Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

BA Seminar

General data

Course ID: WH-FP-I-3-SemLic-Z
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: BA Seminar
Name in Polish: Seminarium licencjackie
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 4.50 OR 4.00 OR 3.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literary studies

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

(in Polish) FP1_W02

FP1_W03

FP1_W11

FP1_U02

FP1_U05

FP1_U06

FP1_K03

FP1_K04

Preliminary Requirements:

(in Polish) Podstawowa i uporządkowana wiedza z zakresu przedmiotu seminarium. Znajomość podstawy warsztatu pracy badawczej, umiejętność pracy samodzielnej oraz pracy w grupie.

Full description: (in Polish)

Celem przedmiotu zapoznanie studenta z tematyką, której dotyczy seminarium oraz systematyczne pogłębianie przez niego wiedzy związanej z tematem przygotowywanej pracy dyplomowej. Zapoznanie studenta z podstawami metodologii i warsztatu badań literaturoznawczych lub – w zależności od profilu seminarium - językoznawczych w tym metod samodzielnego studiowania materiałów źródłowych i ich doboru dla potrzeb pracy licencjackiej. Doskonalenie umiejętności przygotowywania dłuższych prac pisemnych, m.in. ustalania stanu badań, gromadzenia i selekcji materiałów, porządkowania ich pod kątem opracowywanego tematu, sporządzania bibliografii podmiotowej i przedmiotowej, edytorskiego opracowania tekstu naukowego. Rozwijanie i pogłębianie umiejętności prezentacji własnych ustaleń badawczych oraz podejmowania konstruktywnej dyskusji na ich temat. Doskonalenie umiejętności pracy w grupie.

Bibliography: (in Polish)

Do wyboru przez prowadzących.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

EU 1

zna podstawową terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu literaturoznawstwa lub – w zależności od profilu seminarium - językoznawstwa

EU 2

zna podstawowe normy etyki, w tym podstawowe zagadnienia prawa autorskiego, pozwalające na uniknięcie naruszenia cudzej własności intelektualnej w procesie pisania pracy licencjackiej

EU 3

potrafi formułować problemy badawcze z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa

EU 4

potrafi referować literaturę przedmiotu

EU 5

dobiera metody i narzędzia badawcze, uwzględniając literaturoznawczy lub językoznawczy profil seminarium

EU 6

potrafi konstruować wywód naukowy oraz merytorycznie uzasadniać swoje stanowisko, wykorzystując poglądy własne oraz innych autorów

EU 7

potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w postaci pracy pisemnej oraz wystąpienia ustnego w języku polskim

EU 8

potrafi planować i organizować indywidualną pracę badawczą, a także współpracować z innymi w ramach prac zespołowych

EU 9

prowadzi pracę badawczą z poszanowaniem prawa własności intelektualnej

EU 10

rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za pracę naukową własną i współtworzonego zespołu

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Na ocenę bardzo dobrą

Student objaśnia wszystkie terminy, teorie i nurty metodologiczne z zakresu literaturoznawstwa lub – w zależności od profilu seminarium – językoznawstwa. W stopniu bardzo wysokim opanował podstawowe zagadnienia prawa autorskiego, pozwalające na uniknięcie naruszenia cudzej własności intelektualnej w procesie pisania pracy licencjackiej. Bardzo dobrze potrafi formułować problemy badawcze z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa, referować literaturę przedmiotu oraz dobierać metody i narzędzia badawcze, uwzględniając literaturoznawczy lub językoznawczy profil seminarium. Potrafi bardzo dobrze konstruować wywód naukowy oraz merytorycznie uzasadniać swoje stanowisko, wykorzystując poglądy własne oraz innych autorów. Bezbłędnie potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w postaci pracy pisemnej oraz wystąpienia ustnego w języku polskim. Bardzo dobrze potrafi planować i organizować indywidualną pracę badawczą, a także współpracować z innymi w ramach prac zespołowych. Właściwie rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za pracę naukową własną i współtworzonego zespołu.

Na ocenę dobrą

Student objaśnia większość terminów, teorii i nurtów metodologicznych z zakresu literaturoznawstwa lub – w zależności od profilu seminarium – językoznawstwa. W stopniu wysokim opanował podstawowe zagadnienia prawa autorskiego, pozwalające na uniknięcie naruszenia cudzej własności intelektualnej w procesie pisania pracy licencjackiej. Dobrze potrafi formułować problemy badawcze z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa, referować literaturę przedmiotu oraz dobierać metody i narzędzia badawcze, uwzględniając literaturoznawczy lub językoznawczy profil seminarium. Potrafi dobrze konstruować wywód naukowy oraz merytorycznie uzasadniać swoje stanowisko, wykorzystując poglądy własne oraz innych autorów. Na poziomie dobrym potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w postaci pracy pisemnej oraz wystąpienia ustnego w języku polskim. W stopniu dobrym potrafi planować i organizować indywidualną pracę badawczą, a także współpracować z innymi w ramach prac zespołowych. Dobrze rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za pracę naukową własną i współtworzonego zespołu.

Na ocenę dostateczną

Student objaśnia na poziomie podstawowym terminy, teorie i nurty metodologiczne z zakresu literaturoznawstwa lub – w zależności od profilu seminarium – językoznawstwa. W stopniu podstawowym opanował podstawowe zagadnienia prawa autorskiego, pozwalające na uniknięcie naruszenia cudzej własności intelektualnej w procesie pisania pracy licencjackiej. Formułuje podstawowe problemy badawcze z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa, referuje literaturę przedmiotu oraz dobiera metody i narzędzia badawcze, uwzględniając literaturoznawczy lub językoznawczy profil seminarium. Potrafi dostatecznie konstruować wywód naukowy oraz merytorycznie uzasadniać swoje stanowisko, wykorzystując poglądy własne oraz innych autorów. Na poziomie podstawowym potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w postaci pracy pisemnej oraz wystąpienia ustnego w języku polskim. Potrafi podstawowo planować i organizować indywidualną pracę badawczą, a także współpracować z innymi w ramach prac zespołowych. W stopniu dostatecznym rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za pracę naukową własną i współtworzonego zespołu.

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
BA Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Bober-Jankowska, Anna Dąbrowska-Kamińska, Beata Garlej, Tomasz Korpysz, Wojciech Kudyba, Joanna Zajkowska
Group instructors: Magdalena Bober-Jankowska, Anna Dąbrowska-Kamińska, Beata Garlej, Tomasz Korpysz, Wojciech Kudyba
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - credit
BA Seminar - credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Doprecyzowanie tematów

Indywidualny dobór bibliografii.

Opracowanie sposobów prezentacji materiału poddanego analizie.

Praca indywidualna nad poszczególnymi rozdziałami.

Przygotowanie teoretyczne do egzaminu i obrony.

Full description: (in Polish)

Cele przedmiotu: opanowanie podstaw warsztatu naukowego umożliwiające przygotowanie pracy licencjackiej, pod kierunkiem opiekuna naukowego. Poznanie podstawowych form i sposobów kształtowania pisemnej wypowiedzi naukowej, rozwijanie i ugruntowywanie umiejętności prowadzenia kwerend bibliograficznych, sporządzania bibliografii podmiotowej i przedmiotowej, umiejętność edytorskiego opracowania tekstu naukowego, umiejętność wykorzystywanie źródeł naukowych, znajomość zasad cytowania, umiejętność redagowania przypisów i indeksów. Nabycie umiejętności samodzielnego studiowania materiałów źródłowych i ich selekcjonowania dla potrzeb pracy licencjackiej. Podstawowe umiejętności dotyczące konstruowania wywodu naukowego: stawiania tezy, prowadzenia myśli, dowodzenia.

Bibliography: (in Polish)

Literatura związana z problematyką poszczególnych seminariów - ustalana i podawana przez prowadzącego zajęcia.dła dobrane zostaną w zależności od tematów.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Ukończony 2 rok studiów polonistycznych I stopnia

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
BA Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Joanna Zajkowska
Group instructors: Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz, Łukasz Kucharczyk, Evangelina Skalińska, Magdalena Woźniewska-Działak, Joanna Zajkowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - credit
BA Seminar - credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Doprecyzowanie tematów

Indywidualny dobór bibliografii.

Opracowanie sposobów prezentacji materiału poddanego analizie.

Praca indywidualna nad poszczególnymi rozdziałami.

Przygotowanie teoretyczne do egzaminu i obrony.

Full description: (in Polish)

Cele przedmiotu: opanowanie podstaw warsztatu naukowego umożliwiające przygotowanie pracy licencjackiej, pod kierunkiem opiekuna naukowego. Poznanie podstawowych form i sposobów kształtowania pisemnej wypowiedzi naukowej, rozwijanie i ugruntowywanie umiejętności prowadzenia kwerend bibliograficznych, sporządzania bibliografii podmiotowej i przedmiotowej, umiejętność edytorskiego opracowania tekstu naukowego, umiejętność wykorzystywanie źródeł naukowych, znajomość zasad cytowania, umiejętność redagowania przypisów i indeksów. Nabycie umiejętności samodzielnego studiowania materiałów źródłowych i ich selekcjonowania dla potrzeb pracy licencjackiej. Podstawowe umiejętności dotyczące konstruowania wywodu naukowego: stawiania tezy, prowadzenia myśli, dowodzenia.

Bibliography: (in Polish)

Literatura związana z problematyką poszczególnych seminariów - ustalana i podawana przez prowadzącego zajęcia.dła dobrane zostaną w zależności od tematów.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Ukończony 2 rok studiów polonistycznych I stopnia

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
BA Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Bober-Jankowska, Małgorzata Majewska, Magdalena Woźniewska-Działak, Joanna Zajkowska, Joanna Zaucha
Group instructors: Magdalena Bober-Jankowska, Małgorzata Majewska, Magdalena Woźniewska-Działak, Joanna Zaucha
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - credit
BA Seminar - credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem seminarium licencjackiego jest opanowanie przez studenta warsztatu naukowego, umożliwiającego przygotowanie pracy dyplomowej pod kierunkiem promotora.

Full description: (in Polish)

Podczas spotkań seminaryjnych student poznaje zasady i sposoby kształtowania pisemnej wypowiedzi naukowej, rozwija umiejętności gromadzenia i selekcji materiałów naukowych. Student pogłębia umiejętność wykorzystywania źródeł naukowych, ich cytowania, weryfikacji etc. Ważnym zagadnieniem spotkań seminaryjnych pozostaje przypomnienie i utrwalenie zasad poprawnej pisowni (poprawność językowa, stylistyczna, ortograficzna i interpunkcyjna). Dyskusje nad wybraną literaturą przedmiotu przygotowują studenta do ustnej obrony pracy dyplomowej.

Bibliography: (in Polish)

U. Eco, Jan napisać pracę dyplomową, [dowolne wydanie].

W. Gierz , Jak pisać pracę licencjacką?, Gdańsk 1998.

Słownik terminów literackich, red. Janusz Sławiński, Wrocław 1976 i nast.

Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. Grzegorz Gazda i Słowinia Tynecka-Makowska, Kraków 2006.

Literatura szczegółowa ustalana ze studentem zgodnie z tematem pracy licencjackiej.

Classes in period "Winter semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
BA Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Bober-Jankowska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Laura Polkowska, Jerzy Sikora, Evangelina Skalińska, Wiesława Tomaszewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - credit
BA Seminar - credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Semestr 5:

uczestnictwo w zajęciach - 30 godzin

własna praca nad literaturą przedmiotu – 30 godzin

Pisanie i redakcja pracy – 30 godzin

Razem: 90 godzin = 3 ECTS.

Semestr 6:

uczestnictwo w zajęciach - 30 godzin

przygotowanie finalnej wersji pracy licencjackiej – 60 godzin

Razem: 90 godzin = 3 ECTS.


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)