Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Poetics

General data

Course ID: WH-FP-I-1-Poetyka-L
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Poetics
Name in Polish: Poetyka
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literary studies

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

FP1_W03

FP1_W10

FP1_U03

FP1_K01


Preliminary Requirements:

(in Polish) Wiedza dotycząca konstrukcji dzieła literackiego na poziomie licealnym.

Short description: (in Polish)

Ćwiczenia z poetyki, rozumianej jako nauka o budowie dzieła literackiego, a w szczególności o jego językowym ukształtowaniu, to studium wiedzy o podstawowych elementach struktury dzieła literackiego. Kurs na I roku obejmuje dwie podstawowe dziedziny poetyki: stylistykę (semestr I) i wersyfikację (semestr II).

Full description: (in Polish)

Ćwiczenia z poetyki zmierzają do znaczącego poszerzenia i pogłębienia posiadanej przez studenta wiedzy polonistycznej, systematycznie uzupełnianej o nowe treści kształcenia. Cele przedmiotu, teoretyczny i praktyczny, rozumiane są komplementarnie. Studenci winni zaznajomić się z podanymi lekturami teoretycznymi z poetyki dotyczącymi zagadnień przewidzianych w planie, nabywać umiejętności wyprowadzania z tekstu teoretycznego tez stawianych przez autorów, referować (w formie ustnej lub pisemnej) podejmowane przez nich problemy i rozumieć sens proponowanych rozwiązań. Praktycznym celem kształcenia jest przyswojenie przez studentów zasadniczego zrębu terminologii z zakresu poetyki, a następnie rozpoznawanie i rozumienie funkcjonalności artystycznej poszczególnych elementów dzieła literackiego, co winno prowadzić do ugruntowania i pogłębienia umiejętności analityczno-interpretacyjnego postępowania z utworami literackimi. Cele owe zmierzają do wykształcenia w zakresie kompetentnej, fachowej lektury filologicznej tekstu.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

FP1_W03 - zna podstawową terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu tego działu poetyki, którym jest wersyfikacja;

FP1_W10 - zna współczesne metody analizy wersologicznej dzieła literackiego (utworu lirycznego);

FP1_U03 - potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi poetologicznymi z zakresu wersyfikacji oraz samodzielnie przeprowadzać analizę wersologiczną utworu lirycznego i w oparciu o nią zinterpretować utwór;

FP1_K01 - zachowuje otwartość na konfrontowanie posiadanej wiedzy z zakresu wersyfikacji z najnowszymi ustaleniami poetologicznymi.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

FP1_W03

- na ocenę bardzo dobrą: Student zna wszystkie wprowadzone podstawowe terminy z zakresu wersyfikacji, zna wszystkie omówione teorie i nurty metodologiczne właściwe dla wersyfikacji;

- na ocenę dobrą: Student zna większość wprowadzonych podstawowych terminów z zakresu wersyfikacji, zna większość omówionych teorii i nurtów metodologicznych właściwych dla wersyfikacji;

-na ocenę dostateczną: Student zna wybrane wprowadzone podstawowe terminy z zakresu wersyfikacji, zna wyłącznie wybrane omówione teorie i nurty metodologiczne właściwe dla wersyfikacji.

FP1_W10

-na ocenę bardzo dobrą: Student świetnie orientuje się we współczesnych metodach analizy wersologicznej dzieła literackiego (utworu lirycznego);

-na ocenę dobrą: Student orientuje się w większości współczesnych metod analizy wersologicznej dzieła literackiego (utworu lirycznego);

-na ocenę dostateczną: Student orientuje się tylko w wybranych współczesnych metodach analizy wersologicznej dzieła literackiego (utworu lirycznego).

FP1_U03

-na ocenę bardzo dobrą: Student potrafi posługiwać się wszystkimi podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu wersyfikacji oraz samodzielnie przeprowadzać analizę wersologiczną utworu lirycznego i w oparciu o nią dokonać samodzielnej interpretacji utworu;

-na ocenę dobrą: Student potrafi posługiwać się większością podstawowych terminów i narzędzi badawczych z zakresu wersyfikacji oraz samodzielnie przeprowadzać analizę wersologiczną utworu lirycznego, potrafi w dużym zakresie samodzielnie poprawnie zinterpretować utwór;

-na ocenę dostateczną: Student potrafi posługiwać się tylko wybranymi podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu wersyfikacji; zarówno w wypadku analizy wersologicznej jak i interpretacji utworu lirycznego w ograniczonym zakresie potrafi samodzielnie poprawnie oba przeprowadzić.

FP1_K01

-na ocenę bardzo dobrą: zachowuje dużą otwartość na konfrontowanie posiadanej wiedzy z zakresu wersyfikacji z najnowszymi ustaleniami poetologicznymi;

-na ocenę dobrą: zachowuje znaczną otwartość na konfrontowanie posiadanej wiedzy z zakresu wersyfikacji z najnowszymi ustaleniami poetologicznymi;

-na ocenę dostateczną: zachowuje niewielką otwartość na konfrontowanie posiadanej wiedzy z zakresu wersyfikacji z najnowszymi ustaleniami poetologicznymi.

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Beata Garlej, Joanna Zajkowska
Group instructors: Beata Garlej
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Woźniewska-Działak, Joanna Zajkowska
Group instructors: Magdalena Woźniewska-Działak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Bober-Jankowska, Beata Garlej, Joanna Zajkowska
Group instructors: Beata Garlej, Wiesława Tomaszewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Bober-Jankowska, Beata Garlej, Joanna Zajkowska
Group instructors: Beata Garlej
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) [dla semestru letniego - 2 punkty ECTS]:

- udział w ćwiczeniach: 30 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń: 15 godz.

- przygotowanie do sprawdzianu semestralnego z zakresu wersyfikacji: 15 godz.

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)