Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Poetics

General data

Course ID: WH-FP-I-2-Poetyka-Z
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Poetics
Name in Polish: Poetyka cz. II
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 OR 2.00 OR 2.50 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literary studies

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

(in Polish) FP1_W03, FP1_W10, FP1_U03, FP1_K01

Preliminary Requirements:

(in Polish) Wiedza dotycząca konstrukcji dzieła literackiego na poziomie licealnym, jak i ta zdobyta w ramach Poetyki cz. I z zakresu wersyfikacji i stylistyki.

Short description: (in Polish)

W trakcie zajęć na drugim roku studenci zapoznają się z problemami i ustaleniami kluczowych dziedzin poetyki: kompozycji dzieła literackiego (semestr pierwszy) i genologii (semestr drugi). Zajęcia podzielone są na tematyczne bloki odpowiadające wymienionym dziedzinom. Część zajęć semestru letniego podnosi również problematykę podstawowych kategorii estetycznych (piękna, wzniosłości, groteski, ironii, tragizmu, komizmu).

Full description: (in Polish)

Zajęcia dotyczące wybranych problemów kompozycji dzieła literackiego ukazują te kwestie przede wszystkim w drodze wnikliwych analiz mniejszych form prozatorskich (opowiadań). Praca analityczna z tekstami literackimi, dopełniona lekturą publikacji teoretycznych, wprowadza kategorie-narzędzia i ich definicje, potrzebne w refleksji genologicznej, a także - w pewnym stopniu - tematologicznej.

Ćwiczenia poświęcone problematyce genologicznej zorganizowane są wokół wnikliwej lektury poezji oraz opracowań naukowych, dających zaplecze rozważaniom teoretycznym. Zagadnienia genologii prezentowane są z uprzywilejowaniem perspektywy komunikacyjnej oraz kładą nacisk na umiejscowienie dzieła w adekwatnym kontekście estetycznym. Całość kursu (Poetyka cz. II, sem. zimowy i letni) zamykają zajęcia dotyczące współczesnej sytuacji i stanu poetyki jako dziedziny badań literackich.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

FP1_W03 - zna podstawową terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu tego działu poetyki, który dotyczy kompozycji dzieła literackiego (szczególnie epickiego);

FP1_W10 - zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego (szczególnie epickiego), których podstawowym punktem odniesienia jest kwestia kompozycji tegoż;

FP1_U03 - potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi poetologicznymi z zakresu kompozycji dzieła literackiego (szczególnie epickiego) oraz samodzielnie przeprowadzać jego analizę i interpretację;

FP1_K01 - zachowuje otwartość na konfrontowanie posiadanej wiedzy z zakresu kompozycji dzieła literackiego (szczególnie zaś epickiego) z najnowszymi ustaleniami poetologicznymi.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

FP1_W03

- na ocenę bardzo dobrą: Student zna wszystkie wprowadzone podstawowe terminy, teorie i nurty metodologiczne z zakresu tego działu poetyki, którym jest kompozycja dzieła literackiego (szczególnie epickiego);

- na ocenę dobrą: Student zna większość wprowadzonych podstawowych terminów, teorii i nurtów metodologicznych z zakresu tego działu poetyki, którym jest kompozycja dzieła literackiego (szczególnie epickiego);

- na ocenę dostateczną: Student zna wybrane wprowadzone podstawowe terminy, teorie i nurty metodologiczne z zakresu tego działu poetyki, którym jest kompozycja dzieła literackiego (szczególnie epickiego).

FP1_W10

- na ocenę bardzo dobrą: Student świetnie orientuje się we współczesnych metodach analizy i interpretacji dzieła literackiego (szczególnie epickiego), których podstawowym punktem odniesienia jest kwestia kompozycji tegoż;

- na ocenę dobrą: Student orientuje się w większości współczesnych metod analizy i interpretacji dzieła literackiego (szczególnie epickiego), których podstawowym punktem odniesienia jest kompozycja tegoż;

- na ocenę dostateczną: Student orientuje się tylko w wybranych współczesnych metodach analizy i interpretacji dzieła literackiego (szczególnie epickiego), których podstawowym punktem odniesienia jest kompozycja tegoż.

FP1_U03

- na ocenę bardzo dobrą: Student potrafi posługiwać się wszystkimi podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi poetologicznymi z zakresu kompozycji dzieła literackiego (szczególnie epickiego) oraz samodzielnie przeprowadzać analizę i interpretację utworu (epickiego);

- na ocenę dobrą: Student potrafi posługiwać się większością podstawowych terminów i narzędzi badawczych poetologicznych z zakresu kompozycji dzieła literackiego (szczególnie epickiego) oraz samodzielnie przeprowadzać jego analizę, potrafi także w dużym zakresie samodzielnie poprawnie zinterpretować utwór;

- na ocenę dostateczną: Student potrafi posługiwać się tylko wybranymi podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi poetologicznymi z zakresu kompozycji dzieła literackiego (szczególnie epickiego); zarówno w wypadku analizy jak i interpretacji utworu w ograniczonym zakresie potrafi samodzielnie poprawnie oba przeprowadzić.

FP1_K01

- na ocenę bardzo dobrą: zachowuje dużą otwartość na konfrontowanie posiadanej wiedzy z zakresu kompozycji dzieła literackiego (szczególnie epickiego) z najnowszymi ustaleniami poetologicznymi;

- na ocenę dobrą: zachowuje znaczną otwartość na konfrontowanie posiadanej wiedzy z zakresu kompozycji dzieła literackiego (szczególnie epickiego) z najnowszymi ustaleniami poetologicznymi;

- na ocenę dostateczną: zachowuje niewielką otwartość na konfrontowanie posiadanej wiedzy z zakresu kompozycji dzieła literackiego (szczególnie epickiego) z najnowszymi ustaleniami poetologicznymi.

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Paweł Kuciński, Joanna Zajkowska
Group instructors: Paweł Kuciński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - credit
Classes - credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Beata Garlej, Joanna Zajkowska
Group instructors: Beata Garlej
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - credit
Classes - credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Wymagania wstępne: (in Polish)

Znajomość konstrukcji dzieła literackiego na poziomie wiedzy licealnej.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Beata Garlej, Joanna Zajkowska
Group instructors: Beata Garlej
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - credit
Classes - credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Wymagania wstępne: (in Polish)

Znajomość konstrukcji dzieła literackiego na poziomie wiedzy licealnej.

Classes in period "Winter semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Bober-Jankowska, Beata Garlej, Joanna Zajkowska
Group instructors: Beata Garlej
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - credit
Classes - credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) [2,5 pkt ECTS podług programu studiów 2021/22]:

-udział w zajęciach - 30 godz.

-przygotowanie do ćwiczeń (lektura obowiązkowa) - 15 godz.

-przygotowanie konspektu pracy całorocznej - 15 godz.

-przygotowanie do sprawdzianu semestralnego - 15 godz.

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)