Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Old Polish Texts

General data

Course ID: WH-FP-I-1-Lekcje-L
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Old Polish Texts
Name in Polish: Lekcje tekstów dawnych
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

linguistics

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Przygotowanie do lektury tekstów dawnych. Omówienie zmian w grafii druków polskich. Zapoznanie ze słownikami historycznymi jako podstawowym źródłem informacji o polskiej leksyce dawnej.

Full description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest utrwalenie i rozbudowanie wiedzy z językoznawstwa diachronicznego oraz praktyczne wykorzystanie jej w lekturze tekstów dawnych. Bazując na polszczyźnie utrwalonej w dawnych drukach i rękopisach, zapoznaje się studentów ze zmianami, jakie zachodziły w zapisie i druku dawnych tekstów polskich. W toku lektury tekstów studenci poznają wybrane zjawiska fonetyczne, fleksyjne, słowotwórcze, składniowe i semantyczne.

Problematyka zajęć obejmuje tematykę:

alfabety i języki słowiańskie;

grafia języka polskiego;

periodyzacja dziejów polszczyzny;

wybrane zagadnienia z leksykologii;

historyczne słowniki języka polskiego;

budowa książki;

cechy druków dziewiętnastowiecznych;

cechy druków osiemnastowiecznych;

cechy druków siedemnastowiecznych;

cechy druków szesnastowiecznych;

słownictwo historyczne;

pismo gotyckie;

słowniki historyczne języka polskiego.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

FP1_W09

Student zna kryteria periodyzacji historii języka polskiego oraz główne

fakty z historii polszczyzny, a także podstawowy dorobek

naukowy dotyczący dziejów języka.

FP1_U04

Student potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami

badawczymi z zakresu językoznawstwa oraz samodzielnie

przeprowadzić analizę zjawisk językowych.

FP1_K02

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy

językoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi

ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego

podnoszenia jej poziomu.

Punktacja ECTS - 2 pkt., w tym:

30 godzin - udział w zajęciach;

20 godzin - przygotowywanie się do zajęć;

10 godzin - przygotowanie do zaliczenia i praca zaliczeniowa.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Na końcowa ocenę składa się kolokwium zaliczeniowe oraz praca na zajęciach.

Efekty kształcenia z zakresu wiedzy zostaną zweryfikowane podczas testu.

Efekty kształcenia z zakresu umiejętności będą weryfikowane podczas zajęć.

Efekty kształcenia z zakresu kompetencji społecznych będą weryfikowane w trakcie dyskusji na zajęciach.

Ponadto:

Niedostateczną ocenę uzyskuje Student, który:

- nie opanował efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Dostateczną ocenę uzyskuje Student, który:

- po części posiada podstawową wiedzę o zakresie i znaczeniu filologii polskiej w obszarze nauk humanistycznych i w systemie kultury narodowej, zna jej aksjologiczny horyzont (FP1_W01)

- po części zna podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa (FP1_W02);

- częściowo potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu językoznawstwa, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk językowych (FP1_U05);

- ma wybiórczą świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie (FP1_K01);

- ma wybiórczą świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy (FP1_K05);

Dobrą ocenę uzyskuje Student, który:

- w znacznej części posiada podstawową wiedzę o zakresie i znaczeniu filologii polskiej w obszarze nauk humanistycznych i w systemie kultury narodowej, zna jej aksjologiczny horyzont (FP1_W01)

- dobrze zna podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa (FP1_W02);

- dobrze potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu językoznawstwa, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk językowych (FP1_U05);

- ma dobrą świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie (FP1_K01);

- ma dobrą świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy (FP1_K05);

Bardzo dobrą ocenę uzyskuje Student, który:

- w pełni posiada podstawową wiedzę o zakresie i znaczeniu filologii polskiej w obszarze nauk humanistycznych i w systemie kultury narodowej, zna jej aksjologiczny horyzont (FP1_W01)

- bardzo dobrze zna podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa (FP1_W02);

- bardzo dobrze potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu językoznawstwa, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk językowych (FP1_U05);

- ma bardzo dobrą świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie (FP1_K01);

- ma bardzo dobrą świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy (FP1_K05);

Practical placement: (in Polish)

Nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Joanna Zajkowska
Group instructors: Anna Dąbrowska-Kamińska, Małgorzata Majewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Małgorzata Majewska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Małgorzata Majewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Bober-Jankowska, Małgorzata Majewska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Małgorzata Majewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 1 punkt obecność

1 punkt praca samodzielna

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Bober-Jankowska, Małgorzata Majewska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Małgorzata Majewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Bober-Jankowska, Małgorzata Majewska, Joanna Zajkowska
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)