Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Descriptive Grammar of Polish (Inflection and Syntax)

General data

Course ID: WH-FP-I-2-GOJPFlek-C
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Descriptive Grammar of Polish (Inflection and Syntax)
Name in Polish: Gramatyka opisowa języka polskiego (fleksja i składnia)
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 OR 2.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Zaliczenie zajęć "Gramatyki opisowej języka polskiego" z pierwszego roku studiów.

Short description: (in Polish)

Zajęcia te mają służyć praktycznemu zastosowaniu wiedzy zdobytej w czasie odbywającego się równolegle wykładu z Gramatyki opisowej (fleksji i składni), a także umiejętności nabytych na pierwszym roku studiów: na zajęciach z Gramatyki opisowej cz. 1 (morfologii) oraz na wykładzie ze Wstępu do nauki o języku.

Studenci uczą się reguł łączenia mniejszych jednostek systemu języka (leksemów) w większe (wypowiedzenia), ćwiczą analizę zdania pojedynczego oraz zdania (wielokrotnie) złożonego, zarówno tradycyjną metodą Z. Klemesiewicza, jak z użyciem narzędzi składni formalnej (wskazując własności konotacyjne i akomodacyjne wyrażeń).

Full description: (in Polish)

W ramach ćwiczeń będziemy zajmować się następującymi zagadnieniami:

1. Pojęcie składni, predykacji, rodzaje wypowiedzenia w ujęciu szkolnym i akademickim (zdanie w sensie węższym, oznajmienie, zawiadomienie).

2. Analiza zdania pojedynczego w ujęciu Z. Klemensiewicza (rodzaje podmiotu, orzeczenia, dopełnienia, okolicznika, przydawki).

3. Rodzaje związków zdaniowych w ujęciu Z. Klemensiewicza (związek zgody, rządu i przynależności).

4. Analiza wypowiedzenia złożonego parataktycznie w ujęciu Z. Klemensiewicza (wypowiedzenia współrzędnie złożone).

5. Analiza wypowiedzenia złożonego hipotaktycznie w ujęciu Z. Klemensiewicza (wypowiedzenia podrzędnie złożone).

6. Analiza wypowiedzenia na składniki bezpośrednie.

7. Pojęcie konotacji i jej rodzaje.

8. Własności konotacyjne polskich leksemów. Typy fraz języka polskiego.

9. Schematy składniowe.

10. Pojęcie akomodacji, rodzaje związków akomodacyjnych.

11. Własności akomodacyjne form i leksemów.

Bibliography: (in Polish)

Gramatyka opisowa języka polskiego. Materiały do ćwiczeń, 1993, wyboru dokonała D. Kopcińska, Wydz. Polonistyki UW: Warszawa.

Grochowski M.,1984, Składnia wyrażeń polipredykatywnych [w:] Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia. Red. Z. Topolińska, PWN: Warszawa.

Grzegorczykowa R., 1996, Wykłady z polskiej składni, PWN: Warszawa.

Klemensiewicz Z., 1963, Zarys składni polskiej, PWN: Warszawa.

Saloni Z. (1976) Cechy składniowe polskiego czasownika, Ossolineum: Wrocław.

Saloni Z., Świdziński M., 1985, Składnia współczesnego języka polskiego, PWN: Warszawa.

Świdziński M., 1996, Schematy zdaniowe [w:] idem, Własności składniowe wypowiedników polskich, Elipsa: Warszawa.

Topolińska Z., 1984, Składnia grupy imiennej [w:] Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia. red. Z. Topolińska, PWN: Warszawa.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Student rozumie złożoność podsystemu składniowego języka, zna różne metody jego analizy i dostrzega zakłócenia w komunikacji wynikające z nieznajomości reguł budowy zdań.

Student potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu fleksji i składni, umie samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk składniowych.

Student jest gotów do krytycznego wykorzystania zdobytej na zajęciach wiedzy; wie, gdzie szukać opinii ekspertów i najnowszych wyników badań nad gramatyką współczesnej polszczyzny.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Na ocenę końcową składa się wynik dwóch sprawdzianów pisemnych (pierwszego ze składni tradycyjnej, drugiego ze składni formalnej), aktywność na zajęciach, przygotowywanie prac domowych, a także obecność (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności). W razie niezaliczenia sprawdzianu student ma prawo do jego poprawy (dwukrotnie).

Na ocenę dostateczną student:

- potrafi z licznymi błędami (w około 60% poprawnie) sporządzić wykres zdania pojedynczego i złożonego, nazwać części składowe tych wykresów, określić związki składniowe (zdanie pojedyncze) i wskaźniki zespolenia (zdanie złożone);

- potrafi z licznymi błędami (w około 60% poprawnie) rozrysować za pomocą odpowiednio podpisanych strzałek zależności składniowe konotacji i akomodacji w wypowiedzeniu;

- rozumie podstawową terminologię z dziedziny fleksji i składni.

Na ocenę dobrą student:

- potrafi z niewielkimi błędami (w około 80% poprawnie) sporządzić wykres zdania pojedynczego i złożonego, nazwać części składowe tych wykresów, określić związki składniowe (zdanie pojedyncze) i wskaźniki zespolenia (zdanie złożone);

- potrafi z niewielkimi błędami (w około 80% poprawnie) rozrysować za pomocą odpowiednio podpisanych strzałek zależności składniowe konotacji i akomodacji w wypowiedzeniu;

- rozumie i sam stosuje w wypowiedziach w czasie zajęć podstawową terminologię z dziedziny fleksji i składni;

- zadaje pytania świadczące o zrozumieniu złożoności problematyki składniowej;

- odrabia zadawane zadania domowe, zwykle jest przygotowany do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy.

Na ocenę bardzo dobrą student:

- potrafi niemal bezbłędnie (w około 93% poprawnie) sporządzić wykres zdania pojedynczego i złożonego, nazwać części składowe tych wykresów, określić związki składniowe (zdanie pojedyncze) i wskaźniki zespolenia (zdanie złożone);

- potrafi niemal bezbłędnie (w około 93% poprawnie) rozrysować za pomocą odpowiednio podpisanych strzałek zależności składniowe konotacji i akomodacji w wypowiedzeniu;

- stosuje ze zrozumieniem w swoich wypowiedziach terminologię z dziedziny fleksji i składni;

- zadaje pytania świadczące o zrozumieniu złożoności problematyki składniowej i szuka na te pytania niestandardowych odpowiedzi;

- zawsze przygotowuje zadawane zadania domowe i aktywnie uczestniczy w zajęciach.

Practical placement: (in Polish)

Nie dotyczy.

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz, Joanna Zajkowska
Group instructors: Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Ćwiczenia prowadzone są równolegle z wykładem i służą praktycznemu zastosowaniu poznawanych teorii składniowych (tradycyjnej, Klemensiewiczowskiej i formalnej). Studenci uczą się reguł łączenia mniejszych jednostek systemu języka (leksemów) w większe (wypowiedzenia), poznają typy wypowiedzeń prostych i złożonych, określają związki między wyrazami oraz właściwości akomodacyjne i konotacyjne poszczególnych składników zdania. Różne typy zależności syntaktycznych przedstawiane są za pomocą wykresów.

Full description: (in Polish)

W ramach ćwiczeń będziemy zajmować się następującymi zagadnieniami:

1. Pojęcie składni, predykacji, rodzaje wypowiedzenia w ujęciu szkolnym i akademickim (zdanie w sensie węższym, oznajmienie, zawiadomienie).

2. Analiza zdania pojedynczego w ujęciu Z. Klemensiewicza (rodzaje podmiotu, orzeczenia, dopełnienia, okolicznika, przydawki).

3. Rodzaje związków zdaniowych w ujęciu Z. Klemensiewicza (związek zgody, rządu i przynależności).

4. Analiza wypowiedzenia złożonego parataktycznie w ujęciu Z. Klemensiewicza (wypowiedzenia współrzędnie złożone).

5. Analiza wypowiedzenia złożonego hipotaktycznie w ujęciu Z. Klemensiewicza (wypowiedzenia podrzędnie złożone).

6. Analiza wypowiedzenia na składniki bezpośrednie.

7. Pojęcie konotacji i jej rodzaje.

8. Własności konotacyjne polskich leksemów. Typy fraz języka polskiego.

9. Schematy składniowe.

10. Pojęcie akomodacji, rodzaje związków akomodacyjnych.

11. Własności akomodacyjne form i leksemów.

Bibliography: (in Polish)

Gramatyka opisowa języka polskiego. Materiały do ćwiczeń (1993) wyboru dokonała D. Kopcińska, Wydz. Polonistyki UW: Warszawa.

Grochowski M.,1984, Składnia wyrażeń polipredykatywnych [w:] Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia. Red. Z. Topolińska, PWN: Warszawa.

Grzegorczykowa R., 1996, Wykłady z polskiej składni, PWN: Warszawa.

Klemensiewicz Z., 1963, Zarys składni polskiej, PWN: Warszawa.

Saloni Z. (1976) Cechy składniowe polskiego czasownika, Ossolineum: Wrocław.

Saloni Z., Świdziński M., 1985, Składnia współczesnego języka polskiego, PWN: Warszawa.

Świdziński M., 1996, Schematy zdaniowe [w:] idem, Własności składniowe wypowiedników polskich, Elipsa: Warszawa.

Topolińska Z., 1984, Składnia grupy imiennej [w:] Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia. red. Z. Topolińska, PWN: Warszawa.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Zaliczenie przedmiotów:

- "Wstęp do nauki o języku" (wykład dla I roku)

- "Gramatyka opisowa języka polskiego - morfologia" (wykład i ćwiczenia dla I roku)

Wiadomości z zakresu wiedzy o języku na poziomie szkoły średniej: części zdania pojedynczego, związki składniowe, zdania współrzędnie i podrzędnie złożone, wykresy zdań.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz, Joanna Zajkowska
Group instructors: Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz, Joanna Zajkowska
Group instructors: Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) - udział w zajęciach - 30 godzin

- przygotowanie do zajęć - 15 godzin

- przygotowanie do dwóch sprawdzianów - 15 godzin

Łącznie 60 godzin = 2 punkty ECTS

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zajęcia te mają służyć praktycznemu zastosowaniu wiedzy zdobytej w czasie odbywającego się równolegle wykładu z Gramatyki opisowej (fleksji i składni), a także umiejętności nabytych na pierwszym roku studiów: na zajęciach z Gramatyki opisowej cz. 1 (morfologii) oraz na wykładzie ze Wstępu do nauki o języku.

Studenci uczą się reguł łączenia mniejszych jednostek systemu języka (leksemów) w większe (wypowiedzenia), ćwiczą analizę zdania pojedynczego oraz zdania (wielokrotnie) złożonego, zarówno tradycyjną metodą Z. Klemesiewicza, jak z użyciem narzędzi składni formalnej (wskazując własności konotacyjne i akomodacyjne wyrażeń).

Full description: (in Polish)

W ramach ćwiczeń będziemy zajmować się następującymi zagadnieniami:

1. Pojęcie składni, predykacji, rodzaje wypowiedzenia w ujęciu szkolnym i akademickim (zdanie w sensie węższym, oznajmienie, zawiadomienie).

2. Analiza zdania pojedynczego w ujęciu Z. Klemensiewicza (rodzaje podmiotu, orzeczenia, dopełnienia, okolicznika, przydawki).

3. Rodzaje związków zdaniowych w ujęciu Z. Klemensiewicza (związek zgody, rządu i przynależności).

4. Analiza wypowiedzenia złożonego parataktycznie w ujęciu Z. Klemensiewicza (wypowiedzenia współrzędnie złożone).

5. Analiza wypowiedzenia złożonego hipotaktycznie w ujęciu Z. Klemensiewicza (wypowiedzenia podrzędnie złożone).

6. Analiza wypowiedzenia na składniki bezpośrednie.

7. Pojęcie konotacji i jej rodzaje.

8. Własności konotacyjne polskich leksemów. Typy fraz języka polskiego.

9. Schematy składniowe.

10. Pojęcie akomodacji, rodzaje związków akomodacyjnych.

11. Własności akomodacyjne form i leksemów.

Bibliography: (in Polish)

Gramatyka opisowa języka polskiego. Materiały do ćwiczeń (1993) wyboru dokonała D. Kopcińska, Wydz. Polonistyki UW: Warszawa.

Grochowski M.,1984, Składnia wyrażeń polipredykatywnych [w:] Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia. Red. Z. Topolińska, PWN: Warszawa.

Grzegorczykowa R., 1996, Wykłady z polskiej składni, PWN: Warszawa.

Klemensiewicz Z., 1963, Zarys składni polskiej, PWN: Warszawa.

Saloni Z. (1976) Cechy składniowe polskiego czasownika, Ossolineum: Wrocław.

Saloni Z., Świdziński M., 1985, Składnia współczesnego języka polskiego, PWN: Warszawa.

Świdziński M., 1996, Schematy zdaniowe [w:] idem, Własności składniowe wypowiedników polskich, Elipsa: Warszawa.

Topolińska Z., 1984, Składnia grupy imiennej [w:] Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia. red. Z. Topolińska, PWN: Warszawa.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Zajęcia prowadzone są stacjonarnie, jednak w wypadku konieczności przejścia na system zdalny, będą się odbywać na platformie MSTeams.

Classes in period "Winter semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Bober-Jankowska, Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz, Joanna Zajkowska
Group instructors: Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) - udział w zajęciach - 30 godzin

- przygotowanie do zajęć - 15 godzin

- przygotowanie do dwóch sprawdzianów - 15 godzin

Łącznie 60 godzin = 2 punkty ECTS

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)