Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Ancient Tradition

General data

Course ID: WH-FP-I-1-TradycAnty
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Ancient Tradition
Name in Polish: Tradycja antyczna
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

FP1_W04

FP1_W08

FP1_W13

FP1_W20

FP1_U06

FP1_K05


Short description: (in Polish)

Kontynuacja i rozszerzenie ogólnego wykształcenia humanistycznego. Podkreślenie korelacji historyczno-kulturowo-literackich. Analiza podstawowych pojęć cywilizacji europejskiej wywodzących się z antyku. Poszerzenie horyzontów myślowych, pozwalających na świadome kształtowanie poglądów na temat historii, kultury i literatur europejskich, w tym i kultury polskiej.

Full description: (in Polish)

Problematyka wykładów:

Język grecki i łaciński – języki martwe czy żywe? Podstawy kultury europejskiej. Słowne pamiątki antyku. Filozofia grecka jako podstawa myśli europejskiej. Etyki starożytnej Grecji i ich recepcja (m.in. zasada „prepon”). Idea Paideii – systemy wychowawcze w dziejach Europy. Kobieta w kulturze antyku „Trójjedyna Choreia”, czyli współistnienie sztuk. Retoryka (sztuka świadomej i perswazyjnej wypowiedzi) i jej znaczenie dla historii Europy. Epika w starożytności i jej recepcja (m. in. zmiany refleksji literaturoznawczej i historycznej). Liryka w starożytności i jej recepcja. Dramat w starożytności i późniejsza recepcja (Theatrum mundi). Kultura europejska i łacińskie średniowiecze. Antyk w renesansie – kierunki recepcji. Antropologia społeczeństw antycznych: narodziny, miłość, śmierć. Resume wiedzy o starożytnych korzeniach kultury europejskiej

Tematy dotyczące stricte literatury antycznej: u źródeł gatunków literackich liryka grecka (miary metryczne), epopeja, tragedia, komedia, dialog i diatryba. Epoka hellenistyczna - narodziny współczesnej kultury (np. Lukian i science fiction), idea synergii, epigramat, idylla, agonistyka. Kolekcjonerstwo literackie, oryginalność Literatury starożytnego Rzymu (od Plauta do Boecjusza, w zarysie).

"Doświadczyć chorei" - zajęcia poetycko-muzyczne.

Bibliography: (in Polish)

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć:

A. Krokiewicz, Moralność Homera i etyka Hezjoda, Warszawa 1959,

W. Jaeger, Paideia. Formowanie człowieka greckiego, przeł. M. Plezia i H. Bednarek, Warszawa 2001,

M. Cytowska, H. Szelest, Historia literatury starożytnej, PWN Warszawa 2007.

M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990.

E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, tłum. i oprac. A. Borowski, Kraków 1997.

+ Materiały własne

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta:

Antropologia antyku greckiego. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. W. Lengauer i L. Trzcionkowski, Warszawa 2011

+ materiały opracowane przez wykładowcę i dostarczane uczestnikom kursu w formie elektronicznej

B. Literatura uzupełniająca:

H. Lausberg, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, przeł. A. Gorzkowski, Bydgoszcz 2002.

A. F. Grabski, Dzieje historiografii, Poznań 2006.

D. R. Kelly, Losy historii. Badanie przeszłości od Herdera do Huizingi, Warszawa 2010

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Student:

- zna podstawową terminologię nauk humanistycznych z

zakresu wiedzy o kulturze;

- ma uporządkowaną, ogólną i szczegółową, wiedzę o

kulturze;

- ma uporządkowaną wiedzę o związkach współczesnej

literatury i kultury polskiej z kulturą śródziemnomorską i

arcydziełami literatury światowej;

- posiada uporządkowaną wiedzę na temat literatury i kultury

antycznej oraz wywodzącej się z niej terminologii

humanistycznej, a także zna język łaciński na poziomie

podstawowym

-potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i

poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów

tradycyjnych i elektronicznych;

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie

dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy.

Opis ECTS

Za udział w zajęciach Student może uzyskać 2 punkty ECTS, na które składają się

- udział w zajęciach - 30 godzin;

- przygotowanie pracy pisemnej - 20 godzin;

- przygotowanie się do egzaminu - 25 godzin.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Niedostateczną ocenę uzyskuje Student, który nie opanował efektów kształcenia.

Dostateczną ocenę uzyskuje Student, który:

- w stopniu dostatecznym zna terminologię nauk humanistycznych z zakresu wiedzy o kulturze;

- w stopniu dostatecznym ma uporządkowaną, ogólną i szczegółową, wiedzę o kulturze;

- w stopniu dostatecznym posiada uporządkowaną wiedzę na temat literatury i kultury antycznej oraz wywodzącej się z niej terminologii humanistycznej, a także zna język łaciński na poziomie podstawowym;

- w stopniu dostatecznym potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa w celu odsłonięcia znaczeń, aksjologicznych horyzontów, kontekstowych odniesień do tradycji literackiej i kulturowej, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym zgodnie ze studiowanymi specjalnościami;

- w stopniu dostatecznym posiada umiejętność referowania literatury przedmiotu, merytorycznego argumentowania i formułowania wniosków;

- w stopniu dostatecznym ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy;

- w stopniu dostatecznym ma świadomość roli wiedzy o kulturze, języku i literaturze w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.

Dobrą ocenę uzyskuje Student, który:

Dobrą ocenę uzyskuje Student, który:

- w dobrym stopniu zna terminologię nauk humanistycznych z zakresu wiedzy o kulturze;

- w dobrym stopniu ma uporządkowaną, ogólną i szczegółową, wiedzę o kulturze;

- w dobrym stopniu posiada uporządkowaną wiedzę na temat literatury i kultury antycznej oraz wywodzącej się z niej terminologii humanistycznej, a także zna język łaciński na poziomie podstawowym;

- w dobrym stopniu potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa w celu odsłonięcia znaczeń, aksjologicznych horyzontów, kontekstowych odniesień do tradycji literackiej i kulturowej, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym zgodnie ze studiowanymi specjalnościami;

- w dobrym stopniu posiada umiejętność referowania literatury przedmiotu, merytorycznego argumentowania i formułowania wniosków;

- w dobrym stopniu ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy;

- w dobrym stopniu ma świadomość roli wiedzy o kulturze, języku i literaturze w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.

Bardzo dobrą ocenę uzyskuje Student, który:

- w bardzo dobrym stopniu zna terminologię nauk humanistycznych z zakresu wiedzy o kulturze;

- w bardzo dobrym stopniu ma uporządkowaną, ogólną i szczegółową, wiedzę o kulturze;

- w bardzo dobrym stopniu posiada uporządkowaną wiedzę na temat literatury i kultury antycznej oraz wywodzącej się z niej terminologii humanistycznej, a także zna język łaciński na poziomie podstawowym;

- w bardzo dobrym stopniu potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa w celu odsłonięcia znaczeń, aksjologicznych horyzontów, kontekstowych odniesień do tradycji literackiej i kulturowej, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym zgodnie ze studiowanymi specjalnościami;

- w bardzo dobrym stopniu posiada umiejętność referowania literatury przedmiotu, merytorycznego argumentowania i formułowania wniosków;

- w bardzo dobrym stopniu ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy;

- w dobrym stopniu ma świadomość roli wiedzy o kulturze, języku i literaturze w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy zostaną zweryfikowane na postawie pracy pisemnej (test oraz analiza i interpretacja wybranych pojęć, zagadnień i utworów) - 70%.

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności zostaną zweryfikowane na podstawie egzaminu ustnego, który będzie miał charakter uzupełniający, sprawdzający umiejętność czytania w języku łacińskim i greckim oraz sentencji-pamiątek słownych po antyku śródziemnomorskim - 30%

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych zostaną zweryfikowane w trakcie dyskusji na zajęciach.

Punkty dodatkowe za udział w projekcie "Doświadczyć chorei"

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Group instructors: Beata Gaj
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Problematyka wykładów na bieżący cykl:

Język grecki i łaciński – języki martwe czy żywe? Podstawy kultury europejskiej. Słowne pamiątki antyku. Filozofia grecka jako podstawa myśli europejskiej. Etyki starożytnej Grecji i ich recepcja (m.in. zasada „prepon”). Idea Paideii – systemy wychowawcze w dziejach Europy. Kobieta w kulturze antyku „Trójjedyna Choreia”, czyli współistnienie sztuk. Retoryka (sztuka świadomej i perswazyjnej wypowiedzi) i jej znaczenie dla historii Europy. Epika w starożytności i jej recepcja (m. in. zmiany refleksji literaturoznawczej i historycznej). Liryka w starożytności i jej recepcja. Dramat w starożytności i późniejsza recepcja (Theatrum mundi). Kultura europejska i łacińskie średniowiecze. Antyk w renesansie – kierunki recepcji. Antropologia społeczeństw antycznych: narodziny, miłość, śmierć. Resume wiedzy o starożytnych korzeniach kultury europejskiej

Tematy dotyczące stricte literatury antycznej: u źródeł gatunków literackich liryka grecka (miary metryczne), epopeja, tragedia, komedia, dialog i diatryba. Epoka hellenistyczna - narodziny współczesnej kultury (np. Lukian i science fiction), idea synergii, epigramat, idylla, agonistyka. Kolekcjonerstwo literackie, oryginalność Literatury starożytnego Rzymu (od Plauta do Boecjusza, w zarysie).

"Doświadczyć chorei" - zajęcia poetycko-muzyczne.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Podstawowa wiedza o antyku na poziomie szkoły średniej.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Group instructors: Beata Gaj
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Group instructors: Beata Gaj
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Przykładowe tematy ( mogą zostać zmodyfikowane , rozszerzone lub zawężone według potrzeb i możliwości grupy) :

Język grecki i łaciński – języki martwe czy żywe? Podstawy greki i łaciny Podstawy kultury europejskiej. Słowne pamiątki antyku. Filozofia grecka jako podstawa myśli europejskiej. Etyki starożytnej Grecji i ich recepcja (m.in. zasada „prepon”). Idea Paideii – systemy wychowawcze w dziejach Europy. Kobieta w kulturze antyku „Trójjedyna Choreia”, czyli współistnienie sztuk. Retoryka (sztuka świadomej i perswazyjnej wypowiedzi) i jej znaczenie dla historii Europy. Epika w starożytności i jej recepcja (m. in. zmiany refleksji literaturoznawczej i historycznej). Liryka w starożytności i jej recepcja. Dramat w starożytności i późniejsza recepcja (Theatrum mundi). Kultura europejska i łacińskie średniowiecze. Antyk w renesansie – kierunki recepcji. Antropologia społeczeństw antycznych: narodziny, miłość, śmierć. Resume wiedzy o starożytnych korzeniach kultury europejskiej

Tematy dotyczące stricte literatury antycznej: u źródeł gatunków literackich liryka grecka (miary metryczne), epopeja, tragedia, komedia, dialog i diatryba. Epoka hellenistyczna - narodziny współczesnej kultury (np. Lukian i science fiction), idea synergii, epigramat, idylla, agonistyka. Kolekcjonerstwo literackie, oryginalność Literatury starożytnego Rzymu (od Plauta do Boecjusza, w zarysie).

"Doświadczyć chorei" - zajęcia poetycko-muzyczne.

Full description: (in Polish)

jak w opisie skróconym

Bibliography: (in Polish)

jak w opisie głównym przedmiotu, część materiałów dostarczana przez wykładowczynię online lub w formie papierowej

Wymagania wstępne: (in Polish)

zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym z możliwością korzystania

z MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3af23AUC_zfiNKeOok_qSWtAKZpqpGiIhaxijvbS3LFyk1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=34a026ff-664c-4fa3-ad7e-97183709e471&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)