Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Descriptive Grammar of Polish (Inflection and Syntax)

General data

Course ID: WH-FP-I-2-GOJPFlek-W
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Descriptive Grammar of Polish (Inflection and Syntax)
Name in Polish: Gramatyka opisowa języka polskiego (fleksja i składnia)
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 OR 2.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

FP1_W12

FP1_U04

FP1_K02

Full description: (in Polish)

Zajęcia stanowią kontynuację wykładów z gramatyki opisowej języka polskiego cz. 1 (morfologia). Ich celem jest dostarczenie słuchaczom wiedzy o budowie i funkcjonowaniu podsystemu składniowego języka.

Kurs obejmuje systematyczną prezentację opisu składniowego Zenona Klemensiewicza, składni formalnej w ujęciu Zygmunta Saloniego i Marka Świdzińskiego, a także podstawowych zagadnień z zakresu organizacji wypowiedzenia.

Wykład ma stanowić punkt wyjścia do analiz przeprowadzanych w grupach ćwiczeniowych, a także samodzielnych lektur.

Bibliography: (in Polish)

1. R. Grzegorczykowa, Wykłady z polskiej składni, Warszawa 2002.

2. Z. Klemensiewicz, Zarys składni polskiej, Warszawa 1957.

3. Z. Saloni, M. Świdziński, Składnia współczesnego języka polskiego, Warszawa 2007.

4. S. Szpakowicz, M. Świdziński, Zarys klasyfikacji schematów zdaniowych we współczesnej polszczyźnie pisanej, "Polonica" VII, Warszawa 1980.

5. M. Świdziński, Schematy zdaniowe, w: tenże, Własności składniowe wypowiedników polskich, Warszawa 1996.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Student rozumie złożoność i wielofunkcyjność podsystemu składniowego języka (zna typy wypowiedzeń i główne mechanizmy ich konstruowania, a także dwa główne sposoby analizy składniowej, potrafi wymienić i scharakteryzować płaszczyzny wypowiedzenia); zna metody jego analizy.

Student potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu składni oraz samodzielnie przeprowadzić analizę składniową, posługując się tradycyjną metodologią składniową Zenona Klemensiewicza,jsk również kategoriami zaproponowanymi przez Zygmunta Saloniego i Marka Świdzińskiego (konotacja, akomodacja, schematy zdaniowe).

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy składniowej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Na ocenę bardzo dobrą:

student opanował efekty uczenia w ponad 90%

Na ocenę dobrą z plusem:

student opanował efekty uczenia w ponad 80%

Na ocenę dobrą:

student opanował efekty uczenia w ponad 70%

Na ocenę dostateczną z plusem:

student opanował efekty uczenia w ponad 60%

Na ocenę dostateczną:

student opanował efekty uczenia w ponad 50%

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Anna Kozłowska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Anna Kozłowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Wymagania wstępne: (in Polish)

Kompetencje absolwenta szkoły średniej.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Anna Kozłowska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Anna Kozłowska
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODQzMjA3MmEtYWJkMC00ODIzLWE2NGYtZTkxNmQyZTEwYTZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%229897fb7c-06fd-4697-a189-1463cf0e8e7b%22%7d
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Wymagania wstępne: (in Polish)

Kompetencje absolwenta szkoły średniej.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Anna Kozłowska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Anna Kozłowska
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aI95OTwl0bpW3hoUrv_N9nRX5EiueZKMX-CwfoRib8WA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=166d7c19-771f-4a42-8be5-1853903ae18d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Bober-Jankowska, Anna Kozłowska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Anna Kozłowska, Piotr Zbróg
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Uzasadnienie ECTS:


udział w wykładach 30 g = 1 ECTS


samodzielna lektura i ćwiczenia 20 g = 1 ECTS


przygotowanie do egzaminu i konsultacje 20 g = 1 ECTS


suma: 70 g = 3 ECTS

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)