Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

BA Seminar

General data

Course ID: WH-FP-I-3-SemLic-L
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: BA Seminar
Name in Polish: Seminarium licencjackie
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Brak.

Short description: (in Polish)

Seminarium jest otwarte na szeroki wachlarz tematów literaturoznawczych i językoznawczych. Tematyka seminarium zależy od Prowadzącego i sugerowana jest podanym do wiadomości studentów tytułem.

Full description: (in Polish)

Cele przedmiotu: opanowanie podstaw warsztatu naukowego umożliwiającego przygotowanie pracy licencjackiej. Poznanie podstawowych form i sposobów kształtowania pisemnej wypowiedzi naukowej, rozwijanie i ugruntowywanie umiejętności prowadzenia kwerend bibliograficznych, sporządzania bibliografii podmiotowej i przedmiotowej, umiejętność edytorskiego opracowania tekstu naukowego, umiejętność wykorzystywanie źródeł naukowych, znajomość zasad cytowania, umiejętność redagowania przypisów i indeksów. Nabycie umiejętności samodzielnego studiowania materiałów źródłowych i ich selekcjonowania dla potrzeb pracy licencjackiej. Podstawowe umiejętności dotyczące konstruowania wywodu naukowego: stawiania tezy, prowadzenia myśli, dowodzenia.

Bibliography: (in Polish)

Literatura:

1.Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

2. Jolanta Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 2001.

3. Jolanta Maćkiewicz, Jak dobrze pisać: od myśli do tekstu, Warszawa 2014

4. Elżbieta Wierzbicka, Adam Wolański, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak. Podstawy stylistyki i retoryki Warszawa 2008.

5. Paul Oliver, Jak pisać prace uniwersyteckie: poradnik dla studentów, przekł. i posł. Jadwiga Piątkowska, Wydawca: Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1999

Poza tym - w każdej grupie obowiązuje lektura przewidziana przez Prowadzącego.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Student:

Student otrzymuje zaliczenie, jeżeli:

-zna podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu przygotowywanej pracy licencjackiej;

- ma uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu

przygotowywanej pracy licencjackiej;

- potrafi formułować problemy badawcze, referować literaturę przedmiotu, dobrać metody i narzędzia badawcze, merytorycznie uzasadniać swoje stanowisko, wykorzystując poglądy własne oraz innych autorów, i formułować wnioski

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych;

- umie, kierując się wskazówkami naukowego opiekuna, w sposób samodzielny zdobywać informacje naukowe i rozwijać kompetencje badawcze; potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi zgodnie ze studiowanymi specjalnościami, by

przeprowadzić analizę i interpretację przedmiotowego

dzieła w celu odsłonięcia jego znaczeń, społecznych

uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym;

- umie przygotować typowe prace pisemne w języku

polskim, z zakresu filologii polskiej, z wykorzystaniem

podstawowych ujęć teoretycznych i informacji

pochodzących z mediów tradycyjnych i elektronicznych;

- potrafi pod kierunkiem opiekuna naukowego planować i organizować indywidualną pracę badawczą, a także współpracować z innymi w ramach prac zespołowych;

- jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz do prawidłowego identyfikowania dylematów zawodu filologa;

- ma świadomość roli wiedzy o kulturze, języku i literaturze

w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu

społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym;

Za udział w I semestrze seminarium Student może otrzymać 3 punkty ECTS:

30 godzin - udział w zajęciach;

50 godzin - przygotowywanie się do pisania pracy licencjackiej;

10 godzin - pisanie pierwszego fragmentu pracy licencjackiej.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Ocena ciągła aktywności i postępów studenta.

Sfinalizowaniem seminarium i warunkiem jego zaliczenia jest złożenie pracy licencjackiej.

Practical placement: (in Polish)

Nie dotyczy.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
BA Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Bober-Jankowska, Małgorzata Majewska, Magdalena Partyka, Magdalena Woźniewska-Działak, Joanna Zajkowska, Joanna Zaucha
Group instructors: Magdalena Bober-Jankowska, Małgorzata Majewska, Magdalena Woźniewska-Działak, Joanna Zaucha
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - credit
BA Seminar - credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 1 punkt obecność

1 punkt pisanie pracy

1 punkt korekta pracy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Seminarium jest otwarte na szeroki wachlarz tematów literaturoznawczych i językoznawczych. Tematyka seminarium zależy od Prowadzącego i sugerowana jest podanym do wiadomości studentów tytułem.

Full description: (in Polish)

Cele przedmiotu: opanowanie podstaw warsztatu naukowego umożliwiającego przygotowanie pracy licencjackiej. Poznanie podstawowych form i sposobów kształtowania pisemnej wypowiedzi naukowej, rozwijanie i ugruntowywanie umiejętności prowadzenia kwerend bibliograficznych, sporządzania bibliografii podmiotowej i przedmiotowej, umiejętność edytorskiego opracowania tekstu naukowego, umiejętność wykorzystywanie źródeł naukowych, znajomość zasad cytowania, umiejętność redagowania przypisów i indeksów. Nabycie umiejętności samodzielnego studiowania materiałów źródłowych i ich selekcjonowania dla potrzeb pracy licencjackiej. Podstawowe umiejętności dotyczące konstruowania wywodu naukowego: stawiania tezy, prowadzenia myśli, dowodzenia.

Bibliography: (in Polish)

Literatura:

1.Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

2. Jolanta Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 2001.

3. Jolanta Maćkiewicz, Jak dobrze pisać: od myśli do tekstu, Warszawa 2014

4. Elżbieta Wierzbicka, Adam Wolański, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak. Podstawy stylistyki i retoryki Warszawa 2008.

5. Paul Oliver, Jak pisać prace uniwersyteckie: poradnik dla studentów, przekł. i posł. Jadwiga Piątkowska, Wydawca: Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1999

Poza tym - w każdej grupie obowiązuje lektura przewidziana przez Prowadzącego.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Nie dotyczy.

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
BA Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Bober-Jankowska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Magdalena Bober-Jankowska, Małgorzata Burta, Krzysztof Koehler, Laura Polkowska, Jerzy Sikora, Evangelina Skalińska, Wiesława Tomaszewska, Joanna Zaucha
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - credit
BA Seminar - credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2023/24" (past)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
BA Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Krzysztof Koehler, Jacek Kopciński, Magdalena Partyka, Wiesława Tomaszewska, Magdalena Woźniewska-Działak, Joanna Zajkowska, Karolina Zioło-Pużuk
Group instructors: Krzysztof Koehler, Jacek Kopciński, Magdalena Partyka, Wiesława Tomaszewska, Magdalena Woźniewska-Działak, Karolina Zioło-Pużuk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - credit
BA Seminar - credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)