Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Historical Grammar of Polish (Morphology)

General data

Course ID: WH-FP-I-2-GHJPMorf-W
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Historical Grammar of Polish (Morphology)
Name in Polish: Gramatyka historyczna języka polskiego (morfologia)
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) zaliczona fonetyka i fonologia z gramatyki opisowej oraz fonetyka z gramatyki historycznej języka polskiego.

Short description: (in Polish)

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: student umie określić pozycję języka polskiego w grupie języków słowiańskich, zna elementy gramatyki języka scs; student zna system wokaliczny i konsonantyczny od prasłowiańszczyzny poprzez język staropolski do współczesnej polszczyzny; nabywa praktycznej umiejętności analizy historycznojęzykowej tekstów staropolskich (w szczególności umie rozpoznawać i nazwać dawne procesy fonetyczne, fleksyjne i słowotwórcze); potrafi objaśnić współczesne formy językowe odbiegające od normy.

Wymagania wstępne: zaliczenie zajęć z Gramatyki Opisowej Języka Polskiego.

Full description: (in Polish)

Plan zajęć

I.Wspólnota praindoeuropejska. Najdawniejsze procesy (satemizacja i kentumizacja). Wspólnota bałto-słowiańska i dowody jej istnienia (system intonacyjny, deklinacje przymiotnika, koniugacja oparta na dwóch tematach). Zjawisko apofonii.

II.Prasłowiańska wspólnota językowa. Nazwa Słowianie. Słowiańska rodzina językowa. Teorie o lokalizacji praojczyzny Słowian.

III. Pie. system samogłoskowy i jego zmiany. Prawo sylaby otwartej.

IV. Sonanty.

V. Metateza. Kontynuanty w polszczyźnie.

VI. Przegłos.

VII. Konsonantyzm. Historia spółgłoski f. Zmiany spółgłoskowe i zmiany grup spółgłoskowych : redukcja, asymilacja, dysymilacja.

VIII. Morfologia. Kategorie rodzaju, przypadka i liczby. Deklinacje prasłowiańskie.

IX. Deklinacje staropolskie. Tendencje do komplikacji i uproszczenia od miany. Deklinacja męska.

X. Deklinacja żeńska i deklinacja nijaka.

XI. Zaimek i przymiotnik.

XII. Liczebnik.

XIII. Słowotwórstwo.

XIV. Fleksja werbalna. Koniugacje prasłowiańskie i staropolskie.

XV. Kontynuacja i rozwój oraz zmiany historycznych form czasownikowych.

Bibliography: (in Polish)

1. Długosz-Kurczabowa K., Dubisz St. Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa 2001, Wyd. UW.

2. Karaś H., Gramatyka języka staro-cerkiewno-słowiańskiego. Materiały do ćwiczeń, Warszawa 1994.

3. Klemensiewicz Z., Historia języka polskiego, Wyd. Nauk. PWN Warszawa 2002.

4. Lehr-Spławiński T., Klemensiewicz Z., Urbańczyk S., 1955, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa.

5. Moszyński L. Wstęp do filologii słowiańskiej, wyd. II zmienione, Warszawa 2006, PWN.

6. Stieber Z. Historyczna i współczesna fonologia języka polskiego, Warszawa 1966, PWN.

7. Stieber Z., 2005, Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich, PWN, Warszawa.

8. Strutyński J., Elementy gramatyki historycznej języka polskiego, Wydanie 8, Kraków 2000.

9. Walczak B., Zarys dziejów języka polskiego, Wrocław 1999.

10. Teksty staropolskie, analizy i interpretacje pod red. Wandy Decyk-Zięby i Stanisława Dubisza, Warszawa 2003, Wyd. UW.

11. Kuraszkiewicz W.,Podstawowe wiadomości z gramatyki historycznej języka polskiego, Warszawa 1970.

12. W. Wydra, W.R. Rzepka, 2004, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, Wrocław.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Aby otrzymać 3 ECTS student:

Wiedza:

student zna podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa;

ma uporządkowaną wiedzę o kryteriach periodyzacji historii języka polskiego i jego kontekstach kulturowych; zna badania i dorobek krytyczny z zakresu historii języka polskiego.

Umiejętności:

potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu językoznawstwa, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk językowych.

Kompetencje społeczne:

rozumie potrzebę uczenia się, jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy językoznawczej i uczestniczenia w kulturze przez całe życie.

Udział w wykładzie: 30 godz.

przygotowanie do egzaminu 20 godzin

samodzielna analiza materiałów źródłowych 20 godzin

konsultacje 5 godzin

w sumie 75 godzin = 3 ECTS

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Przedmiot (wykład) kończy się egzaminem pisemnym.

Na ocenę bardzo dobrą:

student zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk humanistycznych z zakresu

językoznawstwa w stopniu bardzo dobrym (opanował >90% materiału);

ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o kryteriach periodyzacji historii języka polskiego i jego kontekstach kulturowych; zna badania i dorobek krytyczny z zakresu historii języka polskiego w stopniu bardzo dobrym (opanował >90% materiału);

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z gramatyki historycznej języka polskiego w stopniu bardzo dobrym (opanował >90% materiału);

potrafi analizować zjawiska i procesy historyczne w stopniu bardzo dobrym (opanował >90% materiału);

potrafi wyzyskać wiedzę z gramatyki opisowej i gramatyki historycznej

przy charakterystyce tekstów w stopniu bardzo dobrym (poprawnie analizuje >90% przykładów).

Na ocenę dobrą z plusem:

student zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa w stopniu więcej niż dobrym (>80%);

ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o kryteriach periodyzacji historii języka polskiego i jego kontekstach kulturowych; zna badania i dorobek krytyczny z zakresu historii języka polskiego w stopniu więcej, niż dobrym (opanował >80% materiału);

potrafi wyzyskać wiedzę z gramatyki opisowej i gramatyki historycznej

przy charakterystyce tekstów w stopniu więcej, niż dobrym (poprawnie analizuje >80% przykładów).

Na ocenę dobrą:

student zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk humanistycznych z zakresu

językoznawstwa w stopniu dobrym (>70%);

ma uporządkowaną wiedzę o kryteriach periodyzacji historii języka polskiego i jego kontekstach kulturowych; zna badania i dorobek krytyczny z zakresu historii języka polskiego w stopniu dobrym (opanował >70% materiału);

potrafi wyzyskać wiedzę z gramatyki opisowej i gramatyki historycznej

przy charakterystyce tekstów w stopniu dobrym (poprawnie analizuje >70% przykładów).

Na ocenę dostateczną z plusem:

student zna terminologię nauk humanistycznych z zakresu

językoznawstwa w stopniu więcej niż dostatecznym (>60%);

ma wiedzę o kryteriach periodyzacji historii języka polskiego i jego kontekstach kulturowych; zna badania i dorobek krytyczny z zakresu historii języka polskiego w stopniu więcej niż dostatecznym (>60%);

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z gramatyki historycznej języka polskiego w stopniu więcej niż dostatecznym (opanował >60% materiału);

potrafi analizować zjawiska i procesy historyczne w stopniu więcej niż dostatecznym (>60%);

potrafi wyzyskać wiedzę z gramatyki opisowej i gramatyki historycznej

przy charakterystyce tekstów w stopniu więcej, niż dostatecznym (poprawnie analizuje >60% przykładów).

Na ocenę dostateczną:

student zna terminologię nauk humanistycznych z zakresu

językoznawstwa w stopniu dostatecznym (>55%);

ma wiedzę o kryteriach periodyzacji historii języka polskiego i jego kontekstach kulturowych; zna badania i dorobek krytyczny z zakresu historii języka polskiego w stopniu dostatecznym (>55%);

ma wiedzę szczegółową z gramatyki historycznej języka polskiego w stopniu dostatecznym (opanował >55% materiału);

potrafi analizować zjawiska i procesy historyczne w stopniu dostatecznym (>50%);

potrafi wyzyskać wiedzę z gramatyki opisowej i gramatyki historycznej

przy charakterystyce tekstów w stopniu dostatecznym (poprawnie analizuje >55% przykładów).

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Anna Dąbrowska-Kamińska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Anna Dąbrowska-Kamińska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Anna Dąbrowska-Kamińska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Anna Dąbrowska-Kamińska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Bober-Jankowska, Anna Dąbrowska-Kamińska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Anna Dąbrowska-Kamińska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Bober-Jankowska, Anna Dąbrowska-Kamińska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Anna Dąbrowska-Kamińska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)