Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Auxiliary Sciences

General data

Course ID: WH-FP-I-1-Nauk.pom-Z
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Auxiliary Sciences
Name in Polish: Nauki pomocnicze
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 1.50 OR 2.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literary studies

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

(in Polish) WIEDZA

FP1_W03


UMIEJĘTNOŚCI

FP1_U01KOMPETENCJE SPOŁECZNE

FP1_K01Preliminary Requirements:

(in Polish) Brak wymagań wstępnych.

Short description: (in Polish)

Zajęcia mają charakter praktyczny. Ich celem jest wprowadzenie studentów w tajniki warsztatu polonistycznego oraz zapoznanie z podstawami metodologii pracy naukowej polonisty.

Full description: (in Polish)

Podczas zajęć omawiane będą wybrane elementy metodologii pracy umysłowej. Podjęty zostanie temat roli bibliotek w pracy polonisty i zostaną omówione najważniejsze księgozbiory polskie, a także zbiory archiwalne i muzealne w pracy polonisty, biblioteki cyfrowe w Polsce i na świecie z zasadami korzystania ze zbiorów zdigitalizowanych. Podczas zajęć zostanie zwrócona uwaga na zasoby internetowe w pracy polonisty. Kolejny blok tematyczny dotyczy bibliografii w pracy polonisty, podstawowych pojęć z zakresu teorii bibliografii oraz rodzajów bibliografii, ich układowi i zawartości. Zajęcia obejmują także opanowanie umiejętności sporządzania opisu bibliograficznego, przypisów (typy, zasady opracowania) oraz wskazanie zasad przygotowania pracy pisemnej w jej aspekcie technicznym (praca z edytorem tekstu).

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Efekty kształcenia:

WIEDZA

FP1_W03

Student posiada uporządkowaną wiedzę i zna podstawową terminologię z zakresu nauk pomocniczych filologii polskiej.

UMIEJĘTNOŚCI

FP1_U01

Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych. Umie, kierując się wskazówkami naukowego opiekuna, w sposób samodzielny zdobywać informacje naukowe i rozwijać kompetencje badawcze.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

FP1_K01

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy

literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi

ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego

podnoszenia jej poziomu.

Opis ECTS:

udział w ćwiczeniach = 30

przygotowanie do ćwiczeń = 30

60 godz./25-30 ≈ 1,5

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

METODY OCENIANIA

Kolokwium końcowe, pisemne, obejmujące wszystkie omawiane podczas zajęć zagadnienia.

KRYTERIA OCENIANIA

Efekt: FP1_W03

Na ocenę niedostateczną (2): student nie posiada uporządkowanej wiedzy. Nie zna elementarnej terminologii z zakresu nauk pomocniczych filologii polskiej

Na ocenę dostateczną (3): student ma ogólnie uporządkowaną wiedzę oraz terminologię z zakresu nauk pomocniczych filologii polskiej

Na ocenę dobrą (4): student posiada dobrze uporządkowaną wiedzę oraz terminologię z zakresu nauk pomocniczych filologii polskiej

Na ocenę bardzo dobrą (5): student posiada bardzo dobrze uporządkowaną wiedzę oraz terminologię z zakresu nauk pomocniczych filologii polskiej

Efekt: FP1_U01;

Na ocenę niedostateczną (2): Student nie potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i poprawnie przekazywać informacji pochodzących z mediów tradycyjnych i elektronicznych. Nie umie w sposób samodzielny zdobywać informacji naukowych i rozwijać kompetencji badawczych. Nie potrafi przygotować wystąpienia ustnego oraz prezentacji multimedialnej w języku polskim, z zakresu filologii polskiej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i informacji pochodzących z mediów tradycyjnych i elektronicznych.

Na ocenę dostateczną (3): Student posiada niepełną umiejętność wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania i poprawnego przekazywania informacji pochodzących z mediów tradycyjnych i elektronicznych. Posiada niepełną umiejętność samodzielnego zdobywania informacji naukowych i rozwijania kompetencji badawczych. Posiada niepełną umiejętność przygotowania wystąpienia ustnego oraz prezentacji multimedialnej w języku polskim, z zakresu filologii polskiej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i informacji pochodzących z mediów tradycyjnych i elektronicznych.

Na ocenę dobrą (4): Student posiada dobrą umiejętność wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania i poprawnego przekazywania informacji pochodzących z mediów tradycyjnych i elektronicznych. Posiada dobrą umiejętność samodzielnego zdobywania informacji naukowych i rozwijania kompetencji badawczych. Posiada dobrą umiejętność przygotowania wystąpienia ustnego oraz prezentacji multimedialnej w języku polskim, z zakresu filologii polskiej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i informacji pochodzących z mediów tradycyjnych i elektronicznych.

Na ocenę dobrą (5): Student posiada bardzo dobrą umiejętność wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania i poprawnego przekazywania informacji pochodzących z mediów tradycyjnych i elektronicznych. Posiada bardzo dobrą umiejętność samodzielnego zdobywania informacji naukowych i rozwijania kompetencji badawczych. Posiada bardzo dobrą umiejętność przygotowania wystąpienia ustnego oraz prezentacji multimedialnej w języku polskim, z zakresu filologii polskiej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i informacji pochodzących z mediów tradycyjnych i elektronicznych.

Efekt FP1_K01

Na ocenę niedostateczną (2): Student nie jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi

ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego

podnoszenia jej poziomu. (3): Student jest w niewielkim stopniu gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy

literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi

ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego

podnoszenia jej poziomu.

Na ocenę dobrą (4): Student w stopniu dobrym jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy

literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi

ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego

podnoszenia jej poziomu.

Na ocenę dobrą (5): Student w stopniu bardzo dobrym jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy

literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi

ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego

podnoszenia jej poziomu.

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Group instructors: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zajęcia mają charakter praktyczny. Ich celem jest wprowadzenie studentów w tajniki warsztatu polonistycznego oraz zapoznanie z podstawami metodologii pracy naukowej polonisty.

Full description: (in Polish)

1) Wybrane elementy metodologii pracy umysłowej;

2) Biblioteka w pracy polonisty;

3) Omówienie najważniejszych księgozbiorów polskich;

4) Zbiory archiwalne i muzealne w pracy polonisty;

5) Biblioteki cyfrowe w Polsce i na świecie. Zasady korzystania ze zbiorów zdigitalizowanych - zajęcia praktyczne;

6) Zasoby internetowe w pracy polonisty - zajęcia praktyczne;

7) Bibliografia w pracy polonisty;

8) Podstawowe pojęcia z zakresu teorii bibliografii;

9) Rodzaje bibliografii:

a) Spisy bibliograficzne tradycyjne - sposoby użytkowania;

b) Spisy bibliograficzne elektroniczne - sposoby użytkowania;

10) Układ i zawartość bibliografii ważnych w pracy polonisty:

a) Bibliografia polska K. Estreichera

b) Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”

c) Dawni pisarze polscy: od początków piśmiennictwa do Młodej Polski

d) Słownik współczesnych pisarzy polskich

e) Współcześni polscy pisarze i badacze literatury

f) Bibliografia Zawartości Czasopism.

11) Inne źródła naukowe w pracy polonisty (słowniki, podręczniki, syntezy, leksykony);

12) Problematyka opisu bibliograficznego - zajęcia praktyczne;

13) Przypisy: typy, zasady opracowania - zajęcia praktyczne;

14) Zasady przygotowania pracy pisemnej - aspekt techniczny. Praca z edytorem tekstu.

Bibliography: (in Polish)

1. J. Czachowska, R. Loth, Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty, Wrocław 1977.

2. J. Czachowska, R. Loth,, Przewodnik polonisty. Bibliografie, słowniki, biblioteki, muzea literackie, Wrocław 1989.

3. Encyklopedia wiedzy o książce, pod red. A. Birkenmajera, B. Kocowskiego, J. Trzynadlowskiego, Wrocław, Ossolineum 1971.

4. H. Hleb-Koszańska, O bibliografii dla niewtajemniczonych, Warszawa 1974.

5. Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław 1989 i nast.

6. J. Starnawski, O uniwersyteckim studium dyscyplin filologicznych, Kraków 1993.

7. J. Starnawski, Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej (Na tle dyscyplin pokrewnych), wyd. 3, Warszawa 1983.

8. T. Winek, Nauki pomocnicze literaturoznawstwa, Warszawa 2007.

9. O. Paul, Jak pisać prace uniwersyteckie: poradnik dla studentów, przekład i posłowie J. Piątkowska, Kraków 1999.

10. J. Korpała, Krótka historia bibliografii polskiej, Wrocław 1986.

11. M. Antczak, A. Nowacka, Przypisy – powołania – bibliografia załącznikowa. Jak tworzyć i stosować. Podręcznik, wyd. 2 popr., Warszawa 2009.

12. J. Maćkiewicz, Jak dobrze pisać. Od myśli do tekstu, Warszawa 2010.

13. K. Narojczyk, Dokument elektroniczny i jego opis bibliograficzny w publikacjach humanistycznych, Olsztyn 2005.

14. A. Wolański, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2008.

15. Fercz J., Niemczykowa A., Podstawy nauki o książce, bibliotece i informacji naukowej, Warszawa 1991.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Group instructors: Magdalena Partyka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zajęcia mają charakter praktyczny. Ich celem jest wprowadzenie studentów w tajniki warsztatu polonistycznego oraz zapoznanie z podstawami metodologii pracy naukowej polonisty.

Full description: (in Polish)

1) Wybrane elementy metodologii pracy umysłowej;

2) Biblioteka w pracy polonisty;

3) Omówienie najważniejszych księgozbiorów polskich;

4) Zbiory archiwalne i muzealne w pracy polonisty;

5) Biblioteki cyfrowe w Polsce i na świecie. Zasady korzystania ze zbiorów zdigitalizowanych - zajęcia praktyczne;

6) Zasoby internetowe w pracy polonisty - zajęcia praktyczne;

7) Bibliografia w pracy polonisty;

8) Podstawowe pojęcia z zakresu teorii bibliografii;

9) Rodzaje bibliografii:

a) Spisy bibliograficzne tradycyjne - sposoby użytkowania;

b) Spisy bibliograficzne elektroniczne - sposoby użytkowania;

10) Układ i zawartość bibliografii ważnych w pracy polonisty:

a) Bibliografia polska K. Estreichera

b) Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”

c) Dawni pisarze polscy: od początków piśmiennictwa do Młodej Polski

d) Słownik współczesnych pisarzy polskich

e) Współcześni polscy pisarze i badacze literatury

f) Bibliografia Zawartości Czasopism.

11) Inne źródła naukowe w pracy polonisty (słowniki, podręczniki, syntezy, leksykony);

12) Problematyka opisu bibliograficznego - zajęcia praktyczne;

13) Przypisy: typy, zasady opracowania - zajęcia praktyczne;

14) Zasady przygotowania pracy pisemnej - aspekt techniczny. Praca z edytorem tekstu.

Bibliography: (in Polish)

1. J. Czachowska, R. Loth, Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty, Wrocław 1977.

2. J. Czachowska, R. Loth,, Przewodnik polonisty. Bibliografie, słowniki, biblioteki, muzea literackie, Wrocław 1989.

3. Encyklopedia wiedzy o książce, pod red. A. Birkenmajera, B. Kocowskiego, J. Trzynadlowskiego, Wrocław, Ossolineum 1971.

4. H. Hleb-Koszańska, O bibliografii dla niewtajemniczonych, Warszawa 1974.

5. Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław 1989 i nast.

6. J. Starnawski, O uniwersyteckim studium dyscyplin filologicznych, Kraków 1993.

7. J. Starnawski, Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej (Na tle dyscyplin pokrewnych), wyd. 3, Warszawa 1983.

8. T. Winek, Nauki pomocnicze literaturoznawstwa, Warszawa 2007.

9. O. Paul, Jak pisać prace uniwersyteckie: poradnik dla studentów, przekład i posłowie J. Piątkowska, Kraków 1999.

10. J. Korpała, Krótka historia bibliografii polskiej, Wrocław 1986.

11. M. Antczak, A. Nowacka, Przypisy – powołania – bibliografia załącznikowa. Jak tworzyć i stosować. Podręcznik, wyd. 2 popr., Warszawa 2009.

12. J. Maćkiewicz, Jak dobrze pisać. Od myśli do tekstu, Warszawa 2010.

13. K. Narojczyk, Dokument elektroniczny i jego opis bibliograficzny w publikacjach humanistycznych, Olsztyn 2005.

14. A. Wolański, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2008.

15. Fercz J., Niemczykowa A., Podstawy nauki o książce, bibliotece i informacji naukowej, Warszawa 1991.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Group instructors: Magdalena Partyka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zajęcia mają charakter praktyczny. Ich celem jest wprowadzenie studentów w tajniki warsztatu polonistycznego oraz zapoznanie z podstawami metodologii pracy naukowej polonisty.

Full description: (in Polish)

1) Wybrane elementy metodologii pracy umysłowej;

2) Biblioteka w pracy polonisty;

3) Omówienie najważniejszych księgozbiorów polskich;

4) Zbiory archiwalne i muzealne w pracy polonisty;

5) Biblioteki cyfrowe w Polsce i na świecie. Zasady korzystania ze zbiorów zdigitalizowanych - zajęcia praktyczne;

6) Zasoby internetowe w pracy polonisty - zajęcia praktyczne;

7) Bibliografia w pracy polonisty;

8) Podstawowe pojęcia z zakresu teorii bibliografii;

9) Rodzaje bibliografii:

a) Spisy bibliograficzne tradycyjne - sposoby użytkowania;

b) Spisy bibliograficzne elektroniczne - sposoby użytkowania;

10) Układ i zawartość bibliografii ważnych w pracy polonisty:

a) Bibliografia polska K. Estreichera

b) Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”

c) Dawni pisarze polscy: od początków piśmiennictwa do Młodej Polski

d) Słownik współczesnych pisarzy polskich

e) Współcześni polscy pisarze i badacze literatury

f) Bibliografia Zawartości Czasopism.

11) Inne źródła naukowe w pracy polonisty (słowniki, podręczniki, syntezy, leksykony);

12) Problematyka opisu bibliograficznego - zajęcia praktyczne;

13) Przypisy: typy, zasady opracowania - zajęcia praktyczne;

14) Zasady przygotowania pracy pisemnej - aspekt techniczny. Praca z edytorem tekstu.

Bibliography: (in Polish)

1. J. Czachowska, R. Loth, Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty, Wrocław 1977.

2. J. Czachowska, R. Loth,, Przewodnik polonisty. Bibliografie, słowniki, biblioteki, muzea literackie, Wrocław 1989.

3. Encyklopedia wiedzy o książce, pod red. A. Birkenmajera, B. Kocowskiego, J. Trzynadlowskiego, Wrocław, Ossolineum 1971.

4. H. Hleb-Koszańska, O bibliografii dla niewtajemniczonych, Warszawa 1974.

5. Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław 1989 i nast.

6. J. Starnawski, O uniwersyteckim studium dyscyplin filologicznych, Kraków 1993.

7. J. Starnawski, Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej (Na tle dyscyplin pokrewnych), wyd. 3, Warszawa 1983.

8. T. Winek, Nauki pomocnicze literaturoznawstwa, Warszawa 2007.

9. O. Paul, Jak pisać prace uniwersyteckie: poradnik dla studentów, przekład i posłowie J. Piątkowska, Kraków 1999.

10. J. Korpała, Krótka historia bibliografii polskiej, Wrocław 1986.

11. M. Antczak, A. Nowacka, Przypisy – powołania – bibliografia załącznikowa. Jak tworzyć i stosować. Podręcznik, wyd. 2 popr., Warszawa 2009.

12. J. Maćkiewicz, Jak dobrze pisać. Od myśli do tekstu, Warszawa 2010.

13. K. Narojczyk, Dokument elektroniczny i jego opis bibliograficzny w publikacjach humanistycznych, Olsztyn 2005.

14. A. Wolański, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2008.

15. Fercz J., Niemczykowa A., Podstawy nauki o książce, bibliotece i informacji naukowej, Warszawa 1991.

Classes in period "Winter semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Group instructors: Joanna Niewiarowska, Magdalena Partyka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Udział w zajęciach - 30 godz. - 1 ECTS

Przygotowanie do kolokwium - 25 godz. - 1 ECTS

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zajęcia mają charakter praktyczny. Ich celem jest wprowadzenie studentów w tajniki warsztatu polonistycznego oraz zapoznanie z podstawami metodologii pracy naukowej polonisty.

Full description: (in Polish)

1) Wybrane elementy metodologii pracy umysłowej;

2) Biblioteka w pracy polonisty;

3) Omówienie najważniejszych księgozbiorów polskich;

4) Zbiory archiwalne i muzealne w pracy polonisty;

5) Biblioteki cyfrowe w Polsce i na świecie. Zasady korzystania ze zbiorów zdigitalizowanych - zajęcia praktyczne;

6) Zasoby internetowe w pracy polonisty - zajęcia praktyczne;

7) Bibliografia w pracy polonisty;

8) Podstawowe pojęcia z zakresu teorii bibliografii;

9) Rodzaje bibliografii:

a) Spisy bibliograficzne tradycyjne - sposoby użytkowania;

b) Spisy bibliograficzne elektroniczne - sposoby użytkowania;

10) Układ i zawartość bibliografii ważnych w pracy polonisty:

a) Bibliografia polska K. Estreichera

b) Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”

c) Dawni pisarze polscy: od początków piśmiennictwa do Młodej Polski

d) Słownik współczesnych pisarzy polskich

e) Współcześni polscy pisarze i badacze literatury

f) Bibliografia Zawartości Czasopism.

11) Inne źródła naukowe w pracy polonisty (słowniki, podręczniki, syntezy, leksykony);

12) Problematyka opisu bibliograficznego - zajęcia praktyczne;

13) Przypisy: typy, zasady opracowania - zajęcia praktyczne;

14) Zasady przygotowania pracy pisemnej - aspekt techniczny. Praca z edytorem tekstu.

Bibliography: (in Polish)

1. J. Czachowska, R. Loth, Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty, Wrocław 1977.

2. J. Czachowska, R. Loth,, Przewodnik polonisty. Bibliografie, słowniki, biblioteki, muzea literackie, Wrocław 1989.

3. Encyklopedia wiedzy o książce, pod red. A. Birkenmajera, B. Kocowskiego, J. Trzynadlowskiego, Wrocław, Ossolineum 1971.

4. H. Hleb-Koszańska, O bibliografii dla niewtajemniczonych, Warszawa 1974.

5. Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław 1989 i nast.

6. J. Starnawski, O uniwersyteckim studium dyscyplin filologicznych, Kraków 1993.

7. J. Starnawski, Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej (Na tle dyscyplin pokrewnych), wyd. 3, Warszawa 1983.

8. T. Winek, Nauki pomocnicze literaturoznawstwa, Warszawa 2007.

9. O. Paul, Jak pisać prace uniwersyteckie: poradnik dla studentów, przekład i posłowie J. Piątkowska, Kraków 1999.

10. J. Korpała, Krótka historia bibliografii polskiej, Wrocław 1986.

11. M. Antczak, A. Nowacka, Przypisy – powołania – bibliografia załącznikowa. Jak tworzyć i stosować. Podręcznik, wyd. 2 popr., Warszawa 2009.

12. J. Maćkiewicz, Jak dobrze pisać. Od myśli do tekstu, Warszawa 2010.

13. K. Narojczyk, Dokument elektroniczny i jego opis bibliograficzny w publikacjach humanistycznych, Olsztyn 2005.

14. A. Wolański, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2008.

15. Fercz J., Niemczykowa A., Podstawy nauki o książce, bibliotece i informacji naukowej, Warszawa 1991.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)