Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

History of Polish Literature (the Romanticism)

General data

Course ID: WH-FP-I-2-HLPRom-C-L
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: History of Polish Literature (the Romanticism)
Name in Polish: Historia literatury polskiej - Romantyzm
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literary studies

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Orientacja w historii literatury epok dawnych oraz oświecenia.

Wiedza na poziomie licealnym, dotycząca romantyzmu polskiego.

Short description: (in Polish)

Poziom przedmiotu:

podstawowy.

Cele przedmiotu:

Pogłębiona znajomość literatury polskiej pierwszej połowy XIX wieku poprzez wszechstronną analizę tekstów epoki, która pozwoli ujawnić odrębność polskiego romantyzmu. Struktura artystyczna - postawy – światopoglądy. Omówienie niektórych ważnych problemów związanych z tymi utworami.

Full description: (in Polish)

Treści merytoryczne:

1. Romantyczny przełom. Wprowadzenie do problematyki polskiego romantyzmu.

2. Poznawanie twórczości m.in. Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Cypriana Norwida, Antoniego Malczewskiego, Aleksandra Fredry.

3. Szczegółowa analiza utworów wyżej wymienionych autorów.

4. Omówienie:

- ważniejszych prac literaturoznawczych dotyczących literatury pierwszej połowy XIX wieku

- gatunków literackich polskiego romantyzmu (ballada, dramat romantyczny, powieść poetycka, poemat dygresyjny, gawęda, epistolografia romantyczna)

- sposobów poetyckiego poznania świata

- cech stylu i języka poetyckiego pisarzy XIX wiecznych

Metody oceny:

Student zostanie oceniony na podstawie:

- aktywnego uczestnictwa w zajęciach

- znajomości tekstów źródłowych i pomocniczych

- pozytywnych wyników kolokwium i pracy rocznej

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy

Student:

- zna kanoniczne dzieła literackie okresu romantyzmu;

- wie, w jaki sposób należy je analizować i interpretować;

- ma dobrą znajomość literatury przedmiotu

Efekty kształcenia z zakresu umiejętności:

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i

poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów

tradycyjnych i elektronicznych;

- posiada podstawowe umiejętności w zakresie formułowania

problemów badawczych, doboru metod i narzędzi

badawczych oraz prezentowania wyników

przeprowadzonych badań w sposób zgodny z normami

języka polskiego

- potrafi samodzielnej dokonać interpretacji romantycznego dzieła literackiego;

- konstruuje odpowiedni horyzont odniesień aksjologicznych;

posiada umiejętność referowania literatury przedmiotu,

merytorycznego argumentowania i formułowania

wniosków

Efekty kształcenia z zakresu kompetencji społecznych:

Student ma świadomość roli wiedzy o literaturze romantycznej

w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu

społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.

Punktacja ECTS

Uczestnicząc w zajęciach Student mam możliwość uzyskania 4 punktów ECTS, na które składają się:

60 godzin - uczestniczenie w zajęciach;

60 godzin - przygotowywanie się do zajęć;

30 godzin - pisanie pracy zaliczeniowej;

20 godzin - przygotowywanie się do sprawdzianów i kolokwiów;

7 godzin - przygotowywanie się do wygłaszania referatów.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Niedostateczną ocenę otrzymuje Student, który nie spełnia kryteriów wymienionych w efektach kształcenia.

Dostateczną ocenę otrzymuje Student, który w stopniu podstawowym potrafi zdefiniować najważniejsze zjawiska literatury romantyzmu polskiego oraz wymienić najważniejsze utwory romantyczne, a następnie dokonać ich

schematycznej interpretacji.

Dobrą ocenę otrzymuje Student, który dobrze definiuje problematykę romantyzmu polskiego, zna wymienione w liście lektur teksty kultury oraz potrafi dokonać ich pogłębionej interpretacji.

Bardzo dobrą ocenę otrzymuje Student, który bardzo dobrze definiuje problematykę literatury romantycznej, zna utwory wymienione w liście lektur, , potrafi dokonać ich pogłębionej interpretacji oraz krytycznej analizy literatury

przedmiotu.

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Evangelina Skalińska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Małgorzata Burta, Evangelina Skalińska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Małgorzata Burta, Evangelina Skalińska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Małgorzata Burta, Evangelina Skalińska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Bober-Jankowska, Małgorzata Burta, Evangelina Skalińska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Małgorzata Burta, Evangelina Skalińska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) ECTS - 2 pkt = 60h

10 h - przygotowywanie się do zajęć bieżących;

10 h - pisanie pracy rocznej;

10 h - nauka do kolokwium semestralnego;

30 h - udział w zajęciach

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Bober-Jankowska, Evangelina Skalińska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Evangelina Skalińska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)