Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

History of Polish Literature (the Romanticism)

General data

Course ID: WH-FP-I-2-HLPRom-W-L
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: History of Polish Literature (the Romanticism)
Name in Polish: Historia literatury polskiej - Romantyzm
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ao1E4yvQUKOiD1XjnDAUL6M8_nDibXVvcvqtqGUKghGU1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=0ac1e676-5245-4241-81ab-da4a84d5acb1&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 OR 4.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literary studies

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Dotychczasowa wiedza z historii literatury (z zakresu szkoły średniej oraz dotychczasowego kształcenia w toku studiów licencjackich (m.in. z zakresu historii literatury staropolskiej oraz oświeceniowej).


Student powinien znać treści programowe z zakresu przedmiotów literaturoznawczych realizowanych w dotychczasowym toku studiów.

Short description: (in Polish)

Wykład z przedmiotu Historia Literatury Polskiej - Romantyzm ma na celu zapoznanie Studentów z twórczością pisarzy epoki oraz szeroką gamą zagadnień historycznoliterackich wiążących się z literaturą polską i (kontekstowo) powszechną epoki romantyzmu (1822-1863).

Full description: (in Polish)

Wykład ma charakter kursowy. W ogólnym zarysie dotyczy nastepujących zagadnień: przegląd najważniejszych zjawisk literackich oraz indywidualności pisarskich tego czasu z wyborem problemów istotnych z punktu widzenia aktualnych kierunków badań nad literaturą epoki, takich jak: swoiste cechy romantyzmu polskiego, uniwersalizm i rodzimość, peryferia i centrum, zagadnienia geopoetyki, sytuacja i kierunki przemian wybranych gatunków literackich (genologia romantyzmu), miejsce epoki w procesie historycznym kultury polskiej.

W trakcie wykładu omówione zostaną zagadnienia historycznoliterackie związane z twórczością Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Cypriana Norwida i innych romantyków, a także (w perspektywie przekrojowej) z najważniejszymi zjawiskami kulturowymi okresu romantyzmu.

Bibliography: (in Polish)

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

I LITERATURA PIĘKNA

Literatura polska lat: 1795-1821

Walka romantyków z klasykami, oprac. Kawyn (BN). Do wyboru 5 artykułów (spośród pism: J. Śniadeckiego, J. Koźmiana K. Brodzińskiego, L. Osińskiego, J. U. Niemcewicza)

Wybicki J., Mazurek Dąbrowskiego

Woronicz J.P., Hymn do Boga

Wirtemberska M., Malwina, czyli domyślność serca

Niemcewicz J. U., Śpiewy historyczne (dwa wybrane utwory)

Feliński A., Hymn na rocznicę ogłoszenia Królestwa Polskiego

Mickiewicz Adam, wiersze filomackie (Oda do młodości, Pieśń filaretów, Żeglarz)

Zorian Dołęga Chodakowski, O Słowiańszczyźnie przed chrześcijaństwem (wybrane fragmenty)

Literatura lat: 1822-1863 (z uwzględnieniem późnej twórczości Cypriana Norwida)

Mickiewicz A. Ballady i romanse (cały cykl),

Mickiewicz A. Sonety (3 sonety z cyklu odeskiego i 3 sonety z cyklu krymskiego)

Mickiewicz A. Zdania i uwagi

Mickiewicz A. liryki rzymsko-drezdeńskie (wybrane trzy wiersze)

Mickiewicz A. liryki lozańskie (wszystkie wiersze)

Mickiewicz A. Grażyna, Konrad Wallenrod, Giaur (1 powieść poetycka spośród trzech proponowanych w całości - do wyboru)

Mickiewicz A. Reduta Ordona

Mickiewicz A. , Dziady II, IV, III, I (wymagana jest znajomość całości)

Mickiewicz A., Pan Tadeusz

Mickiewicz A., Księgi narodu polskiego i Księgi pielgrzymstwa polskiego (wybrane fragmenty)

Mickiewicz A., Literatura słowiańska (wybrane fragmenty - 4 wykłady)

Mickiewicz A., Królewna Lala, Pan Baron (jeden "poemat" do wyboru)

Mickiewicz A., "Trybuna Ludów", "Pielgrzym Polski" (po jednym artykule - do wyboru)

Słowacki J, Wiersze liryczne (szczególnie tom: Ja Orfeusz. Liryki i fragmenty z lat 1836-1849, wybór i wstęp M. Bizan, Warszawa 1974). 5 utworów sprzed 1842 roku i 5 utworów poetyckich napisanych po roku 1842 - do wyboru.

Słowacki J, Godzina myśli (w całości)

Słowacki J., Ojciec zadżumionych, W Szwajcarii, Wacław, Poema Piasta Dantyszka o piekle – 1 poemat w całości (do wyboru)

Słowacki J., Anhelli

Słowacki J., Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu, Beniowski – pierwszych V pieśni (do wyboru 1 poemat dygresyjny, drugi we fragmentach)

Słowacki J., Król-Duch (Rapsod I)

Słowacki J., Genezis z Ducha (w całości);

Słowacki J. Kordian

Słowacki J. Balladyna lub Lilla Weneda (do wyboru)

Słowacki J. Fantazy, Ksiądz Marek, Sen srebrny Salomei (1 z tych dramatów tzw. "późnych" do wyboru)

Słowacki J., Listy do matki (15 listów - do wyboru)

Krasiński Z., Wybrane poezje (5 utworów)

Krasiński Z. Agaj-Han lub inne opowiadanie (do wyboru)

Krasiński Z., Nie-Boska komedia

Krasiński Z., Irydion

Krasiński Z., Przedświt (wybrane fragmenty)

Krasiński Z., Psalmy przyszłości (Wybrany psalm)

Krasiński Z., Listy (wybór - 20 listów z różnych zbiorów listów: do ojca, do Delfiny Potockiej, do różnych adresatów) lub z antologii: Z. Krasiński, Listy: wybór, oprac. Z. Sudolski, 1997 (BN).

Norwid C., Vade-mecum (5 utworów)

Norwid C., Promethidion (w całości)

Norwid C., Assunta (fragmenty)

Norwid C., Białe kwiaty, Czarne kwiaty (w całości)

Norwid C., Ad leones

Norwid C., Pierścień Wielkiej Damy, Miłość-czysta u kąpieli morskich (1 dramat do wyboru)

Norwid C., Ostatnia z bajek

Fredro A. Pan Geldhab, Mąż i żona, Śluby panieńskie, Pan Jowialski, Zemsta, Dożywocie (do wyboru 2 komedie)

Goszczyński S., Zamek kaniowski

Malczewski A., Maria

Mochnacki M, O literaturze polskiej w wieku XIX (rozdział o "Marii" Malczewskiego)

Kraszewski J.I., Hrabina Cosel, Stara baśń (do wyboru)

Lenartowicz T., Wybór poezji (5 utworów)

Pol W., wiersze (3 utwory)

Rzewuski H., Pamiątki Soplicy (2 gawędy)

Sztyrmer L, Pantofel. Historia mojego kuzyna (Kraków 2002), Frenofagiusz i Frenolesty (Kraków 2002) – 1 utwór do wyboru;

Zaleski B., Wybór poezji (3 utwory)

Żmichowska N., Poganka

II PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE

R. Przybylski, A. Witkowska, Romantyzm, Warszawa 1997 (lub inne).

D. Siwicka, Romantyzm 1822-1863, Warszawa 1995.

F. Claudon i in., Encyklopedia romantyzmu, Warszawa 1997.

Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz i A. Kowalczykowa, Wrocław 1994;

III MONOGRAFIE I SYNTEZY

- M. Janion, Gorączka romantyczna. Warszawa 1975 (lub późniejsze);

- M. Janion, M. Żmigrodzka, Romantyzm i historia. Warszawa 1978;

- I. Opacki, W środku niebokręga. Poezja romantycznych przełomów. Katowice 1995;

Problemy polskiego romantyzmu. Red. M. Żmigrodzka. Wrocław 1979;

M. Prussak, Czy słychać jeszcze głos romantyzmu?, Warszawa 2007;

Religijny wymiar literatury polskiego romantyzmu. Red. D. Zamącińska, M. Maciejewski. Lublin 1995;

Z. Stefanowska, Mapa romantyzmu polskiego. Pisma z lat 1964-2007, Warszawa 2014.

- Z. Stefanowska, Próba zdrowego rozumu. Studia o Mickiewiczu. Warszawa 2002;

- E. Szczeglacka-Pawłowska, Romantyzm "brulionowy", Warszawa 2015.

- Style zachowań romantycznych. Propozycje i dyskusje. Red. M. Janion i M. Zielińska. Warszawa 1986;

- A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm (dowolne wydanie);

- D. Zamącińska Słynne-nieznane. Wiersze późne Mickiewicza, Słowackiego i Norwida, Lublin 1985;

- Cz. Zgorzelski, Romantyzm w Polsce, Lublin 1957 oraz Zarysy i szkice literackie, Warszawa 1988;

IV OMÓWIENIA DOTYCZĄCE TWÓRCZOŚCI POSZCZEGÓLNYCH AUTORÓW

Adam Mickiewicz

W. Borowy, O poezji Mickiewicza. Lublin 1999;

M. Burta, Reszta prawd. "Zdania i uwagi" Adama Mickiewicza, Warszawa 2005;

M. Dernałowicz, Adam Mickiewicz. Warszawa 1985;

K. Górski: Artyzm i język, Warszawa 1977;

J. Kleiner Mickiewicz, t. 1-2, Lublin 1995-1998;

S. Pigoń, Zawsze o Nim. Kraków 1960;

J. Przyboś, Czytając Mickiewicza, Warszawa 1998;

Rozmowy o Dziadach, red. B. Kuczera-Chachulska, M. Prussak, Warszawa 2005;

D. Seweryn, ... jak tam zaszedłeś. Mickiewicz w szkole klasycznej, Lublin 1997;

Cz. Zgorzelski, O sztuce poetyckiej Mickiewicza. Warszawa 1976.

Juliusz Słowacki

M. Janion i M. Żmigrodzka, Słowacki mistyczny. Propozycje i dyskusje, Warszawa, 1981;

J. Kleiner, Słowacki. Dzieje twórczości, t. 1-4, Kraków 2003;

A. Kowalczykowa, Słowacki. Warszawa 1994;

S. Treugutt, Beniowski – Kryzys indywidualizmu romantycznego, Warszawa 1999;

Cz. Zgorzelski,, Liryka w pełni romantyczna, Warszawa 1981.

Zygmunt Krasiński

M. Bieńczyk, Czarny człowiek. Krasiński wobec śmierci, Warszawa 2001.

M. Janion: Zygmunt Krasiński. Debiut i dojrzałość, Warszawa 1962;

J. Kleiner: Zygmunt Krasiński. Studia, Warszawa 1998;

E. Szczeglacka: Romantyczny homo-legens, Warszawa 2005.

E. Szczeglacka-Pawłowska: Romantyzm "brulionowy", Warszawa 2015.

A. Waśko, Zygmunt Krasiński. Oblicza poety, Kraków 2001;

Cyprian Norwid

W. Borowy: O Norwidzie. Rozprawy i notatki, Warszawa 1960;

Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje, red. S. Makowiecki, Warszawa 1986;

Z. Łapiński, Norwid. Kraków 1971 lub wyd. następne;

J. Maciejewski, Cyprian Norwid. Warszawa 1993;

I. Sławińska, Reżyserska ręka Norwida (fragm.), Kraków 1971;

Z. Stefanowska: Strona romantyków. Studia o Norwidzie, Lublin 1993;

Jak czytać Norwida? Postawy badawcze, metody, weryfikacje, red. B. Kuczera-Chachulska, J. Trzcionka, Warszawa 2008.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

FP1_W14 - Student ma uporządkowaną wiedzę o kryteriach periodyzacji literatury polskiej, zna kanoniczne dzieła literackie okresu romantyzmu i potrafi określić ich konteksty kulturowe.

FP1_U02 - Student potrafi formułować problemy badawcze, dobierać odpowiednie narzędzia badawcze oraz prezentować wyniki swojej pracy zgodnie z normami języka polskiego.

FP1_U04 - Student potrafi posługiwać się terminologią historycznoliteracką, zna terminy historycznoliterackie w odniesieniu do romantyzmu i epok wcześniejszych. Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę romantycznego dzieła literackiego w celu odsłonięcia jego znaczeń, horyzontów aksjologicznych, kontekstowych odniesień do tradycji literackiej i kulturowej, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

FP1_U07 - Student potrafi zreferować literaturę przedmiotu, dotyczącą okresu romantyzmu;

FP1_K06 - Student ma świadomość roli wiedzy o kulturze i literaturze w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.

Punktacja ECTS - 4 punkty

30 godzin - udział w zajęciach;

180 godzin - samodzielna lektura;

60 godzin - przygotowywanie się do egzaminu.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Niedostateczną ocenę uzyskuje Student, który spełnia wymagań, określonych w efektach kształcenia.

Dostateczną ocenę uzyskuje Student, który:

- ma uporządkowaną wiedzę o kryteriach periodyzacji literatury polskiej, zna kanoniczne dzieła literackie okresu romantyzmu i potrafi określić ich konteksty kulturowe;

- z trudem potrafi formułować problemy badawcze, dobierać odpowiednie narzędzia badawcze oraz prezentować wyniki swojej pracy zgodnie z normami języka polskiego.

- wybiórczo potrafi posługiwać się terminologią historycznoliteracką, zna terminy historycznoliterackie w odniesieniu do romantyzmu i epok wcześniejszych. Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę romantycznego dzieła literackiego w celu odsłonięcia jego znaczeń, horyzontów aksjologicznych, kontekstowych odniesień do tradycji literackiej i kulturowej, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

- wybiórczo potrafi zreferować literaturę przedmiotu, dotyczącą okresu romantyzmu.

Dobrą ocenę uzyskuje Student, który:

- ma uporządkowaną wiedzę o kryteriach periodyzacji literatury polskiej, zna kanoniczne dzieła literackie okresu romantyzmu i potrafi określić ich konteksty kulturowe.

- potrafi dobrze formułować problemy badawcze, dobierać odpowiednie narzędzia badawcze oraz prezentować wyniki swojej pracy zgodnie z normami języka polskiego.

- dobrze posługuje się terminologią historycznoliteracką, zna terminy historycznoliterackie w odniesieniu do romantyzmu i epok wcześniejszych. Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę romantycznego dzieła literackiego w celu odsłonięcia jego znaczeń, horyzontów aksjologicznych, kontekstowych odniesień do tradycji literackiej i kulturowej, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

- dobrze referuje literaturę przedmiotu, dotyczącą okresu romantyzmu;

Bardzo dobrą ocenę uzyskuje Student, który:

- ma uporządkowaną wiedzę o kryteriach periodyzacji literatury polskiej, zna kanoniczne dzieła literackie okresu romantyzmu i potrafi określić ich konteksty kulturowe.

- bardzo dobrze formułuje problemy badawcze, dobiera odpowiednie narzędzia badawcze oraz prezentować wyniki swojej pracy zgodnie z normami języka polskiego.

- bardzo dobrze posługuje się terminologią historycznoliteracką, zna terminy historycznoliterackie w odniesieniu do romantyzmu i epok wcześniejszych. Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę romantycznego dzieła literackiego w celu odsłonięcia jego znaczeń, horyzontów aksjologicznych, kontekstowych odniesień do tradycji literackiej i kulturowej, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

- bardzo dobrze referuje literaturę przedmiotu, dotyczącą okresu romantyzmu;

- ma świadomość roli wiedzy o kulturze i literaturze w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Bernadetta Kuczera-Chachulska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Małgorzata Burta, Marta Kosmala, Bernadetta Kuczera-Chachulska, Evangelina Skalińska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

jak w opisie dla całego przedmiotu

Uwaga - w roku akademickim 2019/2020 zajęcia kończą się egzaminem ustnym w pierwszym terminie (według dotychczasowych zasad), w sesji poprawkowej egzamin będzie miał również formę ustną z uwagi na rozporządzenie Rektora w sprawie przeciwdziałaniu pandemii.

Egzamin w sesji letniej zostanie przeprowadzony przy pomocy programu MS Teams, w sesji jesiennej w zwykłym trybie bądź przy pomocy programu MS Teams w zależności od decyzji Rektora.

Full description: (in Polish)

Wykład z przedmiotu Historia Literatury Polskiej - Romantyzm ma na celu zapoznanie Studentów z szeroką gamą zagadnień historycznoliterackich wiążących się z literaturą polską i (kontekstowo) powszechną pierwszej połowy XIX wieku.

W trakcie wykładu omówione zostaną zagadnienia historycznoliterackie związane z twórczością Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Cypriana Norwida i innych romantyków, a także (w perspektywie przekrojowej) z najważniejszymi zjawiskami kulturowymi okresu romantyzmu.

Bibliography: (in Polish)

jak w sylabusie dla wszystkich lat

Wymagania wstępne: (in Polish)

brak

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Ewa Szczeglacka-Pawłowska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Ewa Szczeglacka-Pawłowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Wykład z przedmiotu Historia Literatury Polskiej - Romantyzm ma na celu zapoznanie Studentów z szeroką gamą zagadnień historycznoliterackich wiążących się z literaturą polską i (kontekstowo) powszechną pierwszej połowy XIX wieku

Full description: (in Polish)

Wykład z przedmiotu Historia Literatury Polskiej - Romantyzm ma na celu zapoznanie Studentów z szeroką gamą zagadnień historycznoliterackich wiążących się z literaturą polską i (kontekstowo) powszechną pierwszej połowy XIX wieku.

W trakcie wykładu omówione zostaną zagadnienia historycznoliterackie związane z twórczością Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Cypriana Norwida i innych romantyków, a także (w perspektywie przekrojowej) z najważniejszymi zjawiskami kulturowymi okresu romantyzmu.

Bibliography: (in Polish)

Znajduje się części głównej sylabusa.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wiedza literaturoznawcza z zakresu szkoły średniej oraz dotychczasowa ze studiów filologia polska (historia literatury).

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Bober-Jankowska, Ewa Szczeglacka-Pawłowska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Ewa Szczeglacka-Pawłowska
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ao1E4yvQUKOiD1XjnDAUL6M8_nDibXVvcvqtqGUKghGU1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=0ac1e676-5245-4241-81ab-da4a84d5acb1&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Wykład z przedmiotu Historia Literatury Polskiej - Romantyzm ma na celu zapoznanie Studentów z twórczością pisarzy epoki oraz szeroką gamą zagadnień historycznoliterackich wiążących się z literaturą polską i (kontekstowo) powszechną epoki romantyzmu (1822-1863).

Full description: (in Polish)

Wykład ma charakter kursowy. W ogólnym zarysie dotyczy nastepujących zagadnień: przegląd najważniejszych zjawisk literackich oraz indywidualności pisarskich tego czasu z wyborem problemów istotnych z punktu widzenia aktualnych kierunków badań nad literaturą epoki, takich jak: swoiste cechy romantyzmu polskiego, uniwersalizm i rodzimość, peryferia i centrum, zagadnienia geopoetyki, sytuacja i kierunki przemian wybranych gatunków literackich (genologia romantyzmu), miejsce epoki w procesie historycznym kultury polskiej.

W trakcie wykładu omówione zostaną zagadnienia historycznoliterackie związane z twórczością Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Cypriana Norwida i innych romantyków, a także (w perspektywie przekrojowej) z najważniejszymi zjawiskami kulturowymi okresu romantyzmu.

Bibliography: (in Polish)

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

I LITERATURA PIĘKNA

Literatura polska lat: 1795-1821

Walka romantyków z klasykami, oprac. Kawyn (BN). Do wyboru 5 artykułów (spośród pism: J. Śniadeckiego, J. Koźmiana K. Brodzińskiego, L. Osińskiego, J. U. Niemcewicza)

Wybicki J., Mazurek Dąbrowskiego

Woronicz J.P., Hymn do Boga

Wirtemberska M., Malwina, czyli domyślność serca

Niemcewicz J. U., Śpiewy historyczne (dwa wybrane utwory)

Feliński A., Hymn na rocznicę ogłoszenia Królestwa Polskiego

Mickiewicz Adam, wiersze filomackie (Oda do młodości, Pieśń filaretów, Żeglarz)

Zorian Dołęga Chodakowski, O Słowiańszczyźnie przed chrześcijaństwem (wybrane fragmenty)

Literatura lat: 1822-1863 (z uwzględnieniem późnej twórczości Cypriana Norwida)

Mickiewicz A. Ballady i romanse (cały cykl),

Mickiewicz A. Sonety (3 sonety z cyklu odeskiego i 3 sonety z cyklu krymskiego)

Mickiewicz A. Zdania i uwagi

Mickiewicz A. liryki rzymsko-drezdeńskie (wybrane trzy wiersze)

Mickiewicz A. liryki lozańskie (wszystkie wiersze)

Mickiewicz A. Grażyna, Konrad Wallenrod, Giaur (1 powieść poetycka spośród trzech proponowanych w całości - do wyboru)

Mickiewicz A. Reduta Ordona

Mickiewicz A. , Dziady II, IV, III, I (wymagana jest znajomość całości)

Mickiewicz A., Pan Tadeusz

Mickiewicz A., Księgi narodu polskiego i Księgi pielgrzymstwa polskiego (wybrane fragmenty)

Mickiewicz A., Literatura słowiańska (wybrane fragmenty - 4 wykłady)

Mickiewicz A., Królewna Lala, Pan Baron (jeden "poemat" do wyboru)

Mickiewicz A., "Trybuna Ludów", "Pielgrzym Polski" (po jednym artykule - do wyboru)

Słowacki J, Wiersze liryczne (szczególnie tom: Ja Orfeusz. Liryki i fragmenty z lat 1836-1849, wybór i wstęp M. Bizan, Warszawa 1974). 5 utworów sprzed 1842 roku i 5 utworów poetyckich napisanych po roku 1842 - do wyboru.

Słowacki J, Godzina myśli (w całości)

Słowacki J., Ojciec zadżumionych, W Szwajcarii, Wacław, Poema Piasta Dantyszka o piekle – 1 poemat w całości (do wyboru)

Słowacki J., Anhelli

Słowacki J., Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu, Beniowski – pierwszych V pieśni (do wyboru 1 poemat dygresyjny, drugi we fragmentach)

Słowacki J., Król-Duch (Rapsod I)

Słowacki J., Genezis z Ducha (w całości);

Słowacki J. Kordian

Słowacki J. Balladyna lub Lilla Weneda (do wyboru)

Słowacki J. Fantazy, Ksiądz Marek, Sen srebrny Salomei (1 z tych dramatów tzw. "późnych" do wyboru)

Słowacki J., Listy do matki (15 listów - do wyboru)

Krasiński Z., Wybrane poezje (5 utworów)

Krasiński Z. Agaj-Han lub inne opowiadanie (do wyboru)

Krasiński Z., Nie-Boska komedia

Krasiński Z., Irydion

Krasiński Z., Przedświt (wybrane fragmenty)

Krasiński Z., Psalmy przyszłości (Wybrany psalm)

Krasiński Z., Listy (wybór - 20 listów z różnych zbiorów listów: do ojca, do Delfiny Potockiej, do różnych adresatów) lub z antologii: Z. Krasiński, Listy: wybór, oprac. Z. Sudolski, 1997 (BN).

Norwid C., Vade-mecum (5 utworów)

Norwid C., Promethidion (w całości)

Norwid C., Assunta (fragmenty)

Norwid C., Białe kwiaty, Czarne kwiaty (w całości)

Norwid C., Ad leones

Norwid C., Pierścień Wielkiej Damy, Miłość-czysta u kąpieli morskich (1 dramat do wyboru)

Norwid C., Ostatnia z bajek

Fredro A. Pan Geldhab, Mąż i żona, Śluby panieńskie, Pan Jowialski, Zemsta, Dożywocie (do wyboru 2 komedie)

Goszczyński S., Zamek kaniowski

Malczewski A., Maria

Mochnacki M, O literaturze polskiej w wieku XIX (rozdział o "Marii" Malczewskiego)

Kraszewski J.I., Hrabina Cosel, Stara baśń (do wyboru)

Lenartowicz T., Wybór poezji (5 utworów)

Pol W., wiersze (3 utwory)

Rzewuski H., Pamiątki Soplicy (2 gawędy)

Sztyrmer L, Pantofel. Historia mojego kuzyna (Kraków 2002), Frenofagiusz i Frenolesty (Kraków 2002) – 1 utwór do wyboru;

Zaleski B., Wybór poezji (3 utwory)

Żmichowska N., Poganka

II PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE

R. Przybylski, A. Witkowska, Romantyzm, Warszawa 1997 (lub inne).

D. Siwicka, Romantyzm 1822-1863, Warszawa 1995.

F. Claudon i in., Encyklopedia romantyzmu, Warszawa 1997.

Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz i A. Kowalczykowa, Wrocław 1994;

III MONOGRAFIE I SYNTEZY

- M. Janion, Gorączka romantyczna. Warszawa 1975 (lub późniejsze);

- M. Janion, M. Żmigrodzka, Romantyzm i historia. Warszawa 1978;

- I. Opacki, W środku niebokręga. Poezja romantycznych przełomów. Katowice 1995;

Problemy polskiego romantyzmu. Red. M. Żmigrodzka. Wrocław 1979;

M. Prussak, Czy słychać jeszcze głos romantyzmu?, Warszawa 2007;

Religijny wymiar literatury polskiego romantyzmu. Red. D. Zamącińska, M. Maciejewski. Lublin 1995;

Z. Stefanowska, Mapa romantyzmu polskiego. Pisma z lat 1964-2007, Warszawa 2014.

- Z. Stefanowska, Próba zdrowego rozumu. Studia o Mickiewiczu. Warszawa 2002;

- E. Szczeglacka-Pawłowska, Romantyzm "brulionowy", Warszawa 2015.

- Style zachowań romantycznych. Propozycje i dyskusje. Red. M. Janion i M. Zielińska. Warszawa 1986;

- A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm (dowolne wydanie);

- D. Zamącińska Słynne-nieznane. Wiersze późne Mickiewicza, Słowackiego i Norwida, Lublin 1985;

- Cz. Zgorzelski, Romantyzm w Polsce, Lublin 1957 oraz Zarysy i szkice literackie, Warszawa 1988;

IV OMÓWIENIA DOTYCZĄCE TWÓRCZOŚCI POSZCZEGÓLNYCH AUTORÓW

Adam Mickiewicz

W. Borowy, O poezji Mickiewicza. Lublin 1999;

M. Burta, Reszta prawd. "Zdania i uwagi" Adama Mickiewicza, Warszawa 2005;

M. Dernałowicz, Adam Mickiewicz. Warszawa 1985;

K. Górski: Artyzm i język, Warszawa 1977;

J. Kleiner Mickiewicz, t. 1-2, Lublin 1995-1998;

S. Pigoń, Zawsze o Nim. Kraków 1960;

J. Przyboś, Czytając Mickiewicza, Warszawa 1998;

Rozmowy o Dziadach, red. B. Kuczera-Chachulska, M. Prussak, Warszawa 2005;

D. Seweryn, ... jak tam zaszedłeś. Mickiewicz w szkole klasycznej, Lublin 1997;

Cz. Zgorzelski, O sztuce poetyckiej Mickiewicza. Warszawa 1976.

Juliusz Słowacki

M. Janion i M. Żmigrodzka, Słowacki mistyczny. Propozycje i dyskusje, Warszawa, 1981;

J. Kleiner, Słowacki. Dzieje twórczości, t. 1-4, Kraków 2003;

A. Kowalczykowa, Słowacki. Warszawa 1994;

S. Treugutt, Beniowski – Kryzys indywidualizmu romantycznego, Warszawa 1999;

Cz. Zgorzelski,, Liryka w pełni romantyczna, Warszawa 1981.

Zygmunt Krasiński

M. Bieńczyk, Czarny człowiek. Krasiński wobec śmierci, Warszawa 2001.

M. Janion: Zygmunt Krasiński. Debiut i dojrzałość, Warszawa 1962;

J. Kleiner: Zygmunt Krasiński. Studia, Warszawa 1998;

E. Szczeglacka: Romantyczny homo-legens, Warszawa 2005.

E. Szczeglacka-Pawłowska: Romantyzm "brulionowy", Warszawa 2015.

A. Waśko, Zygmunt Krasiński. Oblicza poety, Kraków 2001;

Cyprian Norwid

W. Borowy: O Norwidzie. Rozprawy i notatki, Warszawa 1960;

Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje, red. S. Makowiecki, Warszawa 1986;

Z. Łapiński, Norwid. Kraków 1971 lub wyd. następne;

J. Maciejewski, Cyprian Norwid. Warszawa 1993;

I. Sławińska, Reżyserska ręka Norwida (fragm.), Kraków 1971;

Z. Stefanowska: Strona romantyków. Studia o Norwidzie, Lublin 1993;

Jak czytać Norwida? Postawy badawcze, metody, weryfikacje, red. B. Kuczera-Chachulska, J. Trzcionka, Warszawa 2008.

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Bober-Jankowska, Ewa Szczeglacka-Pawłowska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Ewa Szczeglacka-Pawłowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)