Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjolingwistyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-SP-I-2-Socjoli
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjolingwistyka
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne dla II roku kulturoznawstwa
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W09: ma uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu studiowanych specjalności

FP1k_W05: Zna i rozumie podstawową terminologię z zakresu socjolingwistyki i polityki językowej


FP1_U01: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych


FP1_U11: stosuje podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu studiowanych specjalności i/lub specjalizacji


FP1_K02: potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role i kierując się wskazówkami opiekuna naukowego i opiekuna praktyki zawodowej

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi założeniami socjolingwistyki jako metody badawczej oraz omówienie najważniejszych obszarów badań socjolingwistycznych prowadzonych w Polsce.

Pełny opis:

Tematy zajęć:

1. Język a tożsamość.

2. Język a stygmatyzacja. Pogranicza.

3. Polityka językowa. Mniejszości językowe. Konflikty językowe.

4. Zróżnicowanie geograficzne polszczyzny.

5. Gwary wiejskie i ich trwałość. Proces wyzbywania się gwary.

6. Zróżnicowanie społeczne polszczyzny. Różnice pokoleniowe.

7. Zróżnicowanie społeczne polszczyzny. Różnice środowiskowe.

8. Zróżnicowanie społeczne polszczyzny. Płeć.

9. Językowe i społeczne aspekty rozwoju nowych mediów.

Literatura:

Antonina Kłoskowska, 2005 (II wyd. 2012), Kultury narodowe u korzeni, Warszawa, głównie s. 79-136.

Benedict Anderson, 1997, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, tłum. Stefan Amsterdamski, Kraków (wybór).

Anna Zielińska, 2013, Mowa pogranicza. Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim, Warszawa (wybór).

Erving Goffman, 2005, Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, tłum. Aleksandra Dzierżyńska, Joanna Tokarska-Bakir, Gdańsk (wybór).

Rogers Brubaker, 1998, Nacjonalizm inaczej. Struktura narodowa i kwestie narodowe w nowej Europie, tłum. Jan Łuczyński, Warszawa – Kraków (wybór).

Cezary Obracht-Prondzyński, 2007, Kaszubi dzisiaj. Kultura-język-tożsamość, Gdańsk (wybór).

Jadwiga Zieniukowa, 2009, Zmiany w statusie języka kaszubskiego od połowy XX wieku do początku XXI wieku, „Etnolingwistyka” 21, Lublin, s. 259-269.

Bogusław Wyderka, 2010, O języku śląskim, „Studia Dialektologiczne” IV, pod red. Haliny Kurek, Anny Tyrpy i Jadwigi Wronicz, Kraków, s. 87-92.

Halina Kurek, 1995, Przemiany językowe wsi regionu krośnieńskiego. Studium socjolingwistyczne. Kraków (wybór).

Marek Łaziński, 2006, O panach i paniach. Polskie rzeczowniki tytularne i ich asymetria rodzajowo-płciowa, Warszawa, głównie s. 143-280.

Mirosław Filiciak, 2010, Internet – społeczne metamedium, w: Media audiowizualne. Podręcznik akademicki, red. Wiesław Godzic, Warszawa, s. 104-124.

Andrew Keen, 2007, Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę, Warszawa (wybór).

Jan Grzenia, 2006, Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa (wybór).

Stanisław Grabias, 2003, Język w zachowaniach społecznych, Lublin.

Michał Głowiński (red.), 1980, Język a społeczeństwo, Warszawa.

Stanisław Gajda, 2001, Język polski. Najnowsze dzieje języków słowiańskich, Opole.

Aleksander Wilkoń, 2000, Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP1_W09: ma uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu studiowanych specjalności.

Student wyjaśnia teoretyczne założenia socjolingwistyki jako metody badawczej oraz charakteryzuje najważniejsze procesy socjolingwistyczne zachodzące obecnie w Polsce.

FP1k_W05: Zna i rozumie podstawową terminologię z zakresu socjolingwistyki i polityki językowej.

Student definiuje terminologię z zakresu socjolingwistyki.

FP1_U01: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych.

Student samodzielnie opracowuje wybrane zagadnienia na podstawie literatury przedmiotu i dodatkowych źródeł oraz przedstawia je w postaci spójnej prezentacji na zajęciach.

FP1_U11: stosuje podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu studiowanych specjalności i/lub specjalizacji.

Student prawidłowo stosuje terminologię z dziedziny socjolingwistyki do opisu przedstawianych zagadnień.

FP1_K02: potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role i kierując się wskazówkami opiekuna naukowego i opiekuna praktyki zawodowej.

Student dyskutuje na tematy z zakresu socjolingwistyki oraz angażuje się w przygotowanie samodzielnego projektu.

Uzasadnienie punktów ECTS:

udział w ćwiczeniach - 30 godzin,

przygotowanie do ćwiczeń 15 godzin,

przygotowanie samodzielnego projektu - 10 godzin,

przygotowanie do zaliczenia - 20 godzin.

75 godzin = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest samodzielne przygotowanie wybranego projektu z zakresu tematów zajęć, zaprezentowanie projektu na zajęciach oraz ocena co najmniej dostateczna z końcowego kolokwium.

Na ocenę bardzo dobrą: student rozpoznaje odmiany społeczne języka polskiego, identyfikuje zjawiska językowe oraz pozajęzykowe – historyczne, kulturalne i społeczne, które wpływają na aktualnie toczące się procesy socjolingwistyczne, ponadto łączy problemy teoretyczne takie jak, prestiż języka, związek języka z tożsamością oraz relację gwary i języka ogólnego z konkretnymi sytuacjami językowymi w Polsce.

Na ocenę dobrą - student rozpoznaje odmiany społeczne języka polskiego, łączy problemy teoretyczne takie jak, prestiż języka, związek języka z tożsamością oraz relację gwary i języka ogólnego z konkretnymi sytuacjami językowymi w Polsce.

Na ocenę dostateczną - student rozpoznaje odmiany społeczne języka polskiego, opisuje je na podstawie konkretnych sytuacji językowych w Polsce.

Na ocenę niedostateczną - student nie rozpoznaje odmian społecznych języka polskiego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)