Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-I-2-Poetyka-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poetyka
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.50 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W03 FP1_W10 FP1_U03 FP1_K01

Wymagania wstępne:

Wiedza dotycząca konstrukcji dzieła literackiego na poziomie licealnym, jak i ta zdobyta w ramach Poetyki cz. I z zakresu wersyfikacji i stylistyki oraz Poetyki cz. II (semestr pierwszy, rok drugi kursu: kompozycja dzieła literackiego).

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone problematyce genologicznej zorganizowane są wokół wnikliwej lektury poezji (jak i utworu dramatycznego) oraz opracowań naukowych, dających zaplecze rozważaniom teoretycznym. Zagadnienia genologii prezentowane są z uprzywilejowaniem perspektywy komunikacyjnej oraz kładą nacisk na umiejscowienie dzieła w adekwatnym kontekście estetycznym. Całość kursu zamykają zajęcia dotyczące współczesnej sytuacji i stanu poetyki jako dziedziny badań literackich.

W trakcie zajęć na drugim roku studenci zapoznają się z problemami i ustaleniami kluczowych dziedzin poetyki: kompozycji dzieła literackiego (semestr pierwszy) i genologii (semestr drugi). Zajęcia podzielone są na tematyczne bloki odpowiadające wymienionym dziedzinom. Część zajęć semestru letniego podnosi również problematykę podstawowych kategorii estetycznych (piękna, wzniosłości, groteski, ironii, tragizmu, komizmu).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP1_W03 - zna podstawową terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu poetyki, w szczególności zaś tego jej działu, którym jest genologia;

FP1_W10 - zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego, których podstawowym punktem odniesienia jest kwestia genologicznej przynależności utworu;

FP1_U03 - potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi poetologicznymi z zakresu genologii oraz samodzielnie przeprowadzać analizę i interpretację dzieła literackiego;

FP1_K01 - jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy poetologicznej z zakresu literackiej genologii i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami poetologicznymi.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania (w odniesieniu do EK)

Ocena bdb:

Student bardzo dobrze zna podstawową terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu poetyki, szczególnie zaś te, które dotyczą genologii (FP1_W03).

Student bardzo dobrze zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego, których podstawowym punktem odniesienia jest genologiczna przynależność utworu (FP1_W10).

W stopniu bardzo dobrym Student potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi poetologicznymi z zakresu genologii oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego (FP1_U03).

Student wykazuje ustawiczną gotowość do krytycznej oceny posiadanej wiedzy poetologicznej z zakresu literackiej genologii i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami poetologicznymi (FP1_K01).

Ocena db:

Student dobrze zna podstawową terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu poetyki, szczególnie zaś te, które dotyczą genologii (FP1_W03).

Student dobrze zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego, których podstawowym punktem odniesienia jest genologiczna przynależność utworu (FP1_W10).

W stopniu dobrym Student potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi poetologicznymi z zakresu genologii oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego (FP1_U03).

Student wykazuje gotowość do krytycznej oceny posiadanej wiedzy poetologicznej z zakresu literackiej genologii i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami poetologicznymi (FP1_K01).

Ocena dost:

Student dostatecznie, lecz dość ogólnikowo zna podstawową terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu poetyki, szczególnie zaś te, które dotyczą genologii (FP1_W03).

Student ma dostateczną orientację we współczesnych metodach analizy i interpretacji dzieła literackiego, których podstawowym punktem odniesienia jest genologiczna przynależność utworu (FP1_W10).

W stopniu dostatecznym Student potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi poetologicznymi z zakresu genologii oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego (FP1_U03).

Student wykazuje dostateczną gotowość do krytycznej oceny posiadanej wiedzy poetologicznej z zakresu literackiej genologii i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami poetologicznymi (FP1_K01).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Beata Garlej, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Garlej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Beata Garlej, Wiesława Tomaszewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Garlej, Wiesława Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

-udział w zajęciach - 30 godz.


-przygotowanie do ćwiczeń (lektura obowiązkowa) - 15 godz.


-przygotowanie konspektu pracy całorocznej - 15 godz.


-przygotowanie do sprawdzianu semestralnego - 15 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Garlej, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Garlej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

[2 pkt ECTS za każdy semestr (łącznie 4) według programu studiów 2022/23]:

-udział w zajęciach - 30 godz.

-przygotowanie do ćwiczeń (lektura obowiązkowa) - 15 godz.

-przygotowanie pisemnej pracy całorocznej - 15 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)