Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Old Polish Texts

General data

Course ID: WH-FP-I-1-Lekcje-L
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Old Polish Texts
Name in Polish: Lekcje tekstów dawnych
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

linguistics

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Brak wymagań wstępnych

Short description: (in Polish)

Przygotowanie do lektury tekstów dawnych. Omówienie zmian w grafii druków polskich. Zapoznanie ze słownikami historycznymi jako podstawowym źródłem informacji o polskiej leksyce dawnej.

Przygotowanie do lektury teksów omawianych na zajęciach z GHJP. Przygotowanie do samodzielnej lektury druków historycznych.

Przygotowanie do przyswajania treści omawianych na przedmiotach językoznawstwa diachronicznego.

Wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego.

Uświadamianie zmian w języku.

Full description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest utrwalenie i rozbudowanie wiedzy z językoznawstwa diachronicznego oraz praktyczne wykorzystanie jej w lekturze tekstów dawnych. Bazując na polszczyźnie utrwalonej w dawnych drukach i rękopisach, zapoznaje się studentów ze zmianami, jakie zachodziły w zapisie i druku dawnych tekstów polskich. W toku lektury tekstów studenci poznają wybrane zjawiska fonetyczne, fleksyjne, słowotwórcze, składniowe i semantyczne.

Problematyka zajęć obejmuje tematykę:

alfabety i języki słowiańskie;

grafia języka polskiego;

periodyzacja dziejów polszczyzny;

wybrane zagadnienia z leksykologii;

historyczne słowniki języka polskiego;

budowa książki;

cechy druków dziewiętnastowiecznych;

cechy druków osiemnastowiecznych;

cechy druków siedemnastowiecznych;

cechy druków szesnastowiecznych;

słownictwo historyczne;

pismo gotyckie;

słowniki historyczne języka polskiego.

Bibliography: (in Polish)

Encyklopedia wiedzy o książce (EWoK)

Encyklopedia wiedzy o języku polskim, red. S. Urbańczyk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978.

Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992.

E. Olinkiewicz, K. Radzymińska, H. Styś. Słownik

Encyklopedyczny - Język polski,1999.

S. Rospond, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa 1973.

S. Hrabec, F. Pepłowski, Wiadomości o autorach i dziełach cytowanych w słowniku Lindego, Warszawa 1963.

Historyczne słowniki języka polskiego

Słownik języka Jana Chryzostoma Paska, red. H. Koneczna, W. Doroszewski, t. 1–2, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków 1965–1973.

Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego, red. M. Kucała, t. 1–5, IJP

PAN, Kraków 1994

W. Kuraszkiewicz (oprac.), Wyrazy polskie w Słowniku łacińsko-polskim

Jana Mączyńskiego, Cz. I. A–O, cz. II. P–Z, Wrocław 1962–1963.

P. Loderecker, Dictionarium septem diversarum linguarum..., Praga 1605.

J. A. Komensky [tłum. M. Dobracki], Orbis sensualium pictus., Hoc est [...] Nomenclatura Latino-Gallico-Germanico-Polonice, Brzeg 1667.

J. Mączyński (Ioannes Maczińsky), Lexicon Latino Polonicum ex optimis Latinae linguae Scriptoribus concinnantum [...], Typographus Ioannes Daubmannus, Regiomonti Borussiae [Konigsberg] 1564.

F. Mymer, Słownik trójjęzyczny, zawierający ważniejsze słowa po łacinie, po niemiecku i po polsku, teraz znowu poszerzony w wielu miejscach, zestawiony w rozdziałach w porządku alfabetycznym, niezwykle potrzebny i przydatny zarówno podróżującym, jak i przebywającym w domu oraz w ogóle wszystkim,

którzy pragną mówić trzema językami, Kraków 1528.

J. Murmeliusz (Murmelius), Dictionarius Ioannis Murmellii variarum erum tum pueris tum adultis utilissimus, cum Germanica atquae Polonica interpretatione, adiecto etiam vocabulorum et capitulorum indice […], Vietor, Cracoviae [Kraków] 1528.

Źródłowe teksty pomocnicze:

Geoffrey Chaucer, Opowieści kanterberyjskie. Prolog Plik http://chaucer.tlumacz-literatury.pl/

Lucyna Ćwierciakiewiczowa, 365 obiadów za 5 złotych... dostęp: https://crispa.uw.edu.pl/object/files/408983/display/Default

"Bluszcz" XIXw.: https://polona.pl/item/bluszcz-pismo-tygodniowe-illustrowane-dla-kobiet-r-10-t-11-nr-12-24-marca-1875,NDc2OTE3MjQ/0/#info:metadata

O warszawskim gabinecie zoologicznym: https://polona.pl/item/tygodnik-illustrowany-seria-2-t-3-nr-76-12-czerwca-1869,Nzk5NDEyNg/7/#info:metadata

Księga henrykowska https://fbc.pionier.net.pl/search#fq={!tag=dcterms_accessRights}dcterms_accessRights%3A%22Dost%C4%99p%20otwarty%22&q=ksi%C4%99ga%20henrykowska

„Mucha” 1938, nr 52, s. 2.

A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Paryż 1834.

B. Prus, Lalka, Warszawa 1890.

F. P. Jarocki, Spis ptaków w Gabinecie Zoologicznym Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1819.

„Gazeta Warszawska”, sobota, 22 XII 1888.

B. Chmielowski, Nowe Ateny

Zbiór potrzebniejszych wiadomości porządkiem alfabetu ułożony, Warszawa 1871.

I. Krasicki, Bajki i przypowieści, Sanok 1856.

Księgi starego i nowego przymierza, Gdańska 1632.

Syreniusz, Zielnik

Monarchia turecka opisana przez Ricota Sekretarza Posła Angielskiego u Porty Ottomańskiej residuiącego z francuskiego ięzyka na polski przetłumaczona przez szlachcica polskiego y do druku podana w roku 1678.

F. Birkowski, Kazania

Biblia, Kraków 1599.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

FP1_W09

Student zna kryteria periodyzacji historii języka polskiego oraz główne

fakty z historii polszczyzny, a także podstawowy dorobek

naukowy dotyczący dziejów języka.

FP1_U04

Student potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami

badawczymi z zakresu językoznawstwa oraz samodzielnie

przeprowadzić analizę zjawisk językowych.

FP1_K02

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy

językoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi

ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego

podnoszenia jej poziomu.

Punktacja ECTS - 2 pkt., w tym:

30 godzin - udział w zajęciach;

20 godzin - przygotowywanie się do zajęć;

10 godzin - przygotowanie do zaliczenia i praca zaliczeniowa.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Na końcowa ocenę składa się kolokwium zaliczeniowe oraz praca na zajęciach.

Efekty kształcenia z zakresu wiedzy zostaną zweryfikowane podczas testu.

Efekty kształcenia z zakresu umiejętności będą weryfikowane podczas zajęć.

Efekty kształcenia z zakresu kompetencji społecznych będą weryfikowane w trakcie dyskusji na zajęciach.

Ponadto:

Niedostateczną ocenę uzyskuje Student, który:

- nie opanował efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Dostateczną ocenę uzyskuje Student, który:

- po części posiada podstawową wiedzę o zakresie i znaczeniu filologii polskiej w obszarze nauk humanistycznych i w systemie kultury narodowej, zna jej aksjologiczny horyzont (FP1_W01)

- po części zna podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa (FP1_W02);

- częściowo potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu językoznawstwa, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk językowych (FP1_U05);

- ma wybiórczą świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie (FP1_K01);

- ma wybiórczą świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy (FP1_K05);

Dobrą ocenę uzyskuje Student, który:

- w znacznej części posiada podstawową wiedzę o zakresie i znaczeniu filologii polskiej w obszarze nauk humanistycznych i w systemie kultury narodowej, zna jej aksjologiczny horyzont (FP1_W01)

- dobrze zna podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa (FP1_W02);

- dobrze potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu językoznawstwa, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk językowych (FP1_U05);

- ma dobrą świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie (FP1_K01);

- ma dobrą świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy (FP1_K05);

Bardzo dobrą ocenę uzyskuje Student, który:

- w pełni posiada podstawową wiedzę o zakresie i znaczeniu filologii polskiej w obszarze nauk humanistycznych i w systemie kultury narodowej, zna jej aksjologiczny horyzont (FP1_W01)

- bardzo dobrze zna podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa (FP1_W02);

- bardzo dobrze potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu językoznawstwa, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk językowych (FP1_U05);

- ma bardzo dobrą świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie (FP1_K01);

- ma bardzo dobrą świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy (FP1_K05);

Practical placement: (in Polish)

Nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Bober-Jankowska, Małgorzata Majewska, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Group instructors: Małgorzata Majewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 1 punkt obecność

1 punkt praca samodzielna

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Bober-Jankowska, Małgorzata Majewska, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Group instructors: Małgorzata Majewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Punktacja ECTS - 2 pkt., w tym:


30 godzin - udział w zajęciach;

15 godzin - przygotowywanie się do zajęć;

15 godzin - przygotowanie się do zaliczenia

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Małgorzata Majewska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Małgorzata Majewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Punktacja ECTS - 2 pkt., w tym:


30 godzin - udział w zajęciach;

15 godzin - przygotowywanie się do zajęć;

15 godzin - przygotowanie się do zaliczenia

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)