Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Theory of Literature

General data

Course ID: WH-FP-I-3-TeorLit-L
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Theory of Literature
Name in Polish: Teoria literatury
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literary studies

Subject level:

intermediate

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Zaliczenie dwuletniego kursu poetyki.

Full description: (in Polish)

Cele ogólne przedmiotu: nabycie przez studenta wiedzy na temat głównych zagadnień teoretycznoliterackich dotyczących teorii literatury jako nauki, koncepcji dzieła literackiego; pogłębienie i zdobycie umiejętności analityczno-interpretacyjnych.

Cele uszczegółowione przedmiotu:

1. zapoznanie studenta z tekstami teoretycznymi z XX i XXI wieku, autorów polskich i obcych.

2. udoskonalenie i pogłębienie wiedzy z zakresu zagadnień teoretycznoliterackich,

3. udoskonalenie umiejętności lektury tekstów teoretycznych, wyodrębnienie zeń głównych tez,

4. pogłębienie umiejętności posługiwania się wiedzą teoretycznoliteracką w interpretacji dzieła literackiego i różnorodnych/ różnotworzywowych tekstów kultury,

5. ugruntowanie przekonania, że teoria literatury jest podstawą uprawiania literaturoznawstwa.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

FP1_W03; FP1_U03; FP1_K01.

Wiedza:

FP1_W03: zna podstawową terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu literaturoznawstwa i jego nauk pomocniczych.

Umiejętności:

FP1_U03: potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego.

Kompetencje społeczne:

FP1_K01: jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Wiedza:

 Na ocenę 5 (bardzo dobry): biegła i pogłębiona znajomość treści lektur obowiązkowych i treści podawanych podczas wykładu i ćwiczeń; umiejętność porównania teoretycznych stanowisk badaczy; samodzielna (krytyczna) interpretacja tez teoretycznych.

 Na ocenę 4,5/ 4 (dobry plus/ dobry): dobra znajomość lektury obowiązkowej wraz z poprawnością rozumienia głównych pojęć teoretycznych i tez przy ew. próbach dyskusji; dobra znajomość nazwisk badaczy, historyków i teoretyków literatury, a także ich szczególnych osiągnięć; poprawne zrozumienie treści przekazanych podczas ćwiczeń, sprawne posługiwanie się językiem polskim;

 Na ocenę 3,5/ 3 (dostateczny plus/ dostateczny): hasłowa znajomość wykładanych treści; ogólnikowa znajomość tekstów podanych jako lektura obowiązkowa, bez umiejętności poprawnego merytorycznie ich zreferowania; nieznajomość nazwisk badaczy-literaturoznawców ani tytułów ich prac. Błędy ortograficzne, stylistyczne i interpunkcyjne.

Umiejętności:

 Na ocenę 5 (bardzo dobry): umiejętność uargumentowania własnego stanowiska; samodzielność (oryginalność) w ujęciu tematów prac zaliczeniowych; dyskusja (czy polemika) z problemami; umiejętność formowania w pełni poprawnej wypowiedzi pisemnej i ustnej.

 Na ocenę 4,5/ 4 (dobry plus/ dobry): umiejętność poprawnego omówienia lektur obowiązkowych i interpretacji utworów literackich; nieliczne uchybienia językowe.

 Na ocenę 3,5/ 3 (dostateczny plus/ dostateczny): słabsza niż dobra, słaba znajomość literatury obowiązkowej; referowanie tekstów i interpretacje w miarę poprawne, ale bez zrozumienia sensu stawianych tez i ich rozwiązań; względna poprawność w redagowaniu pisemnych prac zaliczeniowych; ograniczona znajomość języka polskiego: błędy w pisowni i wymowie nazwisk polskich i obcych, liczne błędy ortograficzne, stylistyczne i interpunkcyjne.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Wiesława Tomaszewska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Wiesława Tomaszewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Bober-Jankowska, Wiesława Tomaszewska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Wiesława Tomaszewska
Course homepage: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=34846
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) ECTS [2 pkt.]

30 godz. udział w ćwiczeniach;

20 godz. samodzielna lektura tekstów teoretycznych;

20 godz. samodzielne przygotowanie się do sprawdzianów i aktywność w sieci;

konsultacje.

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Wymagania wstępne: (in Polish)

Frekwencję zaznacza się samodzielnie w dniu zajęć w godz. 9.45-16.00 (system Moodle, link: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=37392).

Classes in period "Summer semester 2023/24" (past)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Wiesława Tomaszewska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Wiesława Tomaszewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowanie prac pisemnych: 10 godz.

samodzielna lektura artykułów teoretycznoliterackich: 20 godz.

Łącznie: 60 godzin = 2 ECTS

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Wymagania wstępne:
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)