Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Introduction to Historical Linguistics

General data

Course ID: WH-FP-I-1-WstJezHist
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Introduction to Historical Linguistics
Name in Polish: Wstęp do językoznawstwa historycznego
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 1.50 OR 2.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Bez wymagań wstępnych.

Short description: (in Polish)

przedmiot propedeutyczny, przygotowujący do zajęć historycznojęzykowych na studiach I stopnia

Full description: (in Polish)

przedmiot propedeutyczny, przygotowujący do zajęć historycznojęzykowych na studiach I stopnia

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

EK1 – zna podstawową terminologię z zakresu językoznawstwa historycznego i główne nurty badań historycznojęzykowych

EK2 – zna podstawowe metody językoznawstwa historycznego

EK3 – zna teorie dotyczące pochodzenia języka polskiego

EK4 – zna kryteria i koncepcje periodyzacji dziejów polszczyzny

EK5 – posługuje się podstawowymi terminami z zakresu językoznawstwa historycznego w celu analizy i oceny faktów językowych

EK6 – jest gotów do krytycznej oceny posiadanej podstawowej wiedzy z zakresu językoznawstwa historycznego i konfrontowania jej z najnowszymi opracowaniami naukowymi

Opis ECTS:

udział w zajęciach - 30 godz.

przygotowanie do zajęć - 10 godz.

przygotowanie do kolokwium - 5 godz.

Łącznie: 45 godz.= 1,5 pkt. ECTS

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Kryteria oceniania:

na ocenę dostateczną - student definiuje podstawowe terminy z zakresu językoznawstwa historycznego, przedstawia typologię języków indoeuropejskich ze szczególnym uwzględnieniem języków słowiańskich, omawia pochodzenie języka polskiego i kryteria periodyzacji jego dziejów, wymienia podstawowe metody badawcze językoznawstwa historycznego, wymienia zabytki języka polskiego, zna przedmiot i zakres badań subdyscyplin językoznawstwa historycznego

na ocenę dobrą - student definiuje podstawowe terminy z zakresu językoznawstwa historycznego i podaje przykłady, przedstawia typologię języków indoeuropejskich z uwzględnieniem podziału na wspólnoty i grupy językowe (podaje przykłady języków należących do poszczególnych grup), omawia pochodzenie języka polskiego, kryteria periodyzacji jego dziejów (podaje przykład takiej periodyzacji), wymienia i charakteryzuje podstawowe metody językoznawstwa historycznego, wymienia zabytki języka polskiego i omawia wybrane z nich, omawia przedmiot i zakres badań subdyscyplin językoznawstwa historycznego

na ocenę bardzo dobrą - student definiuje podstawowe terminy z zakresu językoznawstwa historycznego, podaje przykłady i posługuje się tymi terminami w opisie językoznawczym, przedstawia typologię języków indoeuropejskich z uwzględnieniem podziału na wspólnoty i grupy językowe (wymienia najważniejsze języki należące do poszczególnych grup), omawia pochodzenie języka polskiego, kryteria periodyzacji jego dziejów (podaje przykłady takich periodyzacji), wymienia i charakteryzuje podstawowe metody językoznawstwa historycznego, wymienia i charakteryzuje zabytki języka polskiego, omawia przedmiot i zakres badań subdyscyplin językoznawstwa historycznego, wskazuje i omawia przykładowe badania

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Anna Krasowska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Anna Krasowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu językoznawstwa diachronicznego.Treści przyswajane w cyklu zajęć będą stanowiły podstawę studiowania przedmiotów historycznojęzykowych w całym cyklu studiów polonistycznych.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Anna Krasowska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Anna Krasowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu językoznawstwa diachronicznego.Treści przyswajane w cyklu zajęć będą stanowiły podstawę studiowania przedmiotów historycznojęzykowych w całym cyklu studiów polonistycznych.

Wymagania wstępne: (in Polish)

bez wymagań wstępnych

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Anna Krasowska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Anna Krasowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu językoznawstwa diachronicznego.Treści przyswajane w cyklu zajęć będą stanowiły podstawę studiowania przedmiotów historycznojęzykowych w całym cyklu studiów polonistycznych.

Wymagania wstępne: (in Polish)

bez wymagań wstępnych

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Bober-Jankowska, Anna Krasowska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Anna Krasowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)