Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-I-1-Poetyka-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poetyka
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W02

FP1_W09

FP1_U03

FP1_K01

Wymagania wstępne:

Wiedza dotycząca konstrukcji dzieła literackiego na poziomie licealnym.

Pełny opis:

Ćwiczenia z poetyki, rozumianej jako nauka o budowie dzieła literackiego, a w szczególności o jego językowym ukształtowaniu, to studium wiedzy o podstawowych elementach struktury dzieła literackiego. Kurs na I roku obejmuje dwie podstawowe dziedziny poetyki: stylistykę (semestr I) i wersyfikację (semestr II).

Ćwiczenia zmierzają do znaczącego poszerzenia i pogłębienia posiadanej przez studenta wiedzy polonistycznej, systematycznie uzupełnianej o nowe treści kształcenia. Cele przedmiotu, teoretyczny i praktyczny, rozumiane są komplementarnie. Studenci winni zaznajomić się z podanymi lekturami teoretycznymi z poetyki dotyczącymi zagadnień przewidzianych w planie, nabywać umiejętności wyprowadzania z tekstu teoretycznego tez stawianych przez autorów, referować (w formie ustnej lub pisemnej) podejmowane przez nich problemy i rozumieć sens proponowanych rozwiązań. Praktycznym celem kształcenia jest przyswojenie przez studentów zasadniczego zrębu terminologii z zakresu poetyki, a następnie rozpoznawanie i rozumienie funkcjonalności artystycznej poszczególnych elementów dzieła literackiego, co winno prowadzić do ugruntowania i pogłębienia umiejętności analityczno-interpretacyjnego postępowania z utworami literackimi. Cele owe zmierzają do wykształcenia w zakresie kompetentnej, fachowej lektury filologicznej tekstu.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

FP1_W02 - zna podstawową terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu tego działu poetyki, którym jest wersyfikacja;

FP1_W09 - zna współczesne metody analizy wersologicznej dzieła literackiego (utworu lirycznego);

FP1_U03 - potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi poetologicznymi z zakresu wersyfikacji oraz samodzielnie przeprowadzać analizę wersologiczną utworu lirycznego i w oparciu o nią zinterpretować utwór;

FP1_K01 - zachowuje otwartość na konfrontowanie posiadanej wiedzy z zakresu wersyfikacji z najnowszymi ustaleniami poetologicznymi.

Metody i kryteria oceniania:

FP1_W02

- na ocenę bardzo dobrą: Student zna wszystkie wprowadzone podstawowe terminy z zakresu wersyfikacji, zna wszystkie omówione teorie i nurty metodologiczne właściwe dla wersyfikacji;

- na ocenę dobrą: Student zna większość wprowadzonych podstawowych terminów z zakresu wersyfikacji, zna większość omówionych teorii i nurtów metodologicznych właściwych dla wersyfikacji;

-na ocenę dostateczną: Student zna wybrane wprowadzone podstawowe terminy z zakresu wersyfikacji, zna wyłącznie wybrane omówione teorie i nurty metodologiczne właściwe dla wersyfikacji.

FP1_W09

-na ocenę bardzo dobrą: Student świetnie orientuje się we współczesnych metodach analizy wersologicznej dzieła literackiego (utworu lirycznego);

-na ocenę dobrą: Student orientuje się w większości współczesnych metod analizy wersologicznej dzieła literackiego (utworu lirycznego);

-na ocenę dostateczną: Student orientuje się tylko w wybranych współczesnych metodach analizy wersologicznej dzieła literackiego (utworu lirycznego).

FP1_U03

-na ocenę bardzo dobrą: Student potrafi posługiwać się wszystkimi podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu wersyfikacji oraz samodzielnie przeprowadzać analizę wersologiczną utworu lirycznego i w oparciu o nią dokonać samodzielnej interpretacji utworu;

-na ocenę dobrą: Student potrafi posługiwać się większością podstawowych terminów i narzędzi badawczych z zakresu wersyfikacji oraz samodzielnie przeprowadzać analizę wersologiczną utworu lirycznego, potrafi w dużym zakresie samodzielnie poprawnie zinterpretować utwór;

-na ocenę dostateczną: Student potrafi posługiwać się tylko wybranymi podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu wersyfikacji; zarówno w wypadku analizy wersologicznej jak i interpretacji utworu lirycznego w ograniczonym zakresie potrafi samodzielnie poprawnie oba przeprowadzić.

FP1_K01

-na ocenę bardzo dobrą: zachowuje dużą otwartość na konfrontowanie posiadanej wiedzy z zakresu wersyfikacji z najnowszymi ustaleniami poetologicznymi;

-na ocenę dobrą: zachowuje znaczną otwartość na konfrontowanie posiadanej wiedzy z zakresu wersyfikacji z najnowszymi ustaleniami poetologicznymi;

-na ocenę dostateczną: zachowuje niewielką otwartość na konfrontowanie posiadanej wiedzy z zakresu wersyfikacji z najnowszymi ustaleniami poetologicznymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Beata Garlej, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Garlej, Wiesława Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Beata Garlej, Wiesława Tomaszewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Garlej, Wiesława Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

[dla semestru letniego - 2 punkty ECTS]:

- udział w ćwiczeniach: 30 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń: 15 godz.

- przygotowanie do sprawdzianu semestralnego z zakresu wersyfikacji: 15 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Garlej, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Garlej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

[dla semestru letniego - 2 punkty ECTS]:

- udział w ćwiczeniach: 30 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń: 15 godz.

- przygotowanie do sprawdzianu semestralnego z zakresu wersyfikacji: 15 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)