Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Language Stereotypes

General data

Course ID: WH-FP-SP-I-2-SterJez
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Language Stereotypes
Name in Polish: Stereotypy językowe
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups: (in Polish) Przedmioty specjalizacyjne dla II roku kulturoznawstwa
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Cele przedmiotu:

zdobycie wiedzy dotyczącej stereotypów językowych oraz umiejętności rozpoznawania cech stereotypowych w systemie języka, w tekstach i dyskursie.

Full description: (in Polish)

Cel główny realizowany jest poprzez omówienie następujących tematów:

stereotyp – historia terminu, koncepcje definicyjne, funkcje, odmiany

stereotyp jako element językowego obrazu świata

językowy obraz świata

etnolingwistyka

wykładniki stereotypizacji

metody badań stereotypów

definicja kognitywna i pragmatyczno-funkcjonalna

autostereotypy i heterostereotypy

stereotypy niektórych narodowości, mieszkańców regionów oraz zawodów

Bibliography: (in Polish)

J. Anusiewicz, M. Fleischer, A. Dąbrowska, Językowy obraz świata a kultura, [w:] Język a Kultura, tom 13, 2000.

J. Bartmiński, Stereotypy mieszkają w języku, Lublin 2009.

J. Bartmiński, Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2006.

W. Chlebda, Stereotyp jako jedność języka, myślenia i działania, [w:] Język a Kultura, tom 12, 1998.

G. Habrajska, Prototyp - stereotyp - metafora, [w:] Język a Kultura, tom 12, 1998.

G. Habrajska, Stereotyp w komunikacji. [w:] Postscriptum Polonistyczne, tom 1(1), 2008.

O. Leszczak, Stereotypy w komercyjnym i politycznym dyskursie reklamowym, [w:] Przeszłość i teraźniejszość, Toruń 2010, s. 324 - 347.

O. Leszczak, Stereotypy etnicznych obrazów świata w aspekcie typologii cywilizacji. Metodologiczne zalążki badania kontrastywnego, [w:] w: Polityczne, gospodarcze i kulturowe aspekty relacji Polski z krajami byłego ZSRR, Kielce 2011, s. 127-140.

W. Nowak, Teoretyczne i metodologiczne problemy badań stereotypów, [w:] Rocznik Socjologiczny Rodziny UAM, 1999.

J. Tambor, Stereotyp i prototyp - znaczenia terminów, [w] Postscriptum Polonistyczne, tom 1(1), 2008.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Po pozytywnym zakończeniu kursu student:

-zna podstawową terminologię nauk humanistycznych z

zakresu językoznawstwa;

-zna podstawową terminologię nauk humanistycznych z

zakresu wiedzy o kulturze;

-potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i

poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów

tradycyjnych i elektronicznych;

-potrafi przygotować wystąpienia ustne oraz prezentacje

multimedialne w języku polskim, z zakresu filologii

polskiej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć

teoretycznych i informacji pochodzących z mediów

tradycyjnych i elektronicznych;

-uczestniczy w życiu kulturalnym, odpowiedzialnie

korzystając z mediów tradycyjnych i elektronicznych ze

świadomością wartości tradycji literackiej i językowej jako

dobra wspólnego;

-ma świadomość roli wiedzy o kulturze, języku i literaturze

w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu

społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

zaliczenie pisemnej pracy kontrolnej na koniec semestru

zaliczenie prezentacji

aktywność

frekwencja (możliwe dwie nieobecności nieusprawiedliwione, tj. 4 godz. akad.)

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)