Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Poetics

General data

Course ID: WH-FP-I-2-Poetyka-L
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Poetics
Name in Polish: Poetyka
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.50 OR 2.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literary studies

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Wiedza dotycząca konstrukcji dzieła literackiego na poziomie licealnym, jak i ta zdobyta w ramach Poetyki cz. I z zakresu wersyfikacji i stylistyki oraz Poetyki cz. II (semestr pierwszy, rok drugi kursu: kompozycja dzieła literackiego).

Full description: (in Polish)

Ćwiczenia poświęcone problematyce genologicznej zorganizowane są wokół wnikliwej lektury poezji (jak i utworu dramatycznego) oraz opracowań naukowych, dających zaplecze rozważaniom teoretycznym. Zagadnienia genologii prezentowane są z uprzywilejowaniem perspektywy komunikacyjnej oraz kładą nacisk na umiejscowienie dzieła w adekwatnym kontekście estetycznym. Całość kursu zamykają zajęcia dotyczące współczesnej sytuacji i stanu poetyki jako dziedziny badań literackich.

W trakcie zajęć na drugim roku studenci zapoznają się z problemami i ustaleniami kluczowych dziedzin poetyki: kompozycji dzieła literackiego (semestr pierwszy) i genologii (semestr drugi). Zajęcia podzielone są na tematyczne bloki odpowiadające wymienionym dziedzinom. Część zajęć semestru letniego podnosi również problematykę podstawowych kategorii estetycznych (piękna, wzniosłości, groteski, ironii, tragizmu, komizmu).

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

FP1_W03 - zna podstawową terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu poetyki, w szczególności zaś tego jej działu, którym jest genologia;

FP1_W10 - zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego, których podstawowym punktem odniesienia jest kwestia genologicznej przynależności utworu;

FP1_U03 - potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi poetologicznymi z zakresu genologii oraz samodzielnie przeprowadzać analizę i interpretację dzieła literackiego;

FP1_K01 - jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy poetologicznej z zakresu literackiej genologii i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami poetologicznymi.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Kryteria oceniania (w odniesieniu do EK)

Ocena bdb:

Student bardzo dobrze zna podstawową terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu poetyki, szczególnie zaś te, które dotyczą genologii (FP1_W03).

Student bardzo dobrze zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego, których podstawowym punktem odniesienia jest genologiczna przynależność utworu (FP1_W10).

W stopniu bardzo dobrym Student potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi poetologicznymi z zakresu genologii oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego (FP1_U03).

Student wykazuje ustawiczną gotowość do krytycznej oceny posiadanej wiedzy poetologicznej z zakresu literackiej genologii i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami poetologicznymi (FP1_K01).

Ocena db:

Student dobrze zna podstawową terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu poetyki, szczególnie zaś te, które dotyczą genologii (FP1_W03).

Student dobrze zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego, których podstawowym punktem odniesienia jest genologiczna przynależność utworu (FP1_W10).

W stopniu dobrym Student potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi poetologicznymi z zakresu genologii oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego (FP1_U03).

Student wykazuje gotowość do krytycznej oceny posiadanej wiedzy poetologicznej z zakresu literackiej genologii i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami poetologicznymi (FP1_K01).

Ocena dost:

Student dostatecznie, lecz dość ogólnikowo zna podstawową terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu poetyki, szczególnie zaś te, które dotyczą genologii (FP1_W03).

Student ma dostateczną orientację we współczesnych metodach analizy i interpretacji dzieła literackiego, których podstawowym punktem odniesienia jest genologiczna przynależność utworu (FP1_W10).

W stopniu dostatecznym Student potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi poetologicznymi z zakresu genologii oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego (FP1_U03).

Student wykazuje dostateczną gotowość do krytycznej oceny posiadanej wiedzy poetologicznej z zakresu literackiej genologii i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami poetologicznymi (FP1_K01).

Practical placement: (in Polish)

Nie dotyczy.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Bober-Jankowska, Beata Garlej, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Group instructors: Beata Garlej
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Bober-Jankowska, Beata Garlej, Wiesława Tomaszewska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Beata Garlej, Wiesława Tomaszewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) -udział w zajęciach - 30 godz.


-przygotowanie do ćwiczeń (lektura obowiązkowa) - 15 godz.


-przygotowanie konspektu pracy całorocznej - 15 godz.


-przygotowanie do sprawdzianu semestralnego - 15 godz.

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2023/24" (past)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Beata Garlej, Joanna Zajkowska
Group instructors: Beata Garlej
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - examination
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) [2 pkt ECTS za każdy semestr (łącznie 4) według programu studiów 2022/23]:

-udział w zajęciach - 30 godz.

-przygotowanie do ćwiczeń (lektura obowiązkowa) - 15 godz.

-przygotowanie pisemnej pracy całorocznej - 15 godz.

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)