i ich rolę w kształtowaniu komunikacji społecznej

potrafi bardzo dobrze zrozumieć podstawowy tekst napisany w języku łacińskim

bardzo dobrze jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy językoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu

na ocenę 4:

rozumie dobrze złożoność i wielofunkcyjność języka, zna metody jego analizy,

zna bardzo dobrze normy językowe i ich rolę w kształtowaniu komunikacji społecznej

potrafi dobrze zrozumieć podstawowy tekst napisany w języku łacińskim

dobrze jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy językoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu

na ocenę 3:

rozumie dostatecznie złożoność i wielofunkcyjność języka, zna metody jego analizy,

zna dostatecznie normy językowe i ich rolę w kształtowaniu komunikacji społecznej

potrafi dostatecznie zrozumieć podstawowy tekst napisany w języku łacińskim

dostetcznie jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy językoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu

METODY OCENIANIA

Podstawą wystawienia oceny semestralnej są: aktywne uczestniczenie w zajęciach (dozwolone są 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze) oraz zaliczenie wszystkich kolokwiów.

KRYTERIA OCENIANIA

Bardzo dobrą ocenę (5) uzyskuje Student, który:

- posiada bardzo dobrze uporządkowaną wiedzę na temat literatury i kultury antycznej oraz wywodzącej się z niej terminologii humanistycznej, a także bardzo dobrze zna język łaciński na poziomie podstawowym;

- bardzo dobrze stosuje podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu języka łacińskiego

- ma bardzo dobrą świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie

Dobrą ocenę (4) uzyskuje Student, który:

- posiada dobrze uporządkowaną wiedzę na temat literatury i kultury antycznej oraz wywodzącej się z niej terminologii humanistycznej, a także dobrze zna język łaciński na poziomie podstawowym;

- dobrze stosuje podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu języka łacińskiego

- ma dobrą świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie

Dostateczną ocenę (3) uzyskuje Student, który:

- posiada słabo uporządkowaną wiedzę na temat literatury i kultury antycznej oraz wywodzącej się z niej terminologii humanistycznej, a także słabo zna język łaciński na poziomie podstawowym;

- słabo stosuje podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu języka łacińskiego

- ma słabą świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie

Niedostateczną ocenę (2) uzyskuje Student, który

- nie spełnia kryteriów ujętych w efektach kształcenia.

Practical placement: (in Polish)

nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Niewiadomska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Magdalena Niewiadomska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - credit
Classes - credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 30h – obecność na zajęciach; 10h – przygotowanie do zajęć, razem: 40h

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Nauczanie języka łacińskiego z elementami kultury antycznej na poziomie podstawowym. Po ukończonym kursie student powinien mieć umiejętność samodzielnego tłumaczenia tekstów na poziomie średnio zaawansowanym, posiadać świadomość obecności elementów kultury antycznej w kulturze współczesnej, z łatwością korzystać z przyswojonego zasobu sentencji i zwrotów łacińskich, rozumieć wpływ łaciny na język polski i inne języki europejskie.

Bibliography: (in Polish)

Pozycje obowiązkowe (podręcznik i zeszyt ćwiczeń)

J. Ryba, E. Wolanin, A. Klęczar, "Homo Romanus. Podręcznik do nauki języka łacińskiego i kultury antycznej", Kraków 2017.

J. Ryba, E. Wolanin, A. Klęczar, "Homo Romanus. Zeszyt ćwiczeń do języka łacińskiego i kultury antycznej", Kraków 2017.

Słownik łacińsko - polski (K. Kumaniecki lub J. Korpanty)

Pozycje uzupełniające:

S. Kalinkowski, "Aurea dicta", Warszawa 1997.

Z. Kubiak, "Literatura Greków i Rzymian", Warszawa 1999.

Dowolna gramatyka opisowa języka łacińskiego (np. J. Wikarjak)

Wymagania wstępne: (in Polish)

W przypadku przejścia na tryb online zajęcia oraz zaliczenia będą odbywać się w aplikacji MS Teams. .W celu identyfikacji studenta lub potwierdzenia samodzielności jego pracy wykładowca może poprosić o włączenie kamery podczas zajęć i zaliczeń. Student jest zobowiązany do obecności na zajęciach prowadzonych online według tych samych zasad co na zajęciach stacjonarnych.

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Bober-Jankowska, Dominika Budzanowska-Weglenda, Beata Gaj, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Group instructors: Dominika Budzanowska-Weglenda, Beata Gaj
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aVHm_SVS4izcevJYIZLH6aghzvIiwLNMXLTUrGl0RAD41%40thread.tacv2/conversations?groupId=1c94434a-da20-4ea5-9a69-dd5b7ffe2289&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - credit
Classes - credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 30h – aktywna obecność na zajęciach; 10h – przygotowanie do zajęć, razem: 40h


2022/2023

2 pkt. ECTS = 50-60 godz. nakładu pracy studenta

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Nauczanie języka łacińskiego z elementami kultury antycznej na poziomie podstawowym. Po ukończonym kursie student powinien mieć umiejętność samodzielnego tłumaczenia tekstów na poziomie średnio zaawansowanym, posiadać świadomość obecności elementów kultury antycznej w kulturze współczesnej, z łatwością korzystać z przyswojonego zasobu sentencji i zwrotów łacińskich, rozumieć wpływ łaciny na język polski i inne języki europejskie.

Full description: (in Polish)

Język łaciński - podstawy, gramatyka, translacje.

Kultura śródziemnomorska, w tym podstawy greki, retoryka, filozofia, paideia, choreia

Bibliography: (in Polish)

Pozycje obowiązkowe Język łaciński- podręcznik dla lektoratów szkół wyższych (Jurewicz- Winniczuk - Żuławska)

http://mare-nostrum.wietrzykowski.net/ - dostęp do podręcznika z kultury antycznej online

Materiały dostarczane przez wykładowcę

Słownik łacińsko - polski (K. Kumaniecki lub J. Korpanty)

Pozycje uzupełniające:

S. Kalinkowski, "Aurea dicta", Warszawa 1997.

Z. Kubiak, "Literatura Greków i Rzymian", Warszawa 1999.

Dowolna gramatyka opisowa języka łacińskiego (np. J. Wikarjak)

J. Ryba, E. Wolanin, A. Klęczar, "Homo Romanus. Podręcznik do nauki języka łacińskiego i kultury antycznej", Kraków 2017.

J. Ryba, E. Wolanin, A. Klęczar, "Homo Romanus. Zeszyt ćwiczeń do języka łacińskiego i kultury antycznej", Kraków 2017.

Wymagania wstępne: (in Polish)

W przypadku przejścia na tryb online zajęcia oraz zaliczenia będą odbywać się w aplikacji MS Teams. .W celu identyfikacji studenta lub potwierdzenia samodzielności jego pracy wykładowca może poprosić o włączenie kamery podczas zajęć i zaliczeń. Student jest zobowiązany do obecności na zajęciach prowadzonych online według tych samych zasad co na zajęciach stacjonarnych.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)