Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Poetics

General data

Course ID: WH-FP-I-2-Poetyka-L
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Poetics
Name in Polish: Poetyka
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 OR 2.50 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

W trakcie zajęć na drugim roku studenci zapoznają się z problemami i ustaleniami kluczowych dziedzin poetyki: kompozycji dzieła literackiego (semestr pierwszy) i genologii (semestr drugi). Zajęcia podzielone są na tematyczne bloki odpowiadające wymienionym dziedzinom. Część zajęć semestru letniego podnosi również problematykę podstawowych kategorii estetycznych (piękna, wzniosłości, groteski, ironii, tragizmu, komizmu).

Full description: (in Polish)

Ćwiczenia poświęcone problematyce genologicznej zorganizowane są wokół wnikliwej lektury poezji oraz opracowań naukowych, dających zaplecze rozważaniom teoretycznym. Zagadnienia genologii prezentowane są z uprzywilejowaniem perspektywy komunikacyjnej oraz kładą nacisk na umiejscowienie dzieła w adekwatnym kontekście estetycznym. Całość kursu zamykają zajęcia dotyczące współczesnej sytuacji i stanu poetyki jako dziedziny badań literackich.

Bibliography: (in Polish)

UTWORY LITERACKIE:

- M. Twain, "Trzydzieści trzy opowieści", tłum. B. Bałutowa, A. Marianowicz, A. Przedpełska-Trzeciakowska, Warszawa 1973.

- J. Lechoń, "Srebrne i czarne", Warszawa 1987.

- M. Maeterlinck, "Ślepcy", w: tegoż, "Wybór dramatów", przeł. z upoważnienia autora i wstępem krytycznym poprzedził Z. Przesmycki (Miriam), Wrocław 1994.

SŁOWNIKI:

- M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, 'Słownik terminów literackich', Wrocław 1998 i wyd. poprzednie.

- 'Słownik rodzajów i gatunków literackich', red. G. Gazda, S. Tyniecka-Makowska, Kraków 2006.

PODRĘCZNIKI PODSTAWOWE:

- A. Kulawik, 'Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego', Kraków 1990 i wyd. następne.

- B. Chrząstowska, S. Wysłouch, 'Poetyka stosowana', Warszawa 2000 i wyd. poprzednie.

- D. Korwin-Piotrowska, 'Poetyka - przewodnik po świecie tekstów', Kraków 2011.

PODRĘCZNIKI UZUPEŁNIAJĄCE:

-E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, 'Zarys poetyki', Warszawa 1978, 1980.

- 'Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny', t. I-II, Warszawa 2000.

- R. Handke, 'Poetyka dzieła literackiego', Warszawa 2008.

WYSZCZEGÓLNIONE ARTYKUŁY:

- J. Sławiński, 'Motyw', hasło w 'Słownik terminów literackich', red. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Wrocław 1998 i wyd. następne.

- J. Abramowska, 'Topos i niektóre miejsca wspólne badań literackich', "Pamiętnik Literacki" 1982, z. 1-2 lub w: tejże, 'Powtórzenia i wybory. Studia z tematologii i poetyki historycznej', Poznań 1995.

- E. R. Curtius, 'Topika', w: tegoż, 'Literatura europejska i łacińskie średniowiecze', tłum. A. Borowski, Kraków 1997.

- H. Markiewicz, 'Postać literacka i jej badanie', w: tegoż, 'Wymiary dzieła literackiego', Kraków 1987 lub w: 'Autor - podmiot literacki - bohater', red. A. Matuszewska, J. Sławiński, Wrocław 1983.

- W. Propp, 'Przedmiot i metoda badań', w: tegoż, 'Morfologia bajki', tłum. W. Wojtyga-Zagórska, Warszawa 1976; też jako 'Przedmiot i metoda badań' w: tegoż, 'Morfologia bajki magicznej', tłum. P. Rojek, Kraków 2011.

- H. Markiewicz, 'Czas i przestrzeń w utworach narracyjnych', w: tegoż, 'Wymiary dzieła literackiego', Kraków 1984.

- J. Sławiński, 'Przestrzeń w literaturze. Elementarne rozróżnienia i wstępne oczywistości', w: tegoż, 'Próby teoretycznoliterackie', Warszawa 1992 lub w: tegoż, 'Pace wybrane', t. IV, Kraków 2000, lub w: 'Przestrzeń i literatura', red. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, Wrocław 1978.

- S. Wysłouch, 'Od Lessinga do Przybosia. Teoria i kompozycja opisu', w: 'Problemy teorii literatury', seria IV, red. H. Markiewicz, Wrocław 1998.

- J. Sławiński, 'O opisie', w: tegoż, 'Próby teoretycznoliterackie', Warszawa 1992 lub w: tegoż, 'Pace wybrane', t. IV, Kraków 2000.

- R. Humphrey, 'Strumień świadomości - techniki', "Pamiętnik Literacki" 1970, z. 4.

- M. Bachtin, 'Monologowe słowo bohatera i słowo narracji w dłuższych nowelach Dostojewskiego', w: tegoż, 'Problemy poetyki Dostojewskiego', tłum. N. Modzelewska, Warszawa 1970 lub (jako 'Monologowe słowo bohatera i słowo opowiadania w opowieściach Dostojewskiego", tłum. W. Grajewski) w: 'Ja - inny. Wokół Bachtina. Antologia', red. D. Ulicka, t. I, Kraków 2009.

- A. Okopień-Sławińska, 'Relacje osobowe w literackiej komunikacji', w: tejże, 'Semantyka wypowiedzi poetyckiej. (Preliminaria)', Wrocław 1985 i wyd. następne.

- R. Barthes, 'Śmierć autora', tłum. M. P. Markowski, "Teksty Drugie" 1999, z. 1-2.

- J. Kleiner, 'Rola podmiotu mówiącego w liryce, epice i poezji dramatycznej', w: tegoż, 'W kręgu historii i teorii literatury', Warszawa 1981.

- W. Iser, 'Apelatywna struktura tekstów. Nieokreśloność jako warunek oddziaływania prozy literackiej', tłum. M. Łukasiewicz, "Pamiętnik Literacki" 1980, z. 1.

- M. Głowiński, 'Wirtualny odbiorca w strukturze utworu poetyckiego', w: tegoż, 'Style odbioru', Kraków 1977 lub w: tegoż, 'Prace wybrane', t. III, 'Dzieło wobec odbiorcy. Szkice z komunikacji literackiej', Kraków 1998.

- U. Eco, 'Poetyka dzieła otwartego', w: tegoż, 'Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych', kilka wydań, różne tłumaczenia.

- M. Głowiński, 'Gatunki literackie', w: tegoż, 'Prace wybrane', t. III, 'Dzieło wobec odbiorcy. Szkice z komunikacji literackiej', Kraków 1998.

- G. Genette, 'Gatunki, "typy", tryby', tłum. K. Falicka, "Pamiętnik Literacki" 1979, z. 2.

- M. Bachtin, 'Problematyka gatunków mowy', w: tegoż, 'Estetyka twórczości słownej', tłum. D. Ulicka, Warszawa 1986.

- R. Barthes, 'Wstęp do analizy strukturalnej opowiadań', w: 'Narratologia', red. M. Głowiński, Gdańsk 2004.

- K. Bartoszyński, 'Kryzys czy trwanie powieści. Studia literaturoznawcze', Kraków 2004 [rozdz. 'Kryzys czy trwanie powieści'].

- M. Głowiński, 'Nouveau roman - problemy teoretyczne' i 'Powieść jako metodologia', w: tegoż, 'Prace wybrane', t. V, Kraków 2000.

- J. Łotman, 'Semiotyka sceny', w: 'Sztuka w świecie znaków', wstęp, wyb., red., tłum. B. Żyłko, Gdańsk 2003.

- S. Skwarczyńska, 'Zagadnienie dramatu', w: tejże, 'Studia i szkice literackie', Warszawa 1953.

- Arystoteles, 'Poetyka', w: tegoż, 'Retoryka. Poetyka', Warszawa 1988 lub w: tegoż, 'Dzieła wszystkie', t. VI, Warszawa 2001.

- J. S. Bystroń, 'Komizm', Wrocław 1960 i wyd. następne.

- W. Kayser, 'Próba określenia istoty groteskowości', w: 'Groteska', red. M. Głowiński, Gdańsk 2003.

- S. Kierkegaard, 'O pojęciu ironii z nieustającym odniesieniem do Sokratesa', Warszawa 1999.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

FP1_W03 - zna podstawową terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu poetyki;

FP1_W10 - zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego;

FP1_U03 - potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi poetologicznymi oraz samodzielnie przeprowadzać analizę i interpretację dzieła literackiego;

FP1_K01 - jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy poetologicznej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Kryteria oceniania (w odniesieniu do EK)

Ocena bdb.:

Student bardzo dobrze zna podstawową terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu poetyki.

Student bardzo dobrze zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego.

W stopniu bardzo dobrym Student potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi poetologicznymi oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego.

Student wykazuje ustawiczną gotowość do krytycznej oceny posiadanej wiedzy poetologicznej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu w stopniu bardzo dobrym.

Ocena db.

Student dobrze zna podstawową terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu poetyki.

Student dobrze zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego.

W stopniu dobrym Student potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi poetologicznymi oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego.

Student wykazuje gotowość do krytycznej oceny posiadanej wiedzy poetologicznej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu w stopniu dobrym.

Ocena dst.

Student dostatecznie, lecz dość ogólnikowo zna podstawową terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu poetyki.

Student ma dostateczną orientację we współczesnych metodach analizy i interpretacji dzieła literackiego.

W stopniu dostatecznym Student potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi poetologicznymi oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego.

Student wykazuje dostateczną gotowość do krytycznej oceny posiadanej wiedzy poetologicznej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu w stopniu dostatecznym.

Ocena ndst.:

Student nie zna podstawowej terminologii, teorii i nurtów metodologicznych z zakresu poetyki.

Student nie zna współczesnych metod analizy i interpretacji dzieła literackiego.

Student nie potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu poetyki oraz samodzielnie przeprowadzić analizy i interpretacji dzieła literackiego nawet na dużym (mało precyzyjnym) stopniu uogólnienia.

Student nie wykazuje gotowości do krytycznej oceny posiadanej wiedzy poetologicznej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Practical placement: (in Polish)

Nie dotyczy.

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Paweł Kuciński, Joanna Zajkowska
Group instructors: Paweł Kuciński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Full description: (in Polish)

Aktualizacja 11.05. 2020:

W związku z koniecznością zdalnego przeprowadzenia zaliczenia przedmiotu, którego formą pozostaje zaliczenie na ocenę, wprowadza się (i jednocześnie - utrzymuje w mocy), tę formę zaliczenia przedmiotu, która została ustalona na początku bieżącego roku akademickiego: tj. PRACĘ PISEMNĄ z przedmiotu.

Wymagania dotyczące pracy. Praca luźno związana jest z poszczególnymi tematami zajęć, za to mocno powiązana z ideą zajęć. Oznacza to tyle, że Student sam wybiera temat pracy pisemnej związany z szeroko rozumianą poetyką tekstu literackiego, ew. innego w powiązaniu z literackim (adaptacja filmowa, teatralna, analiza wiersza, prozy, a. porównawcza), a prowadzący go akceptuje (konspekty prac były warunkiem uzyskania zaliczenia w semestrze zimowym, zostały nadesłane i rozliczone). Do 31 maja Studenci jeśli chcą, mogą konsultować się z prowadzącym, wysyłając pytania odnośnie pracy, problemy związane z jej powstawaniem na adres kucinski-pawel@wp.pl lub przez platformę e-learningową.

Zaliczenie przedmiotu odbywa się według poniższej procedury:

1. Student do 1 CZERWCA wysyła gotową pracę na adresy platformy oraz powyższy (kucinski-pawel@wp.pl, a także p.kucinski@uksw.edu.pl)

2. Niezwłocznie, do 24. godzin Student otrzymuje informację od prowadzącego, że pracę otrzymał.

3. Prowadzący od dnia 1 CZERWCA do DNIA 10 CZERWCA - sprawdza prace pisemne. Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodności z tematem, na ocenie opanowania języka i fachowych pojęć poetyki, na sprawdzeniu umiejętności analitycznych i interpretacyjnych Studenta.

4. 1 CZERWCA, dla prac, które nadeszły w terminie, prowadzący wystawia ocenę za prace - liczbową i adekwatną do niej - opisową, w formie pisemnej recenzji pracy dołączonej do pracy zakończoną konkluzją i uzasadnieniem wystawionej oceny. Taka praca wraz z recenzją i uzasadnieniem jest wysyłana Studentom na prywatne adresy z USOS. Po niezwłocznym potwierdzeniu odbioru pracy wraz z recenzją, prowadzący wstawia ocenę do arkusza egzaminującego w systemie.

5. Osoby, Studenci, którzy z jakichś względów NIE NADEŚLĄ pracy w terminie, są proszeni o indywidualny kontakt i wytłumaczenie sytuacji prowadzącemu. Sprawy te będą rozpatrywane indywidualnie.

6. Student przechowuje formę elektroniczną ocenionej pracy, podobnie jak prowadzący. Prace przechowywane są w formie plików zabezpieczonych hasłem na platformie Moodle.

Bibliography: (in Polish)

Literatura i konsultacje prac i tematów, a także prac domowych (zadań prowadzone są przez Moodle i MS TEAMS i USOS MAIL

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Beata Garlej, Joanna Zajkowska
Group instructors: Beata Garlej
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wymagana znajomość tych kategorii z zakresu kompozycji dzieła literackiego, którą student zdołał (minimum) dostatecznie opanować w trakcie zajęć z poetyki w semestrze pierwszym (zimowym) roku drugiego.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Bober-Jankowska, Beata Garlej, Joanna Zajkowska
Group instructors: Beata Garlej
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Bober-Jankowska, Beata Garlej, Joanna Zajkowska
Group instructors: Beata Garlej
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)