Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Theory of Literature

General data

Course ID: WH-FP-I-3-TeorLit-L
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Theory of Literature
Name in Polish: Teoria literatury
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
Course homepage: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=15095
ECTS credit allocation (and other scores): 1.50 OR 2.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

intermediate

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Cele przedmiotu: nabycie przez studenta wiedzy na temat głównych zagadnień teoretycznoliterackich dotyczących teorii literatury jako nauki, koncepcji dzieła literackiego; pogłębienie i zdobycie umiejętności posługiwania się uzyskaną wiedzą w pracach literaturoznawczych.

Bibliography: (in Polish)

I Opracowania ogólne:

1. R. Wellek, A. Warren, Teoria literatury, tłum. M. Żurowski, Warszawa 1976.

2. R. Ingarden, O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury, tłum. M. Turowicz, Warszawa 1988.

3. J. Culler, Teoria literatury, tłum. M. Bassaj, Warszawa 1998.

4. R. Ingarden, Szkice z filozofii literatury, Kraków 2000.

5. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006.

6. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008 [wybrane rozdziały].

7. A. Compagnon, Demon teorii. Literatura a zdrowy rozsądek, tłum. T. Stróżyński, Gdańsk 2010.

8. D. Korwin-Piotrowska, Poetyka – przewodnik po świecie tekstów, Kraków 2011.

9. T. Eagleton, Teoria literatury. Wprowadzenie, tłum. B. Baran, Warszawa 2015.

II Antologie

1. Stylistyka polska. Wybór tekstów, wybór, opracowanie i wstęp E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Warszawa 1973.

2. Genologia polska. Wybór tekstów, wybór, opracowanie i wstęp E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Warszawa 1983.

3. Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Kraków 2006.

4. Problemy teorii literatury, S. 1–4., Wrocław 1987-1998 [wydania późniejsze].

5. Sztuka interpretacji, wybór i opracowanie H. Markiewicz, Kraków 1971-1973, t. I-II.

6. Sztuka interpretacji w ostatnim półwieczu, wybór i opracowanie H. Markiewicz, T. Walas, Kraków 2011, t. III.

7. Teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. S. Skwarczyńska, Kraków 1965-1986, t. I-VI.

8. Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. H. Markiewicz, Kraków 1970, 1976-1992, t. I-V.

9. Antologia współczesnej krytyki literackiej we Francji, oprac. W. Karpiński, tłum. S. Cichowicz i in., Warszawa 1974.

10. Szkoła Genewska w krytyce. Antologia, wybór: H. Chudak i in., przedm. M. Żurowski, Warszawa 1998.

11. Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006.

12. Polska genologia literacka, red. naukowa D. Ostaszewska, R. Cudak, Warszawa 2007.

13. Polska genologia. Gatunek w literaturze współczesnej, red. naukowy R. Cudak, Warszawa 2009.

14. Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, red. T. Walas, R. Nycz, Kraków 2012.

15. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Tekstologia, Warszawa 2012.

III Słowniki

1. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Wrocław 1998 i wyd. następne.

2. M. Bernacki, M. Pawlus, Słownik gatunków literackich, wstęp: S. Jaworski, Bielsko-Biała 1999.

3. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław 1999.

4. Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, red. A. Hutnikiewicz, A. Lam, Warszawa 2000, t. I-II.

5. P. Pavis, Słownik terminów teatralnych, wstęp: A. Ubersfeld, tłum. S. Świontek, Wrocław 2002.Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska, Kraków 2006.

6. K. Wyrwas, K. Sujkowska-Sobisz, Mały słownik terminów teorii tekstu, Kraków 2005 i in.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

FP1_W03; FP1_U03; FP1_K01.

Wiedza:

FP1_W03: zna podstawową terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu literaturoznawstwa i jego nauk pomocniczych.

Umiejętności:

FP1_U03: potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego.

Kompetencje społeczne:

FP1_K01: jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

METODY DYDAKTYCZNE:

Metoda:

• indywidualna i wspólna (podczas ćwiczeń) lektura tekstów teoretycznych,

• prezentacje multimedialne z elementami wykładu dot. problemów ogólnych teorii literatury, ew. dyskusja z tezami autorów,

• wideokonferencje na MS Teams, czat;

• materiały do ćwiczeń udostępniane są na platformie Moodle.

• w trakcie dwóch semestrów studenci zapoznają się z artykułami podanymi jako lektura obowiązkowa.

• podstawą zaliczenia są prace zaliczeniowe, co najmniej 4 w ciągu semestru, przekazywane na Moodle i przesyłane do tegoż systemu.

KRYTERIA OCENIANIA:

Wiedza:

 Na ocenę 5 (bardzo dobry): biegła i pogłębiona znajomość treści lektur obowiązkowych i treści podawanych podczas wykładu i ćwiczeń; umiejętność porównania teoretycznych stanowisk badaczy; samodzielna (krytyczna) interpretacja tez teoretycznych; TERMINOWOŚĆ W PRZESYŁANIU PRAC ZALICZENIOWYCH.

 Na ocenę 4,5/ 4 (dobry plus/ dobry): dobra znajomość lektury obowiązkowej wraz z poprawnością rozumienia głównych pojęć teoretycznych i tez przy ew. próbach dyskusji; dobra znajomość nazwisk badaczy, historyków i teoretyków literatury, a także ich szczególnych osiągnięć; poprawne zrozumienie treści przekazanych podczas ćwiczeń, sprawne posługiwanie się językiem polskim; TERMINOWOŚĆ W PRZESYŁANIU PRAC ZALICZENIOWYCH.

 Na ocenę 3,5/ 3 (dostateczny plus/ dostateczny): hasłowa znajomość wykładanych treści; ogólnikowa znajomość tekstów podanych jako lektura obowiązkowa, bez umiejętności poprawnego merytorycznie ich zreferowania; nieznajomość nazwisk badaczy-literaturoznawców ani tytułów ich prac. Błędy ortograficzne, stylistyczne i interpunkcyjne; TERMINOWOŚĆ W PRZESYŁANIU PRAC ZALICZENIOWYCH.

 Na ocenę 2 (niedostateczny): brak znajomości zagadnień omówionych na ćwiczeniach; brak znajomości lektur obowiązkowych; błędy rzeczowe; nieumiejętność poprawnego zreferowania treści piśmie.

Umiejętności:

 Na ocenę 5 (bardzo dobry): umiejętność uargumentowania własnego stanowiska; samodzielność (oryginalność) w ujęciu tematów prac zaliczeniowych; dyskusja (czy polemika) z problemami; umiejętność formowania w pełni poprawnej wypowiedzi pisemnej i ustnej.

 Na ocenę 4,5/ 4 (dobry plus/ dobry): umiejętność poprawnego omówienia lektur obowiązkowych i interpretacji utworów literackich; nieliczne uchybienia językowe.

 Na ocenę 3,5/ 3 (dostateczny plus/ dostateczny): słabsza niż dobra, słaba znajomość literatury obowiązkowej; referowanie tekstów i interpretacje w miarę poprawne, ale bez zrozumienia sensu stawianych tez i ich rozwiązań; względna poprawność w redagowaniu pisemnych prac zaliczeniowych; ograniczona znajomość języka polskiego: błędy w pisowni i wymowie nazwisk polskich i obcych, liczne błędy ortograficzne, stylistyczne i interpunkcyjne..

 Na ocenę 2 (niedostateczny): brak umiejętności pisemnego (lub ustnego) zreferowania głównych problemów podanych podczas wykładu; nieznajomość lektur obowiązkowych; brak umiejętności analizy i interpretacji utworów literackich; brak umiejętności posługiwania się komunikatywnym językiem polskim; liczne błędy językowe.

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Wiesława Tomaszewska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Wiesława Tomaszewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Opis na stronie głównej przedmiotu

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wymagania wstępne:

1. zaliczenie semestru zimowego;

2. Zaliczenie przedmiotu "Wstęp do nauki o literaturze" (I rok studiów polonistycznych).

3. Zaliczenie przedmiotu "Poetyka" (I i II rok studiów polonistycznych).

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Wiesława Tomaszewska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Wiesława Tomaszewska
Course homepage: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=18268
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Opis na stronie głównej przedmiotu

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wymagania wstępne:

1. zaliczenie semestru zimowego;

2. Zaliczenie przedmiotu "Wstęp do nauki o literaturze" (I rok studiów polonistycznych).

3. Zaliczenie przedmiotu "Poetyka" (I i II rok studiów polonistycznych).

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Bober-Jankowska, Wiesława Tomaszewska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Wiesława Tomaszewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Bober-Jankowska, Wiesława Tomaszewska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Wiesława Tomaszewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)