Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

History of Polish Literature (the Romanticism)

General data

Course ID: WH-FP-I-2-HLPRom-C-Z
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: History of Polish Literature (the Romanticism)
Name in Polish: Historia literatury polskiej - Romantyzm
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literary studies

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

(in Polish) FP1_W08

FP1_U03

FP1_K01

Preliminary Requirements:

(in Polish) Zaliczony kurs literatury staropolskiej i oświeceniowej. Licealna wiedza na temat literatury okresu romantyzmu.

Short description: (in Polish)

Poziom przedmiotu:

podstawowy.

Cele przedmiotu:

Pogłębiona znajomość literatury polskiej pierwszej połowy XIX wieku poprzez wszechstronną analizę tekstów epoki, która pozwoli ujawnić odrębność polskiego romantyzmu. Struktura artystyczna - postawy – światopoglądy. Omówienie niektórych ważnych problemów związanych z tymi utworami.

Full description: (in Polish)

Treści merytoryczne:

1. Romantyczny przełom. Wprowadzenie do problematyki polskiego romantyzmu.

2. Poznawanie twórczości m.in. Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Cypriana Norwida, Antoniego Malczewskiego, Aleksandra Fredry.

3. Szczegółowa analiza utworów wyżej wymienionych autorów.

4. Omówienie:

- ważniejszych prac literaturoznawczych dotyczących literatury pierwszej połowy XIX wieku

- gatunków literackich polskiego romantyzmu (ballada, dramat romantyczny, powieść poetycka, poemat dygresyjny, gawęda, epistolografia romantyczna)

- sposobów poetyckiego poznania świata

- cech stylu i języka poetyckiego pisarzy XIX wiecznych

Metody oceny:

Student zostanie oceniony na podstawie:

- aktywnego uczestnictwa w zajęciach

- znajomości tekstów źródłowych i pomocniczych

- pozytywnych wyników kolokwium i pracy rocznej

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy

Student:

- zna kryteria periodyzacji literatury polskiego romantyzmu oraz najważniejszych przykładów literatury powszechnej okresu romantyzmu;

- wie, w jaki sposób należy je analizować i interpretować;

- zna główne kierunki analizy i interpetacji tekstów romantycznych (ma dobrą znajomość literatury przedmiotu);

- zna i rozumie konteksty kulturowe literatury romantycznej;

Efekty kształcenia z zakresu umiejętności:

- potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego;

Efekty kształcenia z zakresu kompetencji społecznych:

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Punktacja ECTS

Uczestnicząc w zajęciach Student ma możliwość uzyskania 4 punktów ECTS, na które składają się:

60 godzin - uczestniczenie w zajęciach;

60 godzin - przygotowywanie się do zajęć;

30 godzin - pisanie pracy zaliczeniowej;

20 godzin - przygotowywanie się do sprawdzianów i kolokwiów;

7 godzin - przygotowywanie się do wygłaszania referatów.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Niedostateczną ocenę uzyskuje Student, który nie opanował efektów kształcenia.

Dostateczną ocenę uzyskuje Student, który:

- wie, czym jest historia literatury;

- identyfikuje miejsce romantyzmu w systemie kultury narodowej;

- zna kanoniczne dzieła literackie okresu romantyzmu;

- potrafi po części dokonać samodzielnej interpretacji romantycznego dzieła literackiego;

Dobrą ocenę uzyskuje Student, który:

- wie, czym jest historia literatury;

- identyfikuje miejsce romantyzmu w systemie kultury narodowej;

- wyciąga częściowe wnioski z aksjologicznego horyzontu literatury okresu romantyzmu.

- zna kanoniczne dzieła literackie okresu romantyzmu;

- wie, w jaki sposób należy je analizować i interpretować;

- potrafi samodzielnej dokonać interpretacji romantycznego dzieła literackiego;

- konstruuje odpowiedni horyzont odniesień aksjologicznych;

ma świadomość roli wiedzy o literaturze romantycznej

w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu

społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.

Bardzo dobrą ocenę uzyskuje Student, który:

- wie, czym jest historia literatury;

- identyfikuje miejsce romantyzmu w systemie kultury narodowej;

- wyciąga wnioski z aksjologicznego horyzontu literatury okresu romantyzmu.

- zna kanoniczne dzieła literackie okresu romantyzmu;

- wie, w jaki sposób należy je analizować i interpretować;

- potrafi wskazać konteksty kulturowe literatury okresu romantyzmu.

- potrafi samodzielnej dokonać interpretacji romantycznego dzieła literackiego;

- konstruuje odpowiedni horyzont odniesień aksjologicznych;

ma świadomość roli wiedzy o literaturze romantycznej

w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu

społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Małgorzata Burta, Joanna Zajkowska
Group instructors: Małgorzata Burta, Evangelina Skalińska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - credit
Classes - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zajęcia poświęcone zostaną omówieniu wybranych zagadnień polskiego romantyzmu z odniesieniem do najważniejszych utworów literackich romantyzmu europejskiego.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Znajomość literatury romantycznej na poziomie szkoły średniej. Znajomość tradycji literackiej (antycznej i biblijnej) oraz literatury staropolskiej i oświecenia. Ogólna orientacja w najważniejszych wydarzeniach historycznych końca wieku XVIII i XIX.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Małgorzata Burta, Evangelina Skalińska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Małgorzata Burta, Evangelina Skalińska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Małgorzata Burta, Evangelina Skalińska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Małgorzata Burta, Evangelina Skalińska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zajęcia poświęcone zostaną literaturze okresu romantyzmu.

Classes in period "Winter semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Bober-Jankowska, Evangelina Skalińska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Evangelina Skalińska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zajęcia poświęcone zostaną literaturze okresu romantyzmu.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)