Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teksty biznesowe w praktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-SP-I-2-TeksBiz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teksty biznesowe w praktyce
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne dla II roku kulturoznawstwa
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA

FP1_W05, FP1_W09, FP1_W18

UMIEJĘTNOŚCI

FP1_U09, FP1_U10

KOMPETENCJE

FP2_K01, FP2_K02, FP2_K03

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studenta z wiedzą o zasadach tworzenia tekstów biznesowych, uwarunkowaniach wizualno-językowej budowy oferty handlowej, notatki PR, ulotki, tekstu na stronę www firmy, a jednocześnie nabędzie umiejętności krytycznej analizy tego typu tekstów. Dodatkowo posiądzie umiejętności redakcji popularnych tekstów użytkowych, a także tworzenia tekstów o charakterze perswazyjnym.

Pełny opis:

Podczas zajęć student zapozna się z istotą tworzenia i redagowania tekstów wykorzystywanych w sferze biznesu (m.in. ofert handlowych, materiałów marketingowych, notratek PR do prasy, CV, listów motywacyjnych) jako szczególnego typu pisemnej komunikacji o chatrakterze perswazyjnym. Poza wprowadzeniem teoretycznym, studenci otrzymają praktyczne wskazówki do analizy i interpretacji wyżej wymienionych rodzajów tekstów użytkowych, analizie zostaną poddane czynniki wpływające na skuteczność i poprawność budowania tego typu tekstów. Omawiana na zajęciach problematyka koncentrować się będzie się wokół kilku zagadnień kluczowych, podanych w rubryce "Zakres tematów".

Literatura:

(na określone zajęcia - lektura ustalona z prowadzącym)

1. Bańkowska E (red), Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów,Warszawa 2003

2. Bralczyk J, Język na sprzedaż, Warszawa 1996.

3. Drygalski Z, Rozniarek J, Listy i pisma użytkowe, Warszawa 2005

4. Kotler P, Marketing, Warszawa 2005

5. Lewiński P.H, Retoryka reklamy, Wrocław 1999.

6. Michalak P, Woźniak J, Sztuka pisania perswazyjnych tekstów, Warszawa 2008

7. Rybak K, Woźniak A (red)., Teksty i pisma bioznesowe, Warszawa 2008

8. Wojtak M, Stylistyka tekstów użytkowych – wybrane zagadnienia [w:] Język-teoria-dydaktyka, Greszczuk B (red), Rzeszów 1999

9. Zaśko-Zielińska M, Majewska-Tworek A, Piekot T, Sztuka pisania. Przewodnik po tekstach użytkowych, Warszawa 2008

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student posiądzie wiedzę o zasadach tworzenia tekstów biznesowych, uwarunkowaniach wizualno-językowej budowy oferty handlowej, notatki PR, ulotki, tekstu na stronę www firmy, a jednocześnie nabędzie umiejętności krytycznej analizy tego typu tekstów. Dodatkowo posiądzie umiejętności redakcji popularnych tekstów użytkowych, a także tworzenia tekstów o charakterze perswazyjnym.

efekty Wiedza:

FP1_W05 - zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk humanistycznych z zakresu z zakresu studiowanych specjalności i/lub specjalizacji

FP1_W09- ma uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu studiowanych specjalności

FP1_W19- zna współczesne metody analizy i interpretacji przedmiotowego dzieła, zgodnie ze studiowanymi specjalnościami

efekty Umiejętności:

FP1_U09 - potrafi porozumiewać się w języku polskim, w mowie i piśmie, z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, zgodnie z zasadami gramatyki i kultury języka i adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej

FP1_U10 -posiada dobrze ukształtowaną umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku polskim, dotyczących zagadnień języka, literatury i kultury, z wykorzystaniem zaawansowanych ujęć teoretycznych i informacji pochodzących z mediów tradycyjnych i elektronicznych

efekty kompetencje:

FP1_K01- ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie, potrafi inspirować do tego inne osoby

FP1_K02- potrafi współdziałać i pracować w grupie, podejmując różnorodne zadania

FP1_K03 -potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Kompetencje społeczne:

Potrafi efektywnie współdziałać w zespole i na

zasadzie burzy mózgów realizować powierzone

zadania.

Punktacja ECTS:

30 godz. - aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach

15 godz. – przygotowanie do ćwiczeń (napisanie, redagowanie kilku tekstów)

10 godz. – przygotowanie tematów własnych do konkretnych zagadnień i prezentacji

15 godz. – przygotowanie się w grupie do publicznej prezentacji projektu na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

OCENIANIE:

wiedza:

- 2 (niedostateczny) - student nie wykazuje wiedzy o podstawowych cechach gatunkowych tekstów marketingowych, handlowych, reklamowych, PR

- 3 (dostateczny) – student posiada podstawową wiedzę na temat najważniejszych cech gatunkowych tekstów marketingowych, handlowych, reklamowych, PR;

- 4 (dobry) - student posiada wiedzę na temat najważniejszych cech gatunkowych tekstów marketingowych, handlowych, reklamowych, PR oraz świadomy jest rodzaju narzędzi służących do tworzenia tego typu tekstów

- 5 (bardzo dobry) – student posiada wiedzę na temat wszystkich cech gatunkowych tekstów marketingowych, handlowych, reklamowych, PR oraz świadomy jest rodzaju narzędzi służących do tworzenia, jak i przekształcania tego typu tekstów w inne teksty biznesowe

Umiejętności:

- 2 (niedostateczny) - student nie potrafi samodzielnie określić danego rodzaju tekstu marketingowe, PR, handlowego

- 3 (dostateczny) – student potrafi wskazać podstawowe cechy różniące gatunki tekstów, ale nie potrafi samodzielnie napisać żadnego tekstu marketingowego, PR, handlowego, reklamowego;

- 4 (dobry) - student samodzielnie tworzy i redaguje podstawowe teksty marketingowe, PR, handlowe, reklamowe

- 5 (bardzo dobry) – student swobodnie tworzy i redaguje dowolne teksty o charakterze marketingowym, PR, handlowym, reklamowym,

Ponadto:

Metody oceniania w obszarze wiedzy: odpowiedzi ustne podczas zajęć, potwierdzające znajomość lektur.

Metody oceniania w obszarze umiejętności: dyskusja na zajęciach, ustne referowanie literatury przedmiotu i przedstawianych przez prowadzącego materiałów ćwiczeniowych

Metody oceniania w obszarze kompetencji społecznych: ocenianie ciągłe, polegające na ocenie: umiejętności pracy nad projektem grupowym, prezentacji projektu przed publicznością,krytycznego i analitycznego ustosunkowania się do projektów innych grup .

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)